KAPAT X
Popüler Aramalar

2014-2023 Dönemi Bölgesel Gelişme Planı

Günümüzde gelişmişlik kavramı tek boyutlu olmayıp ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel unsurları da bünyesinde barındırmaktadır. Dünyada gelişmişlik kavramının dönüşümü incelendiği zaman; önceleri sadece ekonomi boyutu algılanmış ve salt kişi başına düşen gelire endekslenmiştir. Ancak 1980’lerden itibaren bu anlayış değişmiş ve toplumsal gelişmenin salt ekonomik alana indirgenemeyeceği, aynı zamanda sosyal, kültürel, çevresel ve mekânsal boyutları da ihtiva etmesi gerektiği görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu kapsamda “sürdürülebilir gelişme” kavramı ön plana çıkmıştır. Bölgenin geleceğini şekillendirecek bir strateji dokümanı

  • Bölge paydaşlarının ortak aklının bir ürünü olması dolayısıyla katılımcı bir süreç neticesinde ortaya çıkarılması,
  • Bölgenin tüm kaynaklarının ortak bir hedefe yönlendirilmesi,
  • Kaynakların etkili ve etkin kullanılması, en yüksek katma değer yaratacak alanlara sevk edilmesi,
  • Stratejik bir yaklaşımla hazırlanması, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni şartlara uyum sağlayabilmesi,
  • Mekânsal yönelimlerinin olması, bölge içi gelişmişlik farklarını en aza indirme hedefine odaklanması gibi özellikleri barındırması gerekir.

Öte yandan ülkemizin odaklanacağı dönüşüm alanlarını, hedef ve stratejilerini ortaya koyacak temel politika dokümanı olacak Onuncu Kalkınma Planı (OKP) ve Bölgesel Gelişme Ulusa Stratejisi (BGUS) çalışmaları Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Küresel ölçekte yeni üretim ve tüketim bölgelerinin oluştuğu bir süreçte, Onuncu Kalkınma Planı ve BGUS’un hazırlık çalışmaları, ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkması için gerekli strateji ve politikaların tespit edilmesi açısından önemli bir fırsattır. Bu kapsamda, ülkenin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve bu suretle planın hayata geçirilebilmesi için toplumun tüm kesimlerince bu çalışmalara geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Bu noktada, Konya ve Karaman Bölgesinde hizmet veren ajansımız da, OKP ve BGUS hazırlık çalışmalarının güçlü ve yaygın bir toplumsal tabana oturtulması ve bölgesel dinamiklerin harekete geçirilmesi konusunda Bölge Planı sürecinde yürüttüğü çalışmalarla önemli katkılar sağlamıştır.

Konya Karaman Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma dönemi içerisinde ortaya çıkarılmış bir strateji dokümanıdır ve yukarıda sayılan özelliklerin azami derecede içselleştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu olarak yakından takip ettiğimiz Bölge paydaşlarının katılımıyla düzenlenen çok sayıda etkinlik sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda Bölgeye yüksek katkı sağlayacaktır.

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman-Konya 2014-2023 Bölge Planı ve eklerine olarak dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

2014-2023 Regional Development Plan
2014-2023 Dönemi Bölgesel Gelişme Planı (Türkçe)
Ek_1_Kapsamlı Mevcut Durum Analizi
Ek_2_Bölge Planının Üst Ölçekli Planlar İle Uyumu
Ek_3_Çevre Düzeni Planlarının Bölge Planı İle Uyumu Açısından Değerlendirilmesi
Ek_4_Teknik Komite Raporları
Ek_7_Sut ve Sut Ürünleri Sektörü Değer Zinciri Analizi Ve Kümelenme Çalışmaları
Ek_8_Konya Karaman Bölgesi Kuraklık İndeksi
Ek_9_Tarim Alet ve Makineleri Sektörü Değer Zinciri Analizi Ve Kümelenme Calismaları
Ek_10_ İhracatta Bölgenin Stratejik Sektörleri
Ek_11_İmalat Sanayi Sektörel Rekabet Edebilirlik Analizi
Ek_12_ Katılımcı Listeleri
Ek_13_Nicel Analizlerde Kullanılan Yöntemler
Ek_14_Ağaç Orman Ürünleri – Mobilya Sektoru Deger Zinciri Analizi Ve Kumelenme Calismalari
Ek_16_Bölge Planının Hayata Geçirilmesine Yönelik Proje Önerileri
Ek_6_İlçeler Arası SEGE Analizi
EK_15_TR 52 KONYA KARAMAN BÖLGESİ BÖLGESEL ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ VE STRATEJİSİ
Ek_5_İlçe Stratejik Gelişme Komisyonu Raporları
EK_17_DYY KONUSUNDA KONYA İÇİN HEDEF ÜLKE ANALİZİ _2014