KAPAT X
Popüler Aramalar

Güncel Destek Programları

 

Okunma :3121
Tarih :03 Mart 2023
2023 TEKNIK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ
DEĞİŞİKLİK-1 2023 TEKNIK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ
2023 TEKNİK DESTEK BAŞVURU EKLERİ
2023 TEKNİK DESTEK NİHAİ RAPOR EKLERİ
2023 TD-2. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2023 TD-3. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
SÖZLEŞMEDE HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA
+

Öncelik 1: Bölgedeki Aile Şirketlerinde kurumsallaşmanın sağlanması için gerekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

Yapılan araştırılmalarda, kurucu aile şirketi üyelerinden üçüncü ve sonraki nesillere geçmiş olan şirket sayısı çok düşük olup çoğunluğunun sürdürülebilir yapıda olmadıkları görülmektedir. Ülkemizdeki aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl civarındadır. Bu şirketlerin sadece %30’u ikinci nesle geçerken, üçüncü nesille devam edenlerin oranı %12 ve dördüncü nesle geçebilenlerin oranı ise sadece %3’te kalmaktadır.1 Kurumsallaşma; aile şirketlerinin nesilden nesile aktarımının sağlanabilmesi, firmanın aynı güçle yoluna devam edebilmesi ve kârlılığının artış gösterebilmesi için atılacak en önemli adımlardan biridir.

Bu öncelik kapsamında aile şirketlerinin kurumsallaşma faaliyetleri, işletmelerin kalite yönetimi, tesis güvenlik belgesi gibi ilgili belge alma sürecinde karşılaşacağı sorunların çözümüne katkı sağlanacaktır. Diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında düzenlenen, Konya Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Çalıştayında gündeme gelen, aile şirketlerinin kurumsal kapasitesinden kaynaklanan sorunlar arasında, kurumsal yapının yetersizliği, teknik kapasite eksikliği, maliyetleri kontrol etmedeki yetersizlikler, yatırım sorunları, nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ve kurumsal bilgi birikimi ve deneyim eksikliği konuları öne çıkmakta olup ilgili sonuç raporlarına da yansımıştır.

Yukarıda belirtilen eğitim/danışmanlık vb. konular ile aile ve ortaklık anayasası hazırlığı sürecinde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Bu öncelik çerçevesinde başvuru sahibi sadece imalatçı işletme olmalıdır.

 • Başvuru sahibinin en az elli (50) personeli bulunmalıdır (SGK kayıtları ile kontrol edilecektir).

 • Proforma ekinde hizmet sağlayıcsı son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) firmadan alınmış referans mektubu sunmalıdır.

 • Yine proforma ekinde hizmeti sağlayacak personelin/uzmanın en az işletme, hukuk veya mühendislik dallarından herhangi birinde diploması olmalıdır. (EK 6 ve Diploma Fotokopisi sunulmalıdır)

Aile şirketlerinde kurumsallaşma çerçevesinde program bütçesi 250.000 TL olup proje bütçesi KDV dâhil en fazla 100.000 TL’dir.

Ajans proje içeriğine göre bu bütçede pazarlık yapabilir.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

ÜRETİMDE ENERJİ ETÜTLERİ
+

Öncelik 2: Bölgede Kaynak Verimliliğinin geliştirilmesine yönelik olarak Enerji Etütlerinin hazırlanması için danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

Bu kapsamda verilecek danışmanlık hizmetinin amacı, işletmelerde kullanılan enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Enerjiyi daha verimli kullanarak işletmenin maliyetlerini düşürmek ve bu sayede işletmenin piyasa ile rekabet gücünün artmasına katkı yapmak hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, işletmenin ürün kalitesini düşürmeden enerji maliyetini azaltmasıyla birlikte işletme karlılığının artmasıyla işletme yönetiminin enerji tasarrufu için daha fazla kaynak ayırması da teşvik edilecektir. Hedeflenen diğer amaçlar ise; enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayarak enerjide dışa bağımlı bir ülkenin ekonomisine katkı yapmak ve doğaya bırakılan zararlı gazların etkilerinin de olabildiğince alt seviyelere indirilmesidir.

Ajans, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden alınan hizmeti karşılayacaktır. Destek ile yararlanıcı işletmenin enerji verimlilik mevcut durumu ve enerji verimlilik potansiyeli incelenerek geri dönüş hesapları ile verimlilik arttırıcı projeler hazırlanıp kısa, orta ve uzun vade çözümleri şeklinde bir Enerji Etüdü Raporu hazırlanacaktır. Bu hizmetin bütçesi en fazla KDV dâhil 60.000 TL olup başvuru sürecinde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Hizmeti sağlayacak firma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın sanayi tipi kurumların Etüt-Proje-Danışmanlık iş ve işlemleri için “yetkilendirilmiş” ve “yetki anlaşması geçerlilik süresi” hala devam eden ve raporunu da bu akreditasyon sürecinde imzalayabilecek firmalardan birisi olması gerekmektedir.

https://evcedyetkilendirme.enerji.gov.tr//verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx

 • Hizmeti sağlayacak EVD şirketi son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) firmadan alınmış referans mektubu sunulmalıdır.

 • Başvuru sahibinin bünyesinden en az bir (1) adet mühendis veya mimar olmalıdır.

 • Yararlanıcı işletmenin, bünyesinde çalışmakta olan en az 1 adet teknik personeline (mühendis/mimar) kendi imkânları ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Enerji Yöneticisi Eğitimi (Modül 1+Modül 2) aldırması ve bu eğitime katıldığına ait destekleyici/kanıtlayıcı belgeleri Teknik Destek nihai raporu ile birlikte Ajansa sunulması beklenmektedir. Eğitim takvimi ve merkez ile ilgili diğer bilgiler https://kmu.edu.tr/karen/ adresinde mevcut olup aynı zamanda karen@kmu.edu.tr adresinden de ek bilgi alınabilmektedir.

Enerji Etütleri için program bütçesi 500.000 TL olup proje bütçeleri en fazla KDV dâhil 60.000 TL şeklinde belirlenmiştir.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI
+

Öncelik 3: Bölgede Kaynak Verimliliğinin geliştirilmesine yönelik olarak “Yalın Üretimin” geliştirilmesi için danışmanlık hizmetlerini sağlanması

Bu kapsamında verilecek danışmanlık hizmetinde Konya Ticaret Odası ile yapılan protokol çerçevesinde başvuru sahiplerine “Yalın Üretim” desteği sağlanacaktır. Bu hizmet bedelinin 100.000 TL tutarındaki kısmı MEVKA tarafından karışılacak olup danışmanlık KTO’nun Model Fabrika eli ile sağlanacaktır. Yararlanıcı işletmeler sözleşmeden doğan damga vergisini maliyeye ödedikten sonra ödendi belgesini Ajans’a sunmalıdır. Bu destek başvurusu sürecinde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi önemle arz edilir:

 • Verimlilik önceliği çerçevesinde başvuru sahibi sadece imalatçı işletme olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firma, yalın üretim konusunda daha önce KOSGEB ve benzeri diğer kurumlardan destek/hibe almamış olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firmanın bünyesinde en az 1 endüstri, makine veya işletme mühendisi olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firmanın en az elli (50) personeli olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firma, bu programından yararlanmak için Konya Model Fabrikaya ön tetkik yaptırmalı ve Teknik Uygunluk Belgesi almalıdır.

Yalın Üretim faaliyetlerinin desteklenmesi program bütçesi 250.000 TL olup proje bütçeleri Yalın Üretim için KDV dâhil 100.000 TL şeklinde belirlenmiş olup yararlanıcı buna ilişkin Damga Vergisini öder ve makbuzu sözleşmeden sonra Ajansa sunar. Ayrıca İşi yerine getiren Model Fabrikanın gerekliliklerini de yerine getirmek ile yükümlüdür.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

İŞLETMELERE İHRACAT KOÇLUĞU
+

Öncelik 4: Bölgede İhracatın Geliştirilmesi için “İhracat Koçluğu” danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

MEVKA’nın 2023 Çalışma Programı kapsamında belirtildiği üzere “ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın çözümü olarak görülen ihracat, ülkemiz açısından da çok önemli bir role sahiptir. Bölgemizde 2021 yılı rakamlarına göre; Konya 3,02 milyar dolar, Karaman ise 278 milyon dolar ihracat yapmaktadır. İhracat değeri bakımından iller arası kıyaslamada Konya 12.sırada, Karaman ise 45. sırada bulunmaktadır.

Tablo 2 İllerin İhracat Değeri (Bin Dolar)

Sıra

İL

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

İstanbul

77.766.581

83.448.092

88.203.471

88.827.640

82.815.389

108.666.008

2

İzmir

9.713.438

10.934.381

12.264.536

12.168.872

11.636.389

14.737.269

3

Kocaeli

6.495.764

8.134.520

9.035.750

9.917.083

7.728.329

12.271.836

4

Bursa

10.364.727

11.066.414

11.716.921

10.898.036

9.553.588

11.647.717

5

Gaziantep

6.860.579

6.990.184

7.208.951

7.811.872

8.164.823

10.284.899

6

Ankara

6.679.492

6.930.439

7.827.802

8.464.471

7.960.466

9.496.357

7

Sakarya

2.685.657

5.364.278

5.735.632

5.351.062

4.624.192

5.325.110

8

Hatay

1.827.033

2.410.737

2.965.359

3.063.174

2.657.309

4.390.306

9

Mersin

2.633.264

2.682.629

2.814.211

3.091.336

3.211.201

4.247.690

10

Denizli

2.374.601

2.742.274

3.063.896

2.883.701

2.867.702

4.214.377

11

Kayseri

1.743.457

1.876.654

2.362.967

2.496.210

2.625.611

3.608.960

12

Konya

1.314.247

1.548.956

1.782.997

1.990.513

2.167.074

3.020.822

13

Manisa

1.848.106

1.971.952

2.269.716

2.438.424

2.276.653

2.869.997

14

Tekirdağ

1.495.402

1.616.206

1.913.609

1.948.239

1.953.247

2.745.656

45

Karaman

305.597

318.170

301.870

266.526

257.227

278.385

Türkiye Genel Toplam

225.214.458

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret Verileri

Bölgemizin ihracat değerinin artırılması bağlamında, bölgedeki firmaların ihracat yeteneklerinin geliştirilmesi, ihracat yapmayan firmaların ihracat yapabilir hale gelmeleri oldukça önemli olup bu doğrultuda firmalara danışmanlık desteği verilmesi planlanmaktadır.

MEVKA’nın 2023 yılı Teknik Destek kapsamında bölgenin ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti desteği verilmesi için Konya Ticaret Odası ile yapılan protokol kapsamında başvuru sahiplerine “ihracat koçluğu” desteği sağlanacaktır. Bu hizmetin KTO’nun Dış Ticaret Merkezi eli ile sağlanacak olup yararlanıcı işletmeler sözleşmeden doğan damga vergisi harici bir ödeme yapmayacaktır. Bu destek başvurusu sürecinde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • İhracat koçluğu önceliği çerçevesinde başvuru sahibi sadece imalatçı işletme olmalıdır.

 • Adına başvuru yapılan işletmede en az on (10) personel bulunmalıdır (SGK kayıtları ile kontrol edilecektir).

 • Başvuru aşamasında Teknik Şartname, Proforma Fatura ve Yaklaşık Maliyet Formlarının sunulmasına gerek yoktur.

 • Başvuru sahibi firma, ihracat konusunda daha önce KOSGEB ve benzeri diğer kurumlardan destek/hibe almamış olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firma, bu programından yararlanmak için KTO-Dış Ticaret Merkezi’nden Teknik Uygunluk Belgesi alması gerekmektedir.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

İSTİHDAM GARANTİLİ EĞİTİMLER
+

Öncelik 5: Bölgede girişimciliğin geliştirilmesine yönelik olarak istihdam garantili “teoriden uygulamaya geç” içerikli faaliyetlerin desteklenmesi

Mevka’nın 2023 Çalışma Programında da belirtildiği üzere bölge işgücüne, teknoloji odaklı bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Bireysel bilgi, beceri ve yetenekler diğer faktörlere göre son yıllarda gelişen ve büyüyen bölgesel ekonomilerin asıl itici gücü olmaya başlamakta ve dünyada işletmelerin üretimlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları faktörler arasında gittikçe daha çok öne çıkmaktadır.

Bölge istihdamı açısından mesleki ve teknik eğitim önemlidir. 2021 yılında düzenlenen Konya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında işsizlikle mücadelede mesleki eğitimin piyasaya eleman yetiştirmek açısından kritik rolde olduğunun altı çizilmiş mesleki ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek odalarının, özel sektör ve üniversitelerin iş birliğinin işsizlik oranlarını azaltmada önemli olduğu görüşünü bildirmiştir

Bu çerçevede, bu öncelik eğitimli işsiz gençlerin kısa sürede danışmanlık/eğitim faaliyetleri ile bölge işletmelerinin ihtiyacı olan yazılım/programlama/bilgi işlem vb işlerde istihdam edilmelerini hedeflemektedir. Eğitim faaliyetleri, altı aylık proje süresi içerisinde toplamda 23 gün eğitim ve 7 gün işletmenin kendi yerinde staj şeklinde gerçekleştirilicektir. Eğitimin içeriği ise aşağıdadır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

SÜREÇ

 • Temel Elektronik Bilgisi

4 Gün

 • Gömülü Sistemler Hakkında Bilgi

3 Gün

 • Gömülü Sistem Programların Tanıtılması

9 Gün

 • Geliştirme Kartının Tanıtılması

7 Gün

 • Örnek Uygulama Geliştirme (İşyeri Uygulama)

7 Gün

TOPLAM

30 Gün

Bu minvalde. MEVKA bölge işletmelerine nitelikli iş gücü sağlamak üzere Selçuk üniversitesi, Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri ile yaptığı protokol kapsamında en az 10 çalışanı eğitmeyi ön görmektedir. Bununla birlikte ilgili başvuru sahiplerinin başvuru aşamasında aşağıdaki maddelere dikkat etmeleri gerekmektedir:

 • Faaliyetler Konya Teknokent tarafından yürütülecektir.

 • Yararlanıcı işletmeler sözleşmeden doğan damga vergisini yatırmalıdır.

 • Başvuru sahibi, Konya Teknoket’en eğitilecek işsiz genç için uygunluk belgesi almalıdır.

 • Başvuru sahibi, işsiz genci eğitim sürecinde bünyesindeki ve/veya üyesi olan firmalardan birinde işe alabilir.

 • İstihdamın sağlanıp sağlanmadığı Nihai Rapor ekinde sunulacak SGK kayıtları ile kontrol edilecektir.

Başvuru Sahibi:

 1. Bu öncelik çerçevesinde Teknik Şartname, Proforma Fatura ve Yaklaşık Maliyet Formlarının sunulmasına gerek yoktur.

 2. Nace kodu sıralamasına göre 25, 26, 27, 28, 29, 61, 62, 72

 3. Başvuru sahibi firmanın en az yirmi (20) personeli olmalıdır. Bu sayı SGK belgesi ile teyit edilecektir. Bu sayının altında olan bir başvuru Ön İnceleme aşamasında elenecektir.

 4. Başvuru sahibi firma, bu programından yararlanmak için Konya TEKNOKENT’den Teknik Uygunluk Belgesi alınmalıdır.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARIN KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
+

Öncelik 6: Bu öncelik çerçevesinde kar amacı ‘gütmeyen’ kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yönelik teknik destek taleplerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Buna yönelik olarak (aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere) Ajanstan talep edilebilecek örnek teknik destek konuları:

 1. Bölgedeki kurum ve kuruluşların etkinleşmelerini sağlayacak, planlama, uygulama süreçleri, iç denetim ortamlarının sağlanması da dâhil olmak üzere kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,

 2. Kurumların kaynak verimliliği çalışmaları (örneğin etkin su kullanma teknikleri, enerji verimliliği etütleri, sürdürülebilir üretim yöntemleri, sıfır atık, çevre dostu üretim yöntemleri vb. konular),

 3. Bölgedeki kurum ve kuruluşların ihtiyaçların olan mimari, teknik, statik, plan ve projelerine yönelik faaliyetler,

 4. Savunma sanayi ile turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,

 5. Sektörel Ortak Kullanım Alanlarına yönelik faaliyetler,

 6. Bölgenin kültürel değerlerinin, tiyatro, sinema, tasarım gibi yaratıcı endüstrilerinin, el sanatları, gastronomi, arkeolojik, inanç, sağlık vb. farklı turizm alanlarının tanıtımı ve/veya bu alanlarda gelir getirici faaliyetlere yönelik faaliyetler,

 7. Astronomik gözlem evlerinin kurulması için “karanlık alan” tespit çalışmaları,

 8. Bölge göllerinde optimist/lazer gibi araçlar ile yelkencilik eğitimi faaliyetleri,

 9. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesindeki faaliyetler,

 10. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarının Bağımlılıkla Mücadele çalışmaları,

 11. Kooperatifçiliğin Geliştirilmesine Yönelik faaliyetler,

 12. Bölgede kamu sağlığına yönelik önleyici, destekleyici ve/veya geliştirici faaliyetlere yönelik faaliyetler,

Bunlara ek olarak Ajans TR-52 (Karaman-Konya) Bölgesi için önemli gördüğü konular hakkında araştırma/analiz ve ön-fizibilite çalışmalarına destek vermeyi planlamaktadır:

Araştırma / Analiz Raporlama Konuları:

 1. Bölgede Ortak kullanım/üretim alanlarına ilişkin (üniversitelere yönelik Ar-Ge merkezleri, ihtisas alanları, laboratuvarlar, atölyeler, OSB/Sanayi Sitesi vb.) ihtiyaçların araştırılması,

 2. Bölgedeki firmaların Ar-Ge ve teknoloji düzeylerinin araştırılması,

 3. Bölgedeki Yazılım firmalarının üretim kabiliyetlerinin tespitine yönelik araştırmalar,

 4. Girişimcilik konusunda araştırma ve analiz çalışmaları, yol haritaları,

 5. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi, Sıfır Atık, Atıkların geri kazanılması yöntemleri,

 6. Gıda Makine Sektörü ve Makine Ekipmanları ile Savunma Sanayii Parça Eşleştirmesi Yatırım(lar)ına ilişkin analiz, araştırma, planlama vb. çalışmalar,

 7. Turizme yönelik mevcut durum araştırması, saha çalışmaları, destinasyon planlamaları, projeksiyon çalışmaları,

 8. TR52 bölgesi için gelecek projeksiyonları, modellemeler (nüfus, göç, imalat sanayi, enerji, başta su olmak üzere doğal kaynaklar, tarım, teknoloji, dış ticaret, vb.),

 9. TR52 bölgesindeki tüm il ve ilçelerin Türkiye geneli ile olan ürün hareketlerinin araştırılması (imalat sanayinde faaliyet gösteren tüm sektörlerin ve tarım sektörünün ürettiği ve tükettiği ürünler),

 10. TR52 bölgesi içine ve dışına yönelik İl ve İlçe düzeyinde günlük/haftalık/aylık/yıllık sebeplerine göre İnsan akımlarına yönelik araştırma ve analiz çalışmaları,

 11. İlçelere yönelik araştırma ve analiz çalışmaları,

 12. TR52 bölgesi tüm ilçeleri kapsar düzeyde sektörel yoğunlaşma ve istihdama yönelik araştırma analiz çalışmaları,

 13. TR52 bölgesinde imalat sanayinde, tarımda vb. Katma Değer Artırmaya yönelik araştırma ve analiz çalışmaları,

 14. Az gelişmiş ilçelerin kalkındırılmasına yönelik araştırma, analiz çalışmaları, yol haritalarının belirlenmesi ve kırsal kalkınma modellerinin oluşturulması,

 15. Bölgede coğrafi işaretli ürünlerin artırılmasına yönelik yapılacak araştırma ve analiz çalışmaları.


 1. Ön-Fizibilite Konuları:

Sektör

Konu

İmalat

Makine / Ekipman İmalatı Yatırım(lar)ı

Tarım

Gıda ve Zirai Ürünlerin İşlenmesi Yatırım(lar)ı

Turizm

Turizme yönelik yatırımlar

KAR AMACI “GÜTMEYEN” KURUM VE KURULUŞLARIN HİZMET ALIMLARINDA

(Sunulan TD’ye ait bütçe KDV dâhil olup bu limiti aşamaz)

Öncelik 6: Kar amacı ‘gütmeyen’ kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için Program Bütçesi:

1.000.000 TL

Eğitim, program ve proje hazırlanması faaliyetlere yönelik danışman geçici uzman görevlendirme için,

30.000 TL’ye kadar

Üniversitelerin “sürekli eğitim merkezlerinden” ve “federasyonlar” aracılığı ile sağlanan eğitimler için,

40.000 TL’ye kadar

Araştırma/envanter/raporlama/tanıtım/tarama/danışmanlık/ belediyelerin plan/proje işleri/kurumların enerji etütleri gibi faaliyetlere yönelik geçici uzman görevlendirilmesi için,

70.000 TL’ye kadar

Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek girişimcilik, havacılık, savunma ve silah sanayinin geliştirilmesi, akıllı tarım çalışmaları, medikal ve tıbbi cihazlar üretimlerinin geliştirilmesi, kırsal kalkınma, turizm ve çevreye yönelik çalışmalarda geçici uzman görevlendirme/danışmanlık sağlama için,

100.000 TL’ye kadar

Ön Fizibiliteler**

100.000 TL’ye kadar

*KDV dâhil bu limitleri aşamaz.

**Eğer yatırımcı ve yatırımın tutarı belli ise fizibilitenin tamamı da yapılabilir. Bunun için “2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki” format kullanılmalıdır.

https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2023-2023_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf

Bununla birlikte bahse konu fizibilite / ön fizibilite Ajans’ın destekleyebileceği bir güdümlü proje olacak ise fizibilite formatı farklıdır ve uygulama aşamasında yükleniciye sağlanacaktır.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

Okunma :2309
Tarih :13 Ocak 2023

2023 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

“PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi,bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Başvuru ve ek belgeleringönderileceği son tarih 17 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Başvurular pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak İlan Metni, Bilgi Formu ve diğer belgeler aşağıda ekte bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MEVKA 2023 SOGEP Program Bilgileri
MEVKA 2023 SOGEP Ön Başvuru Belgeleri
MEVKA 2023 SOGEP Program Sunumu
2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Ön Başvuru İlanı Başvuru Süresi 24 Mart 2023’e Kadar Uzatıldı
+

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi,bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreciiki aşamalıolarak yürütülecektir. Başvuru ve ek belgeleringönderileceği son tarih 24 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Başvurular pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak İlan metnine, bilgi formu ve diğer belgelere buradan erişilebilmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Okunma :4551
Tarih :03 Ocak 2023

FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEKVA) kuruluşundan bu yana 19 mali destek programı ve bölgenin kalkınmasının lokomotif öncülerinden olacak 9 güdümlü proje ile 698,6 Milyon TL bütçeli 809 projeye 390,4 Milyon TL destek sağlamıştır. Ayrıca bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla uyguladığı teknik destek programları ile 13,3 Milyon TL destek sağlamıştır.

MEVKA 2023 yılı için “İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı” için proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 50 milyon TL tutarında Finansman Desteği ile yaklaşık 250 milyon TL tutarında proje faaliyetleri harekete geçirilecektir.

Bu program kapsamında MEVKA bölgede verimliliğin gelişmesi ile genç istidamın sağlanmasını hedeflemektedir.

KAYS ÜZERİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ: 21 Mart 2023, SAAT 23:59

Öncelik 1: İmalat sanayinde, savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi ile genç istihdamının artırılması,

Öncelik 2: Yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimlilik, Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması,

Öncelik 3: Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması,

Öncelik 4: Konya merkez ilçeleri haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması.

Potansiyel Başvuru Sahipleri proje başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) üzerinden elektronik olarak 21 Mart 2023 günü ve saat 23:59’a kadar yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki başvuru rehberini ve ek belgelerini inceleyiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2023 MEVKA Finans Desteği Başvuru Rehberi
2023 MEVKA Finans Desteği - EKLER
İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı’nda Başarılı Bulunan Proje Sahiplerine Duyuru
+

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 3 Ocak 2023 tarihin ilan edilen “İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı” nın değerlendirme süreci tamamlanmış olup başarılı liste ilan edilmiştir. Asıl listede bulunan başarılı bulunan proje sahiplerinin aşağıdaki bilgiler çerçevesinde “Sözleşme İmzalama Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Listesi’nde” bulunan belgeleri belirlenen tarihe kadar Ajansa sunmaları gerekmektedir.

Proje teklifleri başarılı olan yararlanıcıların en geç8 Ağustos2023tarihine kadar sözleşme için gerekli evraklarını tamamlayarak Ajansımıza gelip projelerinden sorumlu İzleme Uzmanlarına evrakların kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir.

Sözleşme için gerekli evrakları tamamlayan ve projelerinden sorumlu izleme uzmanlarına evrakların kontrolünü yaptıran yararlanıcıların kendilerine gönderilecek Sözleşmeye Davet Mektubunu tebellüğ ettikleri tarihten sonraki en geç10 iş günüiçinde Ajans ile sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Yararlanıcıların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için projelerinden sorumlu izleme uzmanlarıyla irtibata geçmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2023 FINDES BAŞARILI LİSTE, KARTEK
2023 FINDES BAŞARILI LİSTE, KONTEK
2023 FINDES BAŞARILI LİSTE, SAVUNMA
2023 FINDES BAŞARILI LİSTE, YÜKTEK
2023 FİNDES SÖZLEŞME İMZALAMA SIRASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER