KAPAT X
Popüler Aramalar

Geçmiş Destek Programları

 

2023 Teknik Destek Programı
+
Okunma :4986
Tarih :03 Mart 2023
2023 TEKNIK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ
2023 TEKNIK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ, Aralık 2023
DEĞİŞİKLİK-1 2023 TEKNIK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ
DEGISIKLIK 1; 2023 TEKNİK DESTEK DEĞİŞİKLİĞİ
2023 TEKNİK DESTEK BAŞVURU EKLERİ
2023 TEKNİK DESTEK NİHAİ RAPOR EKLERİ
2023 TD-2. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2023 TD-3. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2023 TD-4. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2023 TD-5. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
SÖZLEŞMEDE HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN EVRAKLAR
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA
+

Öncelik 1: Bölgedeki Aile Şirketlerinde kurumsallaşmanın sağlanması için gerekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

Yapılan araştırılmalarda, kurucu aile şirketi üyelerinden üçüncü ve sonraki nesillere geçmiş olan şirket sayısı çok düşük olup çoğunluğunun sürdürülebilir yapıda olmadıkları görülmektedir. Ülkemizdeki aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl civarındadır. Bu şirketlerin sadece %30’u ikinci nesle geçerken, üçüncü nesille devam edenlerin oranı %12 ve dördüncü nesle geçebilenlerin oranı ise sadece %3’te kalmaktadır.1 Kurumsallaşma; aile şirketlerinin nesilden nesile aktarımının sağlanabilmesi, firmanın aynı güçle yoluna devam edebilmesi ve kârlılığının artış gösterebilmesi için atılacak en önemli adımlardan biridir.

Bu öncelik kapsamında aile şirketlerinin kurumsallaşma faaliyetleri, işletmelerin kalite yönetimi, tesis güvenlik belgesi gibi ilgili belge alma sürecinde karşılaşacağı sorunların çözümüne katkı sağlanacaktır. Diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında düzenlenen, Konya Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Çalıştayında gündeme gelen, aile şirketlerinin kurumsal kapasitesinden kaynaklanan sorunlar arasında, kurumsal yapının yetersizliği, teknik kapasite eksikliği, maliyetleri kontrol etmedeki yetersizlikler, yatırım sorunları, nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ve kurumsal bilgi birikimi ve deneyim eksikliği konuları öne çıkmakta olup ilgili sonuç raporlarına da yansımıştır.

Yukarıda belirtilen eğitim/danışmanlık vb. konular ile aile ve ortaklık anayasası hazırlığı sürecinde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Bu öncelik çerçevesinde başvuru sahibi sadece imalatçı işletme olmalıdır.

 • Başvuru sahibinin en az elli (50) personeli bulunmalıdır (SGK kayıtları ile kontrol edilecektir).

 • Proforma ekinde hizmet sağlayıcsı son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) firmadan alınmış referans mektubu sunmalıdır.

 • Yine proforma ekinde hizmeti sağlayacak personelin/uzmanın en az işletme, hukuk veya mühendislik dallarından herhangi birinde diploması olmalıdır. (EK 6 ve Diploma Fotokopisi sunulmalıdır)

Aile şirketlerinde kurumsallaşma çerçevesinde program bütçesi 250.000 TL olup proje bütçesi KDV dâhil en fazla 100.000 TL’dir.

Ajans proje içeriğine göre bu bütçede pazarlık yapabilir.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

ÜRETİMDE ENERJİ ETÜTLERİ
+

Öncelik 2: Bölgede Kaynak Verimliliğinin geliştirilmesine yönelik olarak Enerji Etütlerinin hazırlanması için danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

Bu kapsamda verilecek danışmanlık hizmetinin amacı, işletmelerde kullanılan enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Enerjiyi daha verimli kullanarak işletmenin maliyetlerini düşürmek ve bu sayede işletmenin piyasa ile rekabet gücünün artmasına katkı yapmak hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, işletmenin ürün kalitesini düşürmeden enerji maliyetini azaltmasıyla birlikte işletme karlılığının artmasıyla işletme yönetiminin enerji tasarrufu için daha fazla kaynak ayırması da teşvik edilecektir. Hedeflenen diğer amaçlar ise; enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayarak enerjide dışa bağımlı bir ülkenin ekonomisine katkı yapmak ve doğaya bırakılan zararlı gazların etkilerinin de olabildiğince alt seviyelere indirilmesidir.

Ajans, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden alınan hizmeti karşılayacaktır. Destek ile yararlanıcı işletmenin enerji verimlilik mevcut durumu ve enerji verimlilik potansiyeli incelenerek geri dönüş hesapları ile verimlilik arttırıcı projeler hazırlanıp kısa, orta ve uzun vade çözümleri şeklinde bir Enerji Etüdü Raporu hazırlanacaktır. Bu hizmetin bütçesi en fazla KDV dâhil 60.000 TL olup başvuru sürecinde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Hizmeti sağlayacak firma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın sanayi tipi kurumların Etüt-Proje-Danışmanlık iş ve işlemleri için “yetkilendirilmiş” ve “yetki anlaşması geçerlilik süresi” hala devam eden ve raporunu da bu akreditasyon sürecinde imzalayabilecek firmalardan birisi olması gerekmektedir.

https://evcedyetkilendirme.enerji.gov.tr//verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx

 • Hizmeti sağlayacak EVD şirketi son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) firmadan alınmış referans mektubu sunulmalıdır.

 • Başvuru sahibinin bünyesinden en az bir (1) adet mühendis veya mimar olmalıdır.

 • Yararlanıcı işletmenin, bünyesinde çalışmakta olan en az 1 adet teknik personeline (mühendis/mimar) kendi imkânları ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Enerji Yöneticisi Eğitimi (Modül 1+Modül 2) aldırması ve bu eğitime katıldığına ait destekleyici/kanıtlayıcı belgeleri Teknik Destek nihai raporu ile birlikte Ajansa sunulması beklenmektedir. Eğitim takvimi ve merkez ile ilgili diğer bilgiler https://kmu.edu.tr/karen/ adresinde mevcut olup aynı zamanda karen@kmu.edu.tr adresinden de ek bilgi alınabilmektedir.

Enerji Etütleri için program bütçesi 500.000 TL olup proje bütçeleri en fazla KDV dâhil 60.000 TL şeklinde belirlenmiştir.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI
+

Öncelik 3: Bölgede Kaynak Verimliliğinin geliştirilmesine yönelik olarak “Yalın Üretimin” geliştirilmesi için danışmanlık hizmetlerini sağlanması

Bu kapsamında verilecek danışmanlık hizmetinde Konya Ticaret Odası ile yapılan protokol çerçevesinde başvuru sahiplerine “Yalın Üretim” desteği sağlanacaktır. Bu hizmet bedelinin 100.000 TL tutarındaki kısmı MEVKA tarafından karışılacak olup danışmanlık KTO’nun Model Fabrika eli ile sağlanacaktır. Yararlanıcı işletmeler sözleşmeden doğan damga vergisini maliyeye ödedikten sonra ödendi belgesini Ajans’a sunmalıdır. Bu destek başvurusu sürecinde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi önemle arz edilir:

 • Verimlilik önceliği çerçevesinde başvuru sahibi sadece imalatçı işletme olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firma, yalın üretim konusunda daha önce KOSGEB ve benzeri diğer kurumlardan destek/hibe almamış olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firmanın bünyesinde en az 1 endüstri, makine veya işletme mühendisi olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firmanın en az elli (50) personeli olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firma, bu programından yararlanmak için Konya Model Fabrikaya ön tetkik yaptırmalı ve Teknik Uygunluk Belgesi almalıdır.

Yalın Üretim faaliyetlerinin desteklenmesi program bütçesi 250.000 TL olup proje bütçeleri Yalın Üretim için KDV dâhil 100.000 TL şeklinde belirlenmiş olup yararlanıcı buna ilişkin Damga Vergisini öder ve makbuzu sözleşmeden sonra Ajansa sunar. Ayrıca İşi yerine getiren Model Fabrikanın gerekliliklerini de yerine getirmek ile yükümlüdür.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

İŞLETMELERE İHRACAT KOÇLUĞU
+

Öncelik 4: Bölgede İhracatın Geliştirilmesi için “İhracat Koçluğu” danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

MEVKA’nın 2023 Çalışma Programı kapsamında belirtildiği üzere “ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın çözümü olarak görülen ihracat, ülkemiz açısından da çok önemli bir role sahiptir. Bölgemizde 2021 yılı rakamlarına göre; Konya 3,02 milyar dolar, Karaman ise 278 milyon dolar ihracat yapmaktadır. İhracat değeri bakımından iller arası kıyaslamada Konya 12.sırada, Karaman ise 45. sırada bulunmaktadır.

Tablo 2 İllerin İhracat Değeri (Bin Dolar)

Sıra

İL

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

İstanbul

77.766.581

83.448.092

88.203.471

88.827.640

82.815.389

108.666.008

2

İzmir

9.713.438

10.934.381

12.264.536

12.168.872

11.636.389

14.737.269

3

Kocaeli

6.495.764

8.134.520

9.035.750

9.917.083

7.728.329

12.271.836

4

Bursa

10.364.727

11.066.414

11.716.921

10.898.036

9.553.588

11.647.717

5

Gaziantep

6.860.579

6.990.184

7.208.951

7.811.872

8.164.823

10.284.899

6

Ankara

6.679.492

6.930.439

7.827.802

8.464.471

7.960.466

9.496.357

7

Sakarya

2.685.657

5.364.278

5.735.632

5.351.062

4.624.192

5.325.110

8

Hatay

1.827.033

2.410.737

2.965.359

3.063.174

2.657.309

4.390.306

9

Mersin

2.633.264

2.682.629

2.814.211

3.091.336

3.211.201

4.247.690

10

Denizli

2.374.601

2.742.274

3.063.896

2.883.701

2.867.702

4.214.377

11

Kayseri

1.743.457

1.876.654

2.362.967

2.496.210

2.625.611

3.608.960

12

Konya

1.314.247

1.548.956

1.782.997

1.990.513

2.167.074

3.020.822

13

Manisa

1.848.106

1.971.952

2.269.716

2.438.424

2.276.653

2.869.997

14

Tekirdağ

1.495.402

1.616.206

1.913.609

1.948.239

1.953.247

2.745.656

45

Karaman

305.597

318.170

301.870

266.526

257.227

278.385

Türkiye Genel Toplam

225.214.458

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret Verileri

Bölgemizin ihracat değerinin artırılması bağlamında, bölgedeki firmaların ihracat yeteneklerinin geliştirilmesi, ihracat yapmayan firmaların ihracat yapabilir hale gelmeleri oldukça önemli olup bu doğrultuda firmalara danışmanlık desteği verilmesi planlanmaktadır.

MEVKA’nın 2023 yılı Teknik Destek kapsamında bölgenin ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti desteği verilmesi için Konya Ticaret Odası ile yapılan protokol kapsamında başvuru sahiplerine “ihracat koçluğu” desteği sağlanacaktır. Bu hizmetin KTO’nun Dış Ticaret Merkezi eli ile sağlanacak olup yararlanıcı işletmeler sözleşmeden doğan damga vergisi harici bir ödeme yapmayacaktır. Bu destek başvurusu sürecinde aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • İhracat koçluğu önceliği çerçevesinde başvuru sahibi sadece imalatçı işletme olmalıdır.

 • Adına başvuru yapılan işletmede en az on (10) personel bulunmalıdır (SGK kayıtları ile kontrol edilecektir).

 • Başvuru aşamasında Teknik Şartname, Proforma Fatura ve Yaklaşık Maliyet Formlarının sunulmasına gerek yoktur.

 • Başvuru sahibi firma, ihracat konusunda daha önce KOSGEB ve benzeri diğer kurumlardan destek/hibe almamış olmalıdır.

 • Başvuru sahibi firma, bu programından yararlanmak için KTO-Dış Ticaret Merkezi’nden Teknik Uygunluk Belgesi alması gerekmektedir.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

İSTİHDAM GARANTİLİ EĞİTİMLER
+

Öncelik 5: Bölgede girişimciliğin geliştirilmesine yönelik olarak istihdam garantili “teoriden uygulamaya geç” içerikli faaliyetlerin desteklenmesi

Mevka’nın 2023 Çalışma Programında da belirtildiği üzere bölge işgücüne, teknoloji odaklı bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Bireysel bilgi, beceri ve yetenekler diğer faktörlere göre son yıllarda gelişen ve büyüyen bölgesel ekonomilerin asıl itici gücü olmaya başlamakta ve dünyada işletmelerin üretimlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları faktörler arasında gittikçe daha çok öne çıkmaktadır.

Bölge istihdamı açısından mesleki ve teknik eğitim önemlidir. 2021 yılında düzenlenen Konya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında işsizlikle mücadelede mesleki eğitimin piyasaya eleman yetiştirmek açısından kritik rolde olduğunun altı çizilmiş mesleki ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek odalarının, özel sektör ve üniversitelerin iş birliğinin işsizlik oranlarını azaltmada önemli olduğu görüşünü bildirmiştir

Bu çerçevede, bu öncelik eğitimli işsiz gençlerin kısa sürede danışmanlık/eğitim faaliyetleri ile bölge işletmelerinin ihtiyacı olan yazılım/programlama/bilgi işlem vb işlerde istihdam edilmelerini hedeflemektedir. Eğitim faaliyetleri, altı aylık proje süresi içerisinde toplamda 23 gün eğitim ve 7 gün işletmenin kendi yerinde staj şeklinde gerçekleştirilicektir. Eğitimin içeriği ise aşağıdadır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

SÜREÇ

 • Temel Elektronik Bilgisi

4 Gün

 • Gömülü Sistemler Hakkında Bilgi

3 Gün

 • Gömülü Sistem Programların Tanıtılması

9 Gün

 • Geliştirme Kartının Tanıtılması

7 Gün

 • Örnek Uygulama Geliştirme (İşyeri Uygulama)

7 Gün

TOPLAM

30 Gün

Bu minvalde. MEVKA bölge işletmelerine nitelikli iş gücü sağlamak üzere Selçuk üniversitesi, Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri ile yaptığı protokol kapsamında en az 10 çalışanı eğitmeyi ön görmektedir. Bununla birlikte ilgili başvuru sahiplerinin başvuru aşamasında aşağıdaki maddelere dikkat etmeleri gerekmektedir:

 • Faaliyetler Konya Teknokent tarafından yürütülecektir.

 • Yararlanıcı işletmeler sözleşmeden doğan damga vergisini yatırmalıdır.

 • Başvuru sahibi, Konya Teknoket’en eğitilecek işsiz genç için uygunluk belgesi almalıdır.

 • Başvuru sahibi, işsiz genci eğitim sürecinde bünyesindeki ve/veya üyesi olan firmalardan birinde işe alabilir.

 • İstihdamın sağlanıp sağlanmadığı Nihai Rapor ekinde sunulacak SGK kayıtları ile kontrol edilecektir.

Başvuru Sahibi:

 1. Bu öncelik çerçevesinde Teknik Şartname, Proforma Fatura ve Yaklaşık Maliyet Formlarının sunulmasına gerek yoktur.

 2. Nace kodu sıralamasına göre 25, 26, 27, 28, 29, 61, 62, 72

 3. Başvuru sahibi firmanın en az yirmi (20) personeli olmalıdır. Bu sayı SGK belgesi ile teyit edilecektir. Bu sayının altında olan bir başvuru Ön İnceleme aşamasında elenecektir.

 4. Başvuru sahibi firma, bu programından yararlanmak için Konya TEKNOKENT’den Teknik Uygunluk Belgesi alınmalıdır.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARIN KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI
+

Öncelik 6: Bu öncelik çerçevesinde kar amacı ‘gütmeyen’ kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yönelik teknik destek taleplerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Buna yönelik olarak (aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere) Ajanstan talep edilebilecek örnek teknik destek konuları:

 1. Bölgedeki kurum ve kuruluşların etkinleşmelerini sağlayacak, planlama, uygulama süreçleri, iç denetim ortamlarının sağlanması da dâhil olmak üzere kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,

 2. Kurumların kaynak verimliliği çalışmaları (örneğin etkin su kullanma teknikleri, enerji verimliliği etütleri, sürdürülebilir üretim yöntemleri, sıfır atık, çevre dostu üretim yöntemleri vb. konular),

 3. Bölgedeki kurum ve kuruluşların ihtiyaçların olan mimari, teknik, statik, plan ve projelerine yönelik faaliyetler,

 4. Savunma sanayi ile turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,

 5. Sektörel Ortak Kullanım Alanlarına yönelik faaliyetler,

 6. Bölgenin kültürel değerlerinin, tiyatro, sinema, tasarım gibi yaratıcı endüstrilerinin, el sanatları, gastronomi, arkeolojik, inanç, sağlık vb. farklı turizm alanlarının tanıtımı ve/veya bu alanlarda gelir getirici faaliyetlere yönelik faaliyetler,

 7. Astronomik gözlem evlerinin kurulması için “karanlık alan” tespit çalışmaları,

 8. Bölge göllerinde optimist/lazer gibi araçlar ile yelkencilik eğitimi faaliyetleri,

 9. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesindeki faaliyetler,

 10. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarının Bağımlılıkla Mücadele çalışmaları,

 11. Kooperatifçiliğin Geliştirilmesine Yönelik faaliyetler,

 12. Bölgede kamu sağlığına yönelik önleyici, destekleyici ve/veya geliştirici faaliyetlere yönelik faaliyetler,

Bunlara ek olarak Ajans TR-52 (Karaman-Konya) Bölgesi için önemli gördüğü konular hakkında araştırma/analiz ve ön-fizibilite çalışmalarına destek vermeyi planlamaktadır:

Araştırma / Analiz Raporlama Konuları:

 1. Bölgede Ortak kullanım/üretim alanlarına ilişkin (üniversitelere yönelik Ar-Ge merkezleri, ihtisas alanları, laboratuvarlar, atölyeler, OSB/Sanayi Sitesi vb.) ihtiyaçların araştırılması,

 2. Bölgedeki firmaların Ar-Ge ve teknoloji düzeylerinin araştırılması,

 3. Bölgedeki Yazılım firmalarının üretim kabiliyetlerinin tespitine yönelik araştırmalar,

 4. Girişimcilik konusunda araştırma ve analiz çalışmaları, yol haritaları,

 5. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi, Sıfır Atık, Atıkların geri kazanılması yöntemleri,

 6. Gıda Makine Sektörü ve Makine Ekipmanları ile Savunma Sanayii Parça Eşleştirmesi Yatırım(lar)ına ilişkin analiz, araştırma, planlama vb. çalışmalar,

 7. Turizme yönelik mevcut durum araştırması, saha çalışmaları, destinasyon planlamaları, projeksiyon çalışmaları,

 8. TR52 bölgesi için gelecek projeksiyonları, modellemeler (nüfus, göç, imalat sanayi, enerji, başta su olmak üzere doğal kaynaklar, tarım, teknoloji, dış ticaret, vb.),

 9. TR52 bölgesindeki tüm il ve ilçelerin Türkiye geneli ile olan ürün hareketlerinin araştırılması (imalat sanayinde faaliyet gösteren tüm sektörlerin ve tarım sektörünün ürettiği ve tükettiği ürünler),

 10. TR52 bölgesi içine ve dışına yönelik İl ve İlçe düzeyinde günlük/haftalık/aylık/yıllık sebeplerine göre İnsan akımlarına yönelik araştırma ve analiz çalışmaları,

 11. İlçelere yönelik araştırma ve analiz çalışmaları,

 12. TR52 bölgesi tüm ilçeleri kapsar düzeyde sektörel yoğunlaşma ve istihdama yönelik araştırma analiz çalışmaları,

 13. TR52 bölgesinde imalat sanayinde, tarımda vb. Katma Değer Artırmaya yönelik araştırma ve analiz çalışmaları,

 14. Az gelişmiş ilçelerin kalkındırılmasına yönelik araştırma, analiz çalışmaları, yol haritalarının belirlenmesi ve kırsal kalkınma modellerinin oluşturulması,

 15. Bölgede coğrafi işaretli ürünlerin artırılmasına yönelik yapılacak araştırma ve analiz çalışmaları.


 1. Ön-Fizibilite Konuları:

Sektör

Konu

İmalat

Makine / Ekipman İmalatı Yatırım(lar)ı

Tarım

Gıda ve Zirai Ürünlerin İşlenmesi Yatırım(lar)ı

Turizm

Turizme yönelik yatırımlar

KAR AMACI “GÜTMEYEN” KURUM VE KURULUŞLARIN HİZMET ALIMLARINDA

(Sunulan TD’ye ait bütçe KDV dâhil olup bu limiti aşamaz)

Öncelik 6: Kar amacı ‘gütmeyen’ kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için Program Bütçesi:

1.000.000 TL

Eğitim, program ve proje hazırlanması faaliyetlere yönelik danışman geçici uzman görevlendirme için,

30.000 TL’ye kadar

Üniversitelerin “sürekli eğitim merkezlerinden” ve “federasyonlar” aracılığı ile sağlanan eğitimler için,

40.000 TL’ye kadar

Araştırma/envanter/raporlama/tanıtım/tarama/danışmanlık/ belediyelerin plan/proje işleri/kurumların enerji etütleri gibi faaliyetlere yönelik geçici uzman görevlendirilmesi için,

70.000 TL’ye kadar

Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek girişimcilik, havacılık, savunma ve silah sanayinin geliştirilmesi, akıllı tarım çalışmaları, medikal ve tıbbi cihazlar üretimlerinin geliştirilmesi, kırsal kalkınma, turizm ve çevreye yönelik çalışmalarda geçici uzman görevlendirme/danışmanlık sağlama için,

100.000 TL’ye kadar

Ön Fizibiliteler**

100.000 TL’ye kadar

*KDV dâhil bu limitleri aşamaz.

**Eğer yatırımcı ve yatırımın tutarı belli ise fizibilitenin tamamı da yapılabilir. Bunun için “2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki” format kullanılmalıdır.

https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2023-2023_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf

Bununla birlikte bahse konu fizibilite / ön fizibilite Ajans’ın destekleyebileceği bir güdümlü proje olacak ise fizibilite formatı farklıdır ve uygulama aşamasında yükleniciye sağlanacaktır.

Program Başvuru Rehberi ve Diğer Bilgiler İçin Tıklayınız..

2023 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
+
Okunma :3137
Tarih :13 Ocak 2023

2023 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

“PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi,bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Başvuru ve ek belgeleringönderileceği son tarih 17 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Başvurular pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak İlan Metni, Bilgi Formu ve diğer belgeler aşağıda ekte bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MEVKA 2023 SOGEP Program Bilgileri
MEVKA 2023 SOGEP Ön Başvuru Belgeleri
MEVKA 2023 SOGEP Program Sunumu
2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Ön Başvuru İlanı Başvuru Süresi 24 Mart 2023’e Kadar Uzatıldı
+

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi,bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreciiki aşamalıolarak yürütülecektir. Başvuru ve ek belgeleringönderileceği son tarih 24 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Başvurular pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak İlan metnine, bilgi formu ve diğer belgelere buradan erişilebilmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2023 Finansman Desteği Programı
+
Okunma :5605
Tarih :03 Ocak 2023

FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEKVA) kuruluşundan bu yana 19 mali destek programı ve bölgenin kalkınmasının lokomotif öncülerinden olacak 9 güdümlü proje ile 698,6 Milyon TL bütçeli 809 projeye 390,4 Milyon TL destek sağlamıştır. Ayrıca bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla uyguladığı teknik destek programları ile 13,3 Milyon TL destek sağlamıştır.

MEVKA 2023 yılı için “İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı” için proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 50 milyon TL tutarında Finansman Desteği ile yaklaşık 250 milyon TL tutarında proje faaliyetleri harekete geçirilecektir.

Bu program kapsamında MEVKA bölgede verimliliğin gelişmesi ile genç istidamın sağlanmasını hedeflemektedir.

KAYS ÜZERİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ: 21 Mart 2023, SAAT 23:59

Öncelik 1: İmalat sanayinde, savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi ile genç istihdamının artırılması,

Öncelik 2: Yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimlilik, Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması,

Öncelik 3: Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması,

Öncelik 4: Konya merkez ilçeleri haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması.

Potansiyel Başvuru Sahipleri proje başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) üzerinden elektronik olarak 21 Mart 2023 günü ve saat 23:59’a kadar yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki başvuru rehberini ve ek belgelerini inceleyiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2023 MEVKA Finans Desteği Başvuru Rehberi
2023 MEVKA Finans Desteği - EKLER
İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı’nda Başarılı Bulunan Proje Sahiplerine Duyuru
+

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 3 Ocak 2023 tarihin ilan edilen “İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı” nın değerlendirme süreci tamamlanmış olup başarılı liste ilan edilmiştir. Asıl listede bulunan başarılı bulunan proje sahiplerinin aşağıdaki bilgiler çerçevesinde “Sözleşme İmzalama Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Listesi’nde” bulunan belgeleri belirlenen tarihe kadar Ajansa sunmaları gerekmektedir.

Proje teklifleri başarılı olan yararlanıcıların en geç8 Ağustos2023tarihine kadar sözleşme için gerekli evraklarını tamamlayarak Ajansımıza gelip projelerinden sorumlu İzleme Uzmanlarına evrakların kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir.

Sözleşme için gerekli evrakları tamamlayan ve projelerinden sorumlu izleme uzmanlarına evrakların kontrolünü yaptıran yararlanıcıların kendilerine gönderilecek Sözleşmeye Davet Mektubunu tebellüğ ettikleri tarihten sonraki en geç10 iş günüiçinde Ajans ile sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Yararlanıcıların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için projelerinden sorumlu izleme uzmanlarıyla irtibata geçmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2023 FINDES BAŞARILI LİSTE, KARTEK
2023 FINDES BAŞARILI LİSTE, KONTEK
2023 FINDES BAŞARILI LİSTE, SAVUNMA
2023 FINDES BAŞARILI LİSTE, YÜKTEK
2023 FİNDES SÖZLEŞME İMZALAMA SIRASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER
2022 Proje Havuzu Oluşturma Duyurusu
+
Okunma :1609
Tarih :09 Ağustos 2022

MEVKA Proje Havuzu Oluşturma Duyurusu

Ajansımız tarafından proje havuzu geliştirme ve güncelleme çalışmaları kapsamda aşağıda belirtilen program kuralları ve detayları doğrultusunda güdümlü proje önerileri toplanacaktır. Bu program başvurulara devamlı olarak açıktır. Başvurular geldikçe değerlendirilecek ve uygun görünenler ile ilgili olarak başvuru sahibi ile doğrudan iletişime geçilecektir.

Proje önerisi sunmak isteyen paydaşlarımızın ekteki proje önerisi dokümanlarını doldurarakpyb@mevka.org.tradresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. 2022 yılı için son gönderim zamanı 30.09.2021 Perşembe saat 18.00 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Proje Havuzu daimi olarak başvurulara açık olup uygun bulunanlar ile iletişime geçilecektir.

MEVKA Proje Havuzu İçin Önemli Bilgiler
MEVKA Güdümlü Proje Başvuru Belgeleri
MEVKA Güdümlü Proje İçin Yararlanılabilecek Kaynaklar
2022 Finansman Desteği Programı
+
Okunma :1905
Tarih :28 Eylül 2022
2022 Finansman Desteği Başarılı Proje İlanı
+

2022 yılı İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı’nda Başarılı Bulunan Proje Sahiplerine Duyuru

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 7 Haziran 2022 tarihin ilan edilen “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı’nın” değerlendirme süreci tamamlanmış olup başarılı liste ilan edilmiştir. Asıl listede bulunan başarılı bulunan proje sahiplerinin aşağıdaki bilgiler çerçevesinde “Sözleşme İmzalama Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Listesi’nde” Bulunan Belgeleri belirlenen tarihe kadar Ajansa sunmaları gerekmektedir.

 1. Proje teklifleri başarılı olan yararlanıcıların en geç 18 Ekim 2022 tarihine kadar sözleşme için gerekli evraklarını tamamlayarak Ajansımıza gelip projelerinden sorumlu İzleme Uzmanlarına evrakların kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir.
 2. Sözleşme için gerekli evrakları tamamlayan ve projelerinden sorumlu izleme uzmanlarına evrakların kontrolünü yaptıran yararlanıcıların kendilerine gönderilecek Sözleşmeye Davet Mektubunu tebellüğ ettikleri tarihten sonraki en geç 10 iş günü içinde Ajans ile sözleşme imzalamaları gerekmektedir.
 3. Yararlanıcıların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için projelerinden sorumlu izleme uzmanlarıyla irtibata geçmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2022 FD BAŞARILI LİSTE, KARİLÇE
2022 FD BAŞARILI LİSTE, KONİLÇE
2022 FD BAŞARILI LİSTE, VERİMLİLİK (ÜRVER & ENVER)
SÖZLEŞME İMZALAMA SIRASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER
FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI İSTENECEK EVRAKLAR
Değerlendirme Komitesi İçin Değelendirici İlanı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) TR52 bölgesinde (Konya ve Karaman illeri) faaliyet göstermektedir. MEVKA, 2022 Yılı Finansman Desteği Proje Teklif Çağrıları kapsamında Ajans’a sunulacak projelerin değerlendirmesinde görevlendirilmek üzere, programların amacı ve öncelikleri ile uyumlu konularda tecrübe sahibi olan, geçici görevli olarak çalışacak Değerlendirici Komitesi üyesi alımına çıkmıştır.

Komitede çalışmak üzere değerlendirici adayları için son başvuru zamanı 10 Ağustos 2022 tarihi saat 23:59’a kadar olup elektronik posta ile pyb@mevka.org.tr adresine gönderilmelidir.

İlgili Rehber ve Uygunluk Metni belgesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

2022 Değerlendirici Komitesi İlanı
2022 Değerlendirici Komitesi Uygunluk Beyanı
2022 Finansman Desteği Programı İlanı
+

FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEKVA) kuruluşundan bu yana 19 mali destek programı ve bölgenin kalkınmasının lokomotif öncülerinden olacak 9 güdümlü proje ile 698,6 Milyon TL bütçeli 809 projeye 390,4 Milyon TL destek sağlamıştır. Ayrıca bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla uyguladığı teknik destek programları ile 13,3 Milyon TL destek sağlamıştır.

MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programını” için proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 20 milyon TL tutarında Finansman Desteği verilmesi öngörülmüş olup proje başına sağlanacak finansman desteği bütçesi asgari 200 bin TL ve azami ise2 milyon TLşeklindedir.

Bu program kapsamında MEVKA bölgede verimliliğin gelişmesi ile genç istidamın sağlanmasını hedeflemektedir.

KAYS ÜZERİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ 24 TEMMUZ 2022, SAAT 23:59’DUR.

Öncelik 1: Bölge işletmelerinde dijitalleşmenin sağlanmasına, ürün ve süreç verimliliğinin artırılmasına yönelik modernizasyon yatırımları için finansman desteği sağlanması.

Öncelik 2: Bölge işletmelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik modernizasyon yatırımları için finansman desteği sağlanması.

Öncelik 3: Konya ilinde emek yoğun sektörlerde, genç istihdamının desteklenmesi için dezavantajlı ilçelerde finansman desteği sağlanması.

Öncelik 4: Karaman ilinde merkez ilçe ve diğer ilçelerde emek yoğun sektörlerde, genç istihdamının desteklenmesi için finansman desteğinin sağlanması.

Potansiyel Başvuru Sahipleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) üzerinden elektronik olarak 24 Temmuz 2022 günüsaat 23:59'a kadar yapabileceklerdir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz

Detaylı bilgi için aşağıdaki başvuru rehberini ve ek belgelerini inceleyiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MEVKA 2022 Finansman Desteği Başvuru Rehberi
MEVKA 2022 Finansman Desteği Taslak Ödeme Planı
MEVKA 2022 Finansman Desteği Başvuru Ekleri
2022 Finansman Desteği Sunumu
2022 Finansman Desteği Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Kredi Uygunluk Belgesi Başvurusu Yapıldığına Dair Taahhütname
EK F - Finansman Desteği Teknik Uygunluk Formu
2022 Fizibilite Desteği Programı
+
Okunma :1733
Tarih :24 Mart 2022

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2022 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2022 yılı Fizibilite Desteği Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“2022 yılı Fizibilite Desteği Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Başvuru Süreci:

KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) Girişi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

2022 Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2022 Fizibilite Desteği Rehber Ekleri
2022 SOGEP Destek Programı
+
Okunma :1811
Tarih :15 Şubat 2015

2022 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

“PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi,bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Bu program kapsamında, her bir projenin bütçesi en az1 Milyon TLolupsosyal gelişmişlik endeksi düşük olan ilçelerde istihdamın gelişimine katkı sağlayacak projeler beklenmektedir.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Başvurular pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak İlan Metni, Bilgi Formu ve diğer belgeler aşağıda ekte bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MEVKA 2022 SOGEP Program Bilgileri
MEVKA 2022 SOGEP Program Sunumu
MEVKA 2022 SOGEP Ön Başvuru Belgeleri
MEVKA 2022 SOGEP Yararlı Belgeler
2022 Teknik Destek Programı
+
Okunma :3554
Tarih :28 Şubat 2022

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2022 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2022 yılı Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Bölgedeki kar amacı gütmeyen kurum kuruluşların Kurumsal Kapasitelerinin Gelişmesi için:

 • Eğitim, Planlama ve programlama çalışmaları, Raporlama faaliyetleri ile Ön Fizibilite ve Fizibilitelerin oluşturulmasına,
 • Girişimciliğin geliştirilmesine,

Bölgedeki kar amacı güden işletmeler için:

 • İhracatın geliştirilmesine,
 • Yalın Üretim süreçlerinin oluşturulmasına,
 • Enerji Etütlerinin yapılmasına,
 • Alile/Ortaklık Anayasası sisteminin kurgulanmasına,

yönelik uygun faaliyetlerin desteklenmesi planlanmıştır.

Detaylar, Başvuru Rehberinde bulunmakta olup program hakkındaki sorularınız pyb@mevka.org.tr adresine iletilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru Adresi:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

“2022 yılı Teknik Destek Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

2022 TD-5. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
SOZLESMEDE HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER
DEGISIKLIK 2; 2022 TEKNİK DESTEK DEĞİŞİKLİĞİ
2022 TD-4. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2022 TD-3. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2022 TD-2. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2022 TEKNİK DESTEK SÖZLEŞMELERİ İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER
2022 TEKNİK DESTEK BAŞVURU REHBERİ
DEGISIKLIK 1; 2022 TEKNİK DESTEK DEĞİŞİKLİĞİ
2022 TEKNİK DESTEK NİHAİ RAPOR EKLERİ
2022 TEKNİK DESTEK BAŞVURU EKLERİ
2022 Üreten Şehirler Destek Programı
+
Okunma :1951
Tarih :15 Mart 2022

ÜRETEN ŞEHİRLER DESTEK PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı 1 sayılı Kararnamesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi ile 394 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanan Üreten Şehirler Programı 2021 yılında başlamıştır.

Bu Program, Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri,Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ illerini kapsamaktadır.

Program hibe ve/veya finansman desteği yönetimi ile desteklenecektir. Ancak kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için eş finansman tutarının en az %20 veya üzerinde olması, kar amacı güden başvuru sahipleri için ise en az %50 ve/veya finansman desteği şeklinde olması beklenmektedir.

Programın hedefi; sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişilebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşerî sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Bu kapsamda, Ek-1’de bulunan öncelik alanları ve örnek proje konuları çerçevesinde “EK-2 Proje Fikirleri” belgesinin dolduruluppyb@mevka.org.tradresine gönderilmesi beklemektedir.

Proje fikrinin bakanlık tarafından uygun bulunması halinde ilişikteki “EK-3 Proje Değerlendirme Raporu”nun doldurularak ekleri ile birlikte Ajansa sunulması istenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Üreten Şehirler Destek Programı İlanı
Ek-1.Öncelik Alanları Ve Örnek Proje Konuları
Ek-2. 2022 Üreten Şehirler Proje Fikri Formu
Ek-3. Proje Değerledirme Raporu
2021 Fizibilite Desteği Programı
+
Okunma :153
Tarih :30 Mart 2021

MEVLANA KALKINMA AJANSI1

2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2021 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2021 yılı Fizibilite Desteği Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“2021 yılı Fizibilite Desteği Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Başvuru Süreci:

KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

2021 FZD Rehber Ekleri
2021 FZD Başvuru Rehberi
2021 Teknik Destek Programı
+
Okunma :270
Tarih :24 Şubat 2021

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2021yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2021 yılı Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Bölgedeki kar amacı gütmeyen kurum kuruluşlar için:

 • Eğitim,
 • Planlama ve programlama çalışmaları,
 • Raporlama,
 • Ön Fizibilite ve Fizibiliteler.

Bölgedeki kar amacı güden işletmeler için:

 • İhracata,
 • Yalın Üretime,
 • Enerji Verimliliğine,
 • Alile/Ortaklık Anayasası sisteminin kurgulanmasına,
 • Ar-Ge ve Tasarıma,
 • Dijital Dönüşüme,

yönelik uygun faaliyetlerin desteklenmesi planlanmıştır.

Detaylar, Başvuru Rehberinde bulunmakta olup program hakkındaki sorularınızpyb@mevka.org.tradresine iletilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru Adresi:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

"2021 yılı Teknik Destek Programı"hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

2021 TD-1. Dönem Başarılı Projeler İlanı
2021 TD-2. Dönem Başarılı Projeler İlanı
2021 TD-3. Dönem Başarılı Projeler İlanı
2021 TD-4. Dönem Başarılı Projeler İlanı
2021 TD-5. Dönem Başarılı Projeler İlanı
2021 TD-6. Dönem Başarılı Projeler İlanı
2021 Teknik Destek Rehberi
Değişiklik 1 - 2021 Teknik Destek Başvuru Rehberi Değişikliği
2021 Başarılı İlanında İstenilen Belgeler
2021 Teknik Destek Başvuru Ekleri
2021 SOGEP Destek Programı
+
Okunma :122
Tarih :11 Aralık 2020

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

“PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi,bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Bu program kapsamında, her bir projenin bütçesi en az1 Milyon TLolupsosyal gelişmişlik endeksi düşük olan ilçelerde istihdamın gelişimine katkı sağlayacak projeler beklenmektedir.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Başvuru ve ek belgeleringönderileceği son tarih 15 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Başvurular pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak İlan Metni, Bilgi Formu ve diğer belgeler aşağıda ekte bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2021 SOGEP S.S.S. - 1
2021 SOGEP Sunumu
MEVKA 2021 SOGEP Program Bilgileri
TR 52 Bölge Planı 2014-2023
Ek Belgeler
Karaman İlçe Raporları
Konya İlçe Raporları
2020 Mali Destek Programları
+
Okunma :237
Tarih :14 Ağustos 2020

Mevlana Kalkınma Ajansı Hibe Teklifi Çağrısı İlanı

Mevlana Kalkınma Ajansı (Ajans), 2009’dan bu güne kadar açmış olduğu mali ve teknik destek programları ile bölgemize toplamda 175,5 Milyon TL destek sağlamış ve eş finansmanları ile birlikte 322 Milyon TL finansmanı harekete geçirmiştir. Ayrıca kurum/kuruluşların gerekli strateji, planlama ve raporlama çalışmalarını desteklemiştir.

Ajans, 2020 yılında, İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi ve Kaynak Verimliğinin Geliştirilmesi Mali Destek Programları ile bölgenin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesini planlamıştır.

Mevlana Kalkınma Ajansı,14 Ağustos 2020tarihi itibarı ile 2020 yılı proje teklif çağrısı ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarakİmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı(MESLEK)veKaynak Verimliliği Mali Destek Programı(KAYNAK)hibe desteği programlarına çıkmış bulunmaktadır.

2020 yılı Proje Teklif Çağrısında,

 • Bölgedeki imalat sanayinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve sürdürülebilir kılınması için, yenilikçi model ve yöntemlerle mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması.
 • Bölgede kaynak verimliğinin geliştirilmesi için yenilikçi yöntemlerle mevcut kaynak kullanımında tasarrufun sağlanması ile yeni güç kaynaklarının üretiminin artırılması

amaçlanmaktadır.

2020 İMALAT SANAYİNDE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞININ YETİŞTİRİLMESİ İÇİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMUİÇİN TIKLAYINIZ.

2020 KAYNAK VERİMLİLİĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMUİÇİN TIKLAYINIZ.

KAYS BAŞVURU GİRİŞİ BİLGİLENDİRMESİ SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuru Rehberi ve ilgili belgeler aşağıdaki bağlantılarda bulunmaktadır.

İlanen Duyurulur

2020 Kaynak Verimliliği MDP Sıkça Sorulan Sorular-1
2020 Mesleki Eğitim MDP Sıkça Sorulan Sorular-1
2020 BD Başvuru İlanı ve Uygunluk Beyanı
2020 Kaynak Verimliliği Başvuru Rehberi Ekleri
2020 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Başvuru Rehberi ve Ekleri
2020 Kaynak Verimliliği MDP Başarılı Projeler ve Gerekli Bilgiler
2020 Mesleki Eğitim MDP Başarılı Projeler ve Gerekli Bilgiler
2020 Fizibilite Desteği Programı
+
Okunma :37
Tarih :05 Haziran 2020

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2020 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2020 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2020 yılı Fizibilite Desteği Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“2020 yılı Fizibilite Desteği Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

2020 FZD Başvuru Rehberi
EK-1 Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Tatbiki İmza Örneği
EK-2 Başka Bir Programdan Aynı Anda Mali Destek Almadığına Dair Beyan
EK-3 Detaylı Teknik Şartname ve Fizibilite Raporu Formatı
2020 Teknik Destek Programı
+
Okunma :69
Tarih :21 Temmuz 2020

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2020 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2020 yılı Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kar amacı gütmeyen kurum kuruluşlar için:

 • Eğitim,
 • Planlama ve programlama çalışmaları,
 • Raporlama,
 • Ön Fizibilite ve Fizibiliteler.

KOBİ tanımına uyan ve imalat sanayinde üretim yapan bağımsız işletmeler için:

 • Enerji Verimliliği Etüdü,
 • Yalın Üretim,
 • Kurumsallaşmaya yönelik olarak Alile/Ortaklık Anayasası sisteminin kurgulanması uygun faaliyetler olarak sayılmaktadır.

Teknik Destek Programının desteklenmesi, Ajans’ın diğer Mali Desteklerinden farklı olarak başvuru talepleri ile ilgili hizmet alımları Ajans tarafında yapılmakta olup başvuru sahiplerinden eş finansman talep edilmemektedir.

Detaylar, Başvuru Rehberinde bulunmakta olup program hakkındaki sorularınızpyb@mevka.org.tradresine iletilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru Adresi:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

“2020 yılı Teknik Destek Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

2020 TD Rehber Değişikliği - 1
2020 TD Rehber Değişikliği - 2
2020 TD Rehber Değişikliği - 3
2020 TD Rehber Değişikliği - 4
2020 TD Rehber Değişikliği - 5
2020 TD Rehber Değişikliği - 6
2020 TD 5. Dönem Başarılı İlanında İstenilen Belgeler
2020 TD 5. Dönem Başarılı Projeler İlanı
2020 TD 6. Dönem Başarılı İlanında İstenilen Belgeler
2020 TD 6. Dönem Başarılı Projeler İlanı
2020 Teknik Destek 4. Dönem Başarılı İlanı
2020 Teknik Destek Programı
2020 Teknik Destek Başvuru Ekleri
COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
+
Okunma :72
Tarih :31 Mart 2020

Mevlana Kalkınma Ajansı, 30 Mart 2019 tarihinde “COVİD-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI” kapsamında ‘hızlandırılmış’ bir hibe desteği programına çıkmıştır.

Program Öncelikleri:

 • Öncelik 1:Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2:Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3:Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Bu hızlandırılmış program, Ajans’ın çıkmış olduğu diğer desteklerden farklı olupbaşvuru süresi için bir (1) ay ve uygulama süresi için ise üç (3) aysüre tanınmıştır. Bu programın başvuru formu ve ekleri elektronik ortamda, KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresi üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru tamamlandığında, başvuruya ilişkin taahhütname indirilerekpyb@mekva.org.tradresine gönderilmelidir.

Bununla birlikte program ilan tarihinden bu yana COVID-19 salgını ile yaşanan süreçte program Başvuru Rehberinde bazı değişiklikler yapılması gereği duyulmuştur. Bu programa aitikinci revizyonu içeren Başvuru Rehberi aşağıda bulunmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Mevka Covid - 19 Başvuru Rehberi
MEVKA Covid - 19 Başvuru Rehberi Ekleri
MEVKA Covid - 19 S.S.S.
MEVKA Covid - 19 Başvuru Rehberi Değişiklik - 1
MEVKA Covid - 19 Başvuru Rehberi Değişikliği - 2
2020 Covid - 19 Başvuru Rehberi Değişikliği
Covid - 19 Başarılı Projeler İlan Listesi
Covid - 19 Başvuru Rehberi Değişikliği - 2
2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
+
Okunma :50
Tarih :28 Şubat 2020

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

“Ön Başvuru İlanı”

“DİKKAT: Ön Başvuru tarihi22 Mayıs 2020olarak revize edilmiştir.”

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’nın hedefi, bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda yer almaktadır:

 • Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
 • Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Öncelik-3: Sosyal İçerme
 • Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, üniversiteler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, veyalnızca‘Öncelik 4; Sosyal Sorumluluk Projeleri’ kapsamında proje sunabilecek özel kesim kuruluşları bu program kapsamındabaşvuru sahibive/veyaproje ortağıolabilir.

Bu program çerçevesinde proje bütçesi en az 1 Milyon TL’dir.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir.
Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Projeleri Ön Başvuru Formu’nun doldurularak en geç22 Mayıs 2020tarihine kadarpyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır.

Nihai olarak 2020 SOGEP kapsamındail başına 3’er projeolmak üzere toplam6 proje (3 Konya 3 Karaman)hazırlanması hedeflenmektedir.

SOGEP BAŞVURUSU İLE İLGİLİ DOSYALARA AŞAĞIDAN ULAŞABİLİRİSNİZ..

2020 SOGEP Ön Başvuru Bilgi Notu
2020 SOGEP Ön Başvuru Formu
2019 Yılı Sosyal Destek Programı
+
Okunma :73
Tarih :27 Eylül 2019

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) PROJE DESTEĞİ DUYURUSU

Sosyal Destek Programı (SODES), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda 2019 yılı itibarıyla TR52 bölgesinde (Karaman ve Konya İlleri) Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecektir.

Programa ilişkin detaylar aşağıdadır;

Sosyal Destek Programının Amacı;

Sosyal Destek Programı (SODES)’nın amacı; Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Sosyal Destek Programının Öncelikleri;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına,
 • Genç işsizliğinin azaltılmasına,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine,
 • Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine,
 • Hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran,
 • Diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik,
 • Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen projeler.

Uygun Başvuru Sahipleri;

 • Kâr Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten, Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler,
 • Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi Siteleri,
 • Serbest Bölge İşleticileri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezi Gibi Kuruluşların Yönetici Şirketleri,
 • Özel Kesim Kuruluşları (Yalnızca Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin)

Proje Bütçesi;

Program kapsamında desteklenecek projelerinasgariproje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) TL’dir.

Eş finansman;

Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olabileceği projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50’dir.

Projelerin süresi;

Bu Usul ve Esaslar kapsamında projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Başvuru Süreci;

Bu programın “Usul ve Esasları” (Ek-1), Ajansa Başvuru Şekline ilişkin Belgeler (Bilgi Formu ve Ekleri (Ek-2)) ile programa ilişkin Bilgi Mahiyetinde özet sunum (Ek-3) ekte bulunmaktadır.

 • SODES Usul ve Esaslar;

2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES) Uygulama Usul ve Esasları (Ek-1).

 • Başvuru Belgeleri:
 1. Sosyal Destek Programı (SODES)Proje Bilgi Formu, “Bütçe” vb. Eklerinin Ajansa gönderilmesi/teslimi (Ek-2) veprojeyi özetleyen en fazlabeş (5) slaytlık sunum,
 2. Yönetim Kurulu Onayı Sonrası Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) Proje Detay Girişi.
 • SODES ile İlgili Bilgi Mahiyetinde Özet Sunum;

Özet Sunum (Ek-3)

Son Başvuru Tarihi ve Yeri:

Bu programa yapılacak Başvurular, Bilgi formu vasıtasıyla 09Ekim 2019 tarihi saat 17.00’a kadar Mevlana Kalkınma Ajansına tüm istenilen belgeler ve bunları içeren CD/DVD resmi yazı/üst yazı/dilekçe ileKonya’da Mevlana Kalkınma Ajansı’na,Karamanilinde ise Karaman Yatırım Destek Ofisine elden sunulacaktır. Bu belgeler ayrıcapyb@mevka.org.tradresine elektronik posta (e-mail) ile de gönderilecektir.

Söz konusu programdan Karaman ve Konya illerinin en üst düzeyde istifade edebilmesi için uygun başvuru sahiplerinin bu fırsatı iyi değerlendirmesi ve fikirlerin projeye dönüştürülerek Mevlana Kalkınma Ajansına zamanında sunulması büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2019 SODES S.S.S.
2019 Yılı Sosyal Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları
EK-1 Sosyal Destek Programı Öncelikleri
EK-2 Sosyal Destek Programı Proje Bilgi Formu
EK-3 SODES Taslak Bütçe
MEVKA - SODES Tanıtım Sunumu
SODES İlan Metni
2019 Yılı Mali Destek Programı
+
Okunma :244
Tarih :19 Temmuz 2019

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilenKobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi (EYGEP) Mali Destek Programı Proje Teklif ÇağrısınaKonya ve Karaman illerinden başvurusu yapılan projelerin değerlendirilme süreci, 31.12.2019 tarihli MEVKA Yönetim Kurulu onayı ile sona ermiştir.

Değerlendirme süreci sonrasında, Ajans’ımızdan destek almaya hak kazanan proje başvuru sahipleri bundan sonraki sürece ilişkin hususları Ajans internet sitesinden takip edebilecektir.

Ajans’tan destek almaya hak kazanan projeler aşağıdaki listede yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MEVKA - 2019 MDP Başvuru Rehberi
MEVKA - 2019 MDP Başvuru Rehberi Ekleri
MEVKA - 2019 MDP Bağımsız Değerlendirici İlanı
MEVKA - 2019 MDP Sıkça Sorulan Sorular - 1
Teknik Yardım Masası Duyuru Metni - 2019 - MDP
Değişiklik | 2019 MDP - EYGEP Başvuru Rehberi Değişikliği - 1
Değişiklik | 2019 MDP - EYGEP Başvuru Rehberi Değişikliği - 2
Değişiklik | 2019 MDP - EYGEP Başvuru Rehberi Değişikliği - 3
Değişiklik | 2019 MDP - EYGEP Başvuru Rehberi Değişikliği - 4
TR 52 219 EGEP-1 Ara Mali Başarılı Proje Listesi
TR 52 219 EGEP-2 Savunma Başarılı Proje Listesi
TR 52 219 EGEP-1 Karaman Başarılı Proje Listesi
EK-1 Sözleşme İmzalama Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Listesi
EK-2 Proje Uzman Eşleşme Listesi
EK-3 Sözleşme Belgeleri ve Şablonları
2019 Yılı Teknik Destek Programı
+
Okunma :126
Tarih :18 Ocak 2019

2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı ve 2019 yılı Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2019 yılı Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“2019 yılı Teknik Destek Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

2019-TD Başvuru Rehberi 18.01.2019
2019-TD Ekler
2019-TD 1. Dönem Başarılı İlanı
Sözleşmede Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler
2019-TD 2. Dönem Başarılı İlanı
2019-TD 3. Dönem Başarılı İlanı
Değişiklik | 2019-TD Başvuru Rehberi Değişikliği - 2019 07 16
Değişiklik İşlenmiş 2019 TD Başvuru Rehberi 2019 07 16
2019-TD 4. Dönem Başarılı İlanı
2019-TD 5. Dönem Başarılı İlanı
2019-TD 6. Dönem Başarılı İlanı
2019 Fizibilite Desteği Programı
+
Okunma :31
Tarih :18 Ocak 2019

2019 FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 Karaman-Konya Bölge Planı'nın amaçları ve 2019 yılı Sonuç Odaklı Programı doğrultusunda Fizibilite Desteği Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 18 Ocak 2019 tarihi itibariyle 1.200.000 TL tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“Fizibilite Desteği Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki dosyalardan temin edilebilir.

Başvuru Girişi:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

2019 FZD Başvuru Rehberi 18.01.2019
EK-1 Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Tatbiki İmza Örneği
EK-2 Başka Bir Programdan Aynı Anda Mali Destek Alınmadığına Dair Beyan
EK-3 Detaylı Teknik Şartname ve Fizibilite Raporu Formatı
2018 Fizibilite Desteği Programı
+
Okunma :39
Tarih :06 Mart 2018

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 Karaman-Konya Bölge Planı'nın amaçları ve 2018 yılı Sonuç Odaklı Programı doğrultusunda Fizibilite Desteği Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 6 Mart 2018 tarihi itibariyle 1.000.000 TL tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Fizibilite Desteği Programıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki dosyalardan temin edilebilir.

Başvuru Girişi:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr

2018 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2018 Yılı Fizibilite Desteği Ek Belgeler
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Sonuçları
2018 Teknik Destek Programı
+
Okunma :59
Tarih :15 Mart 2018

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı ve 2018 yılı Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2018 yılı Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“2018 yılı Teknik Destek Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

http://www.mevka.org.tr/dosya/2018_TD_BASVURU_REHBERİ pdf

http://www.mevka.org.tr/dosya/111.rar

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr

2018 TD Başvuru Rehberi
2018 TD 1. Dönem Başarılı İlanı
2018 TD 2. Dönem Başarılı İlanı
2018 TD 3. Dönem Başarılı İlanı
2018 TD 3. Sözleşme Aşamasında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler
2018 TD 4. Dönem Başarılı İlanı
2018 Mali Destek Programı
+
Okunma :86
Tarih :29 Aralık 2017

Mevlana Kalkınma Ajansı Hibe Teklifi Çağrısı İlanı

Mevlana Kalkınma Ajansı, yeni dönem mali destek programları çerçevesinde kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Odak Sektörler Mali Destek Programı ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 25 Milyon TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır. Bu programlar aşağıda yer almaktadır.

Odak Sektörler Mali Destek Programı(TR52/2018/ODAK) çerçevesinde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ile bölgenin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanmasına yönelik olarak,

 • Konya’dasavunma sanayi,tıbbi alet/cihazveraylı sistemlersektörlerine yönelik faaliyet yapan ve/veya yapmak isteyen KOBİ’lerin faaliyetleri ve
 • Karaman’daKOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasıfaaliyetleri desteklenecektir.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali DestekProgramı (TR52/2018/KÖA) çerçevesinde bölgede,

 • Turizme yönelik olarak doğal, tarihi ve kültürel potansiyelin geliştirilmesiile
 • İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesineyönelik küçük ölçekli altyapı faaliyetleri desteklenecektir.

Söz konusu programlara ilişkin rehber ve ekler aşağıdaki linkler üzerinden temin edilebilir.

www.mevka.org.tr/dosya/2018_MEVKA_KOA_REHBER_VE_EKLERİ.rar

www.mevka.org.tr/dosya/2018_MEVKA_ODAK_REHBER_VE_EKLERİ.rar

Ayrıca, Program hakkında bilgilendirme ve ücretsiz proje yazım/sunum eğitimleri yapılacak olup tüm ilgililerin katılımına açıktır. Bilgilendirme toplantıları kapsamında programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim toplantıları kapsamında ise proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme ve Eğitim Günleri Tablosuna dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

İlanen Duyurulur

2018 KOA - MDP Başarılı Proje Listesi
2018 MDP Bağımsız Değerlendirici Başvuru İlanı
2018 MDP Bilgilendirme ve Eğitim Günleri İlanı
2018 MDP Eğitim Toplantıları
2018 MDP KOA Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları - 1
2018 MDP Odak Sektörler Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları - 1
2018 Odak -1 Konya MDP Başarılı Proje Listesi
2018 Odak - 2 Karaman MDP Başarılı Proje Listesi
KOA Başvuru Rehberi 2017.12.29 - Tasarımlı
MEVKA 2018 MDP Teknik Yardım Masaları İlanı 19022018
MEVKA 2018 Yılı Destek Programı Bilgi Notu
Odak Başvuru Rehberi 2017.12.29 - Tasarımlı
2017 Teknik Destek Programı
+
Okunma :54
Tarih :04 Temmuz 2017

2017 TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 03 Şubat 2017 tarihi itibariyle 2017 Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“Teknik DestekProgramıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılar ve ekteki dosyalardantemin edilebilir.

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

2017 Teknik Destek Başvuru Rehberi ve Ekleri
2016 Yılı Teknik Destek Programı
+
Okunma :54
Tarih :15 Şubat 2016
2016 Teknik Destek Program İlanı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla26 Ocak 2016tarihi itibariyle 250.000 TL tutarında Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“Teknik DestekProgramıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve Ekleri:

Teknik Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Teknik Destek ProgramıBroşürü

Teknik Destek ProgramıBaşvuru Belgeleri (zip/rar)

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

2016 TD Başvuru Rehberi ve Ekleri
2016 TD Başvuru Rehberi
2016 TD Başvuru Rehberi Değişikliği
+

23/02/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Yönetim Kurulu kararınca 2016 Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde yapılan değişiklikler ektedir.

2016 TD Başvuru Rehberi Değişikliği
2016 TD 3. Dönem Başvuruları Hakkında Duyuru
+

2016 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinin Teknik Destek Programına İlişkin Kurallar bahsinin ikinci paragrafında ‘ Mevlana Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir aşamasında iptal etme ve farklı dönemlerde Rehberde küçük değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri Ajanstan her hangi bir hak talebinde bulunamaz.’ Denilmektedir.

2016 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem (TR52-16-TD03), Mayıs - Haziran Başvurularına ilişkin değerlendirme süreci, Ülkemizde yaşanan olağanüstü şartlar, değerlendirme sisteminde yaşanan teknik aksaklıklar ve zorunlu hallerin ortaya çıkması nedeniyle iptal edilmiştir. Başvuru sahiplerine konuyla ilgili gerekli bilgi verilmiş olup,KAYS ve diğer hususlarda gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bahse konu programın uygulanmasına kaldığı yerden (4. Dönem)devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2016 TD 3. Dönem Başvuruları Hakkında Duyuru
+

2016 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinin Teknik Destek Programına İlişkin Kurallar bahsinin ikinci paragrafında ‘ Mevlana Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir aşamasında iptal etme ve farklı dönemlerde Rehberde küçük değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri Ajanstan her hangi bir hak talebinde bulunamaz.’ Denilmektedir.

2016 Yılı Teknik Destek Programı Ülkemizde yaşanan olağanüstü şartlar, programa ayrılan bütçenin tamamının kullanılması ve zorunlu hallerin ortaya çıkması nedeniyle durdurulmuş olup, ikinci bir duyuruya kadar programa yapılacak yeni başvurular alınmayacaktır. 4. Dönem Başvurularının değerlendirme süreci devam etmekte olup, süreç tamamlanınca kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve uygulama süreci başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mevlana Kalkınma Ajansı

2016 TD 1. Dönem Sonuçları
+

T.C.MEVLANA KALKINMA AJANSI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-16-TD-01)

1. DÖNEM SONUÇLARI

2016 Teknik Destek Programı 1. Dönem Değerlendirme Süreci Tamamlanmış Olup, Yapılan Değerlendirmeler Sonucu 'başarılı' Bulunan Başvuru Listesi Aşağıdaki Gibidir. Başarılı Başvuru Sahipleri, Yüklenici Ve Ajansarasında Üçlü Olarak Yapılacak Sözleşmelerin İmzalanma Takvimi Aşağıda Bulunmaktadır.sözleşme İmzalanma Esnasında Getirilmesi İstenen Evraklar İle İlgili Dokümanların Listesi De Ekte Bulunmaktadır. Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-16-TD-01)

1. DÖNEM SONUÇLARI VE SÖZLEŞME TARİHLERİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

SÖZLEŞME * TARİHİ VE SAATİ

1

TR52/16/TD/0001

KARAPINAR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

14.03.2016; 12:00

2

TR52/16/TD/0002

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

14.03.2016; 12:00

3

TR52/16/TD/0005

ÇUMRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

14.03.2016; 11:30

4

TR52/16/TD/0006

EMİRGAZİ KAYMAKAMLIĞI

14.03.2016; 12:30

5

TR52/16/TD/0007

KONYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

14.03.2016; 10:00

6

TR52/16/TD/0008

KARAMAN BELEDİYESİ

14.03.2016; 10:00

7

TR52/16/TD/0010

ILGIN TİCARET ODASI

14.03.2016; 10:30

8

TR52/16/TD/0011

EREĞLİ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

14.03.2016; 13:00

9

TR52/16/TD/0013

KARAMAN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

14.03.2016; 10:30

10

TR52/16/TD/0015

TÜRKİYE GÖRMEYENLERİ KORUMA DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ

14.03.2016; 09:00

11

TR52/16/TD/0016

AHDE VEFA EĞİTİM DERNEĞİ

14.03.2016; 09:30

12

TR52/16/TD/0018

T.C HALKAPINAR KAYMAKAMLIĞI

14.03.2016; 15:00

13

TR52/16/TD/0019

TÜMSİAD KARAMAN ŞUBESİ

14.03.2016; 11:00

14

TR52/16/TD/0020

AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

14.03.2016; 15:30

15

TR52/16/TD/0021

KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ

14.03.2016, 13:30

16

TR52/16/TD/0024

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI,SELÇUKLU MELİKŞAH A.O.

14.03.2016, 11:00

*Sözleşme imzalama yeri Karaman ili için MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi ve Konya ili için ise Kule Site Plaza, 34. kattır.

2016 TD 1. Dönem Başarılı İlanı
Sözleşme Aşamasında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler
2016 TD 4. Dönem Başvuruları Hakkında Duyuru
+

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-16-TD-04)

4. DÖNEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI.

2016 Teknik Destek Programı 4. Dönem Değerlendirme Süreci Tamamlanmış Olup, Yapılan Değerlendirmelere Göre 'başarılı' Bulunan Başvuru Listesi Ve Başvuru Sahipleri, Yüklenici Ve Ajans Arasında Üçlü Olarak Yapılacak Sözleşmelerin İmzalama Takvimi Aşağıdadır. Ayrıca, Sözleşme İmzalama Esnasında Getirilmesi Gereken Belgelerle İlgili Liste De Ektedir. Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-16-TD-04)

4. DÖNEM DEĞERLENDİRME SONUCU BAŞARILI BULUNAN TD TEKLİFLERİ VESÖZLEŞME TARİHLERİ

SIRA NO

PROJE NO*

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ

SÖZLEŞME * * TARİHİ VE SAATİ

1

TR52/16/TD/0044

KARAMAN TURİZM MARKA DEĞERLERİ HARİTASI

KARAMAN KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

11.10.2016 -14.00

2

TR52/16/TD/0045

TÜİK KONYA KURUMİÇİ EĞİTİMLERİYLE GELİŞİYOR PROJESİ

TÜİK KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

11.10.2016 -09.30

3

TR52/16/TD/0046

ERMENEKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ORGANİK TARIM

ERMENEK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

11.10.2016-13.30

4

TR52/16/TD/0047

İSLAM TURİZM BAŞKENTİ KONYA DA TURİZM TAŞIMACILIĞI VE YOLCU GÜVENLİĞİ MESLEK EĞİTİMİ

KONYA MİNİBÜSÇÜLER VE UMUM SERVİS ARAÇLARI ESNAFLAR ODASI BAŞKANLIĞI

11.10.2016-10.00

5

TR52/16/TD/0048

ÖĞRENCİLERİMİZ EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

ERMENEK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

11.10.2016-13.00

6

TR52/16/TD/0049

KALİTELİ GIDA SERADA

BEYŞEHİR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

11.10.2016-11.00

7

TR52/16/TD/0050

MUTLU ARILAR MUTLU ARICILAR

BEYŞEHİR BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

11.10.2016-11.30

8

TR52/16/TD/0051

HASTANE ÇALIŞANLARI İLE HASTA İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ

KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

11.10.2016-10.30

* Başarılılar başvuru sırasına göre listelenmiştir.

**Sözleşme imzalama yeri Kule Site Plaza, 34. Kat Selçuklu Konya’dır.

TD Sözleşme Aşamasında Hazır Bulunudurulması Gereken Belgeler
2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
+
Okunma :32
Tarih :15 Şubat 2016
2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İlanı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 26Ocak 2016 tarihi itibariyle 500.000 TL tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve Ekleri:

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuru Rehberi

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Broşürü

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuru Belgeleri (zip/rar)

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

2016 DFD Başvuru Rehberi
2016 DFD Rehber ve Başvuru Ekleri
2016 DFD Başvuru Rehberi Değişikliği
+

23/02/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Yönetim Kurulu kararınca 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberinde yapılan değişiklikler ektedir.

2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Değişikliği
2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Ocak-mart Sonuçları
+

2016 DOĞRUDAN FALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

OCAK-MART SONUÇLARI

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 26 Ocak 2016 tarihinde 500.000 TL bütçesi ile ilan etmiş olduğu Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde 2016 yılı için bu güne kadar Ajansımıza sunulan ve ajans değerlendirmeleri neticesinde başarılı bulunan DFD başvurularından desteklenmesi uygun bulunanların listesi aşağıdadır.

Desteklenmesi uygun bulunan Başarılı başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur; 15.04.2016.

2016 DOĞRUDAN DESTEK FAALİYETİ PROGRAM SONUÇLARI

BAŞVURU NO

BAŞVURU SAHİBİ

BAŞVURU ADI

YÖNETİM KURULU ONAY SONUCU

TR52/16/DFD/0001

KONYA TİCARET ODASI

KONYA'NIN YATIRIM VE IHRACAT RAKAMLARININ ARTIRILMASI IÇIN SEKTÖR
RAPORLARI HAZIRLANMASI PROJESI

24.03.2016 TARİH VE 2016/3 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/16/DFD/0002

KTO EGITIM VE SAGLIK VAKFI

ÜNIVERSITE-SANAYI ISBIRLIGI ILE KONYA NIN YATIRIM VE TANITIM PROJESI

24.03.2016 TARİH VE 2016/3 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

2016 DFD Sözleşme Belgeleri
2016 DFD Ocak- Mart Başarılı Listesi
2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Nisan-Mayıs Sonuçları
+

2016 DOĞRUDAN FALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

NİSAN-MAYIS SONUÇLARI

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 26 Ocak 2016 tarihinde ilan etmiş olduğu Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde Nisan ve Mayıs aylarında Ajansımıza sunulan ve Ajans Yönetim Kurulu tarafından desteklenmesi uygun bulunan DFD projelerinin listesi aşağıdadır.

Desteklenmesi uygun bulunan Başarılı başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur; 18.05.2016.

2016 DOĞRUDAN DESTEK FAALİYETİ PROGRAM SONUÇLARI

BAŞVURU NO

BAŞVURU SAHİBİ

BAŞVURU ADI

YÖNETİM KURULU ONAY SONUCU

TR52/16/DFD/0003

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ

SEYDİŞEHİR VE ÇEVRESİ PAKET TURLARLA ZENGİNLEŞİYOR

28.4.2016 TARİH VE 2016/4 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/16/DFD/0004

KONYA SANAYİ ODASI

KONYA DA OTOMOBİL ÜRETİLEBİLİRLİĞİ ARAŞTIRMASI PROJESİ

28.4.2016 TARİH VE 2016/4 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/16/DFD/0006

KARAMAN BELEDİYESİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARAMAN VE TURİZM İLE İLGİLİ TANITIM ÇALIŞMASI

18.5.2016 TARİH VE 2016/5 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

2016 DFD Nisan - Mayıs Ayları Başarılı Listesi
2016 DFD Sözleşme Belgeleri
2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Haziran-Temmuz Sonuçları
+

2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

HAZİRAN-TEMMUZ SONUÇLARI

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 26 Ocak 2016 tarihinde ilan etmiş olduğu Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde Haziran ve Temmuz ayları içerisinde Ajansımıza sunulan ve ajans değerlendirmeleri neticesinde başarılı bulunan DFD başvurularından desteklenmesi uygun bulunanların listesi aşağıdadır.

Desteklenmesi uygun bulunan Başarılı başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur; 29.07.2016.

2016 DOĞRUDAN DESTEK FAALİYETİ PROGRAM SONUÇLARI

BAŞVURU NO

BAŞVURU SAHİBİ

BAŞVURU ADI

YÖNETİM KURULU ONAY SONUCU

TR52/16/DFD/0011

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYA KIRSALINDA YERLEŞİM YERLERİ E-DESEN HARİTASI.

28.07.2016 TARİH VE 2016/7 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/16/DFD/0022

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

KARAMAN SERBEST BÖLGE FİNANSAL FİZİBİLİTE RAPORU

28.07.2016 TARİH VE 2016/7 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

2016 DFD Sözleşme Belgeleri
2016 DFD Haziran - Temmuz Ayları Başarılı Listesi
2016 DFD Başvuru Rehberi Değişikliği - 2
+

2016 DFD BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ-2

18.05.2016 tarih ve 2016/5 sayılı Yönetim Kurulu kararınca 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

ÖNCEKİ HALİ

2.1.Mevlana Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı500.000.00 TL’dir.Mevlana Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

SONRAKİ HALİ

2.1.Mevlana Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı680.000.00 TLdir.Mevlana Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

2016 DFD Başvuru Rehberi Değişikliği - 2
2015 Mali Destek Programları
+
Okunma :65
Tarih :15 Şubat 2015
2015 MDP Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesi İlanı
+

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

TR52 (KONYA ve KARAMAN) DÜZEY 2 BÖLGESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2015 yılı bütçesi kapsamında yürütülen mali destek programları kapsamında yapılacak başvuruların teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranılacak Nitelikler

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezuniyet derecesine ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 • Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi
 • Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi
 • Kalkınma Ajansları mali yardım ve uygulama usulü
 • Hibe projesi uygulaması ve yönetimi
 • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi
 • Ayrıca, yenilenebilir enerji mali destek programlarında “yenilenebilir enerji üretimi ve/veya yenilenebilir enerji ekipman üretiminde” deneyimi olan adayların cv’lerinin değerlendirilmesinde ek puan verilecektir.

Bağımsız Değerlendirici Olmak İçin Neler Yapılır ?

Başvurular aşağıdaki linklerden yapılır:

KAYS-PFD Sistem Girişi: https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

Not: bağlantılara tıkladığınızda karşınıza çıkan uyarıyı dikkate almayınız!

MEVKA 2015 BD İlan Metni
2015 YENER-KG Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları-1
+

“YENERKG” SIKÇASORULAN SORULARve CEVAPLARI1

1

Daha önceki yıllarda kar amacı gütmeyen kurumların (veya belediyelerin) projeleri 15-18 ay olabiliyordu. Rehberde 12 ay denmiş. Bu süre uzatılabilir mi?

Kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik hazırlanan YENERKG mali destek programı altyapı kapsamında bir mali destek programı olmadığı için Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Desteği Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu uyarınca sunulacak projelerin kazanması durumunda uygulamasüresi mevzuatta belirtilen mücbir sebepler dışında 12 ayı aşamaz.

2

Kar amacı gütmeyen kurumların yapacağı faaliyetler içerisinde (kurulacak tesis için) inşaat maliyetiyle ilgili bir sınırlama var mıdır?

YENERKG mali destek programı bir altyapı programı olmadığından dolayı mevzuat gereği inşaat bütçesinin talep edilen hibenin %30’unu aşması mümkün değildir. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS)’nde bütçe kısıtı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

MEVKA 2015 Yılı Proje Teklif Çağrıları Sonuçları
+

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 24 Aralık 2014 tarihinde çıkılan 2015 yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında başvuruları yapılan projelerin değerlendirilme süreci sona ermiştir.

Destek programı için Konya ve Karaman illerinden alınan ve değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2015 yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında değerlendirilmeleri tamamlanmasıyla birlikte, kurum ve kuruluşların eş finansmanları da dikkate alındığında yaklaşık 42,8 milyon TL değerinde bir kaynak bölge ekonomisinde harekete geçecektir.

TR52/15/YNRKG1, TR52/15/YNRKG2 ve TR52/15/YENER2 mali destek programlarında destek almaya hak kazanan ve “elektrik üretecek” başvuru sahiplerine, “resmi yazı” Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında Bağlantı Anlaşması için Çağrı Mektubu başvuru sahipleri tarafından Ajansa sunulduktan sonra gönderilecektir.Başvuru sahiplerinin Çağrı Mektuplarını almalarına müteakip Ajansımıza resmi yolla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Diğer destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yakın zamanda yapılacak olup, başvuru sahiplerinin bundan sonraki süreci internet sitemizden takip etmeleri rica olunur.

Kazanan projelerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Komuoyuna saygı ile duyurulur.

2015 MDP İlan YENER - 1
2015 MDP İlan YENER - 2
2015 MDP İlan BİGFA - 1
2015 MDP İlan BİGFA - 2
2015 MDP İlan YNRKG - 1
2015 MDP İlan YNRKG-2
2015 Yılı Mali Destek Programları
+

Mevlana Kalkınma Ajansı,2015 yılı teklif çağrısı kapsamındatoplam23.000.000 TLkaynağı, aşağıda ayrıntıları belirtildiği şekildeüç mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve Başvuru Formu Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

PROGRAMLARLA İLGİLİBELGELER:

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)” hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)Mali Destek ProgramıBroşürü

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)Mali Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)” hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)Mali Destek ProgramıBroşürü

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)Mali Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması” hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının AzaltılmasıMali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek ProgramıBroşürü

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının AzaltılmasıMali Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi

Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih

Başvuruların Ajans’a matbu olarak sunulması için son tarih

24 Aralık 2014

07 Ocak 2015

24Mart 2015

Saat23:50

31Mart 2015

Saat17:00

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS-PFD'ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri son başvuru tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

KAYS-PFD Sistemi, 07.01.2015 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

PROGRAM ÖZET BİLGİLERİ

PROGRAMLAR

BİGFA-Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması MDP

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)

YENER-01-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)

YENER-02-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)

YENERKG-01-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)

YENERKG-02-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)

Başvuru Sahibi

• KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler

• KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler,

• Patent sahibi olmak kaydıyla işletmesi olmayan Gerçek Kişiler,

• KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler

• Büyükşehir Belediyesi, tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları,

• Üniversite Rektörlükleri,

• Belediyeler,

• İl Özel İdaresi,

• Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları,

• Organize Sanayi Müdürlükleri,

• Elektrik enerjisi üretim ve tüketim kooperatifleri

• İl Özel İdaresi,

• Tarımsal amaçlı birlikler, kooperatifler ve bunların bölge üst birlikleri,

Toplam Bütçe

5.000.000 TL

(KARAMAN 2.000.000 TL &

KONYA 3.000.000 TL)

5.000.000 TL

3.000.000 TL

7.000.000 TL

3.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı

50.000 TL

100.000 TL

100.000 TL

100.000 TL

100.000 TL

Azami Destek Tutarı

300.000 TL

500.000 TL

500.000 TL

500.000 TL

500.000 TL

Asgari Destek Oranı

%20

%20

%20

% 25

% 25

Azami Destek Oranı

%50

%50

%50

% 75

% 75

Son Başvuru Tarihi

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00

....

2015 BİGFA MDF Ekler
2015 YENERKG MDF Ekler
2015-ynrkg-mdp-ekler.rar
2015 BİGFA MDF Rehberi
2015 YENER MDF Rehberi
2015 YENERKG MDP Rehberi
2015 MDP Broşürü
2015 MDP Teknik Yardım Masaları
+

Mevlana Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teklif Çağrısı “Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı,” “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı (Karamacı güden)” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı (Karamacı gütmeyen)” Mali Destek Programları kapsamında 09.03.2015—13.03.2015 ile 16.03.2015—20.03.2015 tarihleri arasında potansiyel başvuru sahiplerinin olgunlaşmış projeleri ile ilgili soru ve sorunlarını gidermek amacıyla aşağıda belirtilen noktalarda ücretsiz hizmet verecek “Teknik Yardım Masaları” oluşturulmuştur.

Sağlanacak desteğin kapsamı, hazırlanan projelerin niteliğinin kontrolüne ilişkin bir destek olmayıp yalnızca başvuru formu, iş planı ve diğer eklerde anlaşılmayan hususları açıklayıcı ve gerekli belgelerin tamamının yer alıp almadığı ve başvurunun usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığı yönünden destek verici nitelikte olacaktır.

Teknik yardım hizmetinin sunulacağı masalarda ‘randevu’ sistemi ile çalışılacaktır.

Randevular, Konya ve ilçeleri için Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (0332) 236 3290; Karaman ve ilçeleri için MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi’nin (0338) 213 0020 telefonlarından alınabilir.

Bu kapsamda proje sunacak potansiyel yararlanıcılara önemle duyurulur.

MEVKA 2015 MDP TEKNİK YARDIM MASASI TABLOSU

İLLER

YARDIM MASASI YERİ

09.Mar

10.Mar

11.Mar

12.Mar

13.Mar

14.Mar

15.Mar

16.Mar

17.Mar

18.Mar

19.Mar

20.Mar

KARAMAN

ERMENEK BELEDİYESİ

X

X

X

X

X

X

MEVKA YATIRIM VE DESTEK OFİSİ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KONYA

KONYA TİCARET ODASI (ABİGEM)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KONYA SANAYİ ODASI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantıları
+

2015 MDP BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda 24.12.2014 tarihi itibariyleYenilenebilir Enerji Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin) Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin)veBölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı(Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin)adları altında23.000.000 TL tutarında 3 ayrıMali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Mali Destek Programlarının Bilgilendirme ve Tanıtım toplantılarına katılımücretsiz oluptoplantı tablosu aşağıdadır. İlanen duyurulur.

2015 MDP BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

(tarih sırasına göre)

No.

İl

İlçe Adı

TOPLANTI SALONU

TARİH

SAAT

NOTLAR

1

KARAMAN

BAŞYAYLA

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

05.01.2015

14:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

2

KONYA

CİHANBEYLİ

BELEDİYE KONFERANS SALONU

06.01.2015

10:30

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

3

KARAMAN

ERMENEK

ERMENEK BELEDİYESİ NİKAH SALONU

06.01.2015

11:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

4

KONYA

KULU

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

06.01.2015

14:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

5

KONYA

ILGIN

ILGIN TİCARET ODASI

12.01.2015

11:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

6

KONYA

KADINHANI

ZİRAAT ODASI SALONU

12.01.2015

14:30

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

7

KONYA

SARAYÖNÜ

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

12.01.2015

11:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

8

KONYA

AHIRLI

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

13.01.2015

14:30

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

9

KONYA

BEYŞEHİR

HALK EĞİTİM MERKEZİ

13.01.2015

15:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

10

KONYA

BOZKIR

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

13.01.2015

11:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

11

KONYA

HÜYÜK

BELEDİYE DÜĞÜN TOPL SALONU

13.01.2015

11:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

12

KARAMAN

AYRANCI

HEMMERKEZİ

14.01.2015

14:30

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

13

KONYA

DEREBUCAK

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

14.01.2015

10:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

14

KARAMAN

MERKEZ

KARAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TOPLANTI SALONU

14.01.2015

11:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

15

KONYA

SELÇUKLU

KONYA TİCARET ODASI MECLİS SALONU

14.01.2015

14:00

TOPLANTI YAPILMIŞTIR

16

KONYA

GÜNEYSINIR

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

15.01.2015

14:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

17

KONYA

ÇUMRA

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

16.01.2015

15:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

18

KARAMAN

KAZIMKARABEKİR

HÜKÜMET KONAĞI

16.01.2015

14:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

19

KONYA

SELÇUKLU

KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU

16.01.2015

14:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

20

KONYA

EMİRGAZİ

EMİRGAZİ KÜLTÜR MERKEZİ

19.01.2015

14:00

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE 08.01.2015'DA YAPILAMAYAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 19.01.2015; 14:00'DA YAPILACAKTIR

21

KONYA

AKŞEHİR

AKŞEHİR SANAYİ VE TİCARET ODASI

19.01.2015

15:00

TOPLANTI YAPILACAKTIR

22

KONYA

DOĞANHİSAR

BELEDİYE NİKAH SALONU

19.01.2015

11:00

TOPLANTI YAPILACAKTIR

23

KARAMAN

SARIVELİLER

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

20.01.2015

11:00

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE 06.01.2015'DA YAPILAMAYAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 20.01.2015; 11:00'DA YAPILACAKTIR

24

KONYA

HADİM

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

20.01.2015

15:30

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE 08.01.2015'DA YAPILAMAYAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 20.01.2015; 15:30'DA YAPILACAKTIR

25

KONYA

TAŞKENT

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

20.01.2015

14:00

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE 08.01.2015'DA YAPILAMAYAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 20.01.2015; 14:00'DA YAPILACAKTIR

26

KONYA

ÇELTİK

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

20.01.2015

14:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

27

KONYA

EREĞLİ

EREĞLİ ZİRAAT ODASI

20.01.2015

14:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

28

KONYA

HALKAPINAR

ARİF ARIK LİSESİ TOPLANTI SALONU

20.01.2015

11:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

29

KONYA

YUNAK

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

20.01.2015

10:30

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

30

KONYA

AKÖREN

MÜFTÜLÜK TOPLANTI SALONU

21.01.2015

14:30

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE 09.01.2015'DA YAPILAMAYAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 21.01.2015; 14:30'DA YAPILACAKTIR

31

KONYA

KARAPINAR

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI TOPLANTI SALONU

21.01.2015

14:00

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE 08.01.2015'DA YAPILAMAYAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 21.01.2015; 14:00'DA YAPILACAKTIR

32

KONYA

TUZLUKÇU

HALK EĞİTİM MERKEZİ

21.01.2015

10:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

33

KONYA

SELÇUKLU

KONYA SANAYİ ODASI TOPLANTI SALONU

22.01.2015

10:30

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

34

KONYA

YALIHÜYÜK

SYDV TOPLANTI SALONU

22.01.2015

14:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

35

KONYA

ALTINEKİN

ALTINEKİN LİSESİ SALONU

23.01.2015

14:00

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE 09.01.2015'DA YAPILAMAYAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23.01.2015; 14:00'DA YAPILACAKTIR

36

KARAMAN

MERKEZ

KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

23.01.2015

14:00

TOPLANTI YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILACAKTIR

37

KONYA

SEYDİŞEHİR

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

26.01.2015

14:00

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE 07.01.2015'DA YAPILAMAYAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 26.01.2015; 14:00'DA YAPILACAKTIR

38

KONYA

DERBENT

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

27.01.2015

14:00

HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE 09.01.2015'DA YAPILAMAYAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 26.01.2015; 14:00'DA YAPILACAKTIR

2015 MDP Eğitim Toplantıları Takvimi
+

2015 MDP EĞİTİM TOPLANTILARI TAKVİMİ

SIRA NO

İL

EĞİTİM MERKEZİ

KATILACAK İLÇELER

EĞİTİM YERİ

TARİH

GÖZLEMCİ UZMANLAR

1

KARAMAN

KARAMAN

Karaman, Ayrancı, Kazımkarabekir, Güneysınır

KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI, MECLİS SALONU

6, 7 & 13, 14 ŞUBAT 2015

ZEHRA B. PEKERGİN -T. ÇAĞATAY CERAN

2

KARAMAN

KARAMAN

Karaman, Ayrancı, Kazımkarabekir, Güneysınır

MEVKA KARAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

16, 17 ŞUBAT 2015

O. FATİH YALÇIN -
MÜCAHİT Y. KINALI

3

KARAMAN

ERMENEK

Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Hadim, Taşkent

ERMENEK BELEDİYESİ NİKAH SALONU

9, 10 ŞUBAT 2015

ÇAĞATAY TRAŞ - ÖMER FARUK CANTİMUR

4

KONYA

KONYA

Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü,

KONYA SANAYİ ODASI, MECLİS SALONU

6, 7ŞUBAT 2015

ÇAĞATAY TRAŞ - ÖMER FARUK CANTİMUR

5

KONYA

KONYA

Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü,

KONYA TİCARET ODASI MECLİS SALONU

13, 14 & 18, 19 ŞUBAT 2015

ZEHRA B. PEKERGİN -T. ÇAĞATAY CERAN

6

KONYA

AKŞEHİR

Akşehir, Çeltik, Doğanhisar,Ilgın,Tuzlukçu, Yunak

AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TOPLANTI SALONU

11, 12 ŞUBAT 2015

O. FATİH YALÇIN -
MÜCAHİT Y. KINALI

7

KONYA

BEYŞEHİR

Beyşehir, Derbent, Derebucak, Hüyük

BEYŞEHİR HALK EĞİTİM MERKEZİ

4, 5 ŞUBAT 2015

ÇAĞATAY TRAŞ - ÖMER FARUK CANTİMUR

8

KONYA

CİHANBEYLİ

Cihanbeyli, Altınekin, Kulu

CİHANBEYLİ ÖĞRETNMEN EVİ

11, 12 ŞUBAT 2015

ZEHRA B. PEKERGİN -T. ÇAĞATAY CERAN

9

KONYA

EREĞLİ

Ereğli, Halkapınar, Karapınar, Emirgazi

EREĞİLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KONFERANS SALONU

2, 3 ŞUBAT 2015

O. FATİH YALÇIN -
MÜCAHİT Y. KINALI

10

KONYA

KONYA

Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü,

KONYA TEKNOKENT, KONFERANS SALONU

4, 5 ŞUBAT 2015

O. FATİH YALÇIN -
MÜCAHİT Y. KINALI

11

KONYA

KONYA

Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü,

KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, TOPLANTI SALONU

16, 17 ŞUBAT 2015

ZEHRA B. PEKERGİN -T. ÇAĞATAY CERAN

12

KONYA

SARAYÖNÜ

Sarayönü, Altınekin, Kadınhanı

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

2, 3 ŞUBAT 2015

ÇAĞATAY TRAŞ - ÖMER FARUK CANTİMUR

13

KONYA

SEYDİŞEHİR

Seydişehir, Ahırlı, Bozkır, Yalıhüyük

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU

9, 10 ŞUBAT 2015

ZEHRA B. PEKERGİN -T. ÇAĞATAY CERAN

2015 BİGFA MDP Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları 1
+

BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI“BİGFA” SIKÇASORULAN SORULARve CEVAPLARI1

1

Bölge dışında faaliyet gösteren işletme sahipleri BİGFA mali destek programına başvurabilir mi?

BİGFAbaşvuru rehberinin 2.1.2. Başvuru Sahiplerinin Uyumak Zorunda Olduğu Koşullar Başlığının 3. Maddesinde “Başvuru sahibinin, Yatırımını Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya, Karaman) yapması ve resmi sicil kaydı olması ve merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ tanımına uyması gerekmektedir) bu bölgede bulunması gerekmektedir” denilmektedir.Dolayısı ile “resmi sicil” kaydının TR52 Bölgesinde olması şartıyla başvurabilir.

2

Henüz bir işletmem yok. BİGFA mali destek programına başvurabilir miyim?

Başvururehberinin 2.1.2. Başvuru Sahiplerinin Uyumak Zorunda Olduğu Koşullar Başlığının 3. Maddesinde “Başvuru sahibi program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır.”Dolayısı ile Program ilan tarihi olan 24 Aralık 2014’den itibaren üç ay önce kurulmuş olan KOBİler başvurabilir.

3

BİGFA kapsamında

BİGFA başvuru rehberinin 2.1.6.2 Uygun Olmayan Maliyetler başlıklı bölümünde belirtildiği üzere İnsan Kaynakları giderleri uygun maliyet değildir.

4

Başvuru rehberini inceledim ve her ilçe için ayrı proje konuları gördüm.Mevcut ilçemde var olan proje konuları haricinde başvuru yapabilir miyim?

BİGFA başvuru rehberinde, programın 1.2 Programın Amacı ve Öncelikleri başlığında programın genel amacı ve öncelikleri belirtilmişidir.Bu amaç ve öncelikler Ajans’ın 2010—2013 & 2014—2023 Bölge Planlarında belirlenen önceliklere göre hazırlanmıştır.Program öncelikleri ve konuları ise 2014—2023 Bölge Planında belirlenmiş olan Alt Bölgelerin ihtiyaç veya potansiyellerine yönelik olarak hazırlanmıştır.Dolayısı ile ilgili alt bölgelerden yapılacak olan başvurularda rehberde belirlenen proje konularının, programın ve Bölge Planının amaç ve önceliklerine hizmet etmesi beklenmektedir.Bununla birlikte sunulan projeler, rehberde belirtilen yerleşim alanlarına yönelik örneklere uygun olarak çeşitlendirilebilir.

Örneğin: “Suyun tasarruflu kullanımına yönelik” olarak sulama pompalarının üretimi, sulama hattı borularının üretimi, sulama filtrelerinin üretimi, sulama makinelerinin üretimi vb. şeklinde çeşitli örnekler sunulabilir.

5

Başvuru rehberini inceledim ve bir dernek olarak başvuru yapmayı düşünüyoruz. Bu program dâhilinde programa başvuru yapabilir miyiz?

BİGFA başvuru rehberinin 2.1.1. "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" başlığında belirtildiği üzere programa sadece "Kar amacı güden ve KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler" başvurabilmektedir. Dolayısıyla bu programa dernek olarak başvuru yapılamamaktadır.

6

Vakfımızın yüzde yüze sahibi olduğu kar amacı güden bir işletmesi bulunmaktadır.Bu işletme ile Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programına başvurabilir miyiz?

BİGFA rehberinin 2.1.1. “Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” başlığı altında KOBİ tanıtımı yapılmış ve “Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin %25 veya daha fazla hissesine sahip olmaması yani bağımsız işletme olması gerekmektedir” bilgi verilmiştir.Bu durumda, bir vakfın %100’üne sahip olduğu işletmesinin bu programa başvurması uygun değildir.

2015 PTÇ Kapsamında Kazananlar İçin Sözleşme Belgeleri
+

Başvuru sahiplerine mevzuat gereği yapılması gereken resmi tebligatlar çok kısa bir süre içerisinde yapılacak ve sözleşme imzalamak için 10 iş günü süre bu tebligat ile başlayacaktır. Zamanın verimli kullanılması açısından aşağıda verilen ve sözleşme aşamasında Başvuru sahipleri tarafından ibraz edilmesi gerekli belgelerin, başvuru sahipleri tarafından ellerine resmi tebligatın ulaşmasını beklemeden hazırlanması, büyük önem arz etmektedir.

EK XII - Mali Kontrole İlişkin Taahütname ve Muvafaktname
EK VII -C - Kimlik Beyan Formu - Tuzel Kisi
EK VII -A - Kimlik Beyan Formu - Gercek Kisi
Ek VI - Mali Kimlik Formu
2015 BİGFA Sözleşme Kontrol Listesi İlanı
2015 YENER Sözleşme Kontrol Listesi İlanı
2015 YENERKG Sözleşme Kontrol Listesi İlanı
2015 YENER-KG Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları-1
+

“YENER” SIKÇASORULAN SORULARve CEVAPLARI1

1

Bölge dışında faaliyet gösteren işletme sahipleri YENER mali destek programına başvurabilir mi?

Öncelik 1 kapsamında başvuru yapabilir. YENER Başvuru Rehberi bölüm 2.1.1 deki hükümler doğrultusunda bölge dışından sadece Öncelik 1 için programa başvuru yapılabilmektedir. Ancak değerlendirme sonucu sözleşme imzalamaya hak kazandığı takdirde sözleşme aşamasına kadar TR52 bölgesinde resmi sicil kaydı olması ve merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ tanımına uyması gerekmektedir) bu bölgede bulunması şartını sağlaması gerekmektedir. Ayrıca her halükarda proje kapsamında yapacağı yatırımını Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya ve Karaman illerinde) yapması gerekmektedir.

2

Henüz bir işletmem yok. YENER mali destek programına başvurabilir miyim?

Öncelik 1 kapsamında başvuru yapabilir. YEN-ER Başvuru Rehberi bölüm 2.1.5.3 ün sonunda belirtilen patentle ilgili şartlardan birini yerine getirdiği takdirde başvuru yapabilirsiniz. Ancak 2.1.1’deki hükümler doğrultusunda, değerlendirme sonucu sözleşme imzalamaya hak kazandığınız takdirde, sözleşme aşamasına kadar KOBİ olduğunuzu ispat etmeniz gerekmektedir.

3

Bir işletme sahibiyim. Patent sahibi olan bir kişiyle beraber başvurabilir miyim?

Evet, başvuru yapılabilir. Ancak başvuru sahibi ve ortaklarının YEN-ER Başvuru Rehberi bölüm 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3’teki şartları da sağlaması gerekmektedir.

4

Bir buluşum var, ancak patentim yok; başvurabilir miyim?

YENER Mali Destek Programı kapsamında işletmesi olmayan gerçek kişi, ancak rehberin 2.1.5.3 bölümü sonundaki patentle ilgili şartlardan birini sağladığı takdirde başvuru yapabilir.

5

Orijinal ve yenilikçi bir fikrim var ancak patentim yok; başvurabilir miyim?

YENER Mali Destek Programı kapsamında işletmesi olmayan gerçek kişi, ancak rehberin 2.1.5.3 bölümü sonundaki patentle ilgili şartlardan birini sağladığı takdirde başvuru yapabilir.

6

YENER kapsamında, projem kabul edilirse çalıştıracağım personele ödeyeceğim ücreti bütçeden karşılayabilir miyim?

YENER Başvuru Rehberi bölüm 2.1.6 da da belirtildiği üzere sadece Öncelik 1 maddesi kapsamında istihdam edilecekyeni Ar-Ge personeligiderleri proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. Başvuru sahibinin mevcut personeline yapacağı ücret ödemeleri uygun maliyet değildir.

7

Öncelik 2 kapsamında maksimum başvurabileceğim kurulu gücü nasıl hesaplayacağım?

1.İşletmenizin başvuru tarihinden önceki son 12 aya ait elektrik enerjisi tüketim değerini öğrenmek için ilgili dağıtım şirketine talepte bulunulur.

2.İlgili dağıtım şirketi tarafından verilen tüketim değerleri aylık ise aylık değerler toplanarak yıllık tüketim değeri bulunur.

3.İlgili dağıtım şirketi tarafından işletmenize ait son 12 aya ait elektrik enerjisi tüketim değeri (kWh); 1.400 kWh ‘a bölünür. Çıkan değer işletmenizin yıllık elektrik enerjisi tüketimi için kurulması gereken güneş sistemi kurulu gücünü verecektir.

4.Bu değeri 1,5 ile çarptığınızda ise kurabileceğiniz maksimum güneş sistemi kurulu gücü bulacaksınız.

Güneş Sistemi Kurulu Gücü = Tüketim Değeri (kWh)/1.400 (kWh)

Maksimum Güneş Sistemi Kurulu Güç = Güneş Sistemi Kurulu Gücü x 1,5

2015 MDP Döngüsü Yönetimi ve KAYS'a Proje Giriş Eğitimleri
+

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2010-2013 ve 2014-2023 Bölge Planları'nın amaçları doğrultusunda “Yenilenebilir Enerji (Kar amacı gütmeyen) Mali Destek Programı,” “Yenilenebilir Enerji (Kar amacı güden) Mali Destek Programı”ve “Bölge İçi Gelişmişlik Farklılıkların Azaltılması Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 24 Aralık 2014 tarihi itibariyle 23.000.000 TL tutarında üç farklı Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Mali Destek Programlarının PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE PROJE HAZIRLAMA’ya yönelik eğitim yerleri tablosu aşağıdadır. İlanen duyurulur.

2015 MDP EĞİTİM TOPLANTILARI TAKVİMİ
SIRA NO İL EĞİTİM MERKEZİ KATILACAK İLÇELER EĞİTİM YERİ TARİH SAAT GÖZLEMCİ UZMANLAR
1 KARAMAN KARAMAN Karaman, Ayrancı, Kazımkarabekir, Güneysınır KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS SALONU 6, 7 & 13, 14 ŞUBAT 2015 10:00--17:00 ZEHRA B. PEKERGİN -T. ÇAĞATAY CERAN
2 KARAMAN KARAMAN Karaman, Ayrancı, Kazımkarabekir, Güneysınır MEVKA KARAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ 16, 17 ŞUBAT 2015 10:00--17:00 O. FATİH YALÇIN - MÜCAHİT Y. KINALI
3 KARAMAN ERMENEK Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Hadim, Taşkent ERMENEK BELEDİYESİ NİKAH SALONU 9, 10 ŞUBAT 2015 10:00--17:00 ÇAĞATAY TRAŞ - ÖMER FARUK CANTİMUR
4 KONYA KONYA Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü, KONYA SANAYİ ODASI MECLİS SALONU 6, 7ŞUBAT 2015 9:30--17:00 ZEHRA B. PEKERGİN -T. ÇAĞATAY CERAN
5 KONYA KONYA Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü, KONYA TİCARET ODASI MECLİS SALONU 13, 14 & 18, 19 ŞUBAT 2015 9:30--17:00 O. FATİH YALÇIN - MÜCAHİT Y. KINALI
6 KONYA KONYA Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü, KONYA TEKNOKENT, KONFERANS SALONU 4, 5 ŞUBAT 2015 9:30--17:00 ÇAĞATAY TRAŞ - ÖMER FARUK CANTİMUR
7 KONYA KONYA Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü, KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TOPLANTI SALONU 16, 17 ŞUBAT 2015 9:30--17:00 ZEHRA B. PEKERGİN -T. ÇAĞATAY CERAN
8 KONYA AKŞEHİR Akşehir, Çeltik, Doğanhisar,Ilgın,Tuzlukçu, Yunak AKŞEHİRTİCARET VE SANAYİ ODASI TOPLANTI SALONU 11, 12 ŞUBAT 2015 10:00--17:00 O. FATİH YALÇIN - MÜCAHİT Y. KINALI
9 KONYA BEYŞEHİR Beyşehir, Derbent, Derebucak, Hüyük BEYŞEHİR; HALK EĞİTİM MERKEZİ 4, 5 ŞUBAT 2015 10:00--17:00 ÇAKAN TANIDIK
10 KONYA CİHANBEYLİ Cihanbeyli, Altınekin, Kulu CİHANBEYLİ ÖĞRETMEN EVİ 11, 12 ŞUBAT 2015 10:00--17:00 ZEHRA B. PEKERGİN -T. ÇAĞATAY CERAN
11 KONYA EREĞLİ Ereğli, Halkapınar, Karapınar, Emirgazi EREĞİLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KONFERANS SALONU 2, 3 ŞUBAT 2015 10:00--17:00 O. FATİH YALÇIN - MÜCAHİT Y. KINALI
12 KONYA SARAYÖNÜ Sarayönü, Altınekin, Kadınhanı KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU 2, 3 ŞUBAT 2015 10:00--17:00 ÇAĞATAY TRAŞ - ÖMER FARUK CANTİMUR
13 KONYA SEYDİŞEHİR Seydişehir, Ahırlı, Bozkır, Yalıhüyük ADİLE BAYSAL KÜLTÜR EVİ 9, 10 ŞUBAT 2015 10:00--17:00 ÇAĞATAY TRAŞ - ÖMER FARUK CANTİMUR
2015 Doğrudan Faaliyetler Desteği Programı
+
Okunma :26
Tarih :15 Şubat 2015
2015 Doğrudan Faaliyetler Desteği Programı Sonuçları
+

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 14 Ocak 2015 tarihinde 500.000 TL bütçesi ile ilan etmiş olduğu Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde 2015 yılı için bu güne kadar Ajansımıza sunulan ve ajans değerlendirmeleri neticesinde başarılı bulunan DFD başvurularından desteklenmesi uygun bulunanların listesi aşağıdadır.

Desteklenmesi uygun bulunan Başarılı başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur;25.03.2015.

2015 DOĞRUDAN DESTEK FAALİYETİ PROGRAM SONUÇLARI

BAŞVURU NO

BAŞVURU SAHİBİ

BAŞVURU ADI

YÖNETİM KURULU ONAY SONUCU

TR52/15/DFD/0001

KONYA TURİZMİNDE YENİ DESTİNASYONLAR

KONYA VALİLİĞİ

18.02.2015 TARİH VE 2015/2 NOLU YÖNTİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0002

MERAM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FİZİBİLİTE PROJESİ

KONYA TİCARET BORSASI

18.02.2015 TARİH VE 2015/2 NOLU YÖNTİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0003

DERBENT İLÇESİNDE TURİZM YATIRIM ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ

DERBENT BELEDİYESİ

25.03.2015 TARİH VE 2015/4 NOLU YÖNTİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0005

KARAMAN İLİ GÜNEŞ ENERJİ PANEL ÜRETİM POTANSİYELİNİN MATEMATİKSEL MODELLERLE ANALİZİ

KARAMAN BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜGÜ

25.03.2015 TARİH VE 2015/4 NOLU YÖNTİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0006

KARAMAN İLİ FOTO SAFARİ TURİZMİNE YÖNELİK ÇALIŞMA

KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

25.03.2015 TARİH VE 2015/4 NOLU YÖNTİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

2015 Doğrudan Faaliyetler Desteği Programı Haziran - Temmuz Sonuçları
+

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 14 Ocak 2015 tarihinde 500.000 TL bütçesi ile ilan etmiş olduğu Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde 2015 yılı için bu güne kadar Ajansımıza sunulan ve ajans değerlendirmeleri neticesinde başarılı bulunan DFD başvurularından desteklenmesi uygun bulunanların listesi aşağıdadır.

Desteklenmesi uygun bulunan Başarılı başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur;03.08.2015.

2015 DOĞRUDAN DESTEK FAALİYETİ PROGRAM SONUÇLARI

BAŞVURU NO

BAŞVURU SAHİBİ

BAŞVURU ADI

YÖNETİM KURULU ONAY SONUCU

TR52/15/DFD/0014

KONYA'DAKİ SURİYELİ MİSAFİRLERİN EKONOMİK POTANSİYELLERİ VE İŞBİRLİĞİ İMKANLARININ BELİRLENMESİ

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ ŞBESİ

09.06.2015 TARİH VE 2015/7 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0015

TAŞELİ PLATOSU'NUN TURİZMİNE VE TARİHİNE YATIRIMDA SARIVELİLER

SARIVELİLER BELEDİYESİ

30.07.2015 TARİH VE 2015/8 SAYLI YK TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0016

TUZLUKÇU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FİZİBİLİTESİ

TUZLUKÇU BELEDİYESİ

30.07.2015 TARİH VE 2015/8 SAYLI YK TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0017

KESİŞEN YOLLARDA TURİZM DEĞERİ GÖKTEPE

GÖKTEPE BELEDİYESİ

30.07.2015 TARİH VE 2015/8 SAYLI YK TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0018

GEÇMİŞİN İZİNDE KONYA

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

30.07.2015 TARİH VE 2015/8 SAYLI YK TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İlanı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 30 Ocak 2015 tarihi itibariyle 500.000 TL tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve Ekleri:

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuru Rehberi

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Broşürü

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuru Belgeleri (zip/rar)

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

2015 DFD Başvuru Rehberi ve Ekleri
2015 DFD Başvuru Rehberi
2015 DFD Program Kapanışı
+

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET PROGRAMI (TR52-15-DFD)

2015 DOĞRUDAN FAALİYET PROGRAMI SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR. PROGRAM KAYNAK YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI YILSONU BEKLENMEDEN KAPATILMISTIR.YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCU 'BAŞARILI' BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

YK KARARI

TR52/15/DFD/0001

KONYA TURİZMİNDE YENİ DESTİNASYONLAR

KONYA VALİLİĞİ

18.02.2015 TARİH VE 2015/2 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0002

MERAM ORGANIZE SANAYI BÖLGESI FIZIBILITE PROJESI

KONYA TİCARET BORSASI

18.02.2015 TARİH VE 2015/2 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0004

DERBENT İLÇESİNDE TURİZM YATIRIM ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ

DERBENT BELEDİYE BASKANLIGI

25.03.2015 TARİH VE 2015/4 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0005

KARAMAN ILİ GÜNES ENERJİ PANEL ÜRETİM POTANSİYELİNİN MATEMATİKSEL MODELLERLE ANALİZİ

KARAMAN BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ IL MÜDÜRLÜGÜ

25.03.2015 TARİH VE 2015/4 NOLU YÖNTİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0006

KARAMAN ILİ FOTO SAFARİ TURİZMİNE YÖNELİK ÇALISMA

KARAMAN TICARET VE SANAYI ODASI

25.03.2015 TARİH VE 2015/4 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0014

KONYA'DAKİ SURİYELİ MİSAFİRLERİN EKONOMİK POTANSİYELLERİ VE İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARININ BELİRLENMESİ

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ ŞBESİ

09.06.2015 TARİH VE 2015/7 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0015

TAŞELİ PLATOSU'NUN TURİZMİNE VE TARİHİNE YATIRIMDA SARIVELİLER

SARIVELİLER BELEDİYESİ

30.07.2015 TARİH VE 2015/8 SAYLI YK TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0016

TUZLUKÇU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FİZİBİLİTESİ

TUZLUKÇU BELEDİYESİ

30.07.2015 TARİH VE 2015/8 SAYLI YK TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

TR52/15/DFD/0018

GEÇMİŞİN İZİNDE KONYA

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

30.07.2015 TARİH VE 2015/8 SAYLI YK TOPLANTISINDA DESTEKLENMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR

2015 DFD Program Kapanışı
2015 Teknik Destek Programı
+
Okunma :42
Tarih :15 Şubat 2015
2015 Teknik Destek Programı İlanı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 14 Ocak 2015 tarihi itibariyle 500.000 TL tutarında Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“Teknik DestekProgramıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve Ekleri:

Teknik Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Teknik Destek Programı Broşürü

Teknik Destek ProgramıBaşvuru Belgeleri (zip/rar)

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

2015 TD Başvuru Rehberi
2015 TD Başvuru Rehberi ve Ekleri
2015 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları
+

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI1.DÖNEM SONUÇLARI

2015 Yılı Teknik Destek 1. Dönem Başarılı Proje İlanı
Sözleşme Aşamasında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler
TR52-15-TD Referans Numaralı Çağrı DÜZELTME–I
+

MEVKA tarafından 30.01.2015 tarihinde yayımlanan ve TR52-15-TD Referans Numaralı Çağrı DÜZELTME – I 2015 Teknik Destek Rehberinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

Önceki Hali: 1.1

GİRİŞ Ajans tarafından 2015 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında aktarılacak toplam kaynak tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Son Hali: 1.1

GİRİŞ Ajans tarafından 2015 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında aktarılacak toplam kaynak tutarı 320.000 TL olarak belirlenmiştir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

KAMUOYUNA DUYURULUR

2015 TD Programı Düzeltme - 1
2015 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Sonuçları
+

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-15-TD-02)

2. DÖNEM SONUÇLARI.

2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2. DÖNEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANMIŞ OLUP, YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCU 'BAŞARILI' BULUNAN BAŞVURU LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. BAŞARILI BAŞVURU SAHİPLERİ, YÜKLENİCİ VE AJANS ARASINDA ÜÇLÜ OLARAK YAPILACAK SÖZLEŞMELERİN İMZALANMA TAKVİMİ AŞAĞIDA BULUNMAKTADIR. SÖZLEŞME İMZALANMA ESNASINDA GETİRİLMESİ İSTENEN EVRAKLAR İLE İLGİLİ DOKÜMANLARIN LİSTESİ DE EKTE BULUNMAKTADIR.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-15-TD-02)

2. DÖNEM SONUÇLARI VE SÖZLEŞME TARİHLERİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

SÖZLEŞME TARİHİ

SÖZLEŞMEYERİ

1

TR52/15/TD/0018

ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ İLE MESLEKİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

SEYDİŞEHİR İLÇESİ BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

03.06.2015, ÇARŞAMBA; 13:00

KONYA HİZMET BİNASI

2

TR52/15/TD/0020

KARAMAN'A ÖZGÜ YEMEKLERİN YAPIMI VE SUNUMU UYGULAMA EĞİTİMİ

KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

03.06.2015, ÇARŞAMBA; 10:00

KARAMAN YATIRIM DESTEKOFİSİ

3

TR52/15/TD/0027

KSO TÜRKİYE NİN 2023 HEDEFİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

KONYA SANAYİ ODASI

03.06.2015, ÇARŞAMBA; 10:00

KONYA HİZMET BİNASI

4

TR52/15/TD/0028

KONYA İLİNDE ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAŞADIĞI ZORLUKLARIN ARAŞTIRILMASI

KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

03.06.2015, ÇARŞAMBA; 11:00

KONYA HİZMET BİNASI

5

TR52/15/TD/0029

BOZKIRDA KAMU PERSONELİNE BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

BOZKIR KAYMAKAMLIĞI

03.06.2015, ÇARŞAMBA; 14:00

KONYA HİZMET BİNASI

6

TR52/15/TD/0030

MEYDANA GELEBİLECEK OLAYLARDA KRİZ YÖNETİMİ GELİŞTİRİLMESİ

KONYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

03.06.2015, ÇARŞAMBA; 15:00

KONYA HİZMET BİNASI

7

TR52/15/TD/0033

10 SAĞLIKLI GÜN 10 SAĞLIKLI GELECEK

GÜL MADDE BAĞIMLILARI KURTARMA VE GENÇLİK DERNEĞİ"

03.06.2015, ÇARŞAMBA; 16:00

KONYA HİZMET BİNASI

8

TR52/15/TD/0034

BEN KENDİME YETERİM

TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI

03.06.2015, ÇARŞAMBA; 16:00

KONYA HİZMET BİNASI

9

TR52/15/TD/0035

BEN KARATAY ÜNİVERSİTESİYİM PROJESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

03.06.2015, ÇARŞAMBA; 15:00

KONYA HİZMET BİNASI

2015 TD 2. Dönem Başarılı İlanı
Sözleşme Aşamasında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler
2015 Teknik Destek Programı Kapanışı
+

Okunma :1,4bTarih :06 Temmuz 2017

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-15-TD-04)

2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR. PROGRAM KAYNAK YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI YILSONU BEKLENMEDEN KAPATILMISTIR.YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCU 'BAŞARILI' BULUNAN TEKNİK DESTEK LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

YIL

PROGRAM

PROJE NO

TD TALEP ADI

BAŞVURU SAHİBİ

2015

TD - 1

TR52/15/TD/0004

BAĞCILIK, FASULYE VEÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ KONULARINDA TEKNİK EĞİTİM VERİLMESİ

DEREBUCAK İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2015

TD - 1

TR52/15/TD/0009

NETCAD İLE PROJE ÜRETİYORUZ

BEYŞEHİR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2015

TD - 1

TR52/15/TD/0011

ANDROİD İLE GENÇLERİN MESLEKİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ

ANADOLU TEKNİK ELEMANLARDERNEĞİ

2015

TD - 1

TR52/15/TD/0015

TASARIM VE İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ İLE REKABET GÜNÜ KAZANDIRILMASI

KONYA TERZİLER VE KONFEKSİYONCULAR ODASI

2015

TD - 1

TR52/15/TD/0016

ILGIN DA BULUNAN İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMA ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI PROJESİ

ILGIN TİCARET ODASI

2015

TD - 1

TR52/15/TD/0017

İŞLETMELERİN İHRACAT YAPABİLİRLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

2015

TD - 2

TR52/15/TD/0018

Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi İle Mesleki Kapasitenin Geliştirilmesi

Seydişehir İlçesi Bal Üreticileri Birliği

2015

TD - 2

TR52/15/TD/0020

Karaman'a Özgü Yemeklerin Yapımı ve Sunumu Uygulama Eğitimi

KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

2015

TD - 2

TR52/15/TD/0027

KSO TÜRKİYE NİN 2023 HEDEFİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

KONYA SANAYİ ODASI

2015

TD - 2

TR52/15/TD/0028

KONYA İLİNDE ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAŞADIĞI ZORLUKLARIN ARAŞTIRILMASI

KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015

TD - 2

TR52/15/TD/0029

BOZKIRDA KAMU PERSONELİNE BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

BOZKIR KAYMAKAMLIĞI

2015

TD - 2

TR52/15/TD/0030

Meydana Gelebilecek Olaylarda Kriz Yönetimi Geliştirilmesi

Konya Emniyet Müdürlüğü

2015

TD - 2

TR52/15/TD/0033

10 Sağlıklı Gün 10 Sağlıklı Gelecek

Gül Madde Bağımlıları Kurtarma ve Gençlik Derneği"

2015

TD - 2

TR52/15/TD/0034

BEN KENDİME YETERİM

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı

2015

TD - 2

TR52/15/TD/0035

Ben Karatay Üniversitesiyim Projesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

2015

TD-3

TR52/15/TD/0036

KONYA TURİZM HARİTASININ YAPILMASI

KONYA SKAL DERNEĞİ

2015

TD-3

TR52/15/TD/0037

ÜYELERİMİZİN BİLGİ KAPASİTESİNİ ARTTIRMA PROJESİ

SEYDİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2015

TD-3

TR52/15/TD/0038

HÜYÜK TE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ

HÜYÜK İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2015

TD-3

TR52/15/TD/0040

SİLLE TURİZM GÖNÜLLÜLERİ İLE TANITILIYOR

SİLLEYİ KALKINDIRMA VE TANIŞTIRMA DERNEĞİ

2015

TD-3

TR52/15/TD/0041

KONYA/EREĞLİ BÖLGESİ SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

KONYA EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

2015

TD-3

TR52/15/TD/0043

HAMZALAR BÖLGESİNDE ORGANİK TARIM PAZARLAMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

BOZKIR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2015

TD-3

TR52/15/TD/0044

HÜYÜK TE MERSİN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

HÜYÜK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

2015

TD-3

TR52/15/TD/0045

KONYA TUR PROGRAMLARI SEYAHAT ACENTELERİNE TANITILIYOR

KONYA VALİLİĞİ

2015

TD-3

TR52/15/TD/0046

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

KARAMAN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2015

TD-3

TR52/15/TD/0047

ENGELSİZ OKULDA ENGELSİZ ÖĞRENİM

ZÜBEYDE HANIM MESLEK LİSESİ

2015

TD-4

TR52/15/TD/0048

KONYA SANAYİSİ VE TURİZMİNİN TANITIMI PROJESİ

KONYA TİCARET ODASI

2015

TD-4

TR52/15/TD/0049

KONYA DÜNYA DİLLERİ İLE TANITILIYOR PROJESİ

KTO EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

2015

TD-4

TR52/15/TD/0050

KARAMAN'IN TURİZM ALGISININ OLUŞTURLMASI

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

2015

TD-4

TR52/15/TD/0051

EREĞLİ İLÇESİ KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

EREĞLİ BELEDİYESİ

2015 Teknik Destek Programı Kapanışı
2015 Teknik Destek Programı Sonuçları
+

2015 Teknik Destek Programı Sonuçları

2015 Teknik Destek Programı Sonuçları
2015 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları
+

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-15-TD-03)

3. DÖNEM SONUÇLARI.

2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI 3. DÖNEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANMIŞ OLUP, YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCU 'BAŞARILI' BULUNAN BAŞVURU LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. BAŞARILIBAŞVURU SAHİPLERİ,YÜKLENİCİVEAJANSARASINDA ÜÇLÜ OLARAK YAPILACAK SÖZLEŞMELERİN İMZALANMA TAKVİMİ AŞAĞIDA BULUNMAKTADIR. SÖZLEŞME İMZALANMA ESNASINDA GETİRİLMESİ İSTENEN EVRAKLAR İLE İLGİLİ DOKÜMANLARIN LİSTESİ DE EKTE BULUNMAKTADIR.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-15-TD-03)

3. DÖNEM SONUÇLARI VE SÖZLEŞME TARİHLERİ

SIRA NO

REFERANSNO*

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

SÖZLEŞME TARİHİ

SÖZLEŞME YERİ

1

TR52/15/TD/0036

KONYA SKAL DERNEĞİ

KONYA TURİZM HARİTASININ YAPILMASI

14.07.2015, SALI; 10:00

AJANS HİZMET BİNASI

2

TR52/15/TD/0037

SEYDİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÜYELERİMİZİN BİLGİ KAPASİTESİNİ ARTTIRMA PROJESİ

14.07.2015, SALI; 14:00

AJANS HİZMET BİNASI

3

TR52/15/TD/0038

HÜYÜK İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

HÜYÜK’TE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ

14.07.2015, SALI; 12:00

AJANS HİZMET BİNASI

4

TR52/15/TD/0040

SİLLEYİ KALKINDIRMA VE TANIŞTIRMA DERNEĞİ

SİLLE TURİZM GÖNÜLLÜLERİ İLE TANITILIYOR

14.07.2015, SALI; 10:30

AJANS HİZMET BİNASI

5

TR52/15/TD/0041

KONYA EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KONYA/EREĞLİ BÖLGESİ SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

14.07.2015, SALI; 13:30

AJANS HİZMET BİNASI

6

TR52/15/TD/0043

BOZKIR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

HAMZALAR BÖLGESİNDE ORGANİK TARIM PAZARLAMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

14.07.2015, SALI; 13:00

AJANS HİZMET BİNASI

7

TR52/15/TD/0044

HÜYÜK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

HÜYÜK TE MERSİN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

14.07.2015, SALI; 12:30

AJANS HİZMET BİNASI

8

TR52/15/TD/0045

KONYA VALİLİĞİ

KONYA TUR PROGRAMLARI SEYAHAT ACENTELERİNE TANITILIYOR

14.07.2015, SALI; 11:00

AJANS HİZMET BİNASI

9

TR52/15/TD/0046

KARAMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

14.07.2015, SALI; 10:00

KARAMAN YATIRIM DESTEKOFİSİ

10

TR52/15/TD/0047

ZÜBEYDE HANIM MESLEK LİSESİ

ENGELSİZ OKULDA ENGELSİZ ÖĞRENİM

14.07.2015, SALI; 11:30

AJANS HİZMET BİNASI

* Referans Numarasına göre sıralanmıştır.

2015 TD 3. Dönem Başarılı İlanı
Sözleşme Aşamasında Hazır Bulundurulması Gereken Evraklar
2015 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Sonuçları
+

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-15-TD-04)

4. DÖNEM SONUÇLARI

2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI 4. DÖNEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANMIŞ OLUP, YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCU 'BAŞARILI' BULUNAN BAŞVURU LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. BAŞARILIBAŞVURU SAHİPLERİ,YÜKLENİCİVEAJANSARASINDA ÜÇLÜ OLARAK YAPILACAK SÖZLEŞMELERİN İMZALANMA TAKVİMİ AŞAĞIDA BULUNMAKTADIR. SÖZLEŞME İMZALANMA ESNASINDA GETİRİLMESİ İSTENEN EVRAKLAR İLE İLGİLİ DOKÜMANLARIN LİSTESİ DE EKTE BULUNMAKTADIR.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-15-TD-04)

4. DÖNEM SONUÇLARI VE SÖZLEŞME TARİHLERİ

SIRA NO

REFERANSNO*

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

SÖZLEŞME TARİHİ

SÖZLEŞME YERİ

1

TR52/15/TD/0048

KONYA SANAYİSİ VE TURİZMİNİN TANITIMI PROJESİ

KONYA TİCARET ODASI

02.10.2015, SALI; 10:00

AJANS HİZMET BİNASI

2

TR52/15/TD/0049

KONYA DÜNYA DİLLERİ İLE TANITILIYOR PROJESİ

KTO EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

02.10.2015, SALI; 12:00

AJANS HİZMET BİNASI

3

TR52/15/TD/0050

KARAMAN'IN TURİZM ALGISININ OLUŞTURLMASI

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

02.10.2015, SALI; 13:00

AJANS HİZMET BİNASI

4

TR52/15/TD/0051

EREĞLİ İLÇESİ KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

EREĞLİ BELEDİYESİ

02.10.2015, SALI; 14:00

AJANS HİZMET BİNASI

* Referans Numarasına göre sıralanmıştır.

2015 TD 4. Dönem Başarılı İlanı
Sözleşme Aşamasında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler
2014 Yılı Mali Destek Programları
+
Okunma :49
Tarih :15 Şubat 2014
2014 Mali Destek Programları Karaman'da Tanıtıldı.
+

Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 yılında “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamında 15 milyon TL tutarında iki ayrı alanda mali destek sağlayacaktır.Bu kapsamda, 2014 Yılı Mali Destek Programlarını bilgilendirmek amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi.

19 Aralık 2013 Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleştirilen toplantıya Vali Murat Koca, İlçe Kaymakamları, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Toktay, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman ile Program Yönetim Birimi Uzmanlarından Osman Fatih Yalçın, Çağatay Traş ve Çağatay Ceran tarafından katılımcılara bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

2014 Mali Destek Programları Konya'da Tanıtıldı.
+

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından,2014 Yılı Mali Destek Programları tanıtım toplantısı düzenlendi

Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya Konya Valisi Muammer Erol, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk,Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman ile çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.

Patent sahibi mucitlerin gerekli şartları taşımaları halinde 2014 yılı mali desteklerinden faydalanabileceğini belirten Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman ‘’Bu programa gerçek kişiler müracaat edebilecek. Hem Konya dışından Türkiye’nin her yerinden yatırımını Konya ve Karamana yapmak şartı ile mucitler, patenti olanlar başvuru yapabileceklerdir. Yurtdışından ise Türkiye’nin yabancı sermaye mevzuatına uygun olarak gelip ajansımıza proje sunabileceklerdir.’’ diye konuştu.

İşletme sahibi olmayan mucitlerinde desteklerden yararlanacak olmalarının önemli olduğunu belirten Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 2023 hedefine ulaşmak için üretim deseninin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra Mevlana Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Uzmanlarından Osman Fatih Yalçın, Ömer Faruk Cantimur ve Zehra Betül Pekergin tarafından2014 Mali Destek Programları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

2014 Mali Destek Programları Sarayönü'nde Tanıtıldı.
+

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) uzmanları Sarayönü ilçesinde 2014 yılı Mali Destek Programı'nın tanıtımını yaptı. Sarayönü Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda uzmanlar MEVKA'nın kriterlere uyan ve 25 bin liradan 500 bin liraya kadar olan projelere destek vereceğini belirtti. MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın ve Sevgi Deniz tarafından 2014 mali destek programının tanıtıldı. MEVKA'nın 2014-2023 bölge planı oluşturduğunu belirten, Fatih Yalçın, "Biz Konya ve Karaman'da daha rekabetçi işletmeler hedefliyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmek, insana yatırım yapmak, bölge kırsalında yaşamın canlandırılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu programın üç tane önceliği var. Öncelik üçe Konya mücavir alanı içinden müracaat almayacağız. Bu projede bizden asgari olarak 25.000 azami olarak ise 500.000 TL talep edilebilecek. Asgari destek oranımız yüzde 20, azami destek oranımız ise yüzde 50’’ dedi.

2014 Mali Destek Programları Bozkır'da Tanıtıldı.
+

Mevlana Kalkınma Ajansı Bozkır'da 2014 Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanları Ömer Faruk Cantimur ve Çağatay Traş tarafından yapılan bilgilendirmede Mevlana Kalkınma Ajansının Kobilere yönelik olarak hazırlamış olduğu Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı tanıtıldı. Mevlana Kalkınma Ajansı "TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Plam'nın amaçları doğrultusunda, 'Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' ve Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı' kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla, 15 milyon lira tutarında iki ayrı mali destek çağrısına çıktı. Programda tanıtımı yapılan desteklemelerden Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'ndan, belediyeler ve il özel idareleri yararlanabilecek. İlgililer bu projeye, belediyelerinin fiziki altyapılarıyla alakalı projeler sunabilecekler. Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı ise Mucitlerin ürünlerinin sunumunu sağlayacak ve Patent sahiplerini uygun projeleri ile bu programa başvurabilecekler.

2014 Yılı Bilgi Ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı İlanı
+

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM

MALİ DESTEK PROGRAMI

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 05 Aralık 2013 tarihi itibariyle 15.000.000 TL tutarında iki ayrıMali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve ekleri:

Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek ProgramıBroşürü

Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)

Başvuru Süreci

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

KAYS-PFD Sistemi,15 Aralık 2013 tarihi itibarıyla başvuru alımlarına açılacaktır.

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No

TR52/14/BİLTEK-01

TR52/14/BİLTEK-02

Türü

Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / KOBİ

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi

Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih

Başvuruların Ajans’a matbu olarak sunulması için son tarih

5 Aralık 2013

15 Aralık 2013

20 Şubat 2014

Saat: 23:50

27 Şubat 2014

Saat:17:00

Amaçlar

Programın genel amacıbölgedeki işletmelerinbilgi ve teknoloji odaklı üretim ile rekabet gücünün artırılması ve Konya Metropoliten alanı haricinde, yereldebilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması ilebölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır.

Programın özel amacıorta-ileri ve ileri teknolojiye geçiş maksatlı Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesi, kümelenme başta olmak üzere ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, ürünlerin yenilikçilik yoluyla ticarileştirilmesi, dış ticaret ortamının geliştirilmesi, bilgi tabanlı teknoloji üretim ve kullanımının artırılması, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi, enerji verimliliği ve temiz üretim süreçlerinin iyileştirilmesi,rekabetçi kapasite gelişiminin sağlanması ile 2014-2023 TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesi Bölge Planının da temel amaçlarından biri olan “Ulusal ve Küresel Düzeyde Daha Rekabetçi İşletmelerin Geliştirilmesi”ne katkıda bulunmak ve yine Planda da geçtiği üzere“Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Kırsalda Yaşamın Canlandırılması”na katkıda bulunmak için TR52 Bölgesi içerisinde bölgesel gelişme ana odaklarından Konya Metropoliten alanı haricinde, bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Öncelikler

TR52/14/BİLTEK-01

Öncelik 1:Ulusal ve küresel düzeyde:

a)İmalat sanayi dalında rekabetçi, yenilikçi ve/veya bilgi tabanlı teknoloji(lerin) kullanımının,

b)Kümelenme odaklı ortak iş yapma uygulamalarının,

c)Ar-Ge, yenilikçilik, bilişim, tasarım, dış ticaret ile endüstriyel tarım ve gıda sektörlerinde nitelikli insan kaynaklarına sahip olmayı amaçlayan yapılanmaların veya 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan Ar-Ge Merkezleri oluşumunun sağlanması;

Öncelik 2:Bölgede:

a)Yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminin, kullanımının,

b)Enerji verimliliği uygulamalarının,

c)Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması;

TR52/14/BİLTEK-02

Öncelik 3:Bölgesel gelişmenin ana unsurlarından olan bölge içi gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik olarak Konya metropoliten alanı haricinde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması

Program Bütçesi

TR52/14/BİLTEK-01:9.000.000 TL (Dokuz Milyon Türk Lirası)

TR52/14/BİLTEK-02:3.000.000 TL (Üç Milyon Türk Lirası)

Destek Miktarı

Asgari

Azami

25.000 TL

(Yirmi Beş Bin Türk Lirası)

500.000 TL

(Beş Yüz Bin Türk Lirası)

Destek Oranı

%20

(yüzde yirmi )

%50

(yüzde elli)

Proje Bütçesi

50.000TL

(Elli Bin Türk Lirası)

2.500.000

(İki Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası)

Süre

“2014Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı”nda her bir projenin uygulama süresi en az6 (altı)ay ve en çok11 (on bir)ay ile sınırlıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı

Başvuru Sahipleri:

Kar amacı güden;

a)Gerçek kişiler ve KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler

b)Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler

c)Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Proje Ortakları:

a)KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler

b)Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler,

c)Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

d)Üniversiteler ve Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları.

Uygun iştirakçi (ler)

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı ile bunların dışındaki diğer gerçek veya tüzel kişiler

Başarı Kriterleri

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) koşulun aynı anda sağlanması gerekmektedir: 1) Toplam Puan: 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan 2)Mali ve İşletme Kapasitesi: 20(yirmi) puan üzerinden en az 12 (on iki) puan 3) İlgililik: 30 (otuz) puan üzerinden en az 20 (yirmi) puan

....

2014 BİLTEK MDP Başvuru Rehberi
MEVKA BİLTEK MDP Rehberi ve Ekleri
2014 Mali Destek Programları Bilgilendirme Ve Tanıtım Toplantıları
+

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 05 Aralık 2013 tarihi itibariyle 15.000.000 TL tutarında iki ayrıMali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Mali Destek Programlarının Bilgilendirme ve Tanıtım toplantıları tablosu aşağıdadır. İlanen duyurulur.

2014 MDP BİLGİLENDİRME GÜNLERİ

TOPLANTI YERİ

İLÇELER

TARİH

SAAT

UZMANLAR

TOPLANTI SALONU

KARAMAN

Karaman Merkez İlçe

19.12.2013

14:30

ÇAĞATAY TRAŞ, ÖMER FARUK CANTİMUR, O. FATİH YALÇIN, T. ÇAĞATAY CERAN

KARAMAN TİCARET ODASI

KONYA

Konya

20.12.2013

15:00

ÇAĞATAY TRAŞ, ÖMER FARUK CANTİMUR, O. FATİH YALÇIN, ZEHRA PEKERGİN

KTO

ÇUMRA

Çumra, Güneysınır

23.12.2013

10.00

T. ÇAĞATAY CERAN ZEHRA PEKERGİN

ÇUMRA BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

AYRANCI

Ayrancı

23-24.12.2013

11:00

ÇAĞATAY TRAŞ ÖMER FARUK CANTİMUR

HEMMERKEZİ

ERMENEK

Ermenek, Başyayla, Sarıveliler

24.12.2013

10.00

M.ALİ ÇINAR O. FATİH YALÇIN

ERMENEK BELEDİYESİ NİKAH SALONU

KADINHANI

Kadınhanı

24.12.2013

10.00

T. ÇAĞATAY CERAN ZEHRA PEKERGİN

ZİRAAT ODASI KONFERANS SALONU

CİHANBEYLİ

Cihanbeyli

25.12.2013

10:00

M.ALİ ÇINAR O. FATİH YALÇIN

BELEDİYE KONFERANS SALONU

ILGIN

Ilgın, Derbent

25.12.2013

11:00

ÇAĞATAY TRAŞ ÖMER FARUK CANTİMUR

ILGIN TİCARET ODASI

AKÖREN

Akören

26.12.2013

10:00

M.ALİ ÇINAR O. FATİH YALÇIN

MÜFTÜLÜK TOPLANTI SALONU

BOZKIR

Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük

26.12.2013

14:00

ÇAĞATAY TRAŞ ÖMER FARUK CANTİMUR

BOZKIR BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

ALTINEKİN

Altınekin

26.12.2013

10.00

T. ÇAĞATAY CERAN ZEHRA PEKERGİN

ALTINEKİN LİSESİ SALONU

SARAYÖNÜ

Sarayönü

27.12.2013

14.00

T. ÇAĞATAY CERAN ZEHRA PEKERGİN

BEL. DÜĞÜN SALONU

AKŞEHİR

Akşehir, Çeltik, Tuzlukçu, Yunak

30.12.2013

14.00

ÇAĞATAY TRAŞ ÖMER FARUK CANTİMUR

AKŞEHİR SANAYİ VE TİCARET ODASI

BEYŞEHİR

Beyşehir, Derebucak, Hüyük

31.12.2013

14:00

ÇAĞATAY TRAŞ ÖMER FARUK CANTİMUR

BEYŞEHİR ÖĞRETMENEVİ TOPLANTI SALONU

KARAPINAR

Karapınar, Emirgazi

02.01.2014

14:00

ÇAĞATAY TRAŞ ÖMER FARUK CANTİMUR

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KULU

Kulu

02.01.2014

10:00

M.ALİ ÇINART. ÇAĞATAY CERAN

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

DOĞANHİSAR

Doğanhisar

03.01.2014

14:30

ÇAĞATAY TRAŞ ÖMER FARUK CANTİMUR

BELEDİYE NİKAH SALONU

EREĞLİ

Ereğli, Halkapınar

03.01.2014

14:00

M.ALİ ÇINART. ÇAĞATAY CERAN

EREĞLİ BELEDİYE NİKAH SALONU

SEYDİŞEHİR

Seydişehir

07.01.2014

10:30

M.ALİ ÇINART. ÇAĞATAY CERAN

HÜKÜMET KONAĞI TOPLANTI SALONU

HADİM

Hadim

08.01.2014

10:30

M.ALİ ÇINAR O. FATİH YALÇIN

HÜKÜMET KONAĞI TOPLANTI SALONU

TAŞKENT

Taşkent

08.01.2014

14:00

M.ALİ ÇINAR O. FATİH YALÇIN

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

KARAMAN

Karaman Merkez İlçe

14.01.2014

11:00

M.ALİ ÇINAR O. FATİH YALÇIN

ORANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KAYS Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
+

“KAYS” SIKÇASORULAN SORULARve CEVAPLARI

1.

Başvuru Sahibi olarak Sistem’e kayıt olmaya çalışıyorum fakat “Girilen TC numarasına ait girdiğiniz bilgiler doğru değildir. Lütfen kimlik bilgilerini doğru olarak giriniz.” hatasını alıyorum. Bu hatanın sebebi nedir?

Kayıt Formu Ekranı’nda yer alanAdı, Soyadı, CinsiyetveDoğum Tarihialanları, girilenT.C. Kimlik Numarası’nagöre MERNİS üzerinden kontrol edilir. MERNİS’teki bilgiler ile kullanıcının girdiği bilgiler uyuşmadığı takdirde bu hata alınmaktadır.

Sistem’e kayıt olacak kişi nüfus bilgilerini doğru girmeden kayıt olamayacaktır.

2.

Sistem’e giriş yaptım fakat e-postama onay kodu gelmedi, Sistem’i nasıl kullanacağım?

Sistem’e giriş yapan kullanıcının e-postasına onay kodu gelmektedir. Onay kodu bazı e-postalardaİstenmeyen Posta(Junk,Spam) klasörüne düşebilmektedir. Kullanıcının İstenmeyen Posta klasörünü kontrol etmesi gerekmektedir.

Kullanıcı, e-postasına yeniden onay kodu göndermek için Sistem’e giriş yaptıktan sonra Ana Sayfa’da yer alan Onay Kodunu Yeniden Gönder düğmesine tıklanır.

Onay Kodunu Yeniden Gönder düğmesine tıklanmasına rağmen onay kodu kullanıcının e-postasına ulaşmadıysa Ana Sayfa’nın sol üstünde yer alan isim bilgisine tıklayarak yeni bir e-posta adresi girebilir. Yeni bir e-posta adresi belirtildikten sonra sayfa yenilenmelidir (F5 tuşu ile) ve tekrar Onay Kodunu Yeniden Gönder düğmesine tıklanmalıdır.

3.

Kullanıcı adımı unuttum, Sistem’e nasıl giriş yapabilirim?

Sistem’e ilk kayıt olduğunuzda e-postanıza gelen onay kodu bilgisinin bulunduğu postada kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz yer almaktadır.

4.

Kullanıcı adımı değiştirmek istiyorum, nasıl yapabilirim?

Kullanıcılar, kayıt yaparken belirttikleri kullanıcı adlarını hiçbir şekilde değiştirememektedirler.

5.

Bağımsız Değerlendirici rolüyle Sistem’e kayıt oldum, şimdi bir ajansın beni çağırmasını mı beklemeliyim?

Sistem’e Bağımsız Değerlendirici olarak kayıt olan kullanıcı öncelikle Ana Sayfa’da yer alan Değerlendirici Bilgilerini Güncelle düğmesine tıklayarak bilgilerini güncellemelidir. Bilgilerini güncelleyen kullanıcı bir Mali Destek Programı’nda değerlendirici olarak çalışmak için Ana Sayfa’daki Değerlendirici İşlemleri menüsünde yer alan BD Alım İlanı Başvuru İşlemleri’ne tıklamalıdır. Bağımsız Değerlendirici, ekrana gelen aktif alım ilanlarından, çalışmak istediği Mali Destek Programı’nı seçerek başvurusunu yapmalıdır.

6.

MDP oluşturma sırasında İnsan Kaynakları ve Seyahat kalemlerinin toplamına kısıt koymak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

MDP oluştururken, Bütçe Kısıtı ve Maliyet Uygunluğu İşlemleri adımında yer alan “İnsan Kaynakları ve Seyahat Kalemleri Toplamının Toplam Bütçeye Oranı (%)* :” alana istenilen kısıt eklenebilir.

7.

Başvurumu tamamladıktan sonra Sistem’e yüklediğim destekleyici belgelerimin çıktısını alamıyorum. Destekleyici belgelerime nasıl ulaşabilirim?

Ana Sayfa’da yer alan Başvuru İşlemleri / Başvurularım işlemi seçilir. Açılan listede tamamlanan proje başvurusunun Proje Adı kalın harflerle bağlantı şeklinde görüntülenmektedir. İlgili proje adına tıklanır. Sistem, kullanıcıyı, projenin tüm bilgilerinin yer aldığı bir ekrana yönlendirecektir. Bu ekranda yer alan Destekleyici Belge Listesi başlığı seçilir ve Sistem’e yüklenen tüm destekleyici belgelere ulaşılır.

8.

Sistem’e yanlışlıkla BS ve/veya BD kullanıcısı olarak kayıt oldum. Bu durumu nasıl düzeltebilirim?

Sistem’e daha önceden BS olarak kayıt olan kullanıcı, BD olarak görev almak için kendisine BD rolünü ataması gerekmektedir. Bunun için Sistem’e giriş yaptıktan sonra ekranın sol üst köşesinde yer alan Adı Soyadı bağlantısına tıklamalıdır. Açılan ekranda Eklenebilecek Roller alanında yer alan rol seçilir ve Eklenen Roller alanına sürüklenir.

Sistem’e daha önceden BD olarak kayıt olan kullanıcı, BS olarak proje başvurusunda bulunmak için kendisine BS rolünü ataması gerekmektedir. Bunun için Sistem’e giriş yaptıktan sonra ekranın sol üst köşesinde yer alan Adı Soyadı bağlantısına tıklamalıdır. Açılan ekranda Eklenebilecek Roller alanında yer alan rol seçilir ve Eklenen Roller alanına sürüklenir.

9.

Sistem’e hem BS hem de BD kullanıcısı olarak nasıl kayıt olurum?

Sistem’e Başvuru Sahibi (BS) veya Bağımsız Değerlendirici (BD) olarak kayıt olmak isteyen kullanıcı, Rolü açılır listesinde yer alan seçeneklerdenHer İkisiseçeneğini seçerek bu iki rolü de kendisine atayabilmektedir.

10.

Sistem’e birden fazla destekleyici belgeyi nasıl yüklerim?

Sistem’e birden fazla destekleyici belge.rarveya.zipdosya biçiminde oluşturularak, boyutu 10 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenebilir.

11.

SistemdeKimlikadımını geçemiyorum. Belirle düğmesine tıklayıp sicil numarasını, vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını girip sorguladığımda “Girilen bilgilere uygun kayıt bulunamamıştır.” uyarısını alıyorum. Ne yapmalıyım?

Sistemde başvuru sahibini belirlemek için ilk olarak ana sayfada ekranın sağ tarafında yer alan Kurum/Kullanıcı/Rol İşlemleri->Gerçek Paydaş İşlemleri veya Tüzel Paydaş İşlemleri seçilir, açılan sayfada Ekle düğmesine tıklanır ve Gerçek/Tüzel Paydaş Bilgileri formunda gerekli alanlar doldurulur. Ekle düğmesine basılır ve işlem tamamlanır. Başvuru İşlemleri->Başvurularım tıklanarak proje seçilir, Güncelle düğmesine tıklanır ve Kimlik adımından işlemlere devam edilir.

12.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra proje bilgilerinde güncelleme yapabilir miyim?

Hayır, “Başvuru Tamamla” düğmesine basıldıktan ve tamamlama işlemine onay verildikten sonra proje bilgilerinde güncelleme yapılamaz. Bu nedenle, başvuru tamamlanmadan önce proje bilgilerinin son kez kontrol edilmesi gerekmektedir.

13.

Başvuru ön izleme yaptığımda sistemden aldığım taslak başvuru formundai,ş,ç,ğ,ögibi harflerin düzgün çıkmadığını görüyorum. Neden? Bu sorunu nasıl düzelteceğim?

Türkçe karakterlerin sistemden alınan başvuru formunda düzgün görülmemesinin nedeni .pdf formatındaki dokümanı açmak için kullanılan Adobe Reader yazılımının sürümüdür. Bu sorunu gidermek için kullanılan Adobe Reader sürümünü güncellemek gerekmektedir. Örneğin, Adobe Reader’ın 9.2.0 sürümünü kullanıyorsanız 9.5.0 sürümüne yükselterek bu sorunu giderebilirsiniz.

14.

Dış yazım editörlerinde(Örn. MS Word vb.) oluşturup kopyala-yapıştır yöntemiyle Sistem’e aktardığımız bilgilerin bazı kısımlarında eksiklikler oluyor. Neden? Bu sorunu düzeltmek için ne yapabiliriz?

Sistem’e bilgilerin düz metin olarak girilmesi gerekmektedir. Dış kaynaklarda oluşturulup kopyala yapıştır yöntemiyle bilgilerin Sistem’e eklenmesi durumunda belirtilen hatalar görülmektedir. Bu tür hataları engellemek için proje bilgilerinin Sistem’e direkt yani manuel olarak girilmesi tavsiye olunur.

2014 Yılı Mali Destek Programları Bağımsız Değerlendirici İlanları
+

Mevlana Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programlarına sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik değerlendirmelerinde görev alabilecek bağımsız değerlendirici adaylarına yönelik “Bağımsız Değerlendirici Havuzu” oluşturulacaktır.

Önceki yıllardan farklı olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) programı ile birlikte bütün bağımsız değerlendirici adaylarının öncelikle bu sisteme girip kaydolması gerekmektedir. Ajanslar teklif çağrılarını ilan ettikten sonra KAYS sisteminde de her çağrı için bağımız değerlendirici ilanlarını duyuracaklardır. Bu duyurulara sisteme önceden kayıt olmuş değerlendirici adayları ayrıca başvuru yapacaklardır. Ajanslar; başvuru yapan değerlendirici adayları arasından tecrübe, eğitim, teklif çağrısının konusu ve öncelik alanları ile ilgililik, proje tecrübesi vb. kriterlere göre değerlendirme yapıp “geçici süreli” olarak çalışmak istediği bağımsız değerlendiricilerle iletişime geçecektir.

Başvurular her zaman yapılmakla birlikte 1 Mart’tan önce yapılan başvurular 2014 Mali Destek Programı için değerlendirilebilecektir.

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerinhttps://uygulama.kays.kalkinma.gov.tradresinden erişebilecekleri KAYS’a“Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı”olarak kaydolmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“KAYS—Bağımsız Değerlendirici” Kayıt İşlemleri Bağlantıları:

Kayıt İşlemleri Kılavuzu

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/KAYS-PRJ-BDKayitIslemleri.pdf

Kayıt İşlemleri Eğitim Videosu

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2013/08/KAYS-BD-DegerlendirmeIslemleri.mp4

Sisteme Kaydol

https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/

MEVKA 2014 BD İlan Metni
2014 Mali Destek Programları İpekyolu Sanayici ve İşadamları Derneğin'de Tanıtıldı.
+

Mevka 2014 Mali Destek Programları kapsamında İpekyolu Sanayici ve İşadamları Derneğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Dernek binasında düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci katıldı.

İpekyolu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Tahir Şahin, Türkiye’de kalkınma ajanslarının önemine dikkat çekerek, bölgede proje üretenlerin desteklenmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Her bölgeye bir kalkınma planı verilirdi. Herkes kendi bölgesini, kendisi daha iyi bilir düşüncesiyle bölge ile ilgili planların yapılması bölgedeki kalkınma ajanslarına bırakıldı. Bu şekilde katılımcılıkta daha fazla sağlanmış oluyor” dedi.

MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman, İpekyolu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine 2014 Mali Destek Programlarını tanıttı. Akman, “Ulusal alanda yapılan kalkınma planlarını kalkınma ajansları vasıtasıyla bir miktar daha çerçeve çizen daha üst bir bakış açısına terfi ettirdiler. Bölgelerle ilgili somut kararların alınması konusunda bölge planlarını kalkınma ajanslarına verdiler. Bölgenizi siz planlayın dediler. Bizde Konya-Karaman Bölgesini planlamaya çalışıyoruz” dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci ise bölgesindeki yatırım alanlarını ve DAKA’nın planlarını anlattı. Demirci, “Van’a yatırım için her şey mevcut. Biz de bu noktada hibe programı gerçekleştirdik. Biz hibe limitlerimizi yüksek tuttuk 2 milyon TL’ye kadar hibe verebileceğiz. Bize hibe başvurusunda bulunan bir girişimci aynı zamanda teşvik belgesiyle projesini sunduğu zaman daha öncelikli olacak” dedi.

Toplantının sonunda İpekyolu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Tahir Şahin, Akman ve Demirci’ye bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür etti

2014 Mali Destek Programları Proje Döngüsü Yönetimi Ve Proje Hazırlama Eğitimleri
+

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 05 Aralık 2013 tarihi itibariyle 15.000.000 TL tutarında iki ayrıMali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Mali Destek Programlarının PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE PROJE HAZIRLAMA’ya yönelik eğitim yerleri tablosu aşağıdadır. İlanen duyurulur.

EĞİTİM MERKEZİ

İLÇELER

EĞİTİM GÜNLERİ

EĞİTİM YERİ

AKŞEHİR

Akşehir, Çeltik, Doğanhisar,Ilgın,Tuzlukçu, Yunak

9, 10 Ocak 2014

AKŞEHİR TSO TOPLANTI SALONU

BEYŞEHİR

Beyşehir, Derbent, Derebucak, Hüyük

9, 10 Ocak 2014

BEYŞEHİR ÖĞRETMEN EVİ

CİHANBEYLİ

Cihanbeyli, Altınekin, Kulu

16, 17 Ocak 2014

BELEDİYE KONFERANS SALONU

EREĞLİ

Ereğli, Halkapınar, Karapınar, Emirgazi

7, 8 Ocak 2014

TSOTOPLANTI SALONU

ERMENEK

Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Hadim, Taşkent

22, 23 Ocak 2014

ERMENEK BELEDİYESİ NİKAH SALONU

KARAMAN

Karaman, Ayrancı, Kazımkarabekir, Güneysınır

13, 14 Ocak 2014

MEVKA YDO EĞİTİM SALONU

KARAMAN

Karaman, Ayrancı, Kazımkarabekir, Güneysınır

15,16 Ocak 2014

MEVKA YDO EĞİTİM SALONU

KONYA

Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü,

13, 14 Ocak 2014

KONYA SANAYİ ODASI KÜÇÜK TOPLANTI SALONU

KONYA

Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü,

15,16 Ocak 2014

KONYA OSB EĞİTİM SALONU

KONYA

Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü,

20, 21 Ocak 2014

KONYA TİCARET ODASI MECLİS SALONU

SARAYÖNÜ

Sarayönü, Altınekin, Kadınhanı

22, 23 Ocak 2014

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

SEYDİŞEHİR

Seydişehir, Ahırlı, Bozkır, Yalıhüyük

20, 21 Ocak 2014

HÜKÜMET KONAĞI TOPLANTI SALONU

2014 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Süreci Tamamlandı.
+

5.12.2013tarihinde ilan edilen toplam 15.000.000 TL bütçeli 2014 Yılı Mali Destek Programları başvuru süreci,27.02.2014tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 2014 Mali Destek Programları kapsamında matbuu olarak toplamda272başvuru yapılmıştır ve başvuru bilgileri tablodaki gibi olup başvuruların Ön İnceleme işlemleri devam etmektedir.Bu aşamada, olası eksik evrak bildirimleri için başvuru sahiplerinin e-posta adreslerini devamlı olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Mali Destek Programı

Başvuru Sayısı

Mali Destek Programı Bütçesi (TL)

Talep Edilen Destek Miktarı (TL)

Başvuran Projelerin Toplam Bütçesi (TL)

Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı:

1. & 2. Öncelikler

208

9.000.000

64.843.443,55

137.989.664,19

Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı

3. Öncelik

54

3.000.000

13.232.797,20

27.373.482,79

Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

10

3.000.000

4.146.553,65

8.416.729,28

2014 Mali Destek Programları MÜSİAD Konya Şubesinde Tanıtıldı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek Programları Kapsamında Konya Müsiad toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın'ın konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğun oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantıları Komisyonu Başkanı Lokman Koyuncuoğlu, "Mevlana Kalkınma Ajansı, kuruluşundan bugüne Konya ve Karaman'da özellikle bölgemizin gelişimi ve sanayinin teknik yapısının güçlenmesi için önemli destekler sağladı. Ülkemizin kalkınma hamlesinde ajanslarımızın rolü ön plana çıkıyor. Bu noktada MEVKA 2014 mali destek programlarını açıkladı. Programın başlığının 'Bilgi ve Teknolojiye Odaklı Üretim Mali Destek Programı' olması dikkat çekici. Bunun şehrimizin üretimindeki kalite anlayışına yeni bir bakış açısı getireceğine inanıyorum" dedi.

Lokman Koyuncuoğlu'nun ardından MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman da kısa bir konuşma yaptı. Akman, "2009 yılından bugüne 5. çağrımıza çıkıyoruz. Bu zamana kadar destek için çıktığımız çağrıların toplamı 82 milyon . Bu yılki destek tutarımız 15 milyon desteklerimizin çarpan etkisini düşündüğümüzde toplamda 145 milyon oldu. Kalkınma Ajansı olarak bölgenin önde gelen sektörlerine destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

MEVKA'nın 2014-2023 bölge planı oluşturduğunu belirten MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın, "Planı hazırlarken ülkemizin 2023 planlı ekonomi vizyonu oluşturma hedefinde bölgemizin azami katkı sağlamasını amaç edindik. Bu noktada her ilçede en az altı toplantı yaptık. Vizyonumuza gerekli katkı ve katılımın sağlanması için azami dikkat gösterildi. Ortaya yüksek ve dengeli refah seviyesine erişmiş, uluslararası ekonomilerle bütünleşmiş, sevgi ve hoşgörü temelinde insanların çalışmak üretmek ve yaşamak için tercih ettikleri bir bölge olma sonucu çıktı. Biz Konya ve Karamanda daha rekabetçi işletmeler hedefliyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmek, insana yatırım yapmak, bölge kırsalında yaşamın canlandırılmasına katkı sağlamak istiyoruz" Projeler için son başvuru tarihinin 20 Şubat 2014 olduğunu ifade eden Yalçın, "Projelerin değerlendirilmesinde bağımsız denetçi sistemini kullanıyoruz. Ajans ön incelemeden sonra tamamen devre dışı kalıyor. Alanında uzman olan proje uzmanlarımızın değerlendirmelerinden en az 65 puan alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Programın sonunda MÜSİAD Konya Şubesi Cuma Toplantıları Komisyonu Başkanı Lokman Koyuncuoğlu ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek günün anısına MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın'a günün anısına hediye takdim etti.

2014 Bilgi Ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı Sonuçları
+

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 5 Aralık 2013 tarihinde çıkılan “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamında başvuruları yapılan projelerin değerlendirilme süreci sona ermiştir.

Destek programı için Konya ve Karaman illerinden alınan ve değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte, kurum ve kuruluşların eş finansmanları da dikkate alındığında yaklaşık 25,7 milyon TL değerinde bir kaynak bölge ekonomisinde harekete geçecektir.

Biltek – 1 ve Biltek – 2 olmak üzere, Asıl ve Yedek listeler aşağıda bulunmaktadır.

Bu kapsamda Ajansımızla Sözleşme imzalayacak olan başvuru sahiplerine mevzuat gereği yapılması gereken resmi tebligatlar çok kısa bir süre içerisinde yapılacak ve sözleşme imzalamak için 10 işgünü süre bu tebligat ile başlayacaktır. Ayrıca sözleşmelerin imzalanması için randevu günü ve saati Internet sitesinde de yayınlanacaktır. Zamanın verimli kullanılması açısından aşağıda verilen ve sözleşme aşamasında Başvuru sahipleri tarafından ibraz edilmesi gerekli belgelerin, başvuru sahipleri tarafından ellerine resmi tebligatın ulaşmasını beklemeden hazırlanması, büyük önem arz etmektedir.

Not: Ekte bulunan sözleşme belgelerli tamamen BİLGİ amaçlı olup Ajans tarafından hazırlanacak sözleşme belgeleri imzalanacaktır. Başarılı başvuru sözleşme imzalama gününde sahipleri sadece istenilen evrakları yanlarında getirmelidirler.

2014 BİLTEK Sözleşme Belgeleri Listesi
2014 BİLTEK 2 Asil Aday ve Yedek Listesi
2014 BİLTEK 2 Asil Aday ve Yedek Listesi
2014 BİLTEK Sözleşme Klasörü
2014 Mali Destek Programları Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinde Tanıtıldı
+

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)KonyaŞubesinin Çarşamba toplantılarında bu hafta Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (MEVKA) 2014 Mali Destek Programları tanıtıldı.

Programın açılışında konuşan ASKONKonyaŞube BaşkanıYakup Yıldırım, MEVKA'nın kuruluşundan bugüne bölgeningelişimi, iş dünyası vesanayinin teknik yapısının güçlenmesi için önemli destekler sağladığını söyledi.

Yıldırım "Türkiye'nin 2023 vizyonunu yakalamasına dönük çalışmalarda ajanslarımız büyük görevler üstleniyorlar. Bu çerçevede MEVKA 2014 Mali Destek Programlarını açıkladı. 'Bilgi ve Teknolojiye Odaklı Üretim Mali Destek Programı'bizleri ve üyelerimizi heyecanlandırıyor. Açıklanan bu destek programının bölgemize ve özeldeKonyasanayisine teknoloji ve kalite kazandıracağını umut ediyoruz"dedi.

MEVKA'nın 2014-2023 bölge planı oluşturduğunu belirten kurumun Program Yönetim Birimi Uzmanı OsmanFatih Yalçınise şunları kaydetti:

"Bölge planını hazırlarken ülkemizin 2023 vizyonuna bölgemizin azami katkı sağlamasını amaçladık. Bu noktada her ilçede en az altı toplantı yaptık. Vizyonumuza gerekli katkı ve katılımın sağlanması için en üst seviyede gayret ve dikkat gösterildi. Ortaya yüksek ve dengeli refah seviyesine ulaşmış, uluslararası ekonomilerle entegre çalışabilen, sevgi ve hoşgörü temelinde insanların çalışmak. üretmek ve yaşamak için tercih ettikleri bir bölge olması sonucu çıktı. BizKonyave Karaman'da daha rekabetçi firmalar, kurumlar hedefliyoruz. Yatırım şartlarının daha uygun hale getirmek, insana yatırım yapmak, şehir merkezleri haricindeki hayatın canlandırılmasına katkı sağlamak istiyoruz."

Bilgi ve teknolojiye dayalı üretim mali destek programının bilginin ve teknolojinin kullanılması suretiyle üretimin desteklenmesi amacını hedeflediğini belirten Yalçın, "Bizden asgari olarak 25 bin TL, azami olarak ise 500 bin TL destek tutarı talep edilebilecek. Asgari destek oranımız yüzde 20, azami destek oranımız yüzde 50. Son başvuru tarihi ise 20 Şubat 2014" dedi.

2014 Mali Destek Programları BÜSAN'da Tanıtıldı
+

Büsan Özel Organize Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Azman, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Büsanda’ki işadamları ile Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (MEVKA) 2014 Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Büsan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Azman Mevlana Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2009 yılında bugüne Konya ve Karaman'da bölgemizin gelişimi için önemli destekler sağlamaktadır. MEVKA Türkiye'nin 2023 vizyonu için önemli çalışmalarda bulunuyor diye konuştu.

MEVKA'nın 2014-2023 bölge planı oluşturduğunu belirten MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Osman Fatih Yalçın, "MEVKA 2014-2023 Bölge Planını hazırlarken ülkemizin 2023 vizyonuna bölgemizin azami katkı sağlamasını amaçladık. Bu noktada her ilçede en az altı toplantı yaptık. Vizyonumuza gerekli katkı ve katılımın sağlanması için en üst seviyede gayret ve dikkat gösterildi. Ortaya yüksek ve dengeli refah seviyesine ulaşmış, uluslararası ekonomilerle entegre çalışabilen, sevgi ve hoşgörü temelinde insanların çalışmak üretmek ve yaşamak için tercih ettikleri bir bölge olması sonucu çıktı.

Biz Konya ve Karaman'da daha rekabetçi firmalar, kurumlar hedefliyoruz. Yatırım şartlarının daha uygun hale getirmek, insana yatırım yapmak, şehir merkezleri haricindeki hayatın canlandırılmasına katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Bilgi ve teknolojiye dayalı üretim mali destek programının bilginin ve teknolojinin kullanılması suretiyle üretimin desteklenmesi amacını hedeflediğini belirten Yalçın, "Bu program kapsamında biz, bölge planından aldığımız stratejiler doğrultusunda dış ticaret ortamını iyileştirmeyi, özellikle ihracatın miktarını ve karlılığını artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede AR-GE kapasitesinin ve insan kaynağının güçlendirilmesi, işbirliğine dayalı kümelenmenin teşvik edilmesi, işletmelerimizin bilgi ve teknolojiye ulaşım imkanının artırılması, enerji verimliliği noktasında uygulamaların yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının yükseltilmesi, rekabet gücünün arttırılması suretiyle kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu programın üç tane önceliği var. Öncelik üçe Konya mücavir alanı içinden müracaat almayacağız. Öncelik 1 ve 2 de AR-GE, yenilikçilik, üniversite-sanayi işbirliği gibi temalarla alakalı projeler kabul edilecek. Özellikle Güneş, rüzgar vb yenilenebilir enerji teknolojilerinin Konya sanayisi tarafından üretilebileceğini ve gerekli makine ile teçhizatın imal edilebileceğini, Konya Sanayisinin bütün bunları yapabilecek güç ve kapasitede olduğunu düşünüyorum. Bizden asgari olarak 25 bin TL, azami olarak ise 500 bin TL destek tutarı talep edilebilecek. Asgari destek oranımız yüzde 20, azami destek oranımız ise yüzde 50, son başvuru tarihi ise 20 Şubat 2014" dedi.

2014 Mali Destek Programı Teknik Yardım Masası İlanı
+

TEKNİK YARDIM MASALARI

Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrısı “Bilgi ve Teknoloji Odaklı” ve “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi” Mali Destek Programları kapsamında03.02.2014ile18.02.2014tarihleri arasında potansiyel başvuru sahiplerinin olgunlaşmış projeleri ile ilgili soru ve sorunlarını gidermek amacıyla aşağıda belirtilen noktalardaücretsizhizmet verecek“Teknik Yardım Masaları”oluşturulmuştur.

Sağlanacak desteğin kapsamı, hazırlanan projelerin niteliğinin kontrolüne ilişkin bir destek olmayıp yalnızca başvuru formu, iş planı ve diğer eklerde anlaşılmayan hususları açıklayıcı ve gerekli belgelerin tamamının yer alıp almadığı ve başvurunun usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığı yönünden destek verici nitelikte olacaktır.

Teknik yardım hizmetinin sunulacağı masalarda ‘randevu’ sistemi ile çalışılacaktır.Randevular, Konya ve ilçeleri için Mevlana Kalkınma Ajansı’nın(0332) 236 3290; Karaman ve ilçeleri için MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi’nin (0338) 213 0020 telefonlarından alınabilir.

Bu kapsamda proje sunacak potansiyel yararlanıcılara önemle duyurulur.

2014 MDP TEKNİK YARDIM MASASI YERLERİ
İLLER YARDIM MASASI YERİ 03.Şub 04.Şub 05.Şub 06.Şub 07.Şub 08.Şub 09.Şub 10.Şub 11.Şub 12.Şub 13.Şub 14.Şub 15.Şub 16.Şub 17.Şub 18.Şub
KARAMAN ERMENEK BELEDİYESİ x x x x x x x x x x
KARAMAN TSO x x x x x x x x x x
KONYA AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI x x x x x
BEYŞEHİR TİCARET ODASI x x x x x
KONYA TİCARET ODASI (ABİGEM) x x x x x x x x x x x x
KONYA SANAYİ ODASI (İNOVASYON MERKEZİ) x x x x x x x x x x
2014 Yılı Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı İlanı
+

KENTSEL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Bilgi Ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 05 Aralık 2013 tarihi itibariyle 15.000.000 TL tutarında iki ayrıMali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve ekleri:

Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek ProgramıBroşürü

Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)

Başvuru Süreci

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

KAYS-PFD Sistemi,15 Aralık2013 tarihi itibarıyla başvuru alımlarına açılacaktır.

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

KENTSEL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No

TR52/14/KENTSEL

Türü

Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / ALTYAPI

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi

Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih

Başvuruların Ajans’a matbu olarak sunulması için son tarih

5 Aralık 2013

15 Aralık 2013

20 Şubat 2014

Saat: 23:50

27 Şubat 2014

Saat:17:00

Amaçlar

Programın genel amacıTR52 Bölgesinde mahalli hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Programın özel amacıaltyapı ve çevre sorunlarının sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınıp, uygun çözümlerin uygulanmasına destek vererek, çevreye duyarlı yöntemlerle TR52 Bölgesi’nde yaşam kalitesinin artırılmasıdır.

Öncelik

Fiziki ve bilgi tabanlı altyapı sistemlerinin koruma kullanma dengesi, sürdürülebilir ve yeşil büyüme konseptinde geliştirilerek, paylaşılan ortak çevreden elde edilen mahalli hizmet kalitesinin artırılmasıdır.

Program Bütçesi

3.000.000 TL (Üç Milyon Türk Lirası)

Destek Miktarı

Asgari

Azami

50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası)

500.000 TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası)

Destek Oranı

%25 (yüzde yirmi beş )

%75 (yüzde yetmiş beş)

Proje Bütçesi

66.666,66 (Altmışaltı Bin Altı yüz altmışaltı Türk Lirası)

2.000.000(İki Milyon Türk Lirası)

Süre

“2014 Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nda her bir projenin uygulama süresien az 9 (dokuz) ayveen çok 18 (on sekiz)ay ile sınırlıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje

Ortak(lar)ı

Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler* veİl Özel İdareleri

*6360 sayılı Kanun çerçevesinde kapanacak belediyeler dışındaki belediyeler başvurabilir.

Başarı Kriterleri

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) koşulun aynı anda sağlanması gerekmektedir: 1) Toplam Puan: 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan 2)Mali ve İşletme Kapasitesi: 20(yirmi) puan üzerinden en az 12 (on iki) puan 3) İlgililik: 30 (otuz) puan üzerinden en az 20 (yirmi) puan

...

2014 Kentsel MDP Başvuru Rehberi
MEVKA Kentsel MDP Rehber ve Ekleri
2014 Yılı Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Sonuçları
+

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 5 Aralık 2013 tarihinde ilan edilenKentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek ProgramınaKonya ve Karaman illerinden başvurusu yapılan projelerin değerlendirilme süreci sona ermiştir.24.04.2014 tarihli Yönetim Kurulunun onayından sonra, başarılı bulunan projeler ilan edilmiştir.

Destek almaya hak kazanan proje sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacak olup, başvuru sahiplerinin bundan sonraki süreci internet sitemizden takip etmeleri rica olunur.

Kazanan projelerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

S. N.

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİNİN ADI

İL

1

TR52/14/KNTSL/0003

STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARI VE EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KONYA

2

TR52/14/KNTSL/0008

YAŞAM İÇİN, SU İÇİN

ERMENEK BELEDİYESİ

KARAMAN

3

TR52/14/KNTSL/0004

KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ KOCADÜZ MEVKİİ GÜNEŞ ENEJİSİ SANTRALİ PROJESİ

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

KARAMAN

4

TR52/14/KNTSL/0002

ASFALT ATIKLARININ GERİ KAZANIMI PROJESİ

SELÇUKLU BELEDİYESİ

KONYA

5

TR52/14/KNTSL/0001

LARENDE KAPALI PAZAR

KARAMAN BELEDİYESİ

KARAMAN

6

TR52/14/KNTSL/0007

ENGELSİZ KALDIRIMLAR

AYRANCI BELEDİYESİ

KARAMAN

7

TR52/14/KNTSL/0010

SELÇUKLU ENGELSİZ PARK

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYA

8

TR52/14/KNTSL/0006

ILGINDA PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK PROJESİ

ILGIN BELEDİYESİ

KONYA

9

TR52/14/KNTSL/0005

BAŞYAYLA'DA GÜNEŞ BATMIYOR.

BAŞYAYLA BELEDİYESİ

KARAMAN

BİLTEK Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
+

“BİLTEK” SIKÇASORULAN SORULARve CEVAPLARI

1.

Bölge dışında faaliyet gösteren işletme sahipleri BİLTEK mali destek programına başvurabilir mi?

Evet, başvuru yapılabilir. BİLTEK Başvuru Rehberi bölüm 2.1.1 deki hükümler doğrultusunda bölge dışından bu programa başvuru yapılabilmektedir. Ancak değerlendirme sonucu sözleşme imzalamaya hak kazandığı takdirde sözleşme aşamasına kadar TR52 bölgesinde resmi sicil kaydı olması ve merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ tanımına uyması gerekmektedir) bu bölgede bulunması şartını sağlaması gerekmektedir. Ayrıca her halükarda proje kapsamında yapacağı yatırımını Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya ve Karaman illerinde) yapması gerekmektedir.

2.

Henüz bir işletmem yok. BİLTEK mali destek programına başvurabilir miyim?

Evet, başvuru yapılabilir. BİLTEK Başvuru Rehberi bölüm 2.1.5.3 ün sonunda belirtilen patentle ilgili şartlardan birini yerine getirdiği taktirde başvuru yapabilirsiniz. Ancak 2.1.1 deki hükümler doğrultusunda, değerlendirme sonucu sözleşme imzalamaya hak kazandığınız taktirde, sözleşme aşamasına kadar KOBİ olduğunuzu ispat etmeniz gerekmektedir.

3.

Bir işletme sahibiyim. Patent sahibi olan bir kişiyle beraber başvurabilir miyim?

Evet, başvuru yapılabilir. Ancak başvuru sahibi ve ortaklarının BİLTEK Başvuru Rehberi bölüm 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 teki şartları da sağlaması gerekmektedir.

4.

Bir buluşum var, ancak patentim yok; başvurabilir miyim?

BİLTEK Mali Destek Programı kapsamında işletmesi olmayan gerçek kişi, ancak rehberin 2.1.5.3 bölümü sonundaki patentle ilgili şartlardan birini sağladığı taktirde başvuru yapabilir.

5.

Orijinal ve yenilikçi bir fikrim var ancak patentim yok; başvurabilir miyim?

BİLTEK Mali Destek Programı kapsamında işletmesi olmayan gerçek kişi, ancak rehberin 2.1.5.3 bölümü sonundaki patentle ilgili şartlardan birini sağladığı taktirde başvuru yapabilir.

6.

BİLTEK kapsamında, projem kabul edilirse çalıştıracağım personele ödeyeceğim ücreti bütçeden karşılayabilir miyim?

BİLTEK Başvuru Rehberi bölüm 2.1.6 da da belirtildiği üzere sadece Öncelik 1-c maddesi kapsamında istihdam edilecekyeni personel(Ar-Ge, yenilikçilik, bilişim, tasarım, dış ticaret ile endüstriyel tarım ve gıda sektörlerinde nitelikli insan kaynakları) giderleri proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. Başvuru sahibinin mevcut personeline yapacağı ücret ödemeleri uygun maliyet değildir.

7.

Tanımlar başlığı altında 21.07.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve 10.03.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”e atıf yapılmaktadır.Ancak 02.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmış olup hangi yönetmelik kapsamında proje verilebileceği hususunu cevaplar mısınız?

Başvuru rehberi hazırlandığında yürürlükte olan mevzuata atıf yapılmakla, söz konusu mevzuatın değişmesi nedeniyle 02.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” de yer alan hususlar doğrultusunda proje hazırlanabilecektir. Bununla birlikte başvuru rehberi “1.2. Bu Program Kapsamında Kullanılan Tanımlar” başlığı altında yapılan açıklamalarda işletmenin kendi kullanımına yönelik elektrik üretimi kastedildiği açıklanmakla, bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

BİLTEK Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları - 2
+

“BİLTEK” SIKÇASORULAN SORULARve CEVAPLARI 2

1.

14.04.2011 tarihinden sonra alınmış Teşvik Belgem bulunmaktadır. Ajansa sunmayı düşündüğüm proje kapsamında yer alan bazı, makine teçhizat teşvik belgemin eki global listede yer almaktadır.Bu bağlamda:

a)Ajans’a proje başvurusunda bulunabilmem için Ekonomi Bakanlığına başvurup global listeden söz konusu makine teçhizatı çıkartmam mı gerekiyor?

b)Yoksa Başvuru Rehberi eki EK-F-Yatırım teşvik taahhütnamesini doldurmam yeterli midir?

14.04.2011 tarihinden sonra alınmış Teşvik Belgesi bulunan potansiyel yararlanıcıların başvuruları hakkında:

a)Ajans’a proje başvurusunda Ekonomi Bakanlığına sunulan global listeden söz konusu makine teçhizatın çıkartılması gerekmemektedir.Ancak Ajans desteğinden söz konusu makine teçhizat için faydalanılması halinde Yatırım Teşvik Belgesinden ilgili makine teçhizat için faydalanılamayacaktır.

b)Başvuru Rehberi eki olan EK-F-Yatırım teşvik taahhütnamesini doldurmak yeterlidir.

Bunlarla birlikte uygulama aşamasında Ajansa sunulacak raporlama belgeleri eklerinde bulunacak faturalara Ajanstan Destek alındığına dair bir ibare kaşesi basılacaktır.

2.

Mevlana Kalkınma Ajansının 2011 yılı Mali Destek Programı çerçevesinde yürütmüş olduğumuz projemize ait nihai rapor 25.01.2013 tarihinde verilmişve tarafımıza ödeme 05.03.2013 tarihinde yapılmıştır. Buna göre ajans’ın 2014 yılı programına başvurabilir miyiz?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 10. Maddesinde (Değişik: RG.,16.11.2011, 28114) “ Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz” denilmektedir.

Ancak; Kalkınma Bakanlığı’nın 26.03.2013 tarih ve 1530 sayılı yazısına göre “Yönetmelikte geçen “sözleşmenin sona erdiği tarih” ifadesi gelen kural olarak sözleşmede yazan proje bitiş tarihi olarak kabul edilir.Ancak sözleşmelerdeki, proje uygulama süresi ile sözleşme süresi kavramlarının farklılığı göz önüne alındığında, proje uygulama süresi sona ermiş olsa dahi yararlanıcının; Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ö) bendi, 35’inci maddesi ve 36’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrasına göre proje uygulama süresinin bitimini müteakip ajansa nihai rapor sunmak ve gerektiğinde nihai rapora ilişkin eksiklikleri tamamlamakla yükümlü olması, aynı şekilde ajansın da yararlanıcı tarafından sunulan nihai raporu değerlendirmek, gerekirse eksiklikleri tamamlattırmak ve nihai ödemeyi onaylamakla yükümlü olması, işlemler süreci bakımında sözleşmenin yürürlükte kalmaya devam ettiği anlamına gelmektedir.Dolayısıyla sözleşmenin sonra erdiği tarihin; projenin sözleşme süresinden önce tamamlanması, sözleşme süresinde tamamlanması ve sözleşme süresinin değiştirilmesi hallerinde nihai ödemenin yararlanıcıya yapıldığı tarih olarak anlaşılması gerektiği, sözleşmenin feshedilmesi halinde ise sözleşmenin feshedildiği tarih olarak anlaşılması gerektiği anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir” denilmektedir.

Bu durumda, projenizin nihai ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmediği için başvurmanızuygun bulunmamaktadır.

3.

2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı Rehberinin tanımlar kısmında “Lisanssız Elektrik Üretimi” tanımında “Bu program kapsamında İşletmenin kendi kullanımına yönelik elektrik üretimi kastedilmektedir” denilmektedir.

a)Bu ifadeden kastınız, bir tüketim biriminin enerji ihtiyacının üzerinde başvuru yapacak firmaların kapsam dışı olduğu mudur?

b)Başka bir deyişle, hibeden yararlanacak firmalar, şebekeye elektrik satışında bulunma hakkına sürekli veya kısıtlı bir süre için sahip değiller midir?

2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı kapsamında sunulacak olan bir başvurunun bir tüketim biriminin enerji ihtiyacının karşılanmasını da amaçlamaktadır.

a)Rehberde belirtilen ibare ile proje yararlanıcısı enerji üreticisinin tüketimi/kullanımı olmadan sadece enerji üreterek satması ve bu yolla kendi kullanımı olmaksızın salt ticari amaçlı olmasına yönelik başvuruların uygun olmadığı kastedilmektedir.Hazırlanan projenin temel amacının salt satış amaçlı bir enerji üretimi olmayıp temelde yararlanıcının kendi kullanımına yönelik olması beklemektedir.

b)Hibeden yararlanacak firmaların bir yıl içerisinde enerji tüketiminde mevsimsel ve/veya dönemsel farklılıklar oluşabilir.Bu farklılıklar sırasında tüketici dönem dönem ilgili enerji sağlayıcısına kendi ürettiğinin fazlasını satabilir ve ihtiyacının arttığı dönemlerde satın alarak tüketebilir.

2014 Yılı Teknik Destek Programı
+
Okunma :25
Tarih :15 Şubat 2014
2014 Yılı Teknik Destek Programı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 25 Mart 2014 tarihi itibariyle 300.000 TL tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“Teknik DestekProgramıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve Ekleri:

Teknik Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Teknik Destek Programı Broşürü

Teknik Destek ProgramıBaşvuru Belgeleri (zip/rar)

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

2014 TD Başvuru Rehberi
2014 TD Başvuru Ekleri
2014 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-14-TD-01) 1. Dönem Sonuçları
+

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-14-TD-01)1. DÖNEM SONUÇLARI.

2014 TEKNİK DESTEK PROGRAMI 1. DÖNEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANMIŞ OLUP, YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCU 'BAŞARILI' BULUNAN BAŞVURU LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. BAŞARILI BAŞVURU SAHİPLERİ İLE YAPILACAK SÖZLEŞMELERİN İMZALANMA TAKVİMİ, İSTENECEK EVRAKLAR İLE İLGİLİ DOKÜMANLARIN LİSTESİ, YARARLANICI VE YÜKLENİCİ İLE AJANS ARASINDA YAPILACAK SÖZLEŞME TARİHLERİ AJANS İNTERNET SİTESİNDE DAHA SONRAKİ GÜNLERDE İLAN EDİLECEKTİR.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

TR52/14/TD/0008

KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İHRACAT-İTHALAT UYGULAMA PERSONELİ YETİŞTİRME PROGRAMI

2

TR52/14/TD/0005

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İNOVATİF KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMLERİ

3

TR52/14/TD/0011

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TEKNOLOJİK GELİŞİME WEB TABANLI ÇÖZÜM

4

TR52/14/TD/0004

MERAM İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

5

TR52/14/TD/0017

KARAMAN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

UFKUM “CAD EĞİTİMİ” İLE DAHA NET

6

TR52/14/TD/0018

ANADOLU TEKNİK ELEMANLARDERNEĞİ

ENDÜSTRİYEL TASARIMDA İNOVASYON İÇİN SOLİDWORKS EĞİTİMİ

7

TR52/14/TD/0003

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM MERKEZİ DERNEĞİ

KONYA VE KARAMAN’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

8

TR52/14/TD/0016

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

YEREL BASIN MENSUPLARINA TEKNİK VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ (KONYA MAHALLİ İDARE HABERCİLİĞİ ÖRNEĞİ )

9

TR52/14/TD/0007

DR. İSMAİL IŞIK HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAŞLI BAKIMINDA ULUSLAR ARASI UYGULAMALAR VE İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ

10

TR52/14/TD/0014

YUNAK İLÇE MİLLİ EĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM KOÇLUĞU İLE GELECEK PLANLAMASI

11

TR52/14/TD/0012

BEYŞEHİR SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIKLI SÜT İÇİN SÜT İÇİRİN

12

TR52/14/TD/0009

KONYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENEN KURUM EĞİTİMLERİ

13

TR52/14/TD/0002

KARAMAN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN’DA PROJE KÜLTÜRÜ VE İNSANA YATIRIM YAYGINLAŞIYOR

2014 Teknik Destek-2 Başarılı Proje İlanı
+

2014 Teknik Destek-2 Başarılı Proje İlanı

2014 Teknik Destek - 2 Başarılı Proje İlanı
Sözleşme Aşamasında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler
2014 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-14-TD-01) 1. Dönem Başvurusu Kabul Edilenlerin Dikkatine
+

2014 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-14-TD-01) 1. Dönem Kapsamında Başvurusu Kabul Edilenlerin Dikkatine.teknik Destek Programında Başarılı Olan Yararlanıcılar Ve Teknik Destek Hizmetini Sağlayacak Olan Yükleniciler İle Tek Bir Sözleşme İmzalanacaktır. Yapılacak Olan Sözleşmeyle İlgili Olarak, Sözleşme Takvimi Ve Yaralanıcılar İle Yüklenicilerin, Beraberlerinde Getirmesi Gereken Evraklara İlişkin Tablo Aşağıdadır.yararlanıcı Kurumların Üst Yetkilileri, (bu Kişiler İzinde Veya Mazeretli İse Vekâletini Yürüten Kişiler Vekâlet Yazıları İle Birlikte) Aşağıdaki Tabloda Belirtildiği Şekilde Ajansımıza Gelmesi Ve Beraberlerinde Mühür/kaşe Bulundurmaları Önemle Duyurulur.

SÖZLEŞME İMZALANMASI AŞAMASINDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER

2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 1. DÖNEM KAPSAMINDA

BAŞARILI BULUNAN BAŞVURU SAHİPLERİ (YARARLANICI VE YÜKLENİCİ) İLE "KONYAMEVKA HİZMET BİNASINDA" YAPILACAK SÖZLEŞME İMZALAMA TAKVİMİ

SIRA NO

PROJE / SÖZLEŞME NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

RANDEVU TARİHİ

SAAT

1

TR52/14/TD/0005

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İNOVATİF KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMLERİ

20 Haziran 2014, Cuma

09:00

2

TR52/14/TD/0011

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TEKNOLOJİK GELİŞİME WEB TABANLI ÇÖZÜM

20 Haziran 2014, Cuma

10:00

3

TR52/14/TD/0004

MERAM İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

20 Haziran 2014, Cuma

10:30

4

TR52/14/TD/0018

ANADOLU TEKNİK ELEMANLARDERNEĞİ

ENDÜSTRİYEL TASARIMDA İNOVASYON İÇİN SOLİDWORKS EĞİTİMİ

20 Haziran 2014, Cuma

11:00

5

TR52/14/TD/0003

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM MERKEZİ DERNEĞİ

KONYA VE KARAMAN’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

20 Haziran 2014, Cuma

11:30

6

TR52/14/TD/0016

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

YEREL BASIN MENSUPLARINA TEKNİK VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ (KONYA MAHALLİ İDARE HABERCİLİĞİ ÖRNEĞİ )

20 Haziran 2014, Cuma

12:00

7

TR52/14/TD/0007

DR.İSMAİL IŞIK HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAŞLI BAKIMINDA ULUSLAR ARASI UYGULAMALAR VE İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ

20 Haziran 2014, Cuma

1:30

8

TR52/14/TD/0014

YUNAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM KOÇLUĞU İLE GELECEK PLANLAMASI

20 Haziran 2014, Cuma

14:00

9

TR52/14/TD/0012

BEYŞEHİR SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIKLI SÜT İÇİN SÜT İÇİRİN

20 Haziran 2014, Cuma

14:30

10

TR52/14/TD/0009

KONYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENEN KURUM EĞİTİMLERİ

20 Haziran 2014, Cuma

15:00

2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 1. DÖNEM KAPSAMINDA

BAŞARILI BULUNAN BAŞVURU SAHİPLERİ (YARARLANICI VE YÜKLENİCİ) İLE

"KARAMANYATIRIM DESTEK OFİSİNDE" YAPILACAK SÖZLEŞME İMZALAMA TAKVİMİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

RANDEVU TARİHİ

SAAT

1

TR52/14/TD/0008

KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İHRACAT-İTHALAT UYGULAMA PERSONELİ YETİŞTİRME PROGRAMI

20 Haziran 2014, Cuma

10:00

2

TR52/14/TD/0017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

UFKUM “CAD EĞİTİMİ” İLE DAHA NET

20 Haziran 2014, Cuma

11:00

3

TR52/14/TD/0002

KARAMAN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN’DA PROJE KÜLTÜRÜ VE İNSANA YATIRIM YAYGINLAŞIYOR

20 Haziran 2014, Cuma

14:00

Sözleşme Aşamasında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler
2014 Yılı Teknik Destek-3 Başarılı Proje İlanı
+

2014 Yılı Teknik Destek-3 Başarılı Proje İlanı

2014 Yılı Teknik Destek - 3 Başarılı Proje İlanı
Sözleşme Aşamasında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
+
Okunma :16
Tarih :15 Şubat 2014
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
+

2014 YILI DOĞRUDAN FALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 3 Mart 2014 tarihi itibariyle 500.000 TL tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve Ekleri:

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuru Rehberi

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Broşürü

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuruBelgeleri (zip/rar)

Başvuru Süreci:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

2014 DFD Başvuru Rehberi
2014 DFD Başvuru Ekleri
2014 DFD Başvuru Rehberi Değişikliği
+

2014 DFD Başvuru Rehberi Değişikliği

2014 DFD Başvuru Rehberi Değişikliği
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Program Sonuçları
+

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Program Sonuçları

2014 DFD Sözleşme Belgeleri
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sonuçları
2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği
+
Okunma :24
Tarih :15 Şubat 2014
2014 GDP Tohum Ve Gen Teknolojileri Vadisi
+

2014 GDP Tohum Ve Gen Teknolojileri Vadisi

2014 GDP Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi Bilgi Formu
2013 Yılı Teknik Destek Programı
+
Okunma :38
Tarih :15 Şubat 2013
2013 Yılı Teknik Destek Programı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 25 Mart 2013 tarihi itibariyle 500.000 TL tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“Teknik DestekProgramıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve Ekleri:

Teknik Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Teknik Destek Programı Broşürü

Teknik Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)

02-2013 TD Başvuru Rehberi
2013 TD Rehber ve Ekleri
2013 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Sonuçlar
+


2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (TR52-13-TD-02)
2. DÖNEM SONUÇLARI.

2013 teknik destek programı 2. Dönem değerlendirme süreci tamamlanmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucu 'başarılı' bulunan başvuru listesi aşağıdaki gibidir. Başarılı başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşmelerin imzalanma takvimi, istenecek evraklar ile ilgili dokümanların listesi, yararlanıcı ve yüklenici ile ajans arasında yapılacak sözleşme tarihleri ajans internet sitesinde daha sonraki günlerde ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SIRA NO PROJE NO BAŞVURU SAHİBİ TD TALEP ADI
1 1 BOZKIR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ NETCAD EĞİTİMİ
2 2 AKTİSAD: AKTİF İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ GENÇAKTİSAD LİDERLİK OKULU
3 3 TURKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ, KONYA ŞUBESİ ENGELLİ VE DEZAVANTAJLI GENÇLERE YAZARLIK OKULU
4 4 YUNAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KONYA SÜPER LİG'DE OKULLARI SÜPER KALİTE
5 5 TÜMSİAD: TÜM SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ KOBİ YARDIM MASASI
6 8 KONYA KİTAP KIRTASİYE FOTOKOPI VE MATBAACILAR ESNAF ODASI BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM, TASARIM VE BASKI EĞİTİMLERİ
7 9 DEMİR VE EMSALİ SANATKÂRLAR ODASI İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
8 10 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENEN KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İKLİM EĞİTİMLERİ
9 13 ILGIN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIN İLETİŞİM VE MOTİVASYON ODAKLI HİZMET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİ
10 14 HİKMET, İLİM VE SANAT DERNEĞİ KONYA BEDESTEN ESNAFININ BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN CANLANDIRILMASI
11 17 KARAPINAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLERİN SOSYAL VE KİŞİSEL GELİŞİMİNDE ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMASI
12 18 ILGIN TİCARET ODASI OSB KURULMASI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ
13 20 AYRANCI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORTAÖĞRETİM KARİYER REHBERLİĞİ PROGRAMI

.

2013 Yılı Teknik Destek 3. Dönem Sonuçları
+

2013 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Kapsamında Başarılı Bulunan Projeler Ve Başvuru Sahipleri (yararlanıcı Ve Yüklenici) İle Konya'da "ajans Binasında" Yapılacak Sözleşme İmzalama Takvimi

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

RANDEVU TARİHİ

SAAT

1

5

GÜL MADDE BAĞIMLILARINI KURTARMA VE GENÇLİK DERNEĞİ

KAPI AÇIK – GİREBİLİRSİN !

31.Ara.13

10:00

2

6

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KONYA KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İLE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI

31.Ara.13

11:00

3

8

DÜNYA ZİHİNSEL VE FİZİKSEL ENGELLİLER DERNEĞİ

DEZAVANTAJLI GRUPLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

31.Ara.13

12:00

4

10

KARAPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ

31.Ara.13

13:00

5

9

TAŞKENT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KİTAP OKUMA VE KİTAP OKUMAYA ÖZENDİRME PROJESİ VERİ GİRİŞ VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ

31.Ara.13

14:00

6

2

TAŞKENT HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENEN EBEVEYNLER GÜLÜMSEYEN NESİLLER

31.Ara.13

14:00

7

3

TAŞKENT TARIM GIDA VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

İYİ TARIM UYGULAMALARINDA ÖRNEK İLÇE TAŞKENT

31.Ara.13

14:00

8

4

TAŞKENT KAYMAKAMLIĞI

ÇELİĞE SU VEREN ELLER

31.Ara.13

14:00

9

12

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SUÇ ÖNLEMEAMAÇLIKAMU SPOTU HAZIRLAMA

31.Ara.13

15:00

10

7

KONYA TİCARET BORSASI

İŞTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

31.Ara.13

16:00

11

11

GENÇMEHİR GENÇLERİ EVLENDİRME EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DANAYANIŞMA DERNEĞİ

KONYA’DA BOŞANMA SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK ANKET VE EĞİTİM SEMİNERİ

31.Ara.13

17:00

12

14

KONYA TARIM MAKİNELERİ KÜMELENME DERNEĞİ

KONYA FİRMALARI EKO TASARIM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI

31.Ara.13

18:00

13

13

KONYA HALK SAĞLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUM PERSONELİNE STRES YÖNETİMİ VE ETKİN İLETİŞİM EĞİTİMİ

02.Oca.14

10:00

14

15

KONYA İL ÖZEL İDARESİ

CBS, TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİMİ

02.Oca.14

11:00

15

16

KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞSİZ GENÇLERE KAYNAK ALANINDA MESLEK KAZANDIRMA PROJESİ

02.Oca.14

12:00

16

22

KONYA BAROSU

GERÇEĞİ FARKET HAYALLERİNİ TERK ETME

02.Oca.14

13:00

17

19

EREĞLİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

EREĞLİ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

02.Oca.14

14:00

18

20

SARAYÖNÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

LİDER ÖĞRETMENLERLE BAŞARILI REHBERLİK

02.Oca.14

15:00

19

21

TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI VAKFI

KAMU ÇALIŞANLARI KIŞISEL GELIŞIM EĞITIMLERI

02.Oca.14

16:00

20

18

KONYA ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ

EĞİTİMDE EĞİTİMCİ GELİŞİMİ

02.Oca.14

17:00

21

23

YAŞAMBOYU KARİYER DERNEĞİ

GÜÇLÜ ADIMLAR MUTLU YARINLAR

02.Oca.14

18:00

2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 3. DÖNEM KAPSAMINDABAŞARILIBULUNAN PROJELER VE BAŞVURU SAHİPLERİ (YARARLANICI VE YÜKLENİCİ) İLE

"KARAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİNDE" YAPILACAKSÖZLEŞME İMZALAMATAKVİMİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

RANDEVU TARİHİ

SAAT

1

1

KARAMAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞAL AFET VE KAZALARA KARŞI “GÜVENLİ YAŞAM EĞİTİM PROJESİ”

31.Ara.13

10:00

2

17

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

OSKA YAKLAŞIK MALİYET, HAKEDİŞ EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

31.Ara.13

11:00

.

TD - 3 İlan
2013 - 3 TD Başarılılar Listesi ve Sözleşme Takvimi
2013 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-13-TD-01) 1. Dönem Sonuçları
+

T.C.
MEVLANA KALKINMA AJANSI


2013 yılı teknik destek programı (TR52-13-TD-01) 1. Dönem sonuçları.


2013 teknik destek programı 1. Dönem değerlendirme süreci tamamlanmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucu 'başarılı' bulunan başvuru listesi aşağıdaki gibidir. Başarılı başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşmelerin imzalanma takvimi, istenecek evraklar ile ilgili dokümanların listesi ve yüklenici ile ajans arasında yapılacak yol haritası toplantı tarihleri ajans internet sitesinde daha sonraki günlerde ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

11

KONYA AYAKKABICILAR ODASI

AYAKKABICILAR SANAYİ MAKİNE-EKİPMAN ENVANTERİ ARAŞTIRMASI

2

8

KARATAY İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

KARATAY HAYVANCILIĞINDA RASYONELLEŞME

3

29

AKŞEHİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

İŞGEM - İŞ GELİŞTİRME MASASI

4

20

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KARAPINAR'DAN GİRİŞİMCİLER YÜKSELİYOR PROJESİ

5

10

HALKAPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KİTAPLA BULUŞMA VAKTİ PROJESİ

6

3

SEYDİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

EVDE HASTA BAKIM HİZMETİ EĞİTİMİ

7

9

TAŞKENT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OKU, OKUT, TAKİP ET

8

26

NEFES AİLE-ÇOCUK EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI DERNEĞİ

KENDİMİ TANIYORUM, KENDİME GÜVENİYORUM

9

22

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİNE İLETİŞİM EĞİTİMİ

10

28

GÖKTEPE BELEDİYESİ

SORUN VARSA ÇÖZÜMÜ DE VARDIR PROJESİ

11

4

KULU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

MODERN KOYUNCULUK VE SAĞIM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

12

19

KONYA SANAYİ ODASI

İŞSİZ GENÇLERE CNC ALANINDA NİTELİK KAZANDIRMA PROJESİ

13

27

SARIVELİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

KONUŞAN ELLER VE DİLSİZ YAŞAM PROJESİ

14

13

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİN İLETİŞİM TEKNİKLERİNİ KULLANMASI KONUSUNDA EĞİTİMİ

15

23

EMİRGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KARİYER REHBERLİĞİ

.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
+
Okunma :25
Tarih :15 Şubat 2013
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sonuçları - 1
+

2013 Doğrudan Faaliyet Desteği Sonuçları

2013 doğrudan faaliyet desteği programı çerçevesinde bu güne kadar sunulan başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucu 'başarılı' bulunan başvuru listesi aşağıdaki gibidir. Program bütçesi tamamen harcanmamış olup başvurular 29 kasım 2013 tarihine kadar devam edecektir.

Başarılı bulunan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşmelerin imzalanma takvimi, istenecek evraklar ile ilgili dokümanların listesi ajans internet sitesinde daha sonraki günlerde ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

5

HÜYÜK İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ORGANİK HÜYÜK ÇİLEĞİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İHRACAT KANALLARI VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI

2

6

KARAMAN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN LOJİSTİK MERKEZ PROJESİ VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ

3

7

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMAN İLİNDE ELMACILIK FAALİYETİNİN EKONOMİK VE YAPISAL ANALIZI

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 25 Mart 2013 tarihi itibariyle 500.000 TL tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programıhakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve Ekleri:

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuru Rehberi

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Broşürü

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)

2013 DFD Başvuru Rehberi
2013 DFD Başvuru ve Ekleri
2013 Yılı Doğrudan Faaliet Desteği Değişiklik-1
+

MEVKA tarafından 25.03.2013 tarihinde yayımlanan ve TR52-13-DFD-01 Referans Numaralı Çağrı

DEĞİŞİKLİK – I

2013 Doğrudan Faliyet Desteği Rehberinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

Önceki Hali:

2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten karşılanabilecek maliyetler

Uygun olmayan maliyetler

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

1.Yararlanıcının nakdi olmayan insan kaynakları,

2.Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

3.Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,

4.Faiz borcu,

5.Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

6.Arazi veya bina alımları,

7.İkinci el ekipman alımları,

8.Kur farkından doğan zararlar(faturalar kesildiği, sözleşmeler yapıldığı tarih itibari ile TL olarak düzenlenmelidir),

9.Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları[1],

10.Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,

11.Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,

12.Salt Ajans ile yararlanıcı arasındaki sözleşmeye ve buna ilişkin mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler[2],

13.Leasing giderleri,

14.Amortisman giderleri,

15.Üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeler,

16.Deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri,

17.Projenin uygulanması için danışmanlık hizmeti alımı,

18.Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve hammadde (gübre, ilaç vb.) maliyetleri,

19.Birincil tarım faaliyetleri (canlı hayvan, fidan vb alımı),

20.Taşıtların alımı uygun maliyet değildir (zaruri hallerde uygulama süresince kiralanabilir).

21.Başvuru sahiplerinin rutin işlerine yönelik faaliyetler,

22.Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının başvuruları hariç olmak üzere KDV tutarı,

23.İdari Gider Maliyetleri.

Son Hali:

2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten karşılanabilecek maliyetler

Uygun olmayan maliyetler

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

1.Yararlanıcının nakdi olmayan insan kaynakları,

2.Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

3.Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,

4.Faiz borcu,

5.Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

6.Arazi veya bina alımları,

7.İkinci el ekipman alımları,

8.Kur farkından doğan zararlar(faturalar kesildiği, sözleşmeler yapıldığı tarih itibari ile TL olarak düzenlenmelidir),

9.Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları[3],

10.Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,

11.Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,

12.Salt Ajans ile yararlanıcı arasındaki sözleşmeye ve buna ilişkin mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler[4],

13.Leasing giderleri,

14.Amortisman giderleri,

15.Üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeler,

16.Deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri,

17.Projenin uygulanması için danışmanlık hizmeti alımı,

18.Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve hammadde (gübre, ilaç vb.) maliyetleri,

19.Birincil tarım faaliyetleri (canlı hayvan, fidan vb alımı),

20.Taşıtların alımı uygun maliyet değildir (zaruri hallerde uygulama süresince kiralanabilir).

21.Başvuru sahiplerinin rutin işlerine yönelik faaliyetler,

 1. Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının başvuruları hariç olmak üzere KDV tutarı*,

*Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uygum Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2013 tarih ve 3747 sayılı yazısında ‘’il özel idaresi, köy, belediye, üniversite (vakıf üniversiteleri dâhil) ve kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Merkezi, ihracatçı birlikleri vb) gibi kamu tüzel kişilikleri Anayasa tarafından belirlenmiş kurum ve kuruluşlar için Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri uygun maliyet olarak kabul edilmelidir. Öte yandan kendi kanunlarında özel hukuk kişisi olarak düzenlenen sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri açısından Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet sayılmamalıdır’’ şeklinde belirtilmiştir.

23.İdari Gider Maliyetleri.


[1]Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluylayalnızca yararlanıcıların ve ortaklarının(iştirakçi hariç) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde ve ilgili kanunda belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

[2]Proje uygulaması ile doğrudan ilgili olmayan Ajans ve yararlanıcı arasındaki banka transfer ücretleri, noter masrafları ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir.

[3]Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluylayalnızca yararlanıcıların ve ortaklarının(iştirakçi hariç) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde ve ilgili kanunda belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

[4]Proje uygulaması ile doğrudan ilgili olmayan Ajans ve yararlanıcı arasındaki banka transfer ücretleri, noter masrafları ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme İlanı
+

T.C

MEVLANA KALKINMA AJANSI

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN YARARLANICILARIN AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLEN BELGELERİ HAZIRLAMASI GEREKMEKTEDİR. İLGİLİ DOKÜMANLARA BU DUYURU EKİNDE ULAŞABİLİRSİNİZ.

SIRA NO

2013 YILIDOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ KAPSAMINDA SÖZLEŞME ANINDA GETİRİLMESİ GEREKENBELGELER LİSTESİ

KONTROL VAR/YOK

1

EK VI Mali Kimlik Formuve Proje Özel Hesabı İçin Düzenlenmiş Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi(Yararlanıcılar; Projeye özel olarak Türkiye Halk Bankası Konya Şubesi nezdinde, sadece proje harcamalarının yapılacağı bir hesap açacaklardır. Mali Kimlik Formu ve Hesap Cüzdanı Fotokopisi Türkiye Halk Bankası Konya Şubesi Tarafından Onaylanacaktır),

2

EK VII Kimlik Beyan Formu(Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı doldurulmalıdır),

3

EK XII Mali Kontrol Taahhütnamesi(Başvuru sahipleri, bu belgeyiajans internet sitesindenindirip dolduracak ve banka onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır edeceklerdir.),

4

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, destek miktarının %20'si (yüzde yirmi) kadar, proje süresinin tamamını kapsayacak şekilde kesin teminat mektubu (Ön ödeme talep edilmediği takdirde teminat verilmesine gerek yoktur),

Ajans tarafından teminat olarak kabul edilecek değerler;

a)Tedavüldeki T.C. parası(AjansınT.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR 59 0001 0001 6851 3651 7250 01 Nolu hesabınayatırıldığına ilişkin dekontun ibraz edilmesi gerekir)

b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

5

Proje toplam bütçesinin binde9,48’i(dokuz, kırk sekiz) kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Damga Vergisinin yatırılması ile Ajansımızın bir sorumluluğu yoktur),

6

Sözleşme tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge (Kamu Kurum ve Kuruluşları için aranmaz),

7

Sözleşme tarihi itibariyle Vergi borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge (Kamu Kurum ve Kuruluşları için aranmaz),

8

Sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge.(Noter onaylı imza sirküleri, Yetkili karar organlarınca alınmış yetki kararı, Görevlendirme yazıları vb), (Kamu Kurumları Noter onaylı imza sirküleri yerine Görevlendirme Belgelerinde Tatbiki İmza uygulaması yapacaktır),

9

Mevlana Kalkınma Ajansına borcu bulunan ilgililerin tüm borçlarını ödediklerine, yapılandırdıklarına ve/veya bu yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiklerine dair güncel belge.

10

Hukuki statüsü, Kurum, Kuruluş, Dernek, Vakıf vb. olan yararlanıcıların hesap açmaya ve hesap üzerinde işlem yapmaya yetkili olduklarına dair, resmi yazı, kurul kararı, kaşe, mühür vb. getirmeleri gerekmektedir.

11

Ön Ödeme Talep Formu doldurularak sözleşme aşamasında teslim edilecektir.

Not: Sözleşme imzalama için İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Şükrü ATÇEKEN’den randevu talep ediniz.İrtibatTel: 0332 236 32 90

2013 DFD Sözleşme Evrakları
2013 DFD 14 Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilitesi
+

2013 DFD 14 Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilitesi

2013 DFD 14 Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilitesi
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sonuçları - 2
+

T.C.
MEVLANA KALKINMA AJANSI
2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ SONUÇLARI


2013 doğrudan faaliyet desteği programı çerçevesinde son başvuru tarihi 29 kasım 2013’e kadar sunulan başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucu 'başarılı' bulunan başvuru listesi aşağıdaki gibidir.
Başarılı bulunan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme belgeleri ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

5

HÜYÜK İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ORGANİK HÜYÜK ÇİLEĞİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İHRACAT KANALLARI VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI

2

6

KARAMAN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN LOJİSTİK MERKEZ PROJESİ VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ

3

7

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMAN İLİNDE ELMACILIK FAALİYETİNİN EKONOMİK VE YAPISAL ANALIZI

4

8

KARAMAN BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU OLUŞTURULMASI (SANAYİ DOKTORU)

5

9

KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIM KILAVUZU

6

12

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

KARAMAN İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIM KILAVUZU

7

14

KONYA SANAYİ ODASI

TR52 BÖLGESİNDE KAYNAKÇI BELGELENDİRME MERKEZİ İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI


2013 Yılı Güdümlü Proje Desteği
+
Okunma :18
Tarih :15 Şubat 2013
2013 GDP Karaman Fuar Ve Kongre Merkezi
+

MEVKA 2013 GÜDÜMLÜ PROJE BİLGİ FORMU

TEMEL BİLGİLER

Proje Adı

KARAMAN FUAR VE KONGRE MERKEZİ

Uygulama Yeri

TR52, KARAMAN

Proje Yürütücüsü
Kuruluş

KARAMAN BELEDİYESİ

Proje Ortakları

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası,

Karaman Ziraat Odası,

Karaman OSB Müdürlüğü

Faydalanıcılar

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri, Karaman Ziraat Odası Üyeleri, Karaman OSB Firmaları, Karaman Halkı, Esnaflar,Yerel Üreticiler, Yerli ve Yabancı Turistler

Temel Faydalanıcılar

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri, Karaman Ziraat Odası Üyeleri, Karaman OSB Firmaları, Karaman Halkı,Esnaflar

Diğer Faydalanıcılar

Yerel Üreticiler, Yerli ve Yabancı Turistler

Proje konusuyla
ilişkili diğer kurum
ve kuruluşlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, İş Adamları ve Sanayiciler, TÜBİTAK

Toplam maliyet

5.926.630,80TL

(Toplam Maliyet:Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılan 2012 Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğhükümlerine göre hesaplanmıştır).

Ajans katkı payı

2.000.000,00 TL

Proje
ortak/ ortaklarının
katkı oranları

Karaman Belediyesi(Proje Yürütücüsü): % 85
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası : % 5
Karaman Ziraat Odası : % 5
Karaman OSB Müdürlüğü : % 5

Yapının işlerinin
tahmini bedelinin
proje bütçesine oranı

%80

Proje uygulama süresi

2 Yıl

2012 Yılı Mali Destek Programları
+
Okunma :53
Tarih :15 Şubat 2012
Kalkınma Bakanı 2012 Mali Destek Programı Açılışını Yaptı
+

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Karamana gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Mevlana Kalkınma Ajansı 2012 Mali destek programının açılışını yaptı.

Karaman Valisi Murat Koca, Karaman MilletvekilleriLütfü Elvan ve Mevlüt Akgün,Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu,Karaman İl Meclis Başkanı Mustafa Bayır,Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Toktay,Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman veKaramanlı sanayici ve işadamlarının katıldığı toplantıda konuşma yapan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz “Burada değineceğimiz en önemli husus Mevlana Kalkınma Ajansı’nın yaptığı çalışmalardır. Genel politikaların kurumsal yansımalarından bir tanesi de bu ajanslarımızdır. 26 tane ajans kurduk. Bir tanesi de Konya ve Karaman illerimizi kapsayan Mevlana Kalkınma Ajansımız. Bu ajans çok sayıda iş yapıyor. Sadece para dağıtan, mali destek veren bir yapı değil. Eğer öyle algılarsak çok yanlış algılamış oluruz. Her şeyden önce bu bölgenin vizyonunu geliştirmeye çalışan, perspektifini, hedeflerini ortaya koymaya çalışan bu kapsamda bütün ilgili tarafları bir araya getiren bir yapı. Diğer taraftan bölgeyle ilgili analizler yapan, bilgiler üreten bir kurumsal yapı. Bilgi olmadan kalkınma olmaz. Analiz olmadan kendi potansiyelinizi detaylı bir şekilde araştırmadan kalkınma olmaz. Yatırım Destek ofisleri kanalıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Ajansımızın yaptığı bölge planında yaptığı çalışmada bölge için belirlediği vizyon kaynaklarını etkin ve çevreye duyarlı kullanan sosyo kültürel yapısı güçlü rekabetçilik temelinde sürekli gelişen lider bir bölge olmak vardır vizyonunda. Burada da belirlediği çeşitli öncelikler var. Bölgeye 53 milyon liralık bir mali destek sağlamış durumda. 2 bin 262 proje teklifi alan ajansımız bunlardan 540 tanesine destek vermiş. Şuanda yeni olarak uygulamaya koyduğumuz iki tane teklif çağrımız var. Bunlardan birincisi bölgenin rekabet gücünün artırılması mali destek programımız ikincisi de turizme yönelik küçük ölçekli altyapı mali destek programımız. Bu iki mali destek için 20 milyon liralık bir kaynağı ajansımız ayırmış durumda. Bu çalışmalara başlamış durumdayız” diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz daha sonra Mevlana Kalkınma Ajansının destek verdiğiWhıte Rose firmasına ziyarette bulundu.

2012 MDP Teknik Yardım Masası Yerleri
+

TEKNİK YARDIM MASALARI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teklif Çağrısı “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması” Mali Destek Programları kapsamında 25.02.2013 ile 08.03.2013 tarihleri arasında potansiyel başvuru sahiplerinin olgunlaşmış projeleri ile ilgili soru ve sorunlarını gidermek amacıyla aşağıda belirtilen noktalardaücretsizhizmet verecek“Teknik Yardım Masaları”oluşturacaktır.

Sağlanacak desteğin kapsamı, hazırlanan projelerin niteliğinin kontrolüne ilişkin bir destek olmayıp yalnızca başvuru formu, iş planı ve diğer eklerde anlaşılmayan hususları açıklayıcı ve gerekli belgelerin tamamının yer alıp almadığı ve başvurunun usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığı yönünden destek verici nitelikte olacaktır.

Teknik yardım hizmetinin sunulacağı masalarda randevu sistemi ile çalışılacaktır. Randevular, Konya ve ilçeleri için Mevlana Kalkınma Ajansı’nın(0332) 236 32 90; Karaman ve ilçeleri için MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi’nin (0338) 21300 20 - (0338) 213 00 30telefonlarından alınabilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şehir

Teknik Masa

KARAMAN, MERKEZ

MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası

KARAMAN, ERMENEK

Belediye

KONYA, MERKEZ

Konya Ticaret Odası(ABİGEM)

Konya Sanayi Odası

2012 Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
+

Okunma :1,7bTarih :05 Temmuz 2017

TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” ve “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 24 Aralık 2012 tarihi itibariyle 20.000.000 TL tutarında iki ayrıMali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

"Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı"hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve ekleri:

Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek ProgramıBroşürü

Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)

Başvuru Süreci

Başvuru süreci Zihin Haritası,

KAYS-PFD Sistem Girişi, https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım, http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

KAYS-PFD Sistemi,03Ocak 2013 tarihi itibarıyla başvuru alımlarına açılacaktır.

TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI

MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No

TR52/12/TURKÖA

Türü

Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / ALTYAPI

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

Başvuru Başlangıç Zamanı

Son Başvuru Zamanı

24 Aralık 2012

03 Ocak 2013

13 Mart 2013

Saat:17:00

Bütçe

6.000.000 TL (Altı Milyon Türk Lirası)

Destek Miktarı

Asgari

Azami

40.000 TL (Kırk Bin Türk Lirası)

400.000 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası)

Destek Oranı

%25 (yüzde yirmi beş )

%75 (yüzde yetmiş beş)

Proje Bütçesi

53.333 (Elli ÜçBin Üç Yüz Otuz Üç Türk Lirası)

1.600.000(Bir Milyon Altı Yüz Bin Türk Lirası)

Süre

6(altı) ay

18 (on sekiz ) ay

Genel Amaç

TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesininturizmin çeşitlendirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesi yoluyla bölge cazibesinin ve rekabetçiliğinin artırılması.

Özel Amaç

Programın özel amacı, bölgede turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal varlıkların çeşitlendirilmesi ve turizme alternatif modeller geliştirerek yeniden sunulması maksadıyla küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin yapılmasıdır.

Öncelik

Bölgede konaklama gün sayısının artırılmasına hizmet eden turizme yönelik altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi.

Proje Örnekleri

·Tarihi eserlerin çevresindeki yerleşim yerlerinin tarihi dokuya uyumlu hale getirilmesine yönelik projeler,

·Turistik değere sahip tarihi sokakların özgün dokusunun korunması ve iyileştirilmesine yönelik sokak sağlıklaştırma faaliyetleri (yol hariç, ev cepheleri, bahçe duvarları, kapı-pencere doğramaları, cumba, çatı restorasyonu vb.),

·Kale, han, hamam, kervansaray, tarihi köprü, çeşme, tarihi yerleşim birimleri, müze, cami, medrese, kilise, manastır, çarşı, pasaj vb., arkeolojik alanlar dahil taşınmaz kültür varlıkları vb., tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılmasına yönelik fiziki düzenleme ve altyapı çalışmaları,

·Turizm değeri taşıyan yerleşim yerlerinde alternatif/temiz enerji sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması,

·Turizme yönelik bilgi sağlayıcı dokunmatik ekranlar ve diğer teknik ve fiziki altyapının sağlanmasına yönelik projeler,

·Bölgenin önemli arkeolojik sit alanlarında yerel bürolar, karşılama merkezleri, örnek kültürel yapılar, UNESCO dünya miras listesinde olmanın şartlarının yerine getirilmesine yönelik faaliyetler, arkeo-teknik çalışmaların yapılacağı laboratuarların oluşturulmasına yönelik projeler,

·Gastronomi, kuş gözlemciliği, botanik bitki, orienteering, trekking, kampçılık, su altı dalış, yamaç paraşütü, yelkencilik gibi alternatif turizm alanlarında hizmet çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik projeler,

·Bölgede özgün doğal mirasın korunup geliştirilerek ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak fiziki altyapı projeleri,

·Fiziki altyapı ile bütünleşik bölgenin cazibesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve diğer uygun üst yapı projeleri,

·Çevresel yönetim sistemlerinin oluşturulması, sertifikalandırılması ve eko-turizm etiketlemesinin gerektirdiği fiziki altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,

·Doğal ve tarihi ortamların sinema film bölgesi haline getirilmesi için gerçekleşecek projeleri,

·Bölgedeki kültürel ve mimari mirasının gelecek nesillere aktarılması için miniaselçuk türü ve köy/kent maketlerinin turizme sunulmasına, kültür patikaları oluşturulmasına yönelik projeler,

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

İl ve İlçe Müdürlükleri,

Müze Müdürlükleri,

Bakanlık Bölge Müdürlükleri,

Bölge Müdürlüklerine bağlı İl Şube Müdürlükleri,

Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,

Belediyeler,

İl Özel İdareleri,

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri,

Turizm Altyapı Hizmet Birliği,

Diğer Mahalli İdare Birlikleri,

Dernek, Vakıf ve kar amacı gütmeyen iştirakleri,

Üniversiteler,*

Üniversite Araştırma Merkezleri,

Odalar,

Borsalar,

Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler**

Kar Amacı Gütmeyen Birlikler (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)**

Organize Sanayi Bölgesi

*Fakülte/yüksekokul/enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte/yüksekokul/enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.

**Kooperatifler ve Birlikler, tüzüklerinde üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermeli veya Genel Kurulu'nun beş yıl boyunca üyelere kar dağıtmayacağı kararını ibraz etmelidirler

Uygun iştirakçi(ler)

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler

KAYS Yardım

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

.

MEVKA 2012 Turizme Yönelik KÖA Başvuru Ekleri
MEVKA 2012 Turizme Yönelik KÖA MDP Başvuru Rehberi
2012 Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
+

BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” ve “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 24 Aralık 2012 tarihi itibariyle 20.000.000 TL tutarında iki ayrıMali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programıhakkında detaylı bilgi,başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve Ekleri:

Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi

Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek ProgramıBroşürü

Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek ProgramıBaşvuruFormu ve Ekleri (zip/rar)

Başvuru Süreci

Başvuru süreci Zihin Haritası,

KAYS-PFD Sistem Girişi, https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım,

KAYS-PFD Sistemi,03 Ocak 2013tarihi itibarıyla başvuru alımlarına açılacaktır.

BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No

TR52/12/RKBT

Türü

Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / KOBİ

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

Başvuru Başlangıç Zamanı

Son Başvuru Zamanı

24 Aralık 2012

03 Ocak 2013

12 Mart 2013

Saat:17:00

Bütçe

14.000.000 TL (On dört milyon Türk Lirası)

Destek Miktarı

Asgari

Azami

25.000 TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası)

400.000 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası)

Destek Oranı

%20 (yüzde yirmi )

%50 (yüzde elli)

Proje Bütçesi

50.000TL(Elli Bin Türk Lirası)

2.000.000(İki Milyon Türk Lirası)

Süre

6 (altı) ay

9 (dokuz) ay

Genel Amaç

Sanayi ve turizmde yerelin yenilikçi rekabet gücünün artırılarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğini sağlamak ve bölge cazibesini artırmaktır.

Öncelikler

Öncelik 1:Makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarındafaaliyet gösteren işletmelerde yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılması ve ihracata yönelik üretim yapan imalatçıişletmelerindesteklenerek bölge ihracat kapasitesinin geliştirilmesi.

Öncelik 2:Rekabetçi yöntemlerle turizm sektörünün çeşitlendirilmesi.

Öncelik 3:Ağaç, orman, mobilya ve gıda ürünlerinin imalatının desteklenerek bu sektörlerde rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetler.

* Öncelik 1 Kapsamındaki Savunma Sanayine yönelik projeler kapsamında sadece Konya ilinden

teklif edilen projeler değerlendirmeye alınacaktır.

*Öncelik 3 kapsamında ise sadece Karaman ilinden teklif edilen projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı

Başvuru Sahipleri:

Kar amacı güden;

a)KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler,*

b)Kar Amacı Güden Birlikler ve Kooperatifler,

c)Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri,

Proje Ortakları:

a)KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler,*

b)Kar Amacı Güden Birlikler ve Kooperatifler,

c)Üniversiteler, Teknoketler ve Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları.

*18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı değişiklik işlenmiş haliyle (Karar Sayısı: 2012/3834) “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında KOBİ tanımına uyan işletmelerin İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri, herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip olmaması gerekmektedir.

Uygun iştirakçi(ler)

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler

KAYS Yardım

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

.

Bölgenin Rekabet Gücünün Arttırılması MDP Başvuru Ekleri
Bölgenin Rekabet Gücünün Arttırılması MDP Başvuru Rehberi
2012 MDP Bilgilendirme Toplantıları
+

MEVKA 2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI TR52 İLÇE "BİLGİLENDİRME VE KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ (KAYS) EĞİTİMİ" TOPLANTI GÜNLERİ

MERKEZ

TARİH

SAAT

YER

AHIRLI

18.01.2013

10:00:00

AHIRLI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

AKÖREN

17.01.2013

10:00:00

MÜFTÜLÜK TOPLANTI SALONU

AKŞEHİR

16.01.2013

10:00:00

KÜLTÜR MERKEZİ

ALTINEKİN

16.01.2013

10:00:00

ALTINEKİN LİSESİ SALONU

AYRANCI

16.01.2013

14:30:00

HEMMERKEZİ

BAŞYAYLA

08.01.2013

10:00:00

KÜLTÜR MERKEZİ

BEYŞEHİR

22.01.2013

10:30:00

ÖĞRETMENEVİ TOPLANTI SALONU

BOZKIR

18.01.2013

14:30:00

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

CİHANBEYLİ

10.01.2013

10:00:00

BELEDİYE KONFERANS SALONU

ÇELTİK

17.01.2013

14:30:00

100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU

ÇUMRA

16.01.2013

10:30:00

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

DERBENT

22.01.2013

10:30:00

BELEDİYE KONFERANS SALONU

DEREBUCAK

23.01.2013

14:00:00

KAYMAKAMLIK TOPL. SALONU

DOĞANHİSAR

15.01.2013

14:30:00

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

EMİRGAZİ

17.01.2013

14:30:00

BELEDİYE TOPLANTI SALONU

EREĞLİ

08.01.2013

10:30:00

TİC. VE. SAN. ODASI TOPLANTI SALONU

ERMENEK

09.01.2013

10:00:00

KÜLTÜR MERKEZİ

GÜNEYSINIR

09.01.2013

10:00:00

İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

HADİM

08.01.2013

10:00:00

BELEDİYE NİKÂH SALONU

HALKAPINAR

08.01.2013

14:00:00

ARİF ARIK LİSESİ TOPLANTI SALONU

HÜYÜK

22.01.2013

14:00:00

HÜYÜK BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU

ILGIN

15.01.2013

10:00:00

ILGIN TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

K. KARABEKİR

09.01.2013

14:30:00

HÜKÜMET KONAĞI

KADINHANI

10.01.2013

10:30:00

ZİRAAT ODASI KONFERANS SALONU

KARAPINAR

17.01.2013

10:30:00

MİLLİ EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM SALONU

KULU

10.01.2013

14:30:00

BELEDİYE KONFERANS SALONU

SARAYÖNÜ

11.01.2013

09:30:00

DÜĞÜN SALONU

SARIVELİLER

08.01.2013

14:30:00

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

SEYDİŞEHİR

15.01.2013

10:30:00

SEYDİŞEHİR BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

TAŞKENT

08.01.2013

14:30:00

TAŞKENT BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU

TUZLUKÇU

16.01.2013

14:30:00

HALK EĞİTİM MERKEZİ TOPLANTI SALONU

YALIHÜYÜK

15.01.2013

10:30:00

SEYDİŞEHİR BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

YUNAK

17.01.2013

10:00:00

HALK EĞİTİM MERKEZİ TOPLANTI SALONU

KONYA MERKEZ VE KARAMAN MERKEZDE BİLGİLENDİRMEVE KAYS EĞİTİMLERİ İLERİKİ GÜNLERDE İLAN EDİLECEKTİR.

2012 Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması MDP S.S.S. - 2
+

2012 BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

SIK SORULAN SORULAR -2

1

SORU

Mali destek programı kapsamında 500 kW lisanssız elektrik üretimine dayalı yenilenebilir enerji yatırımlarında, projenin kabul edilmesi için, dağıtım şirketinden (MEDAŞ'dan) olumlu cevap (çağrı mektubu) alma zorunluluğu olacak mıdır? Yoksa başvurunun yapılmış olması projenin kabul edilmesi için yeterli mi olacaktır?

1

CEVAP

Mali destek programı kapsamında 500 kW lisanssız elektrik üretimine dayalı yenilenebilir enerji yatırımlarında, başvurular uygulama aşamasında kapalı devre (yani sadece kendi kullanımı için) olması kaydıyla "olumlu cevap" yazısı (çağrı mektubu) gerek yoktur. Sözleşme aşamasında meri mevzuat çerçevesinde gerekli olan izin, ruhsat vb. talep edilecektir.

Sadece başvurunun yapılmış olması projenin kabul edilmesi için yeterli değildir. Projeler ön inceleme, bağımsız değerlendirme, değerlendirme komitesi değerlendirmeleri ve ön izlemelere tabi tutulacaktır. Ancak bu değerlendirmelerden sonra uygun bulunan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacaktır.

2

SORU

Firmamız Karaman ilinde bisküvi üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Ajansınızın "Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programına" başvurmayı düşünüyoruz. KAYS sistemi üzerinde ikili NACE kodu olduğundan NACE kodunu tam olarak girememekteyiz. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

2

CEVAP

oBisküvi üretimine ilişkin altılı NACE kodu TÜİK internet sayfasında tam olarak 10.72.01 olarak yer almaktadır. Bu nedenle KAYS sistemine "10 Gıda ürünlerinin imalatı" şeklinde giriş yapabilirsiniz. Başvuru aşamasında "EK - E Faaliyet Alanı ve Uygulama Yeri Taahhütnamesi" de sunulmalıdır.

3

SORU

Öncelik 1 kapsamında belirtilen Makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren işletmelerden kasıt hangi NACE kodlarında faaliyet gösteren işletmeleri ifade etmektedir.

3

CEVAP

Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programının genel amacı "yerelin yeniliğe dayalı rekabet gücünün artırılarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğini sağlamak ve bölge cazibesini artırmaktır." Özel amacı ise, TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesinde yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılmasına, bölge ihracat kapasitesinin geliştirilmesine ve bölge turizminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yoluyla iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırmaktır. Projelerin, bu program kapsamındaki bütün öncelikler bakımından bu genel ve özel amaca uygunluğu hassasiyetle aranacaktır. Sözleşme aşamasında meri mevzuat çerçevesinde gerekli olan izin, ruhsa vb. talep edilecektir.

Öncelik 1 için makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren kar amacı güden her bir yararlanıcı yine bu alanların herhangi birinde yenilik ve ihracat temalı proje verebileceklerdir. Söz konusu beş öncelik alanı bölgede öne çıkan alanlar olmak itibariyle birbirlerine geçişli ve ilintili alanlar olmakta ve öncelik 1'in altında bir paket olarak yer almaktadır. Bu alanların tamamına hitap edecek şekilde ikili NACE kodu esaslı liste aşağıda verilmiştir:

24 Ana metal sanayi

25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

27 Elektrikli teçhizat imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (faaliyet konusu başka alanlara girmeyen işletmeler bu NACE kod'unu seçebilirler)

29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

35 Elektrik enerjisi üretimi

38 Bu başlık altında sadece tehlikesiz atıkların yakılması yoluyla elektrik üretilmesi

64 veya 01 Sadece Kooperatifler ve Birlikler

71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri

74 Sadece endüstriyel tasarım faaliyetleri

84 Sadece Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlükleri

Yararlanıcılar kurumlarına ait yukarıdaki bu ikili NACE kodunu KAYS sistemine girecekler ve yine bu NACE kodlarından biri ile alakalı projelerini Ajansa sunacaklardır. Projelerin program amaçları ve öncelikleri bakımından değerlendirme BD ve DK tarafından ilgililik kriteri çerçevesinde yapılacak hususlardandır. Bu yönde projelere yazılacak yukarıdaki ikili kodlarla başlayan proje konusu ile alakalı altılı NACE kodları istatistiki amaçlıdır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetimi için de yukarıdaki açıklamalar geçerlidir. Kar amacı güden birlik ve kooperatifler için kendilerine ait kanuni düzenlemede faaliyet konusu ile alakalı sınırlamaları da öncelikle dikkate almak koşulu ile yukarıdaki açıklamalar geçerlidir. Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlüğü ile kar amacı güden kooperatif ve birlikler yukarıdaki ikili kod bakımından kendilerine ait kodları kullanacaklardır.

Not 1:

Başvuru formunda belirtilen NACE kodu;

a)Puanlama kriterleri açısından belirtilen NACE kodu değil ilgililik esas alınacaktır.

b)NACE kodunun yanlış belirtilmesi herhangi bir aşamada elenme nedeni sayılmayacaktır.

Not 2:

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlüğü, Kooperatifler ve Birlikler için sayılan NACE kodları örnekleme niteliğinde olup, farklı NACE koduna sahip olan Kooperatif ve Birlik sahip olduğu durumda ilgili NACE kodunu da girebilir.

Not 3:

Öncelik 1 kapsamında faaliyet göstermekle birlikte yukarıda sayılan ikili NACE kodlarına sahip olmayan yararlanıcılar da "öncelik 1 kapsamında faaliyet gösterdiklerine dair" taahhütname vermek koşulu ile bu alanlara yönelik proje başvurusu yapabileceklerdir.

4

SORU

Plastik, pet, coex şişe ve kapak üreten firmamız ihracatı geliştirmek adına yeni açmış olduğunuz programa proje sunmak istemektedir. Konu ile ilgili sektör olarak başvuruda bulunup bulunamayacağımızı ve başvurabilirsek yapmamız gerekenler ile ilgili bilgilendirmenizi rica ederiz.

4

CEVAP

Bkz. Cevap 3

5

SORU

Makine sektöründe faaliyet gösteren firmamız için yatırım teşvik belgemiz (yatırım teşvik belgemizde 11 adet makine) bulunmaktadır. Bunlardan birisi CNC dik işleme makinesidir. Ancak CNC dik işlem makinesini yatırım teşvik desteği kapsamında kullanmayarak hazırlayacağımız MEVKA projesine dahil etmek istiyoruz. Projemizin destek almaya hak kazanması durumunda bu makine için yatırım teşvik belgesinden proje sürecinde ve ileriki dönemlerde yararlanılmayarak yatırım teşvik dosyamız kapatılacaktır.

Bu durumda;

a. MEVKA'ya CNC dik işleme makinesi teminini içeren bir proje hazırlayabilir miyiz?

b. Proje eklerinden olan EK F YATIRIM TEŞVİK TAAHHÜTNAMESİ vermemiz, CNC dik işlem makinesini alımı kapsamında teşvikten yararlanmayacağımızı belirtmemiz yeterli midir?

c. Taahhütnamede bulunan ifadedenyatırım teşvik belgemizin bulunmaması mı yoksa yatırım teşvik belgemiz bulunsa bile söz konusu makine için yararlanmayacağımız mı anlaşılmalıdır?

d. Teşvik belgesi eki olan Makine Teçhizat listesinde yer alanCNC dik işleme makinesinin listeden çıkarılması gerekli midir?

5

CEVAP

a.) Dik işleme makinesi teminini içeren bir proje hazırlanması söz konusu makinenin Yatırım Teşvik belgesi ekindeki listede yer almakta olsa bile:

i)Söz konusu makinenin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair Teşvik Taahhütnamesinin (EK-F) imzalanarak sunulması,

ii) Onaylı Yatırım Teşvik Belgesi ve eklerinin sunulması,

şartlarına bağlıdır.

b.) Söz konusu makinenin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair Teşvik Taahhütnamesinin (EKF) imzalanarak sunulması yeterlidir.

Bununla birlikte Ajans tarafından Mali Destek Programı kapsamında desteklenen alımlara dair sunulan fatura asıllarına uygun maliyet olarak değerlendirilmesi durumunda Ajans tarafından destek sağlandığına dair şerh düşüleceğinden aynı unsurlara mükerrer destek sağlanması durumunda ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sonuçlardan taahhütnameyi imzalayan sorumlu olacaktır.

c.) Söz konusu makineler için Yatırım Teşvik Belgesi'nin kullanılmayacağının taahhüt edilmesi şeklinde anlaşılmalıdır.

d.) Söz konusu makineler için Yatırım Teşvik Belgesi'nin kullanılmayacağının taahhüt edilmesi yeterlidir. Yatırım Teşvik Belgesi ekinde yer alan listeden çıkarılması gerekmemektedir.

6

SORU

Bölgenin rekabet gücünün arttırılması mali destek programına kurutma, eleme ve paketleme makineleri imal eden bir firma taneli ürünlerin kurutulmasına yönelik bir kurutma ünitesi imal etmek istemektedir. Bu sistem Türkiye'de üretilmemektedir.

Mevcut kurutma sistemlerine oranla bir çok artısı olan sistemin kurulması için buhar kazanı, elekler, filitre sistemleri ve siklonlara ihtiyaç vardır. İhtiyaç olan bu ekipmanlar sistemin bir parçası olup başka bir sistem kurulumu için yeniden alınması gerekmektedir.

Söz konusu kurutma ünitesi firmanın diğer bir şahıs işletmesi olan tuz fabrikasında kurulup kullanılacaktır. Böylelikle bu sistemi almak isteyen diğer firmalara da örnek gösterilerek talepler doğrultusunda kurutma ünitesi imal edilecektir.

Bu durumda öncelik 1 kapsamında yukarıda belirtmiş olduğum buhar kazanı, elekler, filtre sistemleri ve siklonların alımına yönelik proje hazırlayıp firma MEVKA'dan destek alabilir mi?

6

CEVAP

Başvurular, uygun başvuru sahipleri tarafından rehberde belirtilen tüm şartları yerine getirerek yapılmaktadır. Bu durumda bir başvuru sahibinin almış olduğu ekipman o başvuru sahibinin farklı bir işletmesinde kullanılması durumu söz konusu olamaz.

Projenizi, program öncelikleri çerçevesinde hazırlayıp sunabilirsiniz.

7

SORU

Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında programın önceliklerindenÖncelik 3“Ağaç, orman, mobilya ve gıda ürünlerinin imalatının desteklenerek bu sektörlerde rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetler” olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede Gıda ambalajı imalatı yapan bir işletme gıda ürünleri üreten bir işletme kapsamında mıdır? Proje sunabilir mi?

7

CEVAP

Öncelik 3 çerçevesinde gıda ürünlerinin imalatı söz konusudur. Üretilen gıdanın içine konulacak kap ve/veya koruma malzemelerinin imalatı kast edilmemiştir. Ayrıca, 10 numaralı NACE Rev2 sınıflandırılmasında sadece "gıda ürünlerinin imalatına" yönelik faaliyetler bulunmaktadır.

8

SORU

Başvuru aşmasında kooperatif, birlikler ve teknoloji gelişim bölgesi idareleri hangi NACE Kodlarını kullanacaklarıdır.

8

CEVAP

Kooperatifler, Birlikler ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlüğü farklı bir NACE kodu olmadığı takdirde aşağıdaki kodları girebilirler.

64-01 Sadece Kooperatifler ve Birlikler (64.92.04) veya (01.61.03)

84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlüğü (84.11.42)

9

SORU

2012 yılı Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında yapmış olduğumuz proje başvurumuz onaylanmıştır.

Sözleşme aşamasında getirilmesi gereken belgelerden aşağıda belirtilen belgeler bizim proje için gerekli olmadığını düşünüyoruz.

Bu konuda bilgilendirmenizi saygılarımızla arz ederiz.

1-Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı

2- ÇED yazısı (Başvuru anında tarafınıza iletilmiş idi.)

3-Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı

3-Gerekli ise Koruma Amaçlı İmar Planları ile diğer planlara uygunluğuna dair belge,

4- İmza sirküsü(Başvuru aşamasında yetkisi ile yetkilendirilmiş başvuru sorumlusu bilgisi mevcuttur. Tekrar talebinin gerekli olmadığını düşünüyoruz.)

9

CEVAP

2012 yılı Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında yürütülecek projeler için;

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ve Koruma Amaçlı İmar Planları ile Diğer Planlara Uygunluğu Belgesi; projeniz kapsamında gerekli ise, sözleşme aşamasında getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Ajansın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığından,gerekli değerlendirmenin tarafınızca yapılması, proje uygulama sürecinde gerekli olduğunu öngördüğünüz belgelerin sözleşme aşamasında sunulması gerekmektedir.

ÇED yazısının sözleşme aşamasında getirilmesi zorunlu olup, başvuru formu ile birlikte sunulmuş olsa bile ilgili yasal mevzuat doğrultusunda projenin uygulanmasına yasal bir engel olmadığını gösteren yazının sözleşme aşamasında sunulması zorunludur. Buna dair yazı başvuru aşamasında sunulmuş ise aynı yazının tekrar sunulması yeterli olacaktır.

İmza sirküsü yetkisi ile yetkilendirilmiş başvuru sorumlusu bilgisinin tekrar sunulması gerekli olup, başvuru aşaması ile sözleşme aşaması arasında imza sirküsü yetkisi ile yetkilendirilmiş temsilcilerin değişmesi ihtimaline karşı talep edilmektedir. Bu nedenle tekrar sunulması zorunludur.

2012 MDP Proje Başvuru Eğitimleri
+

MEVKA 2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI EĞİTİM TOPLANTILARI

İLLER

İLÇELER

TARİH

SAAT

YER

FALİYET

KARAMAN

Ermenek

04.02.2013

10:00

KÜLTÜR MERKEZİ

EĞİTİM

KARAMAN

Ermenek

05.02.2013

09:00

KÜLTÜR MERKEZİ

EĞİTİM

KARAMAN

Merkez

24.01.2013

10:00

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TOPLANTI SALONU

BİLGİLENDİRME & EĞİTİM

KARAMAN

Merkez

25.01.2013

10:00

YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

EĞİTİM

KONYA

Akşehir

28.01.2013

10:00

BELEDİYE SARAYI TOPLANTI SALONU

EĞİTİM

KONYA

Beyşehir

06.02.2013

10:00

KÜLTÜR MERKEZİ

EĞİTİM

KONYA

Bozkır

13.02.2013

10:00

ÖĞRETMEN EVİ TOPLANTI SALONU

EĞİTİM

KONYA

Cihanbeyli

29.01.2013

10:00

BELEDİYE KONFERANS SALONU

EĞİTİM

KONYA

Çumra

31.01.2013

10:00

KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

EĞİTİM

KONYA

Ereğli

08.02.2013

10:00

TİC. VE. SAN. ODASI TOPLANTI SALONU

EĞİTİM

KONYA

Ilgın

30.01.2013

10:00

ILGIN TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

EĞİTİM

KONYA

Karapınar

07.02.2013

10:00

ÖĞRETMEN EVİ TOPLANTI SALONU

EĞİTİM

KONYA

Karatay

21.01.2013

10:00

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TOPLANTI SALONU

BİLGİLENDİRME & EĞİTİM

KONYA

Kulu

01.02.2013

10:00

KULU MERKEZ İLKOKULU

EĞİTİM

KONYA

Meram

22.01.2013

10:00

TİCARET ODASI

EĞİTİM

KONYA

Selçuklu

23.01.2013

10:00

SANAYİ ODASI

EĞİTİM

KONYA

Seydişehir

11.02.2013

10:00

SEYDİŞEHİR BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

EĞİTİM

KONYA

Yunak

12.02.2013

10:00

HALK EĞİTİM MERKEZİ TOPLANTI SALONU

EĞİTİM

MEVKA 2012 Mali Destek Programları Eğitim Toplantıları
MEVKA 2012 Mali Destek Programlarını Tanıttı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı 2012 Mali Destek Programları çerçevesinde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda programın destek limitleri, son başvuru tarihleri, amaç ve öncelikleri ile ilgili Mevlana Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi uzmanlarından O.Fatih Yalçın ayrıntılı bir sunum yaptı.

Mevka’nın 2012 Mali Destek Programları kapsamında 14 milyon TL yi Kobi statüsündeki işletmeler, kooperatif ve birliklerin müracaat edebileceği ve otomotiv, makine imalatı, savunma sanayi, yenilenebilir enerji ve tasarım teknolojileri sektörlerinden başvuru sahiplerine 400.000 TL lik %50 oranında destek sağlanacağını belirten Yalçın, 6 milyon TL lik desteğin verileceği Turizme yönelik küçükölçekli altyapı mali destek programına ise karamacı gütmeyen kuruluşların başvurabileceğini ve proje başına destek limitin 400.000 TL olacağını destek oranının ise proje bütçesinin %75 oranında olacağını belirtti.

Ülkemizin 2023 teki ihracat ve turizmhedeflerine dikkat çeken Yalçın’’2023’te Konya’nın 15 milyar dolarlık ihracat yaparak 500 milyar dolarlık ülke ihracat hedefine katkı yapması gerekiyor. Konya’nın bu hedefe sadece nicelik olarak değil ihraç mallarının niteliği konusunda gelişim kaydetmesi kaydıyla ulaşması büyük önem arz ediyor. 2023 yılında Turizm deKonya’nın 10 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir hedefi bulunmaktadır. Bu açıdan özellikle alternatif turizm noktasında Konya ve Karaman’da turistlerin konaklama sürelerinin artırılması gerekmektedir. Konya ve Karamanda turizm faaliyetlerinin kış turizmi yayla turizmi,sağlık turizmi,kırsal turizm vb çeşitlendirilmesi gerekmektedir’’ diye konuştu.

Bölgenin rekabet gücünün artırılması mali destek programı başvuruları 03.01.2013-12.03.2013 tarihleri arasında, Turizme yönelik küçük ölçekli mali destek programları başvuruları 03.01.2013-13.03.2013 tarihleri arasında, her iki program için de saat 17.00 e kadar yapılacaktır.

2012 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirmeleri
+

2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRMELERİ

2012 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması ve Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarına çıkılmıştır. Bu kapsamda Mevlana Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Uzmanlarından Erdem Koçoğlu ve Çağatay Ceran; Ahırlı, Akşehir, Bozkır, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Ilgın, Kazım Karabekir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak İlçelerinde 2012 Yılı MDP bilgilendirme sunumlarını gerçekleştirmiş olup kamu kurumları, STK'lar, KOBİ'ler, kooperatifler ve birliklerin geniş katılımı sağlanmıştır.

2012 MDP Projeler Yarıştı, Konya-Karaman Kazandı
+

MEVLANA KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU BASIN DUYURUSU

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 24 Aralık 2012 tarihinde çıkılan Turizm’e Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ve Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında başvuruları yapılan projelerin değerlendirilme süreci sona ermiştir.

Her iki mali destek programı için Konya ve Karaman illerinden alınan ve değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Adı geçen Mali Destek Programların uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte, kurum ve kuruluşların eş finansmanları da dikkate alındığında yaklaşık 37,8 milyon TL değerinde bir kaynak bölge ekonomisinde harekete geçecektir.

Mevlana Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme sonuçlarına göre aşağıdaki asıl listelerde yer alan başvuru sahipleri ile sözleşme hakkındaki gerekli bilgiler Ajansımız internet sitesinden kısa sürede duyurulacaktır.

Bölge kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2012 Rekabet MDP Asil ve Yedek Liste
2012 Turizm KOA MDP Asil ve Yedek Listesi
2012 MDP Destek Almaya Hak Kazanmış Başvuru Sahiplerine Duyuru
+

TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

VE

BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASIMALİ DESTEK PROGRAMI

KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANMIŞ BAŞVURU SAHİPLERİNE DUYURU

Bilindiği gibi Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 28.05.2013 tarihli onayıyla TurizmeYönelik Küçük Ölçekli Altyapı ile Bölgenin Rekabet Gücünün ArtırılmasıMali Destek ProgramlarıKapsamında Ajansımızla Sözleşme imzalayacaklar internet sitemizde duyurulmuştur. Başvuru sahiplerine mevzuat gereği yapılması gereken resmi tebligatlar çok kısa bir süre içerisinde yapılacak ve sözleşme imzalamak için 10 işgünü süre bu tebligat ile başlayacaktır. Ayrıca sözleşmelerin imzalanması için randevu günü ve saati Internet sitesinde de yayınlanacaktır. Zamanın verimli kullanılması açısından aşağıda verilen ve sözleşme aşamasında Başvuru sahipleri tarafından ibraz edilmesi gerekli belgelerin, başvuru sahipleri tarafından ellerine resmi tebligatın ulaşmasını beklemeden hazırlanması, büyük önem arz etmektedir.

Not: Ekte bulunan sözleşme belgelerli tamamen BİLGİ amaçlı olup Ajans tarafından hazırlanacak sözleşme belgeleri imzalanacaktır.Başarılı başvuru sözleşme imzalama gününde sahipleri sadece istenilen evrakları yanlarında getirmelidirler.

Karaman İSGEM Mimari Proje
Rekabet 2012 MDP Sözleşme Belgeleri Listesi
Rekabet Sözleşme Klasörü
Turizm KÖA 2012 MDP Sözleşme Belgeleri Listesi
Turizm KÖA Sözleşme Klasörü
2012 Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması MDP S.S.S. - 1
+

2012 BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

SIK SORULAN SORULAR - 1

1

SORU

Programın amaçları ve öncelikleri bölümünde“Öncelik 1” başlığı altında belirtilen yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılması veya ihracata yönelik üretim yapan imalatçı işletmelerin desteklenerek bölge ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, sadece bu başlıkta belirtilen makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren başvuru sahipleri ile mi sınırlıdır?

Bu başvuru sahiplerinin, “yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılması” ya da “ihracata yönelik üretim yapan imalatçı işletmelerin desteklenerek bölge ihracat kapasitesinin geliştirilmesi” konularından her ikisini kapsayıcı nitelikte mi olması gerekmektedir. Proje başvurusunun bu konulardan herhangi birine yönelik olması yeterli midir?

CEVAP

Öncelik 1 kapsamı, “makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji” alanlarında faaliyet gösteren başvuru sahiplerinin aşağıdaki şıklarda belirtilen konulardan herhangi birine yönelikprojeleri olarak anlaşılmalıdır:

a) Yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılması,

b) İhracata yönelik üretim yapan imalatçı işletmelerin desteklenerek bölgeihracat kapasitesinin geliştirilmesi.

Ayrıca, Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programının genel amacı yerelin yeniliğe dayalı rekabet gücünün artırılarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğini sağlamak olarak belirtilmiştir. Projelerin, program kapsamındaki bütün öncelikler bakımından bu genel amaca uygunluğu hassasiyetle aranacaktır.

2

SORU

Programdan destek almak için başvuru süresinin sona ermesini, yani 12 Mart 2013 'den sonrasını mı beklemek gerekiyor, öncesinde destek verilmeye başlanıyor mu?

CEVAP

Tüm proje başvuruları 12 Mart 2013 tarihinden sonra bir bütün olarak değerlendirmeye alınacak ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazananlar ile destek sözleşmesi imzalanacaktır. Bu sözleşme kapsamında yapılacak ödemeler ilgili mevzuat kapsamında hak ediş usulüne göre yapılacaktır.

3

SORU

Kış aylarında kullanmak için üzerinaylonla kaplı ve içerisinde ısıtma araçları olan bir seracılık sistemi kurmak istiyorum.Bu konuda desteklerinizden faydalanabilir miyim?

CEVAP

2012 Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programıbaşvuru rehberinde uygun başvuru sahipleri ve öncelikler belirtilmiştir.Belirtilen öncelikler kapsamında Seracılık desteklenmemektedir.

4

SORU

Firmamız, 2011 Mali Destek Programı kapsamında destek almıştır. 2012 Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı'na da başvurabilir miyiz?

CEVAP

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler başlığında 4. maddede"bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz" denilmektedir.

Örneğin başvuru süresi 03.01.2013 tarihinde başlamasına karşın mali destek programında imzalanan sözleşme süresinin bitiminden bir yıl sonrası, 20.01.2013 tarihine tekabül eden başvuru sahibi, 21.01.2013-12.03.2013 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir.

2012 Yılı Teknik Destek Programı
+
Okunma :36
Tarih :15 Şubat 2012
2012 Yılı Teknik Destek Programı İlanı
+

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı “bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak” amacıyla 2012 Yılı Teknik Destek Programını başlatmıştır.

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2012 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sağlanacak toplam kaynak tutarı 350.000 TL olarak belirlenmiştir. Her bir faaliyet desteğine verilebilecek azami bütçe 15.000 TL’dir.

2012 Yılı Teknik Destek Programı üç dönem halinde gerçekleştirilecek olup her bir dönemin son başvuru tarihi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

DÖNEM

AYLAR

REFERANS NO

SON BAŞVURU TARİHİ

1. DÖNEM

MAYIS-HAZİRAN

TR52-12-TD01

29.06.2012

2. DÖNEM

TEMMUZ-AĞUSTOS

TR52-12-TD02

31.08.2012

3. DÖNEM

EYLÜL-EKİM

TR52-12-TD03

31.10.2012

Başvurular dönemler halinde alınacak ve değerlendirilecektir. Her başvuru döneminin bitimini müteakip o dönem içerisinde gelen başvurular değerlendirme aşamasına alınacak ve başarılı bulunan talepler desteklenecektir. Başvuruların alımı ve değerlendirilmesi, Teknik Destek için ayrılan bütçenin tamamı harcanana kadar devam edecektir. Programın üç dönem boyunca açık kalması öngörülmektedir. Ancak Program Bütçesi’nin, öngörülen program kapanış tarihinden (31 Ekim 2012) önceki bir tarihte bitmesi durumunda o tarih itibarıyla Program kapanmış sayılır.

2012 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-12-TD-01) 1. Etap Sonuçları
+

2012 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-12-TD-01) 1. Etap Sonuçları.2012 Teknik Destek Programı 1. Etap Değerlendirme Süreci Tamamlanmış Olup, Yapılan Değerlendirmeler Sonucu Başarılı Bulunan Başvuru Listesi Aşağıdaki Gibidir. Başarılı Başvuru Sahipleri İle Yapılacak Sözleşmelerin İmzalanma Takvimi, İstenecek Evraklar İle İlgili Dokümanların Listesi Ve Yüklenici İle Ajans Arasında Yapılacak Yol Haritası Toplantı Tarihleri Ajans İnternet Sitesinde Daha Sonraki Günlerde İlan Edilecektir.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

4

HÜYÜK İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

HÜYÜK İLÇESİ SU KAYNAKLARININ NİTELİĞİNİN TESPİTİ VE SU KAYNAKLARININ UYGUN BİTKİ DESENİNİN ARAŞTIRILMASI

2

9

NEFES AİLE ÇOCUK EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI DERNEĞİ

AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADINLAR ÜZERİNDEKİ EKTİLERİNİNİN ARAŞTIRILMASI VE RAPOR HAZIRLANMASI

3

12

KARAPINAR TİCARET BORSASI

KARAPINAR YONCASININ MARKALAŞMASINA VE PAZARLANMASINA YÖNELİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

4

14

KARAMAN TİCARET BORSASI

KARAMAN ELMA ÜRETİCİLERİNİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

5

18

SİYASET AKADEMİSİ DERNEĞİ

KADINLARIN SOSYAL VE SOSYAL YAŞAMINA KATILIMLARININ ARTIRILMASI

6

20

KARAPINAR ZİRAAT ODASI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMSAL ÜRÜNLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

7

21

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

8

24

SEYDİŞEHİR SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

SEYDİŞEHİR VE ÇEVRE İLÇELERİ ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

9

25

KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KADINHANI İÇERİSİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI

10

27

AKŞEHİR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

AKŞEHİR KİRAZI İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

11

42

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNİN TOPLUMSAL HAYATTA YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN ARAŞTIRILMASI

12

45

MERAM BELEDİYESİ

TR52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

13

47

KONYA ÇEVRE KORUMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

KONYA SU POTANSİYELİ VE KURAKLIĞIN SUYA ETKİLERİNİN ANALİZİ

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE AJANS PERSONELİ TARAFINDAN KARŞILANACAK TEKNİK DESTEK TALEPLERİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

3

T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

HÜYÜK'TE PROJE KAPASİTESİNİN PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ

3

5

MERAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ

5

10

KARAPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ

2012 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-12-TD-01) Kapsamında Başvurusu Kabul Edilenlerin Dikkatine
+

2012 yılı teknik destek programı (TR52-12-TD-01) kapsamında başvurusu kabul edilenlerin dikkatine

Teknik destek programında başarılı olan yararlanıcılar ve teknik destek hizmetini sağlayacak olan yükleniciler ile tek bir sözleşme imzalanacaktır.
Yapılacak olan sözleşmeyle ilgili olarak, sözleşme takvimi ve yaralanıcılar ile yüklenicilerin, beraberlerinde getirmesi gereken evraklara ilişkin tablo aşağıdadır.

Yararlanıcı kurumların üst yetkilileri, (bu kişiler izinde veya mazeretli ise vekaletini yürüten kişiler vekalet yazıları ile birlikte) aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ajansımıza gelmesi ve beraberlerinde mühür/kaşe bulundurmaları önemle duyurulur.

SÖZLEŞME İMZALANMASI AŞAMASINDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

SÖZLŞME RANDEVU TARİHİ

SAAT

YER

1

4

HÜYÜK İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

HÜYÜK İLÇESİ SU KAYNAKLARININ NİTELİĞİNİN TESPİTİ VE SU KAYNAKLARININ UYGUN BİTKİ DESENİNİN ARAŞTIRILMASI

26/07/2012, PERŞEMBE

10:00

Ajans Hizmet Binası, Konya

2

9

NEFES AİLE ÇOCUK EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI DERNEĞİ

AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADINLAR ÜZERİNDEKİ EKTİLERİNİNİN ARAŞTIRILMASI VE RAPOR HAZIRLANMASI

30/07/2012, PAZARTESİ

10:30

Ajans Hizmet Binası, Konya

3

12

KARAPINAR TİCARET BORSASI

KARAPINAR YONCASININ MARKALAŞMASINA VE PAZARLANMASINA YÖNELİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

30/07/2012, PAZARTESİ

12:00

Ajans Hizmet Binası, Konya

4

14

KARAMAN TİCARET BORSASI

KARAMAN ELMA ÜRETİCİLERİNİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

30/07/2012, PAZARTESİ

11:00

Yatırım Destek Ofisi, Karaman

5

18

SİYASET AKADEMİSİ DERNEĞİ

KADINLARIN SOSYAL VE SOSYAL YAŞAMINA KATILIMLARININ ARTIRILMASI

30/07/2012, PAZARTESİ

11:30

Ajans Hizmet Binası, Konya

6

20

KARAPINAR ZİRAAT ODASI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMSAL ÜRÜNLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

30/07/2012, PAZARTESİ

14:00

Ajans Hizmet Binası, Konya

7

21

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

26/07/2012, PERŞEMBE

14:30

Ajans Hizmet Binası, Konya

8

24

SEYDİŞEHİR SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

SEYDİŞEHİR VE ÇEVRE İLÇELERİ ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

30/07/2012, PAZARTESİ

15:00

Ajans Hizmet Binası, Konya

9

25

KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KADINHANI İÇERİSİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI

31/07/2012, SALI

11:30

Ajans Hizmet Binası, Konya

10

27

AKŞEHİR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

AKŞEHİR KİRAZI İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

31/07/2012, SALI

12:00

Ajans Hizmet Binası, Konya

11

42

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNİN TOPLUMSAL HAYATTA YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN ARAŞTIRILMASI

31/07/2012, SALI

10:00

Ajans Hizmet Binası, Konya

12

45

MERAM BELEDİYESİ

TR52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

31/07/2012, SALI

14:30

Ajans Hizmet Binası, Konya

13

47

KONYA ÇEVRE KORUMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

KONYA SU POTANSİYELİ VE KURAKLIĞIN SUYA ETKİLERİNİN ANALİZİ

30/07/2012, PAZARTESİ

15:00

Ajans Hizmet Binası, Konya

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE AJANS PERSONELİ TARAFINDAN KARŞILANACAK TEKNİK DESTEK TALEPLERİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

SÖZLŞME RANDEVU TARİHİ

SAAT

yer

1

3

T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

HÜYÜK'TE PROJE KAPASİTESİNİN PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ

26/07/2012, PERŞEMBE

14:00

Ajans Hizmet Binası, Konya

3

5

MERAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ

27/07/2012, CUMA

14:30

Ajans Hizmet Binası, Konya

5

10

KARAPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ

27/07/2012, CUMA

15:00

Ajans Hizmet Binası, Konya

Nihai Rapor Belgeleri
Sözleşme Sırasında Getirilmesi Gereken Belgeler
2012 Yılı Teknik Destek Programı Rehber Değişikliği
+

MEVKA tarafından 17.04.2012 tarihinde yayımlanan ve TR52-12-TD Referans Numaralı Teklif Çağrısı

DÜZELTME– I

2012 Teknik Destek Programı Rehberinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

Önceki Hali:

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu:kimler başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

·Valilikler

·Üniversiteler

·Belediyeler

·Bölgesel Kalkınma İdareleri

·İl Müdürlükleri

·İl Özel İdareleri

·Kaymakamlıklar

·İlçe Müdürlükleri

·Araştırma İstasyonu Müdürlükleri

·Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri

·Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

·Teknokentler

·Birlik ve Kooperatif Başkanlıkları

·Konya ve Karaman İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler ve şubesi/temsilciliği bulunan vakıflar

·OSB Müdürlükleri

·Küçük Sanayi Sitesi Başkanlıkları

Son Hali:

2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: kimler başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

·Valilikler

·Üniversiteler

·Belediyeler

·Bölgesel Kalkınma İdareleri

·İl Müdürlükleri

·İl Özel İdareleri

·Kaymakamlıklar

·İlçe Müdürlükleri

·Araştırma İstasyonu Müdürlükleri

·Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri

·Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

·Teknokentler

·Birlik ve Kooperatif Başkanlıkları

·Konya ve Karaman İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler ve şubesi/temsilciliği bulunan vakıflar

·OSB Müdürlükleri

·Küçük Sanayi Sitesi Başkanlıkları

·Bakanlık Bölge Müdürlükleri

·Bölge Müdürlüklerine bağlı İl Şube Müdürlükleri

2012 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-12-TD-02) Kapsamında Başvurusu Kabul Edilenlerin Dikkatine
+

2012 yılı teknik destek programı (TR52-12-TD-02) 2. Dönem kapsamında başvurusu kabul edilenlerin dikkatine.

Teknik destek programında başarılı olan yararlanıcılar ve teknik destek hizmetini sağlayacak olan yükleniciler ile tek bir sözleşme imzalanacaktır.
Yapılacak olan sözleşmeyle ilgili olarak, sözleşme takvimi ve yaralanıcılar ile yüklenicilerin, beraberlerinde getirmesi gereken evraklara ilişkin tablo aşağıdadır.

Yararlanıcı kurumların üst yetkilileri, (bu kişiler izinde veya mazeretli ise vekaletini yürüten kişiler vekalet yazıları ile birlikte) aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ajansımıza gelmesi ve beraberlerinde mühür/kaşebulundurmaları önemle duyurulur.

SÖZLEŞME İMZALANMASI AŞAMASINDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2. DÖNEM KAPSAMINDA

BAŞARILI BULUNAN BAŞVURU SAHİPLERİ (YARARLANICI VE YÜKLENİCİ) İLE

"KONYA AJANS HİZMET BİNASINDA" YAPILACAK SÖZLEŞME İMZALAMA TAKVİMİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

RANDEVU TARİHİ

SAAT

YER

1

19

AKTİF İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK YOLUNDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

08.10.2012, PAZARTESİ

10:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

2

13

BEYŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

HUĞLU AV TÜFEKLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA KAPASİTESİNİN ARŞTRILMASI

08.10.2012, PAZARTESİ

11:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

3

21

CİHANBEYLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

MERADA ORGANİK KOYUNCULUĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ

08.10.2012, PAZARTESİ

14:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

4

7

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KONYA MAKİNE İMALAT SEKTÖR ARAŞTIRMASI

08.10.2012, PAZARTESİ

15:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

5

2

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM MERKEZİ DERNEĞİ (SÜGEM)

GENÇLERİN MESLEKİ BECERİ KONUSUNDA İŞLETMELERİN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARININ ANALİZİ

08.10.2012, PAZARTESİ

16:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

6

24

ILGIN TİCARET ODASI

TERMAL TURİZM MARKALAŞMASI PROJESİ

09.10.2012, SALI

10:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

7

6

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI

09.10.2012, SALI

11:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

8

12

HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

HÜYÜK'TE ORGANİK ÇİLEK ÜRETİMİNİN MARKALAŞTIRILMASI PAZARLANMASI VE İHRACAT KANALLARININ ARAŞTIRILMASI

09.10.2012, SALI

14:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2. DÖNEM KAPSAMINDA

BAŞARILI BULUNAN BAŞVURU SAHİPLERİ (YARARLANICI VE YÜKLENİCİ) İLE

"KARAMAN AJANS HİZMET BİNASINDA" YAPILACAK SÖZLEŞME İMZALAMA TAKVİMİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

RANDEVU TARİHİ

SAAT

YER

9

9

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMAN İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

09.10.2012, SALI

10:00

AJANS HİZMET BİNASI, KARAMAN

10

8

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKOTURİZM EYLEM PLANI

09.10.2012, SALI

11:00

AJANS HİZMET BİNASI, KARAMAN

11

1

KARAMAN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN'DA KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ

09.10.2012, SALI

14:00

AJANS HİZMET BİNASI, KARAMAN

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2. DÖNEM KAPSAMINDA

"AJANS PERSONELİ" TARAFINDAN KARŞILANACAK TEKNİK DESTEK TALEPLERİ İÇİN"KARAMAN AJANS HİZMET BİNASINDA" YAPILACAK SÖZLEŞME İMZALAMA TAKVİMİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

RANDEVU TARİHİ

SAAT

YER

1

17

KARAMAN VALİLİĞİ

KAMU KURUMLARI PCM EĞİTİMİ

09.10.2012, SALI

15:00

AJANS HİZMET BİNASI, KARMAN

2

18

AYRANCI KAYMAKAMLIĞI

AYRANCI KAYMAKAMLIĞI PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ

09.10.2012, SALI

16:00

AJANS HİZMET BİNASI, KARAMAN


i

Nihai Rapor Belgeleri
Sözleşme Sırasında Getirilmesi Gereken Belgeler
2012 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-12-TD-02) 2. Dönem Sonuçları
+

2012 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-12-TD-02)2. Dönem Sonuçları

2012 teknik destek programı2. dönemdeğerlendirme süreci tamamlanmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucu 'başarılı'bulunan başvuru listesi aşağıdaki gibidir. başarılı başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşmelerin imzalanma takvimi, istenecek evraklar ile ilgili dokümanların listesi ve yüklenici ile ajans arasında yapılacak yol haritası toplantı tarihleri ajans internet sitesinde daha sonraki günlerde ilan edilecektir.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

9

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMAN İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

2

19

AKTİF İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK YOLUNDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARINARAŞTIRILMASI KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

3

13

BEYŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

HUĞLU AV TÜFEKLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA KAPASİTESİNİN ARŞTRILMASI

4

21

CİHANBEYLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

MERADA ORGANİK KOYUNCULUĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ

5

7

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KONYA MAKİNE İMALAT SEKTÖRARAŞTIRMASI

6

2

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM MERKEZİ DERNEĞİ (SÜGEM)

GENÇLERİN MESLEKİ BECERİ KONUSUNDA İŞLETMELERİN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARININ ANALİZİ

7

24

ILGIN TİCARET ODASI

TERMAL TURİZM MARKALAŞMASI PROJESİ

8

6

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKO TURİZM EYLEM PLANI

9

8

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN TURİZMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EKOTURİZM EYLEM PLANI

10

1

KARAMAN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN'DA KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ

11

12

HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

HÜYÜK'TE ORGANİK ÇİLEK ÜRETİMİNİN MARKALAŞTIRILMASI PAZARLANMASI VE İHRACAT KANALLARININ ARAŞTIRILMASI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2. DÖNEM KAPSAMINDA AJANS PERSONELİ TARAFINDAN KARŞILANACAK TEKNİK DESTEK TALEPLERİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

17

KARAMAN VALİLİĞİ

KAMU KURUMLARI PCM EĞİTİMİ

2

18

AYRANCI KAYMAKAMLIĞI

AYRANCI KAYMAKAMLIĞI PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ

2012 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-12-TD-03) 3. Dönem Sonuçları
+

2012 yılı teknik destek programı (TR52-12-TD-03) 3. dönem sonuçları.


2012 teknik destek programı 3. dönem değerlendirme süreci tamamlanmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucu 'başarılı' bulunan başvuru listesi aşağıdaki gibidir. başarılı başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşmelerin imzalanma takvimi, istenecek evraklar ile ilgili dokümanların listesi ve yüklenici ile ajans arasında yapılacak yol haritası toplantı tarihleri ajans internet sitesinde daha sonraki günlerde ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

21

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KONSEM)

KONYA TARIM MAKİNELERİ SEKTÖRÜNDE KÜMELENMİŞ FİRMALARIN İHTİYAÇ ANALİZİ-URGE İŞ PLANI.

2

5

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ

SEYDİŞEHİR-YEREL DİNAMİKLER ÖN RAPORU

3

25

KONYA BAROSU

HUKUKTA İHTİSASLAŞMANIN KONYA TİCARET VE SANAYİSİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

4

1

KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞELİ BÖLGESİNİN TURİZM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILARAK STRATEJİK TURİZM PLANININ ÇIKARTILMASI

5

22

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİSTLERİN KONAKLAMA SÜRELERİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KONYA İÇİN STRATEJİLER VE ÖNERİLER

6

2

BOZKIR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

MEYVE KURUTMA POTANSİYELİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI VE YATIRIMCI ANALİZİ

7

16

MERAM ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

KONYA İLİ TOHUMCULUĞUNUN DURUM VE POTANSİYELİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 3. DÖNEM KAPSAMINDA AJANS PERSONELİ TARAFINDAN KARŞILANACAK TEKNİK DESTEK TALEPLERİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

1

10

EMİRGAZİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

EMİRGAZİ İLÇESİNDE PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ

2012 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-12-TD-03) 3. Dönem Başvurusu Kabul Edilenlerin Dikkatine
+

2012 Yılı Teknik Destek Programı (TR52-12-TD-03) 3. Dönem Kapsamında Başvurusu Kabul Edilenlerin Dikkatine.

teknik destek programında başarılı olan yararlanıcılar ve teknik destek hizmetini sağlayacak olan yükleniciler ile tek bir sözleşme imzalanacaktır.yapılacak olan sözleşmeyle ilgili olarak, sözleşme takvimi ve yaralanıcılar ile yüklenicilerin, beraberlerinde getirmesi gereken evraklara ilişkin tablo aşağıdadır. Yararlanıcı kurumların üst yetkilileri, (bu kişiler izinde veya mazeretli ise vekaletini yürüten kişiler vekalet yazıları ile birlikte) aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ajansımıza gelmesi ve beraberlerinde mühür/kaşebulundurmaları önemle duyurulur.

SÖZLEŞME İMZALANMASI AŞAMASINDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 3. DÖNEM KAPSAMINDA

BAŞARILI BULUNAN BAŞVURU SAHİPLERİ (YARARLANICI VE YÜKLENİCİ) İLE

"KONYA AJANS HİZMET BİNASINDA" YAPILACAK SÖZLEŞME İMZALAMA TAKVİMİ

SIRA NO

PROJE NO

BAŞVURU SAHİBİ

TD TALEP ADI

RANDEVU TARİHİ

SAAT

YER

1

21

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KONSEM)

KONYA TARIM MAKİNELERİ SEKTÖRÜNDE KÜMELENMİŞ FİRMALARIN İHTİAYÇ ANALİZİ-URGE İŞ PLANI.

25.01.2013

10:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

2

5

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ

SEYDİŞEHİR-YEREL DİNAMİKLER ÖN RAPORU

25.01.2013

11:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

3

25

KONYA BAROSU

HUKUKTA İHTİSASLAŞMANIN KONYA TİCARET VE SANAYİSİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

25.01.2013

01:30

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

4

1

KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞELİ BÖLGESİNİN TURİZM POTNASİYELİNİN ARAŞTIRILARAK STRATEJİK TURİZM PLANININ ÇIKARTILMASI

25.01.2013

10:00

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

5

22

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİSTLERİN KONAKLAMA SÜRELERİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KONYA İÇİN STRATEJİLER VE ÖNERİLER

25.01.2013

02:30

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

6

2

BOZKIR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

MEYVE KURUTMA POTANSİYELİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI VE YATIRIMCI ANALİZİ

25.01.2013

03:30

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

7

16

MERAM ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

KONYA İLİ TOHUMCULUĞUNUN DURUM VE POTANSİYELİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

25.01.2013

04:30

AJANS HİZMET BİNASI, KONYA

2012 TD - 2 Sözleşme Aşamasında Getirilecek Belgeler
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
+
Okunma :20
Tarih :15 Şubat 2012
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı
+

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda "Doğrudan Faaliyet Desteği Programı" kapsamında uygun Faaliyet başvurularının sunulması amacıyla 24 Aralık 2012 tarihi itibariyle 350.000 TL tutarında Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

"Doğrudan Faaliyet Desteği Programı"hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Rehber ve ekleri:

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuru Rehberi

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBroşürü

Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No

TR52-12-DFD-01

Türü

Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği /Doğrudan Faaliyet Desteği

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

Son Başvuru Zamanı

24.12.2012

25.01.2013 Saat:17:00

Genel Amaç

Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programının amacı; TR52 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesindebölgeselkalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak, sosyo-ekonomik gelişmelere imkân tanıyabilecek aşağıdaki öncelikler doğrultusunda tanımlananyerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarınave diğer faaliyetleredestek sağlamayı amaçlamaktadır.

Öncelikler

·Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetler,

·Bölgede tarım sektörünün güçlendirilmesine yönelik faaliyetler,

·Sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar.

Süre

3 (üç) ay

Bütçe

350.000 TL (Üç yüz elli bin Türk Lirası)

Destek Miktarı

Asgari

Azami

20.000 TL Yirmi bin Türk Lirası)

75.000 TL (Yetmiş beş bin Türk Lirası)

Bütçe Kuralları

·İdari Gider Maliyetleri %2'yi aşmamalıdır,

·Proje bütçesi Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının başvuruları hariç olmak üzere KDV hariç hazırlanmalıdır,

·Ayni katkılar bütçede gösterilmemelidir,

·İnşaat tadilat vb. uygun maliyet dağilidir,

·Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %3’ü (yüzde üç) kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işleminin bulunmaması,

·Alt ve üst Limiti aşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır,

·Eş finansman zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören teklifleröncelikli olarak desteklenecektir.

·Öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine döner sermaye işletmeleri üzerinden fatura karşılığı ödeme yapılır.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı

1.Valilikler,

2.Üniversiteler,*

3.Belediyeler,**

4.İl Müdürlükleri,

5.İl Özel İdareleri,

6.Bakanlık Bölge Müdürlükleri

7.Bölge Müdürlüklerine bağlı İl Şube Müdürlükleri

8.Bölgesel Kalkınma İdareleri,

9.Kaymakamlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri,

10.İlçe Müdürlükleri,

11.Araştırma İstasyonu Müdürlükleri,

12.Araştırma/ Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri,

13.Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

14.Teknokentler

15.Üretici, Yetiştirici Birlikleri ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif*** Başkanlıkları,

16.Konya ve Karaman İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler ve şubesi bulunan vakıflar,

17.OSB Müdürlükleri,

18.Küçük Sanayi Sitesi Müdürlükleri

19.İş Geliştirme Merkezleri ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

*Fakülte/yüksekokul/enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte/yüksekokul/enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.

**Başvuru Sahiplerinden, 5449 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Ticaret ve Sanayi Odaları (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar hariç), birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan proje veya faaliyet desteği alamazlar.

***Kooperatifler, tüzüklerinde, ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin, gelecek beş (5) yıl süresince ortaklarına kar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün genel kurul karar metninde bulunması gerekmektedir.

Özel Durumlar

·Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde doğrudan faaliyet desteği içinen fazla iki (2)başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılındaen fazla bir(1)faaliyet için mali destek alabilir.

·Teknik şartname sunulmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

·Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 27’nci maddesine göre,Kâr Amacı Güden Kurum ve Kuruluşlar ile gerçek kişiler, başvuru sahibi veya ortağı olarak Doğrudan Faaliyet Desteği Programınabaşvuruda bulunamazlar.

Uygun iştirakçi(ler)

Başvuru Sahipleri ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da faaliyet tekliflerine, o faaliyetin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla,iştirakçiolarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, faaliyete sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

Başarı Kriterleri

Faaliyet teklifinin başarılı kabul edilebilmesi için her bir değerlendirme komisyonu üyesinden‘İlgililik’bölümdekırk beş (45) üzerinden en az otuz beş (35)ve tüm değerlendirme komisyonu üyelerinden ortalamaen az yetmiş (70) puanalması zorunludur.

.

2012 DFD Başvuru Ekleri
2012 DFD Başvuru Rehberi
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başarılı Bulunan Başvurular
+

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2012 "doğrudan faaliyet desteği" değerlendirme süreci tamamlanmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucu başarılı bulunan ve 14 şubat 2012 tarihli mevka yönetim kurulu tarafından ilan edilmesine karar verilen başvuru sonuçları listesi aşağıdadır. Başarılı başvuru sahipleri ile yapılacaksözleşmelerin imzalanma takvimive sözleşme için gerekli olacak dokümanların listesi ajans internet sitesindedaha sonraki günlerde ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULAR

SIRA NO

PROJE NO

İL

BAŞVURU SAHİBİ

FAALİYET BAŞLIĞI

1

1

KONYA

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM MERKEZİ DERNEĞİ (SÜGEM)

KONYA VE KARAMAN İLÇELERİ SOSYAL SERMAYE YAPISI

2

5

KARAMAN

KARAMAN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN İLI ENERJI İHTISAS ENDÜSTRI BÖLGESI İLANINA YÖNELIK FIZIBILITE ÇALIŞMASI

3

12

KONYA

KONYA TİCARET ODASI

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

4

26

KONYA

MERAM İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

“ORGANİK TARIMDA MEVCUT DURUM ANALİZİ VE UYGUN STRATEJİLERİN MODELLENMESİ”

5

23

KARAMAN

KARAMAN MOBİLYA VE AĞAÇ İŞLERİ KÜMELENME DERNEĞİ (KARMAK)

KARAMAN MOBİLYA AĞAÇ SANAYİNİN REKABETÇİ YOL HARİTASININ TESPİTİ

6

16

KONYA

KONYA İL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

LISANS, YÜKSEKLISANS VE DOKTORA ÖĞRENCILERI ILE İŞ DÜNYASI ARASINDA ARAYÜZ OLUŞTURMAK

7

10

KONYA

KONYA SANAYİ ODASI

TR52 BÖLGESI TARIMSAL SANAYININ YAPISAL DEĞIŞIM VE DÖNÜŞÜM KAPASITESI VE OLASI YATIRIM ALANLARININ TESPITI PROJESI

8

14

KONYA

KONYA TICARET BORSASI

TR52 BÖLGESI TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DIŞ TICARET ANALIZI

9

29

KARAMAN

KARAMAN VALİLİĞİ

TARIM SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

10

24

KONYA

BOZKIR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

BOZKIRIN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI

11

2

KARAMAN

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN İLİ TURİZM YATIRIM REHBERİ VE HARİTASI

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Başvuru Sahiplerinin Dikkatine!
+

T.C

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA PROJESİ DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!


Tüm yararlanıcıların sözleşme imzalamak üzere, aşağıda toplu listesi verilen (ek-1) tüm evraklarla beraber aşağıdaki tabloda listelenen tarih, saat ve yerde bulunmaları önemle rica olunur.

Sözleşme imzalamak üzere gelen yararlanıcı kurumların üst yetkililerinin, (bu kişiler izinde veya mazaretli ise vekaletini yürüten kişiler vekalet yazıları ile birlikte) beraberlerinde kaşe bulundurmaları önemle duyurulur
.
Ek-1 sözleşme imzalamak üzere hazırlanıp, müracaat anında getirilmesi gereken belgeler listesi

Sözleşme için gerekli tüm evraklar

Diğer dfd evrakları (bilgi için)

Önemli açıklama:
Sözleşme imzalayacak yararlanıcılarının aşağıdaki formları doldurup getirmeleri gerekmektedir:
Ek v : ödeme talebi
Ek vı : mali kimlik formu
Ek vıı: gerçek veya tüzel kişilik belgesi örneği
Ek xıı: destek yararlanıcısının borç sınır ve tutarlarının kontrol edilebilmesi amacı ile verdiği yetki belgesi

Sözleşme imzalayacak kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan destek yararlanıcılarının ise ayrıca destek miktarının %10'u oranında teminat belgesi (destek miktarının ön ödemesi için teminat belgesi) getirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla bu kurumların teminatlarını yatırmadan önce kesinleşen destek miktarını mevka program yönetim birimi başkanı sn. Çakan tanıdık’tan öğrenmeleri önem arz etmektedir.

2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI SÖZLEŞME İMZALAMA PROGRAMI

SIRA NO

PROJE NO

İL

İLÇE

BAŞVURU SAHİBİ

FAALİYET BAŞLIĞI

SÖZLEŞME TARİHİ

SÖZLEŞME SAATİ

SÖZLEŞME İMZA YERİ

KARAMAN

1

5

KARAMAN

MERKEZ

KARAMAN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN İLI ENERJI İHTISAS ENDÜSTRI BÖLGESI İLANINA YÖNELIK FIZIBILITE ÇALIŞMASI

15.03.2013

10:30

MEVKA KARAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

2

23

KARAMAN

MERKEZ

KARAMAN MOBİLYA VE AĞAÇ İŞLERİ KÜMELENME DERNEĞİ (KARMAK)

KARAMAN MOBİLYA AĞAÇ SANAYİNİN REKABETÇİ YOL HARİTASININ TESPİTİ

15.03.2013

11:30

MEVKA KARAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

3

29

KARAMAN

MERKEZ

KARAMAN VALİLİĞİ

TARIM SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

15.03.2013

14:00

MEVKA KARAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

4

2

KARAMAN

MERKEZ

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN İLİ TURİZM YATIRIM REHBERİ VE HARİTASI

15.03.2013

15:00

MEVKA KARAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

KONYA

5

1

KONYA

SELÇUKLU

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM MERKEZİ DERNEĞİ (SÜGEM)

KONYA VE KARAMAN İLÇELERİ SOSYAL SERMAYE YAPISI

15.03.2013

09:30

MEVKA KONYA HİZMET BİNASI

6

12

KONYA

MERAM

KONYA TİCARET ODASI

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

15.03.2013

10:30

MEVKA KONYA HİZMET BİNASI

7

26

KONYA

MERAM

MERAM İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

“ORGANİK TARIMDA MEVCUT DURUM ANALİZİ VE UYGUN STRATEJİLERİN MODELLENMESİ”

15.03.2013

11:30

MEVKA KONYA HİZMET BİNASI

8

16

KONYA

MERAM

KONYA İL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

LISANS, YÜKSEKLISANS VE DOKTORA ÖĞRENCILERI ILE İŞ DÜNYASI ARASINDA ARAYÜZ OLUŞTURMAK

15.03.2013

15:00

MEVKA KONYA HİZMET BİNASI

10

10

KONYA

SELÇUKLU

KONYA SANAYİ ODASI

TR52 BÖLGESI TARIMSAL SANAYININ YAPISAL DEĞIŞIM VE DÖNÜŞÜM KAPASITESI VE OLASI YATIRIM ALANLARININ TESPITI PROJESI

15.03.2013

16:00

MEVKA KONYA HİZMET BİNASI

11

14

KONYA

SELÇUKLU

KONYA TICARET BORSASI

TR52 BÖLGESI TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DIŞ TICARET ANALIZI

15.03.2013

17:00

MEVKA KONYA HİZMET BİNASI

12

24

KONYA

BOZKIR

BOZKIR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

BOZKIRIN TOPRAK HARİTASININ OLUŞTURULMASI

15.03.2013

14:00

MEVKA KONYA HİZMET BİNASI


....

Diğer DFD Evrakları
EK-1 Sözleşmede Talep Edilen Belgeler
Sözleşme İçin Gerekli Tüm Evraklar
2012 Yılı Güdümlü Proje Desteği
+
Okunma :19
Tarih :15 Şubat 2012
2012 GDP Konya Mesleki Eğitim Merkezi
+

Okunma :1,8bTarih :05 Temmuz 2017

MEVKA 2012 GÜDÜMLÜ PROJEBİLGİ FORMU

TEMEL BİLGİLER

Proje adı

KONYA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ GÜDÜMLÜ PROJESİ

Uygulama yeri

KONYA

Proje yürütücüsü kuruluş

KONYA TİCARET ODASI

Proje ortakları

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Özel İdaresi, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği.

Faydalanıcılar

Konya Ticaret Odası, Özel Sektör Temsilcileri, Meslek Sahibi Çalışanlar, Vasıfsız İşçiler ve İşsizler

Temel faydalanıcılar

Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Ticaret Odası, Vasıfsız İşçiler ve İşsizler

Diğer faydalanıcılar

Konya Sanayi Odası, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Proje konusuyla ilişkili diğer kurum
ve kuruluşlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İş adamları ve Sanayiciler, İş-Kur, Dernek ve Vakıflar

Toplam maliyet

8.000.000

Ajans katkı payı

6.000.000 TL; %75

Proje ortak/ortaklarının katkı oranları

Konya Ticaret Odası: %40 (Proje Yürütücüsü)

Konya Büyükşehir Belediyesi: %5

Konya İl Özel İdaresi: %5

Konya Sanayi Odası: %5

Konya Ticaret Borsası: %5

Yapım
işlerinin tahmini bedelinin proje
bütçesine oranı

60%

Proje uygulama
süresi

24 AY

PROJE ARKA PLANI, GEREKÇESİ, HEDEF VE AMAÇLARI

Projenin arka planı ve gerekçesi

Son yıllarda bütün dünyada mesleki eğitim ülkelerin bir numaralı konusu haline gelmiştir. Ülkemizde de yaklaşık 10 yıldır konu yetkililerin gündeminde olmasına karşılık gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak mesleki eğitimdeki yetersizlikler varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye’de mesleki eğitimin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve hatta yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çok sayıda araştırma yapılmış, raporlar hazırlanmış görüş ve öneriler derlenmiştir. Ancak ne yazık ki bu görüş ve önerilerin hayata geçirilmesinde beklenildiği kadar etkili olunamamıştır. Bunun nedeni ilgili ve yetkililerin ayrıntılar arasında kaybolmaları, stratejik öncelikleri belirleyerek stratejik önceliklere göre hareket etmemeleridir. Bir ülkenin sosyo-ekonomik yönden güçlü olabilmesi ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi ancak mesleki yönden çok iyi yetişmiş işgücüyle mümkün olabilir. Türkiye’de meslek eğitimi ve istihdamın yolu yanlış ama yaygın bir algılama ve uygulama ile üniversitelerden geçmektedir. Oysa üniversitelerin asıl işlevi bu olmamalıdır. Bunun sonucu olarak bilimsel araştırma ve bilgi üretimi ihmal edilmekte, üniversite okul düzeyine düşmüş olmaktadır. Buna karşılık, orta öğretim düzeyinde gerçekleşmesi gereken nitelikli insan gücü eğitimi, eskimiş ve istihdam gereklerini karşılamayan, çok parçalı ve çok pahalıya mal olan bir örgün eğitim modeliyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Türkiye’deki mesleki eğitimde en büyük eksiklik, etkin olmayan işletme uygulamalarıdır. Bunun nedeni, pratik eğitimin yapılması öngörüldüğü işletme kanadının yeterince düzenlenmemiş, işveren kesiminin ve meslek kuruluşlarının yeterli ilgi ve hassasiyeti sağlamamış ve konunun öneminin yeteri kadar algılanmamış olmasıdır. Türkiye’de işletme-okul iş birliği yeterince geliştirilemediği için işletmenin istediği insan gücü belirlenmemekte, uygulamalarda istenen düzeyde olmamakta ve yeterince denetlememektedir. Ayrıca pahalı bir yatırım olan meslekî teknik eğitime devlet ve özel sektör tarafından yeterli kaynak aktarılmamakta, işletme ve sektörlerinde yeterince desteği sağlanamadığı için ihtiyaç duyulan bina, tesis ve araç-gereç sağlanamamaktadır.

Aynı durum Konya için de geçerlidir. Sanayi ve ticaret hacmiyle gün geçtikçe gelişmekte olan Konya, üretim ve hizmet standartlarını geliştirmek ve kalitesini arttırmak için nitelikli işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu durumun hasıl olması beraberinde Konya’daki kanaat önderi olan kurumların bir araya gelerek pozitif bir entegrasyon içerisinde çözüm üretecek gerekli girişimlerde bulunmasını gerektirmiştir.

İş dünyasının nitelikli yetişmiş personele ihtiyacı olması. Niteliksiz işgücünün ve işsizlik oranının gün geçtikçe artması. Özel sektör-okul işbirliğinin yeterince gelişmemesi, okullarda gösterilen pratik uygulamaların özel sektörün istediği düzeyde olmaması. İş dünyasının mesleki eğitime gereken önemi ve ilgiyi göstermemesi. Bireylere, genç yaşta sağlıklı mesleki yönlendirme yapılamaması. Bölgedeki reel sektörün kullandığı donanımla mesleki eğitimde kullanılan donanımın uyumsuzluğu.

Kurumlar arası koordinasyonun akıcı bir şekilde sağlanamaması. İşletmelerin ilgisizliğinden dolayı beceri eğitimlerinin hakkıyla verilmemesi gibi durumlar proje gerekçelerini oluşturmaktadır.

Projenin genel hedefi

İş dünyasının ihtiyacı olan yeterli mesleki niteliklere sahip işgücü yetiştirilecek başta bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanıp beraberinde sosyal huzur ve refah seviyesini artırmaktır.

Proje amaçları

·İlimizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik yönden güçlü olabilmesi ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi için çok iyi donatılmış mesleki niteliğe sahip ara eleman işgücünü yetiştirtmektir.

·Sanayinin ve ticaret dünyasının işgücü ihtiyacını tam olarak karşılayabilecek bir eğitim merkezi ve bu merkezde yetişmiş nitelikli işgücü iş dünyasına kazandırmaktır.

·Mesleki eğitim sisteminde pratik eğitimlerin yapıldığı işletme kanadının düzenlenmesi, özel sektörün mesleki eğitime yeterli ilgi ve hassasiyeti göstermelerini sağlamaktır.

·Bireyleri, sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörlerinde istihdam edilmek üzere sektörlerin ihtiyacı olan işgücünü nitelikli olarak eğitmek ve yetiştirmektir.

Bölge Planı ile
olan ilişkisi

Mevlana Kalkınma Ajansı 2010-2012 Bölge planında "İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması"tematik ekseninde yılında"Mesleki eğitimin güçlendirilmesi" önceliği ile Bölgede Mesleki Eğitimin önemine vurgu yapılmıştır.

Günümüzdeki yeni ekonominin rekabet koşulları, örgütlerin, gerek fiziksel gerekse beşeri kaynaklardan optimum düzeyde yararlanarak sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu rekabet çerçevesinde sürekli gelişen ekonomik koşullar ve teknoloji, işgücü yetiştiren eğitim kurumları ile işgücü piyasasının koordinasyonunu zorunlu kılmaktadır.

Geleneksel eğitim yapısı, teknolojik ilerlemeler karşısında yeterli gelmemekte ve sanayicinin talep ettiği işgücünü arz etmekte zorlanmaktadır.Bu kapsamda işgücü arzının talep karşılayabilme şartlarının iyileştirilmesi amacıyla eğitim kurumları ve işverenler arasında sürekli bir işbirliğinin kurulması planlanmıştır.

Bu noktada Bölge Planındaki 2 no'lu Tematik Ekseninde bulunan 2.1 no'lu "Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi" önceliği çerçevesindestratejik olarak,vasıfsız iş gücüne yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Böylelikle tasarlanan "Konya Mesleki Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi"ile bölgedekivasıfsız iş gücünün bölge ekonomisine katkısı ön plana çıkmaktadır.

Günümüzde ekonomi içerisinde emek yoğun sektörlerin önemi gittikçe azalırken, teknoloji (bilgi) yoğun sektörlerin önemi hızla artmaktadır.Bu sektörler daha çok nitelikli işgücü talep etmektedir. Bu talebin karşılanması için vasıfsız işgücüne işgücü piyasasının istekleri doğrultusunda nitelik kazandırılması gerekmektedir. Güdümlü proje kapsamında iş garantili mesleki ve teknik eğitimler ile hayat boyu eğitim çalışmaları desteklenecektir.

Ayrıca Bölge planı stratejilerinde (Strateji 2.1.2), özellikle de, dezavantajlı gruplara yönelik mesleki eğitim faaliyetleri düzenlenmesi çalışmaları bu güdümlü proje kapsamında gerçekleşecektir.Sosyal devlet ilkesinin en önemli gereklerinden birisi dezavantajlı grupların çalışma hayatına katılımlarının sağlanması ve topluma kazandırılmalarıdır.Bu amaçla öncelikle işsizlikten en fazla etkilenen dezavantajlı grupların çalışabilecekleri işlere yönelik dallarda mesleki eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecektir.

Ulusal Plan ve
Stratejiler ile
olan ilişkiler

9. Ulusal kalkınma Planı'nın(2007-2013) "5.3.2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlı Hale Getirilmesi" başlığında bulunan ve253. maddesinde "ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman temininde zorluk yaşanmasına rağmen, 'mesleki eğitim mezunlarının' işsizlik oranı yüksektir" denilmektedir. Bunun önemli nedenleri, planda "....mesleki eğitim sisteminin işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmaması, mevcut mesleki eğitim programlarının ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde güncellenmemesi, donanım eksikliği ve nitelikli eğitim personelinin yetersiz olması" şeklinde açıklanmıştır.

Ayrıca575. maddede"Ekonominin ara eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim faaliyetlerinin kümeleşme ortamı oluşturan OSB’lerde ilgili hizmet kurumları ve özel sektörle etkili işbirliği içinde yaygınlaşmasını sağlayan mekanizmalar güçlendirilecektir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nınUlusal İstihdam Ulusal İstihdam Taslak Stratejisi'ndesosyal taraflar ve/veya üçüncü sektör olarak adlandırabileceğimiz odalar, meslek kuruluşları, işçi işveren kuruluşlarının mesleki eğitime yöneltileceği belirtilmektedir: “Odalar, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının mesleki ve teknik eğitimde daha fazla öncelik almaları sağlanarak özel sektör tarafından verilen uygulamalı eğitimi teşvik etmeleri ve destek olmaları sağlanacaktır… Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermeleri özendirilecektir… Meslek kuruluşları ve vakıfların eğitim kapasitesi oluşturma çalışmaları desteklenecektir.

Ayrıca, bölgenin yakın geleceğini ilgilendirenTR52 Vizyon 2023çalışmasındabelirtilen Eğitim Vizyonu'nda"TR52 bölgesi olarak ülkemizin genel eğitim anlayışı ile bütünleşmiş, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi kullanabilen ve özgün bilgi üretebilen, kendine güvenli, yaratıcı kararlar alabilen, bölge kalkınmasına katkı sağlayacak insan kaynaklarını yetiştirecek bir eğitim alt yapısını sağlamak" olarak belirtilmiştir.Bu çerçevede 2013 yılında"bölgede hızlı teknolojik değişim, uluslararası bütünleşme, artan rekabet ve bilgi ekonomisinin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alan bir mesleki ve teknik eğitim sisteminin tesis edilmesi" ön görülmüştür.

Gerek 9. Kalkınma Planı, TR52 Vizyonu ve gerekse Ulusal İstihdam Taslak Stratejisi'nde belirtildiği üzere mesleki eğitim alanında Ajansımızın sunmayı planladığı"Konya Mesleki Eğitim Merkezi" projesi, ortakları, hizmet kurumları ve özel sektör ile etkili bir işbirliği içerisinde Konya iş gücü piyasasının ihtiyacı olan ve günümüzün teknolojik çağına katılacak "vasıflı-ara-elaman" yetiştirmeyi amaçlamış ve adları geçen plan ve stratejiler ile ilişkilendirilmiştir.

Projenin tamamlayıcılığı

(Bu bölümde projenin bölgedeki diğer ulusal/bölgesel projeler ile olan ilişkileri değerlendirilecektir)

Ülkemizde 2023 hedefleri konulmuş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm stratejiler belirlenerek bir yol haritası oluşturulmuştur. 2023 hedefleri yerelden başlayıp ulusal hedefleri bütünleyecek şekilde bir tümevarımdır. Aynı şekilde Konya da bölgesel olarak 2023 hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan stratejiler ve eylemler tayin edilmiştir. Konya Mesleki Eğitim Merkezi Projesi de 2023 hedeflerine ulaşmak için tayin edilen eylemlerden birisidir. Yakın vadede 2023 perspektifinde varılacak sosyo-ekonomik hedeflere ulaşmak için önemli bir katkı sağlamaya başlayacaktır.

Konya Mesleki Eğitim Merkezi, proje ortaklarının ve iştirakçilerin bünyesinde hali hazırda mevcut olan veya yakın zamanda olacak olan mesleki eğitimi geliştirme ve iyileştirmeye yönelik proje, faaliyet ve oluşumlarına katkı sağlayacak, kalifikasyonlarını arttıracaktır. Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Merkezleri, Odalar ve Organize Sanayi Bölgeleri yönetiminde bulunan meslek geliştirme faaliyetleri, Lojistik Köy, Bölgesel İnovasyon Merkezi, Çift hatlı demiryolu yük taşımacılığı gibi bölgesel projeler Konya Mesleki Eğitim Merkezi’nin gelişimine aynı zamanda eğitim merkezi de bu projelerin uygulanmasında ve sürdürülebilirliğinde ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücünün yetişmesine katkı sağlayacaktır.

ÖN DEĞERLENDİRME

Projenin sektörel ve bölgesel etkileri (Bu bölümde projenin olası ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri sektörel ve bölgesel açıdan değerlendirilecektir.)

Bugün Konya, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan sektörel performansıyla ülkesi için önemli derecede katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş sahaları oluşturmakta,işsizlik sorununun çözümüne ciddi katkılar sağlamaktadır. Ancak nitelikli işgücünün sağlanamaması durumu, bu yükselme ivmesinin sürdürülebilirliği açısından tehlike arz etmektedir.

Konya Mesleki Eğitim Merkezi, Konya’nın öne çıkan sektörleri olan toptan perakende ticaret, imalat, inşaat ve ulaştırma depolama sektörlerinin yanı sıra diğer sanayi ve hizmet sektörlerini geliştirecek, bölge ve ülke çapında Konya’yı sektörlerin iş hacminin büyük olduğu önemli bir merkez haline getirecektir. Sektörel alanlarda üretim ve hizmet standartları yükselecektir.

Hali hazırda meslek sahibi olan işgücü mesleki gelişimini sağlayıp, mevcut işsiz potansiyeli meslek edinip sonuçta nitelikli işgücü elde edilecektir. Bununla beraber bölgede yaşayanların sosyo ekonomik gücü artacaktır.

Proje Riskleri (Bu bölümde projenin yapım aşamasında ortaya çıkabilecek risklerin yanı sıra projeden beklenen faydanın sağlanamaması riskideğerlendirilecektir).

Sadece Güdümlü projenin değil tüm projelerin bir kısım riskleri vardır.Ajansımız bu tür riskleri minimize etmek için özellikle de uygulama aşamasında aktive edilen, Ajansın farklı birimlerinden ve farklı meslek guruplarından oluşan multidisipliner bir Komisyon kurmuştur.Bu komisyonun başlıca hedefi Güdümlü Projenin uygulanma aşamasında ortaya çıkması muhtemel soru ve sorunlara etkinlikle cevap vermesi ve projenin amacına uygun ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.Ayrıca aşağıda olası riskler ve çözüm önerileri belirtilmiştir.

Risk:Proje ortakları ve iştirakçileri arasında oluşabilecek koordinasyon ve iletişim aksaklıkları ve motivasyon bozukluğu.

Çözüm:Proje ortakları ve iştirakçileri ile koordinasyon konusunda Ajansımız da resmi olmakla beraber özel ilişkileri çerçevesinde iletişim ve motivasyon bozukluklarını giderecektir.

Risk:Proje ortakları ve iştirakçilerinden bir veya birkaçının projeden ayrılması, ortaklık veya iştirakçilik durumunda mutabık kalmaması.

Çözüm: Proje ortakları ve iştirakçilerinden bir veya birkaçının projeden ayrılması durumunda Proje yürütücüsü Konya Ticaret Odası ilgili katkıyı kendisi tamamlayarak Projenin bitirilmesini sağlayacaktır.

Risk:Özel sektörün mesleki eğitim merkezinde olması istenilen karar verici ve karar alıcı pozisyonda olmaması, beklenen ilgi ve hassasiyeti göstermemesi.

Çözüm:Projenin kendisi hali hazırda özel sektör temsilcileri tarafından yürütülmekte ve %60'ı kadarı da finanse edilmektedir.

Risk:Mesleki eğitim merkezinin konuşlandırılmasına göre oluşabilecek ulaşım ve yaşam alanı sorunları.

Çözüm:Bu konu çok tartışılmış ve bu tür merkezlerin benzerleri Avrupa'da, özellikle de Almanya'da, izlenmiş ve ilgililer ile görüşmeler yapılmıştır.Eğitim Merkezi'nin şehir merkezine değil aksine Organize Sanayi Bölgeleri gibi iş merkezlerine yakın olması Mesleki Eğitimin daha yerinde ve etkin olacağı anlaşılmıştır.Bu nedenle eğitime katılacak öğrenciler/kursiyerler Eğitim Merkezi'ne özel otobüsler ile toplu olarak taşınacaktır.Bununla ilgili hem proje yürütücüsü ve ortakları ve hem de özel sektör temsilcileri taahhütte bulunmaktadırlar.

Risk:Mesleki eğitim merkezinde kullanılacak makine ve ekipmanın, öncelikle sanayi ve daha sonra hizmet sektörlerinde kullanılan makine ve ekipmana uygun olmaması.

Çözüm:Mesleki eğitim merkezinde kullanılacak makine ve ekipman geniş bir şekilde araştırılıp sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda proje hazırlama döneminde gerçekleşecek ve başvuru paketi içinde detaylı bir şekilde bulunacaktır.

Risk:Bina inşaat zemin etüdünden kaynaklanabilecek sorunlar.

Çözüm:Bu tür sorunların uygulamada ortaya çıkmaması için proje hazırlık aşamasında Zemin Etüdü sonuçları talep edilecek ve fiziki yapı bu sonuçlara göre projelendirilecektir.Bunun getirebileceği ekstra masraflar da proje yürütücüsü ve ortakları tarafından karşılanacaktır.

2011 Yılı Mali Destek Programları
+
Okunma :51
Tarih :15 Şubat 2011
Mali Destek Programlarına Başvuracakların Dikkatine
+

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Mali Destek ProgramlarınaBaşvuracakların Dikkatine

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı 19 Ağustos 2011 tarihi itibariyle "Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" ve "İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı" başlıklarında proje teklif çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Son dönemlerde,Mevlana Kalkınma Ajansı’nın sorumluluk sahası olan Konya ve Karaman illerinde; kendilerini Ajans personeli ya da Ajansla bağlantılı olarak tanıtmak suretiyle, Ajansımızın yürüttüğü Mali Destekler hakkında yardımda bulunmayı taahhüt eden ve bu süreçten nemalanmak isteyen şahıs ve kuruluşların varlığına dair duyumlar alınmaktadır. Mali ve Teknik Destek Programlarıyla ilgili Mevlana Kalkınma Ajansı’nın hiçbir özel yasal temsilcisi, danışman firması, danışmanı vb. şahıs ve kuruluşla -tarafsızlık ilkesi gereğince - bağlantısı veya anlaşması bulunmamaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansına sunulan projeler Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından objektif kriterler uygulanarak değerlendirilecektir. Bahse konu şahıs ve kuruluşların proje yazma ve yürütme konusundaki taahhütlerinin Ajansımız açısından hiçbir bağlayıcılığı bulunmamakta olup bu kişiler tarafından verilen proje kabul garantilerinin geçerliliği söz konusu değildir.

Ayrıca kendisini Ajans personeli, özel yetkilisi, temsilcisi, danışmanı vb. gibi çeşitli isim ve unvanlarla Ajansla bağlantılı olarak tanıtan şahıs ve kuruluşlar hakkında Ajansımıza bilgi verilmesini, mali destek programlarıyla ilgili olarak bilgi taleplerinde Mevlana Kalkınma Ajansı ile direkt olarak temasa geçilmesini önemle rica ederiz

Bu tür şahıs ve şirketlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Başvuruların kabulünde projelerin herhangi bir danışmanlık şirketince hazırlanmış olması şartıaranmamaktadır.

Bilgilendirme Toplantıları
+

2011 MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI KONYA VE KARAMAN’DA YAPILDI.

2011 Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısı, Konya’da Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda; Valimiz Sayın Aydın Nezih DOĞAN, Konya Milletvekili Mustafa KABAKÇI, Ticaret Odası Başkanı Selçuk ÖZTÜRK, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan KORKMAZ, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet AKMAN, İl Müdürleri ve katılımcılar yer aldı.

KARAMAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Yunus Emre Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Karaman Valisi Süleyman Kahraman, Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, Karaman Belediye Başkanı Dr. Kâmil Uğurlu, MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman, Daire Müdürleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından 2011 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile 2011 İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

KSO Bilgilendirme Toplantısı
+

KSO Bilgilendirme Toplantısı

MEVKA, Konya Sanayi Odası(KSO) üyelerini 2011 Mali Destek Programları hakkında bilgilendirdi. KSO’da gerçekleştirilen toplantıda Ajans Program Yönetimi Birimi Uzmanlarında O. Fatih Yalçın ve Erdem Koçoğlu, İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine yönelik mali destek programı ile ilgili işadamlarından gelen soruları cevaplandırdı. Katılımcılara, Proje Tekliflerinin sürdüğü ve programa proje teklif edebilmek için belirlenen son başvuru tarihinin 3 Kasım 2011 saat:17:00 olduğu hatırlatıldı.

Başarılı Proje Sahiplerine Duyuru
+

İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

VE

KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANMIŞ BAŞVURU SAHİPLERİNE DUYURU

Bilindiği gibi Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 27.12.2011 tarihli onayıyla İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı ile Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Ajansımızla Sözleşme imzalayacaklar internet sitemizde duyurulmuştur. Başvuru sahiplerine mevzuat gereği yapılması gereken resmi tebligatlar çok kısa bir süre içerisinde yapılacak ve sözleşme imzalamak için 10 işgünü süre bu tebligat ile başlayacaktır. Zamanın verimli kullanılması açısından aşağıda verilen ve sözleşme aşamasında Başvuru sahipleri tarafından ibraz edilmesi gerekli belgelerin, başvuru sahipleri tarafından ellerine resmi tebligatın ulaşmasını beklemeden hazırlanması, büyük önem arz etmektedir.

Sözleşmeler için her bir başvuru sahibine ayrı randevu verilecek olup, bu randevunun ne zaman gerçekleşeceği Ajansın internet sitesinden takip edilebilecektir.

EK-1 SÖZLEŞME İMZALAMAK ÜZERE HAZIRLANIP, MÜRACAAT ANINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER LİSTESİ:

SIRA NO

2011KIRSALKALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İÇİN MÜRACAAT ANINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER LİSTESİ

2011İKTİSADİİŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMIİÇİN MÜRACAAT ANINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER LİSTESİ

1

EK VI Mali Kimlik Formu(İlgili banka (VAKIFBANK herhangi bir şube) tarafından onaylanması zorunludur. )

EK VI Mali Kimlik Formu(İlgili banka (VAKIFBANK herhangi bir şube) tarafından onaylanması zorunludur. )

2

EK VII Kimlik Beyan Formu(Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı doldurulmalıdır.)

EK VII Kimlik Beyan Formu(Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı doldurulmalıdır.)

3

EK XII Mali Kontrol Taahhütnamesi(Başvuru sahipleri, bu belgeyiajans internet sitesindenindirip dolduracak ve noter onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır edeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarından noter onayı aranmayacaktır.)

EK XII Mali Kontrol Taahhütnamesi(Başvuru sahipleri, bu belgeyiajans internet sitesindenindirip dolduracak ve noter onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır edeceklerdir.)

4

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarından (meslek odaları, borsalar vb) Ajanstan Talep Edilen Destek Tutarının %40’ı kadar teminat;

Ajans tarafından teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Tedavüldeki T.C. parası (AjansınT.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR 59 0001 0001 6851 3651 7250 01 Nolu hesabınayatırıldığına ilişkin dekontun ibraz edilmesi gerekir)

b)Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları

İSTENMEMEKTEDİR.

5

Başvuru Sahibi, Projenin uygulanacağı fiziki mekânınsahibi ise“güncel tapu kaydının noter onaylı sureti” veyakiracı ise“ tasdikli kira kontratı,”(Kamu Kurum ve Kuruluşu ve Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarından istenmemektedir).

Başvuru Sahibi, Projenin uygulanacağı fiziki mekânınsahibi ise“güncel tapu kaydının noter onaylı sureti” veyakiracı ise“noter tasdikli kira kontratı,”

6

Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının, proje uygulanması için kanunla zorunlu kılınmışruhsatvediğer izinler(ÇED ile ilgili belge, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu izin belgesi vb.)

Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının, proje uygulanması için kanunla zorunlu kılınmışruhsatvediğer izinler,(ÇED ile ilgili belge, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu izin belgesi vb.)

7

Proje toplam bütçesinin binde8.25(sekiz nokta yirmi beş)'i kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Damga Vergisinin yatırılması ile Ajansımızın bir sorumluluğu yoktur),

Proje toplam bütçesinin binde8.25(sekiz nokta yirmi beş)'i kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Damga Vergisinin yatırılması ile Ajansımızın bir sorumluluğu yoktur),

8

 • Sözleşme tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge (sadece kamu tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları için aranmaz)

 • Vergi borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge (sadece mahalli idareler için aranmaz);

Vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge,

9

KırsalKalkınma Mali Destek Programı kapsamında, Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair yetkili icra dairelerinden alınmış belge,

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair yetkili icra dairelerinden alınmış belge,

10

Sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge.(Noter onaylı imza sirküleri, Yetkili karar organlarınca alınmış yetki kararı, Görevlendirme yazıları vb),

Sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge.(Noter onaylı imza sirküleri, Yetkili karar organlarınca alınmış yetki kararı, Görevlendirme yazıları vb),

11

İSTENMEMEKTEDİR.

İktisadi 3 Öncelik Alanındaki Başvuru Sahipleri Uygulama Yeri İle İlgili Koordinat Gösterir Belge

12

İSTENMEMEKTEDİR.

İktisadi Projelerde NACE Kodu için ilgili odadan "Faaliyet Ekspertiz Raporu"

13

Mevlana Kalkınma Ajansına borcu bulunan ilgililerin tüm borçlarını ödediklerine, yapılandırdıklarına ve/veya bu yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiklerine dair güncel belge

İSTENMEMEKTEDİR.

14

İSTENMEMEKTEDİR.

Başvuru sahibinin, başvuru tarihi itibariyle Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya ve Karaman illerinde)merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ Tanımına uyması gereklidir) kayıtlı olduğunukanıtlayan belge (Ticaret Sicil Gazetesi).

Proje Özel Hesabının açılması konusunda karşılaşılan problemleri VAKIFBANK Zafer Sanayi Şubesi KOBİ Portföy Yöneticisi Mehmet Salih YİĞİT beye ( 0332 248 23 02 / 0532 498 88 85) iletmeniz gerekmektedir

EK VI - Mali Kimlik Formu
EK VII Gerçek Kişiler İçin Kimlik Beyan Formu
EK VII - Kamu Kurumları İçin Kimlik Beyan Formu
EK VII - Tüzel Kişiler İçin Kimlik Beyan Formu
EK XII - Mali Kontrol Taahütnamesi - Kamu Kurumları Dışındaki Yararlanıcılar İçin
EK XII - Mali Kontrol Taahhütnamesi - Kamu Kurumları İçin
Destek Almaya Hak Kazanmış Başvuru Sahiplerine Duyuru
+

İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMIVE

KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANMIŞ BAŞVURU SAHİPLERİNE DUYURU

2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanmış olduğunuz projelerinizle ilgili yapılacak olan Destek Sözleşmesini imzalamak üzere aşağıda belirtilen randevu tarih ve saatlerinde Konya için ajansımız merkez binasında, Karaman için Karaman Yatırım Destek Ofisimizde daha önce ilan edilen "sözleşme esnasında hazır bulundurulması gereken belgeler"le birlikte hazır bulunmanızı istirham ederiz. Belirtilen randevu saatleri zaman kaybını önlemek için tayin edilmiştir. Her türlü sorularınız için ilgili Uzmanınızla iletişime geçebilirsiniz.

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İMZALAMA RANDEVU TARİHLERİ
S.NO PROJE NO BAŞVURU SAHİBİ BAŞVURU ADI İLGİLİ UZMAN RANDEVU TARİHİ SAAT
1 2 SEBAHATTİN KILINÇ AKEMS ENDÜSTRİYEL MAKİNE İLK YERLİ ROTOR VE STATOR (MONOPOMP) ÜRETİMİ Ömer Faruk CANTİMUR 25.01.2012 14:30
2 7 BÜYÜKTEMİZ MAKİNE OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN.TİC.LTD.ŞTİ TÜRKİYE DE TEK VE İLK ENDÜSTRİYEL DİKİŞ MAKİNESİ ÜRETİMİ VE TİTEM MARKASIYLA İHRACATIN ARTIRILMASI MUSA GÜNDEN - HALİL UFUK ÇİFTÇİ 25.01.2012 10:30
3 8 CANBİLENLER DÖKÜM MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YENİ GELİŞTİRİLEN SU SANTRİFÜJ POMPA VE PARÇALARININ TİCARİLEŞTİRİLMESİ Ömer Faruk CANTİMUR 25.01.2012 11:00
4 9 MERAM KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI GEÇMİŞİN KÜLTÜRÜNDEN GELECEĞİN TURİZME : KİLİSTRA Ömer Faruk CANTİMUR 25.01.2012 10:00
5 10 BAŞARI DEĞİRMEN VE GIDA MAK. SAN. TİC.LTD. ŞTİ AR-GE UYGULAMASIYLA PROTOTİPİ YAPILMIŞ PNOMATİK ÖĞÜTÜCÜNÜN ‘MAXMILL VALS’ MARKASIYLA TİCARİLEŞTİRİLMESİ Çağatay TRAŞ 25.01.2012 10:00
6 12 K.Y.S. KÜRKÇÜOĞLU DÖKÜM RULMAN YATAKLARI VE OTOMOTİV SAN. LTD. ŞTİ. KONİK SIKMALI BURÇ PROTOTİPİNİN SERİ İMALATI VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ İBRAHİM ÖREN 25.01.2012 14:00
7 15 AYRANCI BELEDİYESİ AYRANDEDE TÜRBESİ ÇEVRE DÜZENLEME Ali KÜT 26.01.2012 11:00
8 18 SGF ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. YENİLİKÇİ SELEKTİF VE FOTOVOLTAİK YÜZEY KAPLAMALI GÜNEŞ PANELLERİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ Çağatay TRAŞ 25.01.2012 10:30
9 20 TUZLUKÇU İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUKÇU'DA ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM EĞİTİMİ ERDEM KOÇOĞLU 25.01.2012 11:00
10 22 BOZKIR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SÜT KALİTESİNİ EĞİTİMLE YAKALA GÜRBÜZ ÇOBAN 25.01.2012 11:30
11 24 KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKTAN GELECEĞE GÜVENLİ ÜRÜN Ali KÜT 26.01.2012 11:00
12 25 BAŞYAYLA KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKBAŞ HAYVAN İŞLETMELERİNDE BİYOGÜVENLİK Ali KÜT 26.01.2012 15:30
13 26 KARAMAN TARIMSAL DANIŞMANLIK VE YAYIM HİZMETLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ YANAN ANIZ KABOLAN GELECEK Ali KÜT 26.01.2012 15:00
14 27 CİHANBEYLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ KIRKIŞLA VE AĞABEYLİ KÖYLERİNDE ÜRETİLEN İNEK SÜTÜ MİKTARI VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK EĞİTİM PROJESİ Çağatay TRAŞ 26.01.2012 15:30
15 28 BEYŞEHİR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE SU SPORLARI İLE İLGİLİ ALT YAPININ GELİŞTİRİLEREK TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİNİN SAĞLANMASI DİLEK GÖVERCİN 25.01.2012 10:00
16 29 YAŞARSAN AV TÜFEKLERİ MEHMET YAŞAR TÜREDİ YAŞARSAN’DA TEKNOLOJİ YENİLEME İLE KAPASİTE, VERİMLİLİK VE İSTİHDAM ARTIŞI PROJESİ İBRAHİM ÖREN 26.01.2012 11:30
17 30 ENGİN TARIM MEYVECİLİK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KARAMAN ŞUBESİ ELMA TESİSİ KAPASİTE VE VERİMLİLİK ARTIŞI İLE İHRACAT İSTİHDAM VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMA PROJESİ Ali KÜT 25.01.2012 11:30
18 37 KADINHANI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ MANTARCILIĞI GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ MUSA GÜNDEN-HALİL UFUK ÇİFTÇİ 26.01.2012 17:00
19 39 "SANCAK PLASTIK TURIZM SANAYI TIC.LTD.ŞTI " SUYUN AKIŞINA YÖN VERİYORUZ Çağatay TRAŞ 25.01.2012 16:00
20 46 KULU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI ANIZ YAKMAYI ÖNLEYEREK TOPRAK VERİMLİLİĞİNDE SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK GÜRBÜZ ÇOBAN 25.01.2012 10:30
21 47 KULU İLÇE GIDA TARIMVE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TUZYAKA KASABASINDA MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME MUSTAFA YILMAZ 26.01.2012 16:00
22 53 HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KÖYÜMDE GÜVENİLİR VE TAM GIDA PROJESİ ÇAKAN TANIDIK 26.01.2012 16:00
23 58 DEREBUCAK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GEMBOS OVASINDA ALTERNATİF ÜRÜN UYGULAMALARI EĞİTİMİ İBRAHİM ÖREN 25.01.2012 11:30
24 59 KAZIMKARABEKİR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ÜRETİM VE KOOPERATİFÇİLİK Ali KÜT 26.01.2012 14:00
25 61 ILGIN BELEDİYESİ ILGIN TERMAL ALANINDA ,SAĞLIK TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ, YÖREYE ÖZGÜN EL SANATLARININ ÜRETİMİ VE PAZARLANMASI İÇİN ALIŞVERİŞ MEKANIN DÜZENLENMESİ Çağatay TRAŞ 26.01.2012 16:00
26 64 MUSTAFA CEYLAN HİDROLİK MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. ORTA-İLERİ TEKNOLOJİ GRUBUNDAKİ DORSE DİNGİLLERİNİN İHRACATLARININ ARTIRILMASI İBRAHİM ÖREN 25.01.2012 14:30
27 67 UMUT SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ UMUT SÜT GIDA FİRMASININ ATÖLYE MODERNAZİSYON PROJESİ Ömer Faruk CANTİMUR 25.01.2012 11:30
28 69 KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİRLİK BERABERLİK YENİ YATIRIMLARA ÖNDERLİK İBRAHİM ÖREN 26.01.2012 11:00
29 72 GÜNEYSINIR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ B.BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİN EĞİTİMİ PROJESİ DİLEK GÖVERCİN 25.01.2012 11:00
30 74 ÜÇSA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. ÜÇSA REKABETÇİLİĞİ Ali KÜT 25.01.2012 15:30
31 80 MAVCI OTOMOTİV TAŞIMACILIK MAKİNE TARIM DÖKÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAVCI KAPASİTE ARTIRIM PROJESİ Çağatay TRAŞ 26.01.2012 10:00
32 83 SEYDİŞEHİR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TOPRAĞI SÜRMEDEN DİREK EKİM MİBZERİ ALIMI VE EĞİTİMİ MEHMET ALİ ÇİNAR 25.01.2012 16:00
33 89 HATIPLI KARDEŞLER DÖKÜM MAKİNA SANAYİ A.Ş. DÖKÜM KALIPLAMA HATTININ KURULUMU VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACAT ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI İBRAHİM ÖREN 25.01.2012 15:00
34 93 DEREBUCAK KAYMAKAMLIĞI DEREBUCAK ÇAMLIK MAĞARALARI ALT YAPI DÜZENLEMESİ GÜRBÜZ ÇOBAN 25.01.2012 09:30
35 94 KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAZİYE HATUN KERVANSARAYI RESTORASYON PROJESİ MEHMET ALİ ÇİNAR 25.01.2012 11:00
36 95 S.S.ELDEŞ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ SAĞLIKLI SÜT İÇİN EĞİTİM VE SOĞUTMA TANKI Ömer Faruk CANTİMUR 26.01.2012 14:30
37 107 DOĞADAN TARIM HAYVANCILIK VE SÜT İŞLETMELERİ SAN.TİC.A.Ş. ELMA ÜRETİMİNDE DON ZARARLARININ MİNİMİZE EDİLMESİ PROJESİ Ali KÜT 25.01.2012 14:30
38 108 SARAYÖNÜ KAYMAKAMLIĞI MÜZELER KENTİ SARAYÖNÜ Çağatay TRAŞ 26.01.2012 16:30
39 110 GÖKTEPE BELEDİYESİ GÖKTEPE DEN ROMA ANTİK KENTİNE YOLCULUK Ali KÜT 26.01.2012 11:00
40 111 BESCO OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İTHAL ÜRÜN PAZARINI YERLİ ÜRÜN PAZARINA DÖNÜŞTÜREREK İHRACAT KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK Çağatay TRAŞ 25.01.2012 11:30
41 116 SELÇUKLU BELEDİYESİ TÜRKİYE KONYA’DA BULUŞUYOR MUSTAFA YILMAZ 26.01.2012 16:00
42 119 ÇELİKEL TARIM MAKİNALARI SAN VE TİC LTD ŞTİ PROTOTİPİ TAMAMLANMIŞ OLAN VE TÜRKİYE’DE İLK KEZ KAMYON VE TIRA YÜKLEME YAPABİLEN BALYA TOPLAMA MAKİNELERİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ MUSA GÜNDEN-HALİL UFUK ÇİFTÇİ 25.01.2012 11:00
43 120 ORTA ANADOLU BAHRİ DAĞDAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI YAŞAMA KARABUĞDAYLA MERHABA MUSA GÜNDEN-HALİL UFUK ÇİFTÇİ 26.01.2012 17:00
44 121 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR KÖYÜ SİLLE DE TURİZM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ OSMAN FATİH YALÇIN 26.01.2012 16:30
45 124 KARDONYA SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARDONYA FİRMASI İŞLENMİŞ SÜT ÜRÜNLERİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ MURAT DOĞAN 25.01.2012 14:00
46 126 AKŞEHİR BELEDİYESİ TESCİLLİ KİLİSE, GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU JEOLOJİK-JEOTEKNİK VE JEOFİZİK RAPOR HAZIRLANMASI, RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON, ÇEVRE DÜZENLEME, GÜÇLENDİRME, MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSAT VE ARASTA SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA VE KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI MUSA GÜNDEN-HALİL UFUK ÇİFTÇİ 26.01.2012 16:30
47 131 KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI MODERN SULAMA TEKNİKLERİ EĞİTİM PROJESİ Ali KÜT 26.01.2012 11:00
48 132 KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ MADENŞEHRİ – SÜLEYMANHACI KÖY YOLUNUN TURİZME KAZANDIRILMASI Ali KÜT 26.01.2012 11:00
49 133 KARAMAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ RİSKLİ TURİZM ETKİNLİKLERİNDE KURTARMA FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Ali KÜT 26.01.2012 11:00
50 135 KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ TURİZMDE ULAŞIM GÜVENLİĞİ Ali KÜT 26.01.2012 11:00
51 142 KONYA TİCARET BORSASI BUĞDAYDA KALİTE İÇİN GÖRSEL YAYIM Ömer Faruk CANTİMUR 25.01.2012 15:30
52 143 HADİM SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ HADİM KİRAZI’NIN COĞRAFİ İŞARET OLARAK TESCİLİ MEHMET ALİ ÇİNAR 25.01.2012 14:00
53 146 HADİM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞCILIKDA ALAŞEHİR ÇİFTÇİLERİYLE KARDEŞ OLUYORUZ MEHMET ALİ ÇİNAR 25.01.2012 15:00
54 148 STF FİLTRE TARIM SULAMA SİSTEMLERİ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HASSAS TARIM UYGULAMALARINDA YENİLİK Çağatay TRAŞ 25.01.2012 14:00
55 149 EKİM ISITMA GEREÇLERİ NAYLON VE TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE MODERNİZE EDİLECEK İŞLETMEMİZİN GIDA GÜVENLİĞİNİN VE HAYVAN REFAHININ SAĞLANMASI PROJESİ GÜRBÜZ ÇOBAN 26.01.2012 14:00
56 158 ASFAROĞLU METAL OTOMASYON EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PROTOTİP AŞAMASI TAMAMLANMIŞ YANGIN HİDRANTININ TİCARİLEŞTİRİLMESİ İLE KATMA DEĞER KAZANDIRILMASI Çağatay TRAŞ 25.01.2012 11:00
57 159 KARAMAN BELEDİYESİ TAPUCAK MAHALLESİ 84. SOKAKTA I.ETAP KÜLTÜREL MİRASIN KORUNARAK KÜLTÜR TURİZMİ ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI PROJESİ Ali KÜT 26.01.2012 11:00
58 161 TAŞKALE BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA İÇİN TAŞKALE KASABASI İNCESU MAĞARASINDA KIRSAL TURİZM ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI PROJESİ Ali KÜT 26.01.2012 11:00
59 163 HAYIROĞLU BELEDİYESİ BONCUKLU HÖYÜK CİVARI ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ İBRAHİM ÖREN 25.01.2012 10:00
60 166 KONYA JAPON KÜLTÜR MERKEZİ DERNEĞİ KONYA NIN JAPONYA DA TANITIM VE TURİZM İŞBİRLİĞİ MUSA GÜNDEN-HALİL UFUK ÇİFTÇİ 26.01.2012 10:00
61 167 HAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VE MODERN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TRANSFERİ MUSA GÜNDEN-HALİL UFUK ÇİFTÇİ 25.01.2012 14:30
62 169 ELFATEK ELEKTRONİK MAKİNE VE OTOMASYONU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 VE 12 BUTONLU ENDÜSTRİYEL VİNÇ KUMANDASI TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI GÜRBÜZ ÇOBAN 25.01.2012 17:00
63 175 BİRLEŞİM TARIM MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. DÜNYA’YA AÇILAN PENCERE Çağatay TRAŞ 25.01.2012 14:30
64 176 ATARA MAKİNE OTOMASYON SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. DEĞİRMEN MAKİNLERİ İMALATINDA YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNTEMLERLE GELİŞTİRİLEN MAKİNE VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ GÜRBÜZ ÇOBAN 25.01.2012 14:00
65 180 HARMAK ZİRAAT MAKİNALARI SAN VE TİC LTD ŞTİ TÜRKİYE’DE İLK KEZ % 100 YERLİ BALYA MAKİNESİ BAĞLAMA ÜNİTESİ İMALATI PROJESİ MUSA GÜNDEN-HALİL UFUK ÇİFTÇİ 25.01.2012 10:00
66 188 GÜN’AY ISI ALİMİNYUM İNŞ. ZİRAAT ALETLERİ OTOM. NAKL. TİC. VE SAN. TAAH. LTD. ŞTİ. YENİ ÜRÜNÜMÜZ VAKUMLU KOLLEKTÖR İLE REKABETÇİ DÜNYADA LİDER ROL ALMAK MUSA GÜNDEN-HALİL UFUK ÇİFTÇİ 25.01.2012 14:30
67 195 MONİVA OTOMOTİV VE GIDA SAN. TİC. A.Ş. TEKNOLOJİSİ TEK BOR KARIŞIMLI AR-GE UYGULAMALI FREN PABUÇLARI KAPLAMA PROJESİ GÜRBÜZ ÇOBAN 26.01.2012 10:30
68 201 CHS AMBALAJ YALITIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AB STANDARTLARINDA GIDA AMBALAJI ÜRETİMİ VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRARAK YENİ PAZARLARA AÇILMA PROJESİ Ali KÜT 25.01.2012 10:30
69 208 ŞENTAV BESİCİLİK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YUMURTA ÜRETİM SÜRECİMİZDE GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İBRAHİM ÖREN 26.01.2012 10:00
70 220 KONDÖKSAN DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERİN İHRACATLARININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ÜRETİM ALT YAPISI OLUŞTURMA GÜRBÜZ ÇOBAN 26.01.2012 09:30
71 221 BUMEKS DİŞLİ OTOMOTİV ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İHRACATA YÖNELİK AR-GE ALT YAPISI OLUŞTURMA MEHMET ALİ ÇİNAR 25.01.2012 10:00
72 224 KARDEŞLER TAVUKÇULUK EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CİVCİV YETİŞTİRME SÜRECİNDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLERİN KULLANILMASI Çağatay TRAŞ 25.01.2012 15:30
73 225 KARABULUT TARIM MAKİNE- SABAHATTİN KARABULUT YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE VERİMLİLİK VE REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ Ali KÜT 25.01.2012 11:00
74 253 BARANOKLAR TAVUKÇULUK GIDA YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YUMURTA TAVUKÇULUĞUNDA VERİMLİLİK VE KAPASİTE ARTIR