KAPAT X
Popüler Aramalar

Bölge Planları

Tüm dünyada yerel ve bölgesel ekonomiler ülkelerin bir bütün olarak kalkınmasında gitgide daha fazla önem kazanıyor. Diğer bir deyişle artık bölgesel ekonomiler ulusal ekonomilerin birer yapı taşı konumunda.

Diyebiliriz ki; kalkınmanın içsel dinamiklere dayalı olması, beraberinde bölgelere özgü ihtiyaçlara cevap verebilecek politika geliştirme çabalarını da gerektiriyor. Merkezden hiyerarşik ilişkiler temelinde üretilen politikalar, merkezin kaynaklarının azalmasına paralel olarak, artık bölgelere özgü ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Bölgelerin kendine özgü dinamikleri, kalkınma açısından o bölgeye farklılaştırılmış politikalar uygulamayı gerekli kılıyor. Bu nedenle her bölgeye uygulanabilecek standart bir kalkınma reçetesi artık yok.

Ulusal ölçekte bütüncül bir kalkınma planlaması yerine bölgesel rekabet yaklaşımı ile desteklenen içsel büyüme modelinin öneminin artması ile birlikte 90’lardan itibaren dünyada kalkınma ajansları yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde pilot uygulamaları 2006 yılında başlatılan Kalkınma Ajanslarının, 5449 sayılı Kanuna göre görevleri “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak tanımlanıyor.

Öte yandan tam tersine küresel ölçekte yaşanan yapısal değişimler, yeni üretim ve tüketim süreçleri, çevresel sorunlar, bilginin artmasına rağmen bilinmeyenin de artması, teknolojik ilerleme ya da serbest ticaret ilişkileri herhangi bir mekân ayrımı gözetmeksizin tüm coğrafyaları doğrudan etkileyebilmekte. Ulusal ya da bölgesel düzeyde bu yeni dinamiklere adapte olamayan ekonomilerin gerilediğini görüyoruz.

Bölge Planları  bir yandan Konya Karaman Bölgesi’nin ulusal ve küreselde rekabet edebilirliğini artırmak için gerekli politikaları ortaya koyarken, diğer yandan ülkemizin uzun vadeli ulusal kalkınma hedeflerine ulaşabilmesinde en fazla katkıyı sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Kuruluşundan bu yana Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonun iki önemli bölge planı hazırlanmıştır. Aşağıdaki bağlantılardan bu planlarla ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.