KAPAT X
Popüler Aramalar
İhaleler

Mevlana Kalkınma Ajansı Temizlik Personeli Ve Şoför Hizmet Alımı İhale İlanı

19 Temmuz 2017 | 00:00
T.C.
MEVLANA KALKINMA AJANSI
İHALE İLANI
 
Mevlana Kalkınma Ajansı Temizlik Personeli ve Şoför Hizmeti Alımı, Herkese Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.
1- Ajansın İrtibat Bilgileri;
a) Adresi: Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA
b) Telefon ve faks numarası: Tel : (332) 236 32 90 Faks : (332) 236 46 91  
Elektronik posta adresi: aosman.dogan@mevka.org.tr
2- İhale Konusu İşin;
a) Niteliği, türü ve miktarı: Hizmet Alımı ( 8 adet Temizlik Personeli, 4 Adet Şoför )  
b) Yapılacağı yer: Konya ve Karaman Hizmet Binaları ve Taşıtları  
c) Süresi: 12 ay (01.01.2014 – 31.12.2014)
3- İhalenin;
a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü 
b)Yapılacağı yer: Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA
c) Tarihi ve saati: 09/12/2013 Pazartesi günü, Saat: 11:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.1.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
4.1.3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesi.
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkâr odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, şirketin kuruluş ticaret sicil gazetesi, en son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.4.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.5- İsteklinin vergi dairesi veya Yeminli Mali Müşavir onaylı son döneme ait (2012) bilanço ve gelir tablosu.
4.1.6- İsteklinin son beş yıl içerisinde ihale konusu işlerde, Ajansa verdiği teklif bedelinin en az % 50 si oranında tek sözleşmeye ilişkin gerçekleştirdiği ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler. (İş Bitirme Belgesi gibi)
4.1.7- İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olamaz.
4.1.8- Standart formlar
·         Birim Fiyat Teklif Mektubu,
·         Birim Fiyat Teklif Cetveli,
·         Kesin Teminat Mektubu Örneği (Sözleşme aşamasında getirilecektir),
·         Yüklenici İş Deneyim Belgesi (İş Bitirme),
·         Yasaklı olunmadığına dair taahhütname,
·         Geçici teminat mektubu,
·         İş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9- İhale dokümanlarını almak için bankaya yatırılması gereken 150 TL’nin yatırıldığını gösteren dekont. 
4.1.10- İş ortaklığında iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.1.3), (4.1.4), (4.1.5), (4.1.7), (4.1.8 de belirtilen yasaklı olunmadığına dair taahhütname ve iş ortaklığı beyannamesi) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.1.11- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.
4.1.12- Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu işe ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA adresinde ve Ajansın internet sitesinde (www.mevka.org.tr) görülebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almak zorunludur.
Bunun için 150 TL’lik ihale doküman bedelinin T.C. Ziraat Bankası Konya Şubesi TR59 0001 0001 6851 3651 7250 01İBAN no’lu Ajans hesabına yatırılması ve dekontun Ajansımıza ulaştırılması gerekmektedir.
7- Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 09/12/2013, saat 11:00’a kadar T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.
8- İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki nakit teminatlar, Mevlana Kalkınma Ajansının Ziraat Bankası Konya Şubesindeki TR59 0001 0001 6851 3651 7250 01 IBAN numaralıhesabına yatırılacaktır.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
İHALE DOSYALARI