KAPAT X
Popüler Aramalar

Güncel Destek Programları

 

Okunma :413
Tarih :24 Mart 2022

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2022 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2022 yılı Fizibilite Desteği Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“2022 yılı Fizibilite Desteği Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Başvuru Süreci:

KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) Girişi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

2022 Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2022 Fizibilite Desteği Rehber Ekleri
Okunma :452
Tarih :15 Şubat 2015

2022 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

“PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi,bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Bu program kapsamında, her bir projenin bütçesi en az1 Milyon TLolupsosyal gelişmişlik endeksi düşük olan ilçelerde istihdamın gelişimine katkı sağlayacak projeler beklenmektedir.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Başvuru ve ek belgeleringönderileceği son tarih 4 Mart 2022olarak belirlenmiştir. Başvurular pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak İlan Metni, Bilgi Formu ve diğer belgeler aşağıda ekte bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MEVKA 2022 SOGEP Program Sunumu. R, 20.01.2022
MEVKA 2022 SOGEP Program Bilgileri. R, 20.01.2022
MEVKA 2022 SOGEP Ön Başvuru Belgeleri
MEVKA 2022 SOGEP Yararlı Belgeler
Okunma :662
Tarih :28 Şubat 2022

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2022 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2022 yılı Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Bölgedeki kar amacı gütmeyen kurum kuruluşların Kurumsal Kapasitelerinin Gelişmesi için:

  • Eğitim, Planlama ve programlama çalışmaları, Raporlama faaliyetleri ile Ön Fizibilite ve Fizibilitelerin oluşturulmasına,
  • Girişimciliğin geliştirilmesine,

Bölgedeki kar amacı güden işletmeler için:

  • İhracatın geliştirilmesine,
  • Yalın Üretim süreçlerinin oluşturulmasına,
  • Enerji Etütlerinin yapılmasına,
  • Alile/Ortaklık Anayasası sisteminin kurgulanmasına,

yönelik uygun faaliyetlerin desteklenmesi planlanmıştır.

Detaylar, Başvuru Rehberinde bulunmakta olup program hakkındaki sorularınız pyb@mevka.org.tr adresine iletilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru Adresi:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

“2022 yılı Teknik Destek Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

2022 TEKNİK DESTEK BAŞVURU REHBERİ - 28 ŞUBAT 2022
2022 TEKNİK DESTEK BAŞVURU EKLERİ
2022 TEKNİK DESTEK NİHAİ RAPOR EKLERİ
Okunma :461
Tarih :15 Mart 2022

ÜRETEN ŞEHİRLER DESTEK PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı 1 sayılı Kararnamesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi ile 394 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanan Üreten Şehirler Programı 2021 yılında başlamıştır.

Bu Program, Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri,Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ illerini kapsamaktadır.

Program hibe ve/veya finansman desteği yönetimi ile desteklenecektir. Ancak kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için eş finansman tutarının en az %20 veya üzerinde olması, kar amacı güden başvuru sahipleri için ise en az %50 ve/veya finansman desteği şeklinde olması beklenmektedir.

Programın hedefi; sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişilebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşerî sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Bu kapsamda, Ek-1’de bulunan öncelik alanları ve örnek proje konuları çerçevesinde “EK-2 Proje Fikirleri” belgesinin dolduruluppyb@mevka.org.tradresine gönderilmesi beklemektedir.

Proje fikrinin bakanlık tarafından uygun bulunması halinde ilişikteki “EK-3 Proje Değerlendirme Raporu”nun doldurularak ekleri ile birlikte Ajansa sunulması istenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Üreten Şehirler Destek Programı İlanı
Ek-1.Öncelik Alanları Ve Örnek Proje Konuları
Ek-2. 2022 Üreten Şehirler Proje Fikri Formu
Ek-3. Proje Değerledirme Raporu