KAPAT X
Popüler Aramalar

Etik Komisyonu

KOMİSYON ÜYELERİ

Komisyondaki Görevi

Unvanı

Komisyon Başkanı

Destek Hizmetleri Birim Başkanı

Komisyon Üyesi

Program Yönetim Birim Başkanı

Komisyon Üyesi

İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı

Komisyon Üyesi

Araştırma, Etüt ve Planlama Birim Başkanı

Komisyon Üyesi

İnsan Kaynakları Sorumlusu

İletişim: (332) 236 32 90

 

KOMİSYON GÖREVLERİ

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.

ETİK İLKELERİ

5449 Sayılı Kanunla Ajansa verilen kurumsal görevlerinin ve iş tanımında belirtilen bireysel yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine uygun hareket etmek.

 • Halka hizmet bilinci ile hizmet etmek.
 • Hizmet standartlarına uymak. 
 • Ajansın vizyon, amaç ve misyonuna bağlılık. 
 • Dürüstlük ve tarafsızlık. 
 • Saygınlık ve güven. 
 • Nezaket ve saygı. 
 • Yetkili makamlara zamanında ve eksiksiz bildirimde bulunmak. 
 • Çıkar çatışmasından kaçınmak. 
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması. 
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına uygun davranmak. 
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı. 
 • Savurganlıktan kaçınmak. 
 • Yetkisini aşarak Ajansı bağlayıcı açıklamalar ile gerçek dışı beyanlardan kaçınma 
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık ilkelerine uygun davranmak. 
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğuna uygun davranması. 
 • Eski kamu görevlilerine ayrıcalık tanımaktan  ve imtiyazlı muameleden kaçınmak. 
 • Mal bildiriminde bulunmak.

ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 •  Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararım gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 •  Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 •  Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 •  Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 •  Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 •  Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

ETİK EĞİTİM ve FAALİYETLERİ

Ajans personeline yönelik belirli aralıklarla ve ayrıca yeni personel istihdamı halinde Kamu Görevlileri Etik Üst Kurulu'ndan bir eğitimcinin katılımı ile Etik Eğitimi düzenlenmektedir. Ajansımız içinde Etik ilkelere yönelik afişler ile personelde sürekli etik kültürü hafızası taze tutulmaya çalışılmaktadır.

ETİK MEVZUATI

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5176&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8044&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5