2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 07 Nisan 2017

 

Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programının amacı; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı 2011 yılı Çalışma Programında belirtildiği üzere, TR52 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansının bu programda;

·      Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması ekseni kapsamında pazarlama altyapısının güçlendirilmesi, bölgede ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, inovasyon ile Ar-Ge ve yenlikçilik konusundaki kültür ve bilincin artırılması,

·      Bölgenin cazibesinin artırılması ekseni kapsamında bölgeye yerli ve yabancı yatırımcının çekilmesi,

·      Sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi ekseni kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılması ve hizmet kalitesinin artırılması.

öncelikleri doğrultularında bölge için gerekli eylemlerin başlatılmasını sağlayacakbüyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edebilecek veya yönlendirilmesine katkı sağlayabileceköncelikli olarak çözümlenmesi gereken alanlarda doğrudan faaliyet destekleri sağlanacaktır.

Ayrıca Doğrudan Faaliyet Desteği ile yatırım bileşeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastır.

 DFD Değişiklik. 

2011 (DFD) Doğrudan Faaliyet Desteği Programında yapılan değişikliler çerçevesinde aşağıdaki maddeler Faaliyet konuları olarak eklenmiş ve program bütçesinde artışa gidilmiştir. 
Yeni DFD Konuları
·        Bölgede yaratıcı endüstriler, sektörel rekabet edebilirlilik ve Kümelenme Analizlerinin yapılması,
·        Bölge düzeyinde Tarımsal Üretim Havzaları (Göller, İç Ege, Orta Anadolu) ve çalışmalarının detaylandırılmasına yönelik araştırma faaliyetleri,
·        KOBİ’lerin küresel pazarlara açılmasına yönelik olarak yapısal özelliklerinin analizi ve rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik modeller geliştirilmesi,
·        Bölgede turizm algısının geliştirilmesine yönelik olarak içerik geliştirilmesi,
·        İnanç turizm stratejik planlarının çıkarılmaları,
·        Kentsel tasarım, kentsel yenileme, korunması gerekli sokakların sağlıklaştırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları,