1. Grup S.S.S.

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 06 Temmuz 2017
1. GENEL SORULAR
 
1.          
SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 
CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız.
2.          
SORU: Uygulamayı düşündüğümüz bir proje konusu belirlediğimiz zaman, projenin nasıl hazırlanacağı, yapmamız gerekenler ve o projenin uygulanabilirliği konusunda gereken yardımı alabilecek miyiz?
CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde Konya ve Karaman il merkezleri ile Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Ermenek, Ilgın, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde 13 Ocak ve 30 Ocak tarihleri arasında 3 (üç) gün sürecek Proje Döngüsü Eğitimleri verilecektir.  Ayrıca kazanan proje sahiplerine proje uygulama eğitimleri verilecektir.
 
3.          
SORU:   Ajansınıza proje vermeyi düşünüyoruz, acaba kaç tane verebiliriz?
CEVAP: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 10. maddesine göre “Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir.
4.          
SORU: Yapılacak projelerde geçici ya da sürekli istihdam sağlanması gerekiyor mu, sürekli istihdam sağlayan projeler desteklenecek mi?
CEVAP: Yapılacak projelerde geçici ya da sürekli istihdam sağlanması şart değildir.
5.          
SORU: Kurum AB ile ilgili bir kurum mudur?
CEVAP: Hayır değildir. Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya ve Karaman illerini kapsayan TR52 Düzey 2 Bölgesi’nde, 5449 sayılı Kanuna istinaden, 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 22 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kurulmuş, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacını güden, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.
6.          
SORU: Gerçek şahıslar ve şirketler proje başvurusunda bulunabilir mi?
CEVAP:  MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
 
7.          
SORU: Bir kuruluş veya kurum adına mı yoksa kişisel başvuru mu yapılacaktır?
CEVAP: MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.
 
8.          
SORU: Proje başvuru sahibi kuruluşların ortaklarının katılım esasları hakkında genel bilgi verilebilir mi?
CEVAP:  MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.2 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere Ortaklar “başvuru sahibinin, Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey-II Bölgesinde (Konya, Karaman) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini (Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümü) karşılamalıdırlar.
 
9.          
SORU: Bağımsız değerlendirici olabilmenin kriterleri nelerdir?
CEVAP:  Bağımsız değerlendirici olabilmenin kriterleri için lütfen  http://www.mevka.org.tradresindeki Bağımsız Değerlendirici ilanına bakınız.
 
10.       
SORU: AB, TÜBİTAK, TTGV vb. kurumlardan hibe desteği almış ve desteği devam eden projelere MEVKA tarafından da destek sağlanacak mıdır?
CEVAP: MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinde belirtildiği üzere “Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Bakanlıklar, Elçilikler, Vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak almakta olan projelere Mali Destek sağlanmayacaktır.”
 
11.       
SORU: Kalkınma Ajansı özürlüler için ne düşünüyor?
CEVAP: MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece dezavantajlı gruplara yönelik proje teklifi sunulabilir.
12.       
SORU: Yapımına daha önceden başlanmış projeler destekleniyor mu?
CEVAP: MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.1.3. Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler bölümünde açıklandığı üzere “Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler” desteklenmeyecektir.
13.       
SORU: Eş-finansman başka bir kuruluştan sağlanabilir mi?
CEVAP: MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 1.3. Bölümünde belirtildiği üzere “Başvuru Sahibinin, proje eş
finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.”
 
14.       
SORU: Proje konusu belirlenirken, kurumun yetki/görev alanı konuları içinde olması gerekli midir?
CEVAP:Evet, MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin “2.1.1 Başvuru Sahiplerini Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” bölümünde açıklandığı üzere “proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerekmektedir.
 
15.       
SORU: Eş-finansman için banka kredisi alınabilir mi?
CEVAP: Evet alınabilir ancak 2.1.4. bölümünde açıklandığı üzere söz konusu krediye tahakkuk edebilecek faiz borcu “uygun olmayan maliyet” olarak değerlendirileceğinden başvuru sahibinin kendi sorumluluğundadır.
16.       
SORU: Uygun başvuru sahibi bir sivil toplum kuruluşu (STK) aynı zamanda başka bir kamu kurumu tarafından sunulan projeye ortak olabilir mi?
CEVAP: Evet. Uygun başvuru sahibi bir sivil toplum kuruluşu (STK) aynı zamanda başka bir kamu kurumu tarafından sunulan projeye ortak olabilir.
17.       
SORU: Projede çalıştırılacak kişilerin sosyal sigorta primi proje kapsamında ödenebilir mi?
CEVAP: MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.1.4. bölümünün “Uygun doğrudan maliyetler” alt başlığında açıklandığı üzere projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) “uygun maliyet” olarak değerlendirilecektir.
18.       
SORU: Hibe oranı, kabul edilen proje sayısına göre mi, proje kalitesine göre mi belirlenecek?
CEVAP: Mali destek alt ve üst limitleri MEVKA tarafından belirlenmiş ve bu oranlar Rehberlerin “1.3. MEVKA Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak” bölümünde belirtilmiştir. Başvuru sahipleri talep edecekleri mali destek tutar ve oranlarını bu limitler dahilinde kendileri belirleyeceklerdir.
19.       
SORU: 2011 yılında proje sunmamız halinde, yine 2010 yılı katkı payı yatırılması gerekiyor mu?
CEVAP: Başvuru Sahiplerinden, 5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, bu teklif çağrısının başvuru tarihi itibariyle tamamen yerine getirmeyenler MEVKAya proje veya faaliyet desteği başvurusunda bulunamazlar. 
20.       
SORU: Proje hazırlayabilmek için bir format var mı?
21.       
SORU: Meslek Yüksek Okulları proje başvurusu yapabilir mi? En fazla kaç proje sunabilirler?
CEVAP: Evet. Görev ve yetki alanlarında olmak kaydıyla proje başvurusunda bulunabilirler. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 10. maddesine göre “Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir.
22.       
SORU: Başvuru sahiplerinden Belediyeler, İl Özel İdareleri, Ticaret ve Sanayi Odalarının kurumunuza katkı paylarını yatırmadıkları takdirde ajansınıza proje teklif edebilecekler mi?
CEVAP: Hayır.  Başvuru Sahiplerinden, 5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, bu teklif çağrısının başvuru tarihi itibariyle tamamen yerine getirmeyenler MEVKAya proje veya faaliyet desteği başvurusunda bulunamazlar.
23.       
SORU: İlçedeki bir tüzel kişiliğin yöneticisiyim. Hangi konularda proje verebilirim? Hayvancılık projelerine destek sağlanacak mı?
CEVAP: Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.
24.       
SORU: Başka bir kamu kuruluşu tarafından hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmamış köyümüzü ilgilendiren bir projeyi ajansınıza sunabilir miyiz?
CEVAP: Evet. Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir. Projenin hazırlık çalışmalarının kim tarafından yapıldığı Ajansımız açısından önemli değildir. Ancak MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinde belirtildiği üzere “Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Bakanlıklar, Elçilikler, Vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak almakta olan projelere mali destek sağlanmayacaktır.”
25.       
SORU: MEVKA Eş-finansmanın sağlanmasında yardımcı olabilir mi?
CEVAP: Hayır. Bütçenin MEVKA tarafından karşılanacak olan destek miktarı dışında kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.