2010 Yılı Mali Destek Programları 3. Grup Sıkça Sorulan Sorular

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 17 Temmuz 2017
1.SORU:  Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?
CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
2.SORU:İktisadi mali destek programına katılan firmaların yüzde kaçı bu destekten faydalanmaktadır?
CEVAP: Bu konuda kesin bir oran ifade etmek mümkün değildir. Proje başvuru sayısı ve projenin niteliğine göre oran ortaya çıkacaktır.
 
3.SORU: Rüzgardan elektrik üreten türbinleri imal etmek konusunda destek alınabilir mi?
CEVAP: Başvuru sahibi diğer uygunluk kriterlerini taşımak kaydıyla söz konusu faaliyet kapsamında proje başvuru yapılmasında bir engel bulunmamaktadır.
 
4.SORU: İktisadi kalkınma programı ile ilgili olarak ekim ve hasatta kullanılabilecek yeni bir makine üretiminde sadece prototip üretimine mi destek verilecek yoksa üretim için gerekli olan makine teçhizat alınabilecek mi?
CEVAP: İktisadi kalkınma mali destek programı kapsamında uygunluk kriterlerini taşımak ve program öncelikleri kapsamında bulunmak kaydı ile prototip üretimi dahil diğer üretimler için gerekli olan makine teçhizat alımında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 
5.SORU: Makine ve ekipman alımlarında menşei kuralı var mıdır?
CEVAP:Makine ve ekipman alımlarında menşei şartı aranmamaktadır.
 
6.SORU: İktisadi Kalkınma kapsamında yeni yatırım olarak soğuk hava deposu yapımında, gerekli olan zemin, temel v.s. inşaat işleri proje kapsamında mıdır?
CEVAP:İktisadi kalkınma başvuru rehberinde ifade edilen uygun maliyetler kısmında Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyettir. Belirtilen hüküm çerçevesinde bahsi geçen işler uygun maliyet olabilir. Bu kapsamda yeni bina inşaatının veya devam eden inşaatın tamamlanması şeklindeki işlerin uygun maliyet olmadığı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
 
7.SORU: Projeye başvuru yapan firmanın ipotekli olması sorun teşkil eder mi?
CEVAP:Başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini ve diğer koşulları taşımak kaydı ile firmanın ipotekli olması başvuru için tek başına engel teşkil etmez.
 
8.SORU:- İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Öncelik 3 maddesi (e) fıkrası “İşletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi kapasite artırma ve ürün çeşitlendirmesi faaliyetleri” kapsamında makine ve teçhizat alımına destek verilebilir mi?
CEVAP:İktisadi kalkınma mali destek programı kapsamında uygunluk kriterlerini taşımak kaydı ile ilgili faaliyetler kapsamında makine ve teçhizat alımı uygun maliyet olabilir.
 
9.SORU:Şu anda sigortalı çalışanı olmayan bir firma KOBİ statüsünde girer mi?
CEVAP:İktisadi kalkınma rehberinde ifade edilen başvuru sahibinin uygunluğuna ilişkin diğer kriterleri taşımak kaydı ile çalışanı olmayan bir işletme başvuru sahibi olabilir.
 
10.SORU:Destek oranları firmaların taleplerine göre mi belirleniyor yoksa puanlamaya göre mi?
CEVAP:Başvuru rehberinde belirtilen destek miktarı ve oranları dahilinde olmak kaydı ile proje için istenen destek miktarı ve oranı başvuru sahibi tarafından belirlenecektir.
 
11.SORU:İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı rehberinde uygun başvurucu olacak KOBİ’lerin tanımında “yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan şirketler” ifadesi yer alıyor. Ancak bizim işletmemizde bilanço 25 milyon TL’nin üzerinde, net satışlar ise 25 milyon TL’nin altındadır. Başvuru yapabilir miyiz?
CEVAP:İktisadi kalkınma mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahibi olabilmek için öncelikle işletmeni KOBİ tanımına uyması (İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler) gerekmektedir. Bu kapsamda diğer şartları taşımak kaydıyla başvuru yapabilirsiniz.
 
12.SORU:Öğrenci servisi ve şehir içi taşımacılık yapan bir firmanın daha konforlu ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için araç filosunu iyileştirmesi proje konusu olabilir mi?
CEVAP:Mali destek programları kapsamında araç alımı uygun görülmemekle birlikte, araca monte edilen birtakım teçhizatlar makine ve ekipman alımı çerçevesinde değerlendirilebilmektedir.
 
13.SORU:Bankalardaki Kredi notumuzun (sicil) projemizin değerlendirilmesi konusunda olumsuz etkisi mevcut mudur? Vergi borcumuz var iken başvuramayacak mıyız?
CEVAP:Rehberde belirtildiği üzere yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere başvurucunun proje başvuru tarihi itibariyle sosyal sigorta pirimi, vergi ve temerrüde düşmüş borcu bulunmaması gerekmektedir. Bu nedenle kredi notunuz ne olduğu başvuru sahibi olmanız açısından önemli değildir.
 
14.SORU:İki ortaklı bir şirketimiz var. Ortaklardan her biri birer proje başvurusunda bulunabilir mi?
CEVAP:İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için uygun başvurucular KOBİ tanımına uyan işletmenin sahibidir. İlgili KOBİ nin sahibi iki ortaktan meydana geliyorsa başvuru ortaklık adına yapılmalıdır. Söz konusu durumda her bir ortağın ayrı başvuru yapması mümkün değildir.
 
15.SORU:Proje yazan işletmede nitelikli eleman sınırlaması veya şartı var mıdır?
CEVAP:Proje yazan işletmede nitelikli eleman sınırlaması veya şartı yoktur. Ancak başvuru sahibinin proje hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması ve aracı olarak hareket etmemesi gerekmektedir.
.
16.SORU:Bulunduğumuz iş alanı (sektör) dışında bir proje başvurusu yapabilir miyiz?
CEVAP:Başvuru rehberinin 2.1.1 bölümünde belirtildiği gibi, proje faaliyetinin proje sunan kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması gerekir. Dolayısıyla KOBİ’ler faaliyet konusuna girmeyen bir alanda proje başvurusunda bulunamaz.
 
17.SORU:Örneğin yatırım tahmini 200.000 TL, %50’si proje kabul edildiğinde verilecek ama kalan miktarı bulmamıza (en azından ilk etapta) imkan yok. Ne yapmalıyız?
CEVAP:İktisadi Kalkınma Mali Destek Programında destek talebiniz bir projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamamaktadır. Bütçenin kalan tutarı Başvuru sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Ajans tarafından ödemeler proje kabul etabında değil, yararlanıcının eş-finansman tutarını usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin iki ara rapor ve bir nihai raporla Ajansa sunulması ve Ajansın onaylaması akabinde gerçekleştirilecektir.
 
18.SORU:Tarımsal ürün üreten (Elma yetiştiriciliği) tüzel kişilik iktisadi kalkınma kapsamında don zararının önlenmesi amacı ile rüzgar pervanesi kurarak elma kalitesinin korunmasını sağlamak istiyor. Bu kapsamda rüzgar pervanesi alımına yönelik proje hazırlayabilir mi?
CEVAP:İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’nın 4. önceliği “Gıda ve tarıma dayalı sanayi üretiminin yenilikçi yöntem ve modernizasyon yoluyla kalite ve verimliliğinin artırılması”dır. Söz konusu öncelik çerçevesinde diğer uygunluk kriterlerini taşımak kaydıyla ilgili konuda proje başvurusunda bulunulmasında engel yoktur.
 
19.SORU:İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında makine-ekipman almak üzere proje hazırlayacak olan firmanın Tapu kayıtlarında banka kredisinden dolayı ipotek bulunmaktadır. Binanın ipotekli olması proje başvurusuna engel midir?
CEVAP:Başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini ve diğer koşulları taşımak kaydı ile firmanın binasının ipotekli olması başvuru için tek başına engel teşkil etmez.
 
20.SORU:Çelik silo yapımında silonun oturtulacağı kısmın inşaatı projeye dahil edilebilir mi?
CEVAP:İktisadi kalkınma başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini taşımak kaydı ile iktisadi kalkınma başvuru rehberinde ifade edilen uygun maliyetler kısmında Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyettir. Belirtilen hüküm çerçevesinde bahsi geçen işler uygun maliyet olabilir. Bu kapsamda yeni bina inşaatının veya devam eden inşaatın tamamlanması şeklindeki işlerin uygun maliyet olmadığı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
 
21.SORU:İktisadi işletmesi olan bir vakfımız var. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje sunabilir miyiz?
CEVAP:İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan başvuru rehberinin 2.1.1 başlıklı başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde yer alan diğer kriterleri de karşılamak koşuluyla başvuru sahibi olabilir.
 
22.SORU:Sıcak su üretimi için güneş enerjisi imal eden imalathaneler müracaatçı olabilir mi?
CEVAP:İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan başvuru rehberinin 2.1.1 başlıklı başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde yer alan kriterleri karşılamak koşuluyla bütün işletmeler uygun bir projeyle başvurucu olabilir.
 
23.SORU:İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje koordinatörünün bir yere bağlı olmadan çalışan insanlardan mı olması gerekiyor? Şirket ortağı proje koordinatörü olabilir mi?
CEVAP:Proje koordinatörlüğüne ilişkin giderlerin insan kaynakları bütçe kalemi altında gösterilebilmesi için koordinatör ile yararlanıcı arasında iş sözleşmesinin bulunması gerekir. Şirket ortağının proje koordinatörlüğü ve giderlerinin insan kaynakları bütçe kalemi altında gösterilmesi de aynı koşula bağlıdır.
 
24.SORU: Lojistik sektöründe tır dorsesi alımı makine ve ekipman olarak proje de uygun maliyete girer mi?
CEVAP: Mali destek programları kapsamında araç alımı uygun görülmemekle birlikte, araca monte edilen birtakım teçhizatlar makine ve ekipman alımı çerçevesinde değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda sunulan projenin, rehberde belirtilen öncelikler içerisinde olması ve diğer uygunluk kriterlerini taşımak kaydıyla dorse alımı uygun maliyet olabilecektir.

 

25.SORU: 100 baş damızlık sığır çiftliğimiz var fakat daha hijyenik ve kaliteli süt için sağım ünitesine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu kapsamda destek alabilir miyiz?
CEVAP: İktisadi kalkınma mali destek programı kapsamında uygunluk kriterlerini taşımak ve program öncelikleri kapsamında bulunmak kaydı ile bahsi geçen konu başlığı ile ilgili proje başvurusunda bulunulabilir.
 
26.SORU: Çiftliklerle uğraşan biri başvuru yapabilir mi? Herhangi bir odaya kayıtlı olmalı mı? Vergi levhası olmalı mı?
CEVAP: İktisadi kalkınma başvuru rehberinin başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler kısmında belirtilen, başvuruda bulunan kişinin, ilgili resmi kayıt belgesini sunması gerekir. Söz konusu kişi vergi levhası dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri dahilinde kayıtlı olarak faaliyette bulunduğuna dair belgeyi sunmalıdır. Söz konusu belge başvuru sahibinin hukuki niteliğine (ticaret sicili gazetesi, esnaf sicili gazetesi, vergi levhası vb.) göre değişiklik arz eder.
 
27.SORU: Firmamız ürün pazarlama ve satışı yapan bir firmadır. Pazarlama ağının geliştirilmesi ve daha verimli ve etkin hale getirilebilmesi için pazarlama aracı alınması destek kapsamında mıdır?
CEVAP: Mali destek programları kapsamında araç alımı uygun görülmemekle birlikte, araca monte edilen birtakım teçhizatlar makine ve ekipman alımı çerçevesinde değerlendirilebilmektedir.