Haberler

2014-2023 BÖLGE PLANININ İLK BÖLÜMÜ OLAN “TASLAK MEVCUT DURUM ANALİZİ” KAMUOYU İLE PAYLAŞILMIŞTIR

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 30 Nisan 2013
2013.04.30 - SALI
 
KONYA KARAMAN BÖLGESİNİ GELECEĞE HAZIRLAYACAK OLAN 2014-2023 BÖLGE PLANININ İLK BÖLÜMÜ OLAN TASLAK MEVCUT DURUM ANALİZİ BÖLGE PAYDAŞLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ALINMAK ÜZERE KAMUOYU İLE PAYLAŞILMIŞTIR.
 
Konya Karaman Bölgesini geleceğe hazırlayacak olan ve 2014 yılında uygulamaya konulacak yeni dönem bölge planı hazırlık çalışmaları Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hızla devam etmektedir.
 
Bölge planı hazırlık sürecinin en önemli ilkesi katılımcılıktır. Katılımcı planlama anlayışıyla; yerel paydaşların planlama faaliyetlerine katılmaları; bilgilerini, taleplerini ve yeni kalkınma fikirlerini ortaya koymaları ve bölge kaynaklarının kullanılması konusunda müşterek karar üretmeleri; kısacası bölgemizin geleceğini belirlemeleri hedeflenmektedir.
Böylece; bölgeye özgü, uygulanabilir bir plan hazırlanacak ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte bölgemizin kalkınma yolunda atacağı adımlara hız kazandırılacaktır.
 
Bugüne kadar katılımcı şekilde sürdürülen çalışmalarla birlikte bölgenin geleceği adına ortak bir yol haritasının oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Buna göre;
 
Öncelikle bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla başta kırsal olmak üzere eğitim/sağlık gibi temel kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak, tarımda yaşanması kaçınılmaz istihdam kayıplarını en aza indirmek ve gelir elde etmek için kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirmek, geleceğini tarımda aramayan nüfusu tarım dışı iş kollarında istihdamını etmek, tarıma devam edecek nüfus için ise suyu en tasarruflu kullanan üretim teknikleri ile katma değeri en yüksek ürünlere yöneltmek;
 
Diğer yandan güçlü ulaşım ağlarıyla hızlı bir şekilde limanlara inerek küresel ekonomilere entegre ve üretken bir imalat sanayi altyapısı oluşturmak, yüksek katma değerli sanayi yatırımlarını ve nitelikli işgücünü bölgeye çekerek orta ve ileri gerektiren imalat sanayi kollarında uzmanlaşmak planlama çalışmaları kapsamında temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
 
Böylece bu iki politika sayesinde Konya Karaman 2014 -2023 bölge planı tarıma alternatif olarak çeşitlenen ekonomik faaliyetler ile birlikte kırsaldaki potansiyel harekete geçirerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bu da hem artan gelirle birlikte kırsalda yaşayan kesimini yaşam kalitesi iyileştirecek ve kentlere olan göç taleplerini azaltacak hem de tarımın sınırlı doğal kaynaklar üzerindeki baskını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artıracaktır. Bölgenin küresel rekabete odaklanan İmalat sanayi politikası sayesinde ise bölgenin ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliği yükselerek Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde belirlenen “Endüstriyel Büyüme Odaklarını Politikası ve Döşümüm kentleri Politikası” doğrudan yerelden uygulamaya geçmiş olacaktır.
 
Nihai olarak ise planın bu iki temel politikası “Sosyo- Ekonomik Olarak Bütünleşmiş Rekabet Gücü ve Refah Düzeyi Yüksek Bölgelerden Oluşan Topyekûn Kalkınmış Bir Türkiye” şeklinde belirlenen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi vizyonuna bölgemizden azamı katkı sağlamış olacaktır.      
 
Bölge Planını hayata geçirebilmek adına bölgenin mevcut mekânsal gelişme eğilimlerine alternatif olarak kurgulanan ve bölge içindeki yerleşim yerlerine farklı müdahale biçimlerini içeren çok merkezli ve dengeli bir mekânsal örgütlenme politikasını da içerecektir. Bu mekânsal politika gerek bölge içi gelişmişlik farkları azaltılması politikası gerekse Küresel Rekabet politikasının mekândaki yansıması olacaktır. Mekânsal Politikanın diğer bir ayağı ise bölgenin ulusal ve küresel düzeyde erişilebilirlik düzeyini artırmak olacaktır.
 
Ülkemizin 2023 vadeli ulusal kalkınma hedeflerli ile uyumlu bir şekilde yürütülen bölge planı çalışmaları temel olarak 2 ana bölümden oluşacaktır. Bunlardan ilki “Mevcut Durum Analizi” ikincisi ise bu analiz çalışmalarına esas teşkil edecek ve geleceğe yönelik kararlarının üretildiği “Plan” bölümdür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta mevcut durum analizi kısmında, bölgeye ait tüm bilgileri içeren, salt ansiklopedik bir bilgi kaynağı olmaktan ziyade,  bölgenin geleceğine yönelik ortaya konacak olan stratejik kararlara gerekçe teşkil edecek ve sınırlı kaynakları göz önünde bulunduracak şekilde bölge açısından kritik öneme sahip konulara odaklanılmıştır.
 
Konya Karaman Bölgesi 2014-2023 Bölge Planın ilk bölümü olan “Taslak Mevcut Durum Analizi”  bölge paydaşlarının görüş ve önerileri alınmak üzere kamuoyu ile paylaşılmıştır
.
Konya Karaman 2014- 2023 Bölge Planı Mevlana Kalkınma Ajansı’nın planı değil, tüm bölgenin planı olacaktır. Bu nedenle bölge Planı çalışmalarının daha geniş bir toplumsal tabana yayılabilmesi adına planın Taslak Mevcut Durum Analizi” bölümü ile ilgili görüş ve önerileriniz bize yol gösterecektir.
 
Görüş ve önerileriniz için; aşağıdaki formu doldurabilir ya da bu görüş ve önerilerinizi   planlama@mevka.org.tr  adresine elektronik posta yoluyla gönderebilirsiniz.