1. Grup S.S.S.

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 06 Temmuz 2017
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR
1.
SORU: Köy muhtarlığı olarak parke taşı, kanalizasyon, yol, park gibi proje fikirlerimiz var. Bunları sunabilir miyiz?
CEVAP: Evet. Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile uyumlu olduğu sürece bu kapsamda proje teklifi sunulabilir.
2.
SORU: Belediyenin sağladığı hizmetlerden, örneğin kilitli taş imalatı için yapılacak proje uygun mudur?
CEVAP: Salt kilitli taş imalatına yönelik proje teklifleri uygun değildir.
3.
SORU: KÖA programında atık yönetimi ve katı atık depolama tesislerinin inşası veya iyileştirilmesi konusunda, Çevre Bakanlığının başlattığı uygulamalar ile yapılacak olan projeler çakışırsa değerlendirmeye alınacak mı?
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinde belirtildiği üzere “Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Bakanlıklar, Elçilikler, Vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak almakta olan projelere Mali Destek sağlanmayacaktır.”
4.
SORU: Proje sunulması aşamasında belediyelerin kamu dairelerine olan borçları baz alınacak mı?
CEVAP: Bir başvuru sahibinin proje sunabilmesi için sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile hakkında haciz işlemi başlatılmamış olması gerekmektedir.
5.
SORU: Mali Destek Programlarına proje sunabilmek için Mevlana Kalkınma Ajansı bütçesine yatırılması gereken katkı payıyla ilgili olarak hangi kuruluşlar yükümlülük kapsamındadır?
CEVAP: 5449 sayılı kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yükümlülükler, sadece belediyeleri, il özel idareleri ile sanayi ve ticaret odalarını kapsamaktadır.
6.
SORU: 2009 Yılı Mali Destek Programı çerçevesinde kabul edilmeyen proje(ler) daha sonraki yıllarda tekrar gündeme getirilip verilebilir mi?
CEVAP: Evet. 2009 Yılı Mali Destek Programı çerçevesinde kabul edilmeyen projelerin daha sonraki yıllarda tekrar sunulmasında sakınca bulunmamaktadır.
7.
SORU: Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu yapabilir mi?
CEVAP: Bir başvuru sahibinin proje sunabilmesi için sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile hakkında haciz işlemi başlatılmamış olması gerekmektedir.
8.
SORU: Belediyelerin katkı payları ne kadardır?
CEVAP: 5449 Sayılı Kanunun 19.maddesinin ‘d’ bendinde bu pay şu şekilde tanımlanmaktadır: “Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.”