Haberler

2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI

MENU
Okunma : 800 Tarih : 24 Aralık 2012
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI 
 
Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda "Doğrudan Faaliyet Desteği Programı" kapsamında uygun Faaliyet  başvurularının sunulması amacıyla 24 Aralık 2012 tarihi itibariyle 350.000 TL tutarında Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
 
"Doğrudan Faaliyet Desteği Programı" hakkında detaylı bilgi,  başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.
Rehber ve ekleri:
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberi
Doğrudan Faaliyet Desteği ProgramıBroşürü
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)
 
 

 

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Referans No
TR52-12-DFD-01
Türü
Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / Doğrudan Faaliyet Desteği
Başvuru Süreci
Program İlan Tarihi
Son Başvuru Zamanı
24.12.2012
25.01.2013 Saat: 17:00
Genel Amaç
Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programının amacı; TR52 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesindebölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak, sosyo-ekonomik gelişmelere imkân tanıyabilecek aşağıdaki öncelikler doğrultusunda tanımlanan yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Öncelikler
·      Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetler,
·      Bölgede tarım sektörünün güçlendirilmesine yönelik faaliyetler,
·      Sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar.
Süre
3 (üç) ay
Bütçe
350.000 TL (Üç yüz elli bin Türk Lirası)
Destek Miktarı
Asgari
Azami
20.000 TL Yirmi bin Türk Lirası)
75.000 TL (Yetmiş beş bin Türk Lirası)
Bütçe Kuralları
·         İdari Gider Maliyetleri %2'yi aşmamalıdır,
·         Proje bütçesi Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının başvuruları hariç olmak üzere KDV hariç hazırlanmalıdır,
·         Ayni katkılar bütçede gösterilmemelidir,
·         İnşaat tadilat vb. uygun maliyet dağilidir,
·         Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %3’ü (yüzde üç) kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işleminin bulunmaması,
·         Alt ve üst Limiti aşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır,
·         Eş finansman zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören teklifler öncelikli olarak desteklenecektir.
·         Öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine döner sermaye işletmeleri üzerinden fatura karşılığı ödeme yapılır.
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı
1.       Valilikler,
2.       Üniversiteler,*
3.       Belediyeler,**
4.       İl Müdürlükleri,
5.       İl Özel İdareleri,
6.       Bakanlık Bölge Müdürlükleri
7.       Bölge Müdürlüklerine bağlı İl Şube Müdürlükleri
8.       Bölgesel Kalkınma İdareleri,
9.       Kaymakamlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri,
10.   İlçe Müdürlükleri,
11.   Araştırma İstasyonu Müdürlükleri,
12.   Araştırma/ Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri,
13.   Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
14.   Teknokentler
15.   Üretici, Yetiştirici Birlikleri ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif*** Başkanlıkları,
16.   Konya ve Karaman İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler ve şubesi bulunan vakıflar,
17.   OSB Müdürlükleri,
18.   Küçük Sanayi Sitesi Müdürlükleri
19.   İş Geliştirme Merkezleri ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
*Fakülte/yüksekokul/enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte/yüksekokul/enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.
**Başvuru Sahiplerinden, 5449 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Ticaret ve Sanayi Odaları (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar hariç), birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan proje veya faaliyet desteği alamazlar.
***Kooperatifler, tüzüklerinde, ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin, gelecek beş (5) yıl süresince ortaklarına kar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün genel kurul karar metninde bulunması gerekmektedir.
Özel Durumlar
·         Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde doğrudan faaliyet desteği için en fazla iki (2)başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla bir (1) faaliyet için mali destek alabilir.
·         Teknik şartname sunulmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.
·         Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 27’nci maddesine göre, Kâr Amacı Güden Kurum ve Kuruluşlar ile gerçek kişiler, başvuru sahibi veya ortağı olarak Doğrudan Faaliyet Desteği Programına başvuruda bulunamazlar.
Uygun iştirakçi(ler)
Başvuru Sahipleri ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da faaliyet tekliflerine, o faaliyetin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, faaliyete sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.
Başarı Kriterleri
Faaliyet teklifinin başarılı kabul edilebilmesi için her bir değerlendirme komisyonu üyesinden ‘İlgililik’ bölümde kırk beş (45) üzerinden en az otuz beş (35)ve tüm değerlendirme komisyonu üyelerinden ortalama en az yetmiş (70) puan alması zorunludur.