2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 05 Temmuz 2017
 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM
MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 05 Aralık 2013 tarihi itibariyle 15.000.000 TL tutarında iki ayrı Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” hakkında detaylı bilgi,  başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.
Rehber ve ekleri:
Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı Broşürü
Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı Başvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)
 
Başvuru Süreci
KAYS-PFD Sistem Girişi:                            https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/
KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:   http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553
            
 
KAYS-PFD Sistemi, 15 Aralık  2013 tarihi itibarıyla başvuru alımlarına açılacaktır.
 

 

PROGRAM KÜNYESİ
Program Adı
BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI
Referans No
TR52/14/BİLTEK-01
TR52/14/BİLTEK-02
Türü
Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / KOBİ
Başvuru Süreci
Program İlan Tarihi
Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih
Başvuruların Ajans’a matbu olarak sunulması için son tarih
5 Aralık 2013
15 Aralık 2013
20 Şubat 2014
Saat: 23:50
27 Şubat 2014
Saat: 17:00
Amaçlar
Programın genel amacı bölgedeki işletmelerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim ile rekabet gücünün artırılması ve Konya Metropoliten alanı haricinde, yerelde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması ile bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır.
Programın özel amacı orta-ileri ve ileri teknolojiye geçiş maksatlı Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesi, kümelenme başta olmak üzere ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, ürünlerin yenilikçilik yoluyla ticarileştirilmesi, dış ticaret ortamının geliştirilmesi, bilgi tabanlı teknoloji üretim ve kullanımının artırılması, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi, enerji verimliliği ve temiz üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, rekabetçi kapasite gelişiminin sağlanması ile 2014-2023 TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesi Bölge Planının da temel amaçlarından biri olan “Ulusal ve Küresel Düzeyde Daha Rekabetçi İşletmelerin Geliştirilmesi”ne katkıda bulunmak ve yine Planda da geçtiği üzere “Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Kırsalda Yaşamın Canlandırılması”na katkıda bulunmak için TR52 Bölgesi içerisinde bölgesel gelişme ana odaklarından Konya Metropoliten alanı haricinde, bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır. 
Öncelikler
TR52/14/BİLTEK-01
Öncelik 1:Ulusal ve küresel düzeyde:
a)   İmalat sanayi dalında rekabetçi, yenilikçi ve/veya bilgi tabanlı teknoloji(lerin) kullanımının,
b)   Kümelenme odaklı ortak iş yapma uygulamalarının,
c)    Ar-Ge, yenilikçilik, bilişim, tasarım, dış ticaret ile endüstriyel tarım ve gıda sektörlerinde nitelikli insan kaynaklarına sahip olmayı amaçlayan yapılanmaların veya 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan Ar-Ge Merkezleri oluşumunun sağlanması;
Öncelik 2:Bölgede:
a)Yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminin, kullanımının,
b)Enerji verimliliği uygulamalarının,
c) Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması;
 
TR52/14/BİLTEK-02
Öncelik 3:Bölgesel gelişmenin ana unsurlarından olan bölge içi gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik olarak Konya metropoliten alanı haricinde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması
Program Bütçesi
TR52/14/BİLTEK-01: 9.000.000 TL (Dokuz Milyon Türk Lirası)
TR52/14/BİLTEK-02: 3.000.000 TL (Üç Milyon Türk Lirası)
Destek Miktarı
Asgari
Azami
25.000 TL
(Yirmi Beş Bin Türk Lirası)
500.000 TL
(Beş Yüz Bin Türk Lirası)
Destek Oranı
%20
(yüzde yirmi )
%50
(yüzde elli)
Proje Bütçesi
50.000 TL 
(Elli Bin Türk Lirası)
2.500.000
(İki Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası)
Süre
“2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı”nda her bir projenin uygulama süresi en az 6 (altı) ay ve en çok 11 (on bir) ay ile sınırlıdır. 
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı
Başvuru Sahipleri:
Kar amacı güden;
a)   Gerçek kişiler ve KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler
b)   Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler
c)    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Proje Ortakları:
a)   KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler
b)   Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler,
c)    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
d)   Üniversiteler ve Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları.
Uygun iştirakçi (ler)
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı ile bunların dışındaki diğer gerçek veya tüzel kişiler
Başarı Kriterleri
Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) koşulun aynı anda sağlanması gerekmektedir: 1) Toplam Puan: 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan 2)  Mali ve İşletme Kapasitesi: 20 (yirmi) puan üzerinden en az 12 (on iki) puan 3) İlgililik: 30 (otuz) puan üzerinden en az 20 (yirmi) puan