Haberler

BAŞVURU SAHİPLERİNE DUYURU

MENU
Okunma : 914 Tarih : 14 Mart 2011
İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANMIŞ BAŞVURU SAHİPLERİNE DUYURU
 
Bilindiği gibi Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 09.03.2011 tarihli Onayıyla İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Ajansımızla Sözleşme İmzalayacaklar internet sitemizde duyurulmuştur. Başvuru sahiplerine mevzuat gereği yapılması gereken resmi tebligatlar yapılmış olup, sözleşme imzalamak için 10 işgünü süre verilmiştir ve bu süre uzatılmayacaktır. Zamanın verimli kullanılması açısından aşağıda verilen ve sözleşme aşamasında Başvuru sahipleri tarafından ibraz edilmesi gerekli belgelerin, başvuru sahipleri tarafından ellerine resmi tebligatın ulaşmasını beklemeden hazırlanması, büyük önem arz etmektedir. Sözleşmeler için her bir başvuru sahibine ayrı randevu verilecek olup, bu randevunun ne zaman gerçekleşeceği Ajansın internet sitesinden takip edilebilecektir. 
 
EK-1 SÖZLEŞME İMZALAMAK ÜZERE HAZIRLANIP, MÜRACAAT ANINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER LİSTESİ:
1.       EK VI Mali Kimlik Formu (İlgili banka (VAKIFBANK herhangi bir şube) tarafından onaylanması zorunludur. )
2.       EK VII Kimlik Beyan Formu (Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarındanuygun olanı doldurulmalıdır.)
3.       EK XII Mali Kontrol Taahhütnamesi(Başvuru sahipleri, bu belgeyi ajans internet sitesinden indirip dolduracak ve noter onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır edeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarından noter onayı aranmayacaktır.)
4.       Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarından (meslek odaları, borsalar, birlikler vb) Ajanstan Talep Edilen Destek Tutarının %20’si kadar teminat;
     Ajans tarafından teminat olarak kabul edilecek değerler;
a)      Tedavüldeki Türk parası (Ajansın T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR 59 0001 0001 6851 3651 7250 01 Nolu hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun ibraz edilmesi gerekir)
b)      Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları
5.       Başvuru Sahibi, Projenin uygulanacağı fiziki mekânın sahibi ise “güncel tapu kaydının noter onaylı sureti” veya kiracı ise “noter tasdikli kira kontratı”,
6.       Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının, proje uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış ruhsat ve diğer izinler,
7.       Proje toplam bütçesinin binde 16.50 (onaltı nokta elli)si kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge,
8.       Vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge,
9.       İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair yetkili icra dairelerinden alınmış belge,
10.   Sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge. (Noter onaylı imza sirküleri, Yetkili karar organlarınca alınmış yetki kararı, Görevlendirme yazıları vb)
 
Proje Özel Hesabının açılması konusunda karşılaşılan problemleri VAKIFBANK Zafer Sanayi Şubesi KOBİ Portföy Yöneticisi Mehmet Salih YİĞİT beye ( 0332 248 23 02 / 0532 498 88 85) iletmeniz gerekmektedir