SIK SORULAN SORULAR - 2012

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 06 Temmuz 2017
2012 BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
SIK SORULAN SORULAR -2
1
SORU
Mali destek programı kapsamında 500 kW lisanssız elektrik üretimine dayalı yenilenebilir enerji yatırımlarında, projenin kabul edilmesi için, dağıtım şirketinden (MEDAŞ'dan) olumlu cevap (çağrı mektubu) alma zorunluluğu olacak mıdır? Yoksa başvurunun yapılmış olması projenin kabul edilmesi için yeterli mi olacaktır?
1
CEVAP
Mali destek programı kapsamında 500 kW lisanssız elektrik üretimine dayalı yenilenebilir enerji yatırımlarında, başvurular uygulama aşamasında kapalı devre (yani sadece kendi kullanımı için) olması kaydıyla "olumlu cevap" yazısı (çağrı mektubu) gerek yoktur. Sözleşme aşamasında meri mevzuat çerçevesinde gerekli olan izin, ruhsat vb. talep edilecektir.
Sadece başvurunun yapılmış olması projenin kabul edilmesi için yeterli değildir. Projeler ön inceleme, bağımsız değerlendirme, değerlendirme komitesi değerlendirmeleri ve ön izlemelere tabi tutulacaktır. Ancak bu değerlendirmelerden sonra uygun bulunan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacaktır.
2
SORU
Firmamız Karaman ilinde bisküvi üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Ajansınızın "Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programına" başvurmayı düşünüyoruz. KAYS sistemi üzerinde ikili NACE kodu olduğundan NACE kodunu tam olarak girememekteyiz. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
2
CEVAP
oBisküvi üretimine ilişkin altılı NACE kodu TÜİK internet sayfasında tam olarak 10.72.01 olarak yer almaktadır. Bu nedenle KAYS sistemine "10 Gıda ürünlerinin imalatı" şeklinde giriş yapabilirsiniz. Başvuru aşamasında "EK - E Faaliyet Alanı ve Uygulama Yeri Taahhütnamesi" de sunulmalıdır.
3
SORU
Öncelik 1 kapsamında belirtilen Makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren işletmelerden kasıt hangi NACE kodlarında faaliyet gösteren işletmeleri ifade etmektedir.
3
CEVAP
Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programının genel amacı "yerelin yeniliğe dayalı rekabet gücünün artırılarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğini sağlamak ve bölge cazibesini artırmaktır." Özel amacı ise, TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesinde yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılmasına, bölge ihracat kapasitesinin geliştirilmesine ve bölge turizminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yoluyla iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırmaktır. Projelerin, bu program kapsamındaki bütün öncelikler bakımından bu genel ve özel amaca uygunluğu hassasiyetle aranacaktır. Sözleşme aşamasında meri mevzuat çerçevesinde gerekli olan izin, ruhsa vb. talep edilecektir.
Öncelik 1 için makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren kar amacı güden her bir yararlanıcı yine bu alanların herhangi birinde yenilik ve ihracat temalı proje verebileceklerdir. Söz konusu beş öncelik alanı bölgede öne çıkan alanlar olmak itibariyle birbirlerine geçişli ve ilintili alanlar olmakta ve öncelik 1'in altında bir paket olarak yer almaktadır. Bu alanların tamamına hitap edecek şekilde ikili NACE kodu esaslı liste aşağıda verilmiştir:
24 Ana metal sanayi
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27 Elektrikli teçhizat imalatı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (faaliyet konusu başka alanlara girmeyen işletmeler bu NACE kod'unu seçebilirler)
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
35 Elektrik enerjisi üretimi
38 Bu başlık altında sadece tehlikesiz atıkların yakılması yoluyla elektrik üretilmesi
64 veya 01 Sadece Kooperatifler ve Birlikler
71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri
74 Sadece endüstriyel tasarım faaliyetleri
84 Sadece Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlükleri
Yararlanıcılar kurumlarına ait yukarıdaki bu ikili NACE kodunu KAYS sistemine girecekler ve yine bu NACE kodlarından biri ile alakalı projelerini Ajansa sunacaklardır. Projelerin program amaçları ve öncelikleri bakımından değerlendirme BD ve DK tarafından ilgililik kriteri çerçevesinde yapılacak hususlardandır. Bu yönde projelere yazılacak yukarıdaki ikili kodlarla başlayan proje konusu ile alakalı altılı NACE kodları istatistiki amaçlıdır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetimi için de yukarıdaki açıklamalar geçerlidir. Kar amacı güden birlik ve kooperatifler için kendilerine ait kanuni düzenlemede faaliyet konusu ile alakalı sınırlamaları da öncelikle dikkate almak koşulu ile yukarıdaki açıklamalar geçerlidir. Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlüğü ile kar amacı güden kooperatif ve birlikler yukarıdaki ikili kod bakımından kendilerine ait kodları kullanacaklardır.
Not 1:
Başvuru formunda belirtilen NACE kodu;
a)Puanlama kriterleri açısından belirtilen NACE kodu değil ilgililik esas alınacaktır.
b)NACE kodunun yanlış belirtilmesi herhangi bir aşamada elenme nedeni sayılmayacaktır.
Not 2:
Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlüğü, Kooperatifler ve Birlikler için sayılan NACE kodları örnekleme niteliğinde olup, farklı NACE koduna sahip olan Kooperatif ve Birlik sahip olduğu durumda ilgili NACE kodunu da girebilir.
Not 3:
Öncelik 1 kapsamında faaliyet göstermekle birlikte yukarıda sayılan ikili NACE kodlarına sahip olmayan yararlanıcılar da "öncelik 1 kapsamında faaliyet gösterdiklerine dair" taahhütname vermek koşulu ile bu alanlara yönelik proje başvurusu yapabileceklerdir.
4
SORU
Plastik, pet, coex şişe ve kapak üreten firmamız ihracatı geliştirmek adına yeni açmış olduğunuz programa proje sunmak istemektedir. Konu ile ilgili sektör olarak başvuruda bulunup bulunamayacağımızı ve başvurabilirsek yapmamız gerekenler ile ilgili bilgilendirmenizi rica ederiz.
4
CEVAP
Bkz. Cevap 3
5
SORU
Makine sektöründe faaliyet gösteren firmamız için yatırım teşvik belgemiz (yatırım teşvik belgemizde 11 adet makine) bulunmaktadır. Bunlardan birisi CNC dik işleme makinesidir. Ancak CNC dik işlem makinesini yatırım teşvik desteği kapsamında kullanmayarak hazırlayacağımız MEVKA projesine dahil etmek istiyoruz. Projemizin destek almaya hak kazanması durumunda bu makine için yatırım teşvik belgesinden proje sürecinde ve ileriki dönemlerde yararlanılmayarak yatırım teşvik dosyamız kapatılacaktır.
Bu durumda;
a. MEVKA'ya CNC dik işleme makinesi teminini içeren bir proje hazırlayabilir miyiz?
b. Proje eklerinden olan EK F YATIRIM TEŞVİK TAAHHÜTNAMESİ vermemiz, CNC dik işlem makinesini alımı kapsamında teşvikten yararlanmayacağımızı belirtmemiz yeterli midir?
c. Taahhütnamede bulunan ifadeden yatırım teşvik belgemizin bulunmaması mı yoksa yatırım teşvik belgemiz bulunsa bile söz konusu makine için yararlanmayacağımız mı anlaşılmalıdır?
d. Teşvik belgesi eki olan Makine Teçhizat listesinde yer alan CNC dik işleme makinesinin listeden çıkarılması gerekli midir?
5
CEVAP
a.) Dik işleme makinesi teminini içeren bir proje hazırlanması söz konusu makinenin Yatırım Teşvik belgesi ekindeki listede yer almakta olsa bile:
i)Söz konusu makinenin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair Teşvik Taahhütnamesinin (EK-F) imzalanarak sunulması,
ii) Onaylı Yatırım Teşvik Belgesi ve eklerinin sunulması,
şartlarına bağlıdır.
b.) Söz konusu makinenin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair Teşvik Taahhütnamesinin (EKF) imzalanarak sunulması yeterlidir.
Bununla birlikte Ajans tarafından Mali Destek Programı kapsamında desteklenen alımlara dair sunulan fatura asıllarına uygun maliyet olarak değerlendirilmesi durumunda Ajans tarafından destek sağlandığına dair şerh düşüleceğinden aynı unsurlara mükerrer destek sağlanması durumunda ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sonuçlardan taahhütnameyi imzalayan sorumlu olacaktır.
c.) Söz konusu makineler için Yatırım Teşvik Belgesi'nin kullanılmayacağının taahhüt edilmesi şeklinde anlaşılmalıdır.
d.) Söz konusu makineler için Yatırım Teşvik Belgesi'nin kullanılmayacağının taahhüt edilmesi yeterlidir. Yatırım Teşvik Belgesi ekinde yer alan listeden çıkarılması gerekmemektedir.
6
SORU
Bölgenin rekabet gücünün arttırılması mali destek programına kurutma, eleme ve paketleme makineleri imal eden bir firma taneli ürünlerin kurutulmasına yönelik bir kurutma ünitesi imal etmek istemektedir. Bu sistem Türkiye'de üretilmemektedir.
Mevcut kurutma sistemlerine oranla bir çok artısı olan sistemin kurulması için buhar kazanı, elekler, filitre sistemleri ve siklonlara ihtiyaç vardır. İhtiyaç olan bu ekipmanlar sistemin bir parçası olup başka bir sistem kurulumu için yeniden alınması gerekmektedir.
Söz konusu kurutma ünitesi firmanın diğer bir şahıs işletmesi olan tuz fabrikasında kurulup kullanılacaktır. Böylelikle bu sistemi almak isteyen diğer firmalara da örnek gösterilerek talepler doğrultusunda kurutma ünitesi imal edilecektir.
Bu durumda öncelik 1 kapsamında yukarıda belirtmiş olduğum buhar kazanı, elekler, filtre sistemleri ve siklonların alımına yönelik proje hazırlayıp firma MEVKA'dan destek alabilir mi?
6
CEVAP
Başvurular, uygun başvuru sahipleri tarafından rehberde belirtilen tüm şartları yerine getirerek yapılmaktadır. Bu durumda bir başvuru sahibinin almış olduğu ekipman o başvuru sahibinin farklı bir işletmesinde kullanılması durumu söz konusu olamaz.
Projenizi, program öncelikleri çerçevesinde hazırlayıp sunabilirsiniz.
7
SORU
Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında programın önceliklerinden Öncelik 3 “Ağaç, orman, mobilya ve gıda ürünlerinin imalatının desteklenerek bu sektörlerde rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetler” olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede Gıda ambalajı imalatı yapan bir işletme gıda ürünleri üreten bir işletme kapsamında mıdır? Proje sunabilir mi?
7
CEVAP
Öncelik 3 çerçevesinde gıda ürünlerinin imalatı söz konusudur. Üretilen gıdanın içine konulacak kap ve/veya koruma malzemelerinin imalatı kast edilmemiştir. Ayrıca, 10 numaralı NACE Rev2 sınıflandırılmasında sadece "gıda ürünlerinin imalatına" yönelik faaliyetler bulunmaktadır.
8
SORU
Başvuru aşmasında kooperatif, birlikler ve teknoloji gelişim bölgesi idareleri hangi NACE Kodlarını kullanacaklarıdır.
8
CEVAP
Kooperatifler, Birlikler ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlüğü farklı bir NACE kodu olmadığı takdirde aşağıdaki kodları girebilirler.
64-01 Sadece Kooperatifler ve Birlikler (64.92.04) veya (01.61.03)
84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdaresi Müdürlüğü (84.11.42)
9
SORU
2012 yılı Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında yapmış olduğumuz proje başvurumuz onaylanmıştır.
Sözleşme aşamasında getirilmesi gereken belgelerden  aşağıda belirtilen belgeler bizim proje için gerekli olmadığını düşünüyoruz.
 Bu konuda bilgilendirmenizi saygılarımızla arz ederiz.
1-Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı
2- ÇED yazısı (Başvuru anında tarafınıza iletilmiş idi.)
3-Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı
3-Gerekli ise Koruma Amaçlı İmar Planları ile diğer planlara uygunluğuna dair belge,
4- İmza sirküsü (Başvuru aşamasında yetkisi ile yetkilendirilmiş başvuru sorumlusu bilgisi mevcuttur. Tekrar talebinin gerekli olmadığını düşünüyoruz.)
9
CEVAP
2012 yılı Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında yürütülecek projeler için;
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ve Koruma Amaçlı İmar Planları ile Diğer Planlara Uygunluğu Belgesi; projeniz kapsamında gerekli ise, sözleşme aşamasında getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Ajansın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığından, gerekli değerlendirmenin tarafınızca yapılması,  proje uygulama sürecinde gerekli olduğunu öngördüğünüz belgelerin sözleşme aşamasında sunulması gerekmektedir.
ÇED yazısının sözleşme aşamasında getirilmesi zorunlu olup, başvuru formu ile birlikte sunulmuş olsa bile ilgili yasal mevzuat doğrultusunda projenin uygulanmasına yasal bir engel olmadığını gösteren yazının sözleşme aşamasında sunulması zorunludur.  Buna dair yazı başvuru aşamasında sunulmuş ise aynı yazının tekrar sunulması yeterli olacaktır.
İmza sirküsü yetkisi ile yetkilendirilmiş başvuru sorumlusu bilgisinin tekrar sunulması gerekli olup, başvuru aşaması ile sözleşme aşaması arasında imza sirküsü yetkisi ile yetkilendirilmiş temsilcilerin değişmesi ihtimaline karşı  talep edilmektedir. Bu nedenle tekrar sunulması zorunludur.