2014 Yılı Mali Destek Programları S.S.S.

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 06 Temmuz 2017
“BİLTEK” SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI 2
1.                 
14.04.2011 tarihinden sonra alınmış Teşvik Belgem bulunmaktadır. Ajansa sunmayı düşündüğüm proje kapsamında yer alan bazı, makine teçhizat teşvik belgemin eki global listede yer almaktadır. Bu bağlamda:
a)     Ajans’a proje başvurusunda bulunabilmem için Ekonomi Bakanlığına başvurup global listeden söz konusu makine teçhizatı çıkartmam mı gerekiyor?
b)    Yoksa Başvuru Rehberi eki EK-F-Yatırım teşvik taahhütnamesini doldurmam yeterli midir?
14.04.2011 tarihinden sonra alınmış Teşvik Belgesi bulunan potansiyel yararlanıcıların başvuruları hakkında:
a)     Ajans’a proje başvurusunda Ekonomi Bakanlığına sunulan global listeden söz konusu makine teçhizatın çıkartılması gerekmemektedir. Ancak Ajans desteğinden söz konusu makine teçhizat için faydalanılması halinde Yatırım Teşvik Belgesinden ilgili makine teçhizat için faydalanılamayacaktır.
b)    Başvuru Rehberi eki olan EK-F-Yatırım teşvik taahhütnamesini doldurmak yeterlidir.
Bunlarla birlikte uygulama aşamasında Ajansa sunulacak raporlama belgeleri eklerinde bulunacak faturalara Ajanstan Destek alındığına dair bir ibare kaşesi basılacaktır.
2.      
Mevlana Kalkınma Ajansının 2011 yılı Mali Destek Programı çerçevesinde yürütmüş olduğumuz projemize ait nihai rapor 25.01.2013 tarihinde verilmiş ve tarafımıza ödeme 05.03.2013 tarihinde yapılmıştır. Buna göre ajans’ın 2014 yılı programına başvurabilir miyiz?
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 10. Maddesinde (Değişik: RG.,16.11.2011, 28114) “ Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz” denilmektedir.
 
Ancak; Kalkınma Bakanlığı’nın 26.03.2013 tarih ve 1530 sayılı yazısına göre “Yönetmelikte geçen “sözleşmenin sona erdiği tarih” ifadesi gelen kural olarak sözleşmede yazan proje bitiş tarihi olarak kabul edilir. Ancak sözleşmelerdeki, proje uygulama süresi ile sözleşme süresi kavramlarının farklılığı göz önüne alındığında, proje uygulama süresi sona ermiş olsa dahi yararlanıcının; Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ö) bendi, 35’inci maddesi ve 36’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrasına göre proje uygulama süresinin bitimini müteakip ajansa nihai rapor sunmak ve gerektiğinde nihai rapora ilişkin eksiklikleri tamamlamakla yükümlü olması, aynı şekilde ajansın da yararlanıcı tarafından sunulan nihai raporu değerlendirmek, gerekirse eksiklikleri tamamlattırmak ve nihai ödemeyi onaylamakla yükümlü olması, işlemler süreci bakımında sözleşmenin yürürlükte kalmaya devam ettiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sözleşmenin sonra erdiği tarihin; projenin sözleşme süresinden önce tamamlanması, sözleşme süresinde tamamlanması ve sözleşme süresinin değiştirilmesi hallerinde nihai ödemenin yararlanıcıya yapıldığı tarih olarak anlaşılması gerektiği, sözleşmenin feshedilmesi halinde ise sözleşmenin feshedildiği tarih olarak anlaşılması gerektiği anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir” denilmektedir.
 
Bu durumda, projenizin nihai ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmediği için başvurmanız uygun bulunmamaktadır.
 
3.      
2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı Rehberinin tanımlar kısmında “Lisanssız Elektrik Üretimi” tanımında “Bu program kapsamında İşletmenin kendi kullanımına yönelik elektrik üretimi kastedilmektedir” denilmektedir. 
a)     Bu ifadeden kastınız, bir tüketim biriminin enerji ihtiyacının üzerinde başvuru yapacak firmaların kapsam dışı olduğu mudur?
b)    Başka bir deyişle, hibeden yararlanacak firmalar, şebekeye elektrik satışında bulunma hakkına sürekli veya kısıtlı bir süre için sahip değiller midir?
2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı kapsamında sunulacak olan bir başvurunun bir tüketim biriminin enerji ihtiyacının karşılanmasını da amaçlamaktadır.
a)     Rehberde belirtilen ibare ile proje yararlanıcısı enerji üreticisinin tüketimi/kullanımı olmadan sadece enerji üreterek satması ve bu yolla kendi kullanımı olmaksızın salt ticari amaçlı olmasına yönelik başvuruların uygun olmadığı kastedilmektedir. Hazırlanan projenin temel amacının salt satış amaçlı bir enerji üretimi olmayıp temelde yararlanıcının kendi kullanımına yönelik olması beklemektedir. 
b)    Hibeden yararlanacak firmaların bir yıl içerisinde enerji tüketiminde mevsimsel ve/veya dönemsel farklılıklar oluşabilir. Bu farklılıklar sırasında tüketici dönem dönem ilgili enerji sağlayıcısına kendi ürettiğinin fazlasını satabilir ve ihtiyacının arttığı dönemlerde satın alarak tüketebilir.