2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 05 Temmuz 2017
MEVKA tarafından 25.03.2013 tarihinde yayımlanan ve TR52-13-DFD-01 Referans Numaralı Çağrı
DEĞİŞİKLİK – I
2013 Doğrudan Faliyet Desteği Rehberinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
 
Önceki Hali:
 
Uygun olmayan maliyetler
      Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:
1.         Yararlanıcının nakdi olmayan insan kaynakları,
2.         Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
3.         Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
4.         Faiz borcu,
5.         Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
6.         Arazi veya bina alımları,
7.         İkinci el ekipman alımları,
8.         Kur farkından doğan zararlar(faturalar kesildiği, sözleşmeler yapıldığı tarih itibari ile TL olarak düzenlenmelidir),
9.         Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları[1],
10.      Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
11.      Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
12.      Salt Ajans ile yararlanıcı arasındaki sözleşmeye ve buna ilişkin mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler[2],
13.      Leasing giderleri,
14.      Amortisman giderleri,
15.      Üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeler,
16.      Deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri,
17.      Projenin uygulanması için danışmanlık hizmeti alımı,
18.      Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve hammadde (gübre, ilaç vb.) maliyetleri,
19.      Birincil tarım faaliyetleri (canlı hayvan, fidan vb alımı),
20.      Taşıtların alımı uygun maliyet değildir (zaruri hallerde uygulama süresince kiralanabilir).
21.      Başvuru sahiplerinin rutin işlerine yönelik faaliyetler,
22.      Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının başvuruları hariç olmak üzere KDV tutarı,
23.      İdari Gider Maliyetleri.
 
 
 
 
Son Hali:
 
2.1.4          Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten karşılanabilecek maliyetler
Uygun olmayan maliyetler
      Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:
1.      Yararlanıcının nakdi olmayan insan kaynakları,
2.      Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
3.      Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
4.      Faiz borcu,
5.      Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
6.      Arazi veya bina alımları,
7.      İkinci el ekipman alımları,
8.      Kur farkından doğan zararlar(faturalar kesildiği, sözleşmeler yapıldığı tarih itibari ile TL olarak düzenlenmelidir),
9.      Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları[3],
10. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
11. Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
12. Salt Ajans ile yararlanıcı arasındaki sözleşmeye ve buna ilişkin mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler[4],
13. Leasing giderleri,
14. Amortisman giderleri,
15. Üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeler,
16. Deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri,
17. Projenin uygulanması için danışmanlık hizmeti alımı,
18. Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve hammadde (gübre, ilaç vb.) maliyetleri,
19. Birincil tarım faaliyetleri (canlı hayvan, fidan vb alımı),
20. Taşıtların alımı uygun maliyet değildir (zaruri hallerde uygulama süresince kiralanabilir).
21. Başvuru sahiplerinin rutin işlerine yönelik faaliyetler,
  1. Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının başvuruları hariç olmak üzere KDV tutarı*,
 
 
* Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uygum Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2013 tarih ve 3747 sayılı yazısında ‘’il özel idaresi, köy, belediye, üniversite (vakıf üniversiteleri dâhil) ve kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Merkezi, ihracatçı birlikleri vb) gibi kamu tüzel kişilikleri Anayasa tarafından belirlenmiş kurum ve kuruluşlar için Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri uygun maliyet olarak kabul edilmelidir. Öte yandan kendi kanunlarında özel hukuk kişisi olarak düzenlenen sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri açısından Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet sayılmamalıdır’’ şeklinde belirtilmiştir.
23. İdari Gider Maliyetleri.
 
 
[1] Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcıların ve ortaklarının (iştirakçi hariç) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir.   Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde ve ilgili kanunda belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.
[2]Proje uygulaması ile doğrudan ilgili olmayan Ajans ve yararlanıcı arasındaki banka transfer ücretleri, noter masrafları ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir.
[3] Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcıların ve ortaklarının (iştirakçi hariç) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir.   Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde ve ilgili kanunda belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.
[4]Proje uygulaması ile doğrudan ilgili olmayan Ajans ve yararlanıcı arasındaki banka transfer ücretleri, noter masrafları ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir.