Bölgesel Gelişme Planları

MENU
Okunma : 4,8b Tarih : 07 Mart 2017

Günümüzde gelişmişlik kavramı tek boyutlu olmayıp ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel unsurları da bünyesinde barındırmaktadır. Dünyada gelişmişlik kavramının dönüşümü incelendiği zaman; önceleri sadece ekonomi boyutu algılanmış ve salt kişi başına düşen gelire endekslenmiştir. Ancak 1980’lerden itibaren bu anlayış değişmiş ve toplumsal gelişmenin salt ekonomik alana indirgenemeyeceği, aynı zamanda sosyal, kültürel, çevresel ve mekânsal boyutları da ihtiva etmesi gerektiği görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu kapsamda “sürdürülebilir gelişme” kavramı ön plana çıkmıştır. Bölgenin geleceğini şekillendirecek bir strateji dokümanı

  • Bölge paydaşlarının ortak aklının bir ürünü olması dolayısıyla katılımcı bir süreç neticesinde ortaya çıkarılması,
  • Bölgenin tüm kaynaklarının ortak bir hedefe yönlendirilmesi,
  • Kaynakların etkili ve etkin kullanılması, en yüksek katma değer yaratacak alanlara sevk edilmesi,
  • Stratejik bir yaklaşımla hazırlanması, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni şartlara uyum sağlayabilmesi,
  • Mekânsal yönelimlerinin olması, bölge içi gelişmişlik farklarını en aza indirme hedefine odaklanması gibi özellikleri barındırması gerekir.

Öte yandan ülkemizin odaklanacağı dönüşüm alanlarını, hedef ve stratejilerini ortaya koyacak temel politika dokümanı olacak Onuncu Kalkınma Planı (OKP) ve Bölgesel Gelişme Ulusa Stratejisi (BGUS) çalışmaları Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Küresel ölçekte yeni üretim ve tüketim bölgelerinin oluştuğu bir süreçte, Onuncu Kalkınma Planı ve BGUS’un hazırlık çalışmaları, ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkması için gerekli strateji ve politikaların tespit edilmesi açısından önemli bir fırsattır. Bu kapsamda, ülkenin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve bu suretle planın hayata geçirilebilmesi için toplumun tüm kesimlerince bu çalışmalara geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Bu noktada, Konya ve Karaman Bölgesinde hizmet veren ajansımız da, OKP ve BGUS hazırlık çalışmalarının güçlü ve yaygın bir toplumsal tabana oturtulması ve bölgesel dinamiklerin harekete geçirilmesi konusunda Bölge Planı sürecinde yürüttüğü çalışmalarla önemli katkılar sağlamıştır.

Konya Karaman Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma dönemi içerisinde ortaya çıkarılmış bir strateji dokümanıdır ve yukarıda sayılan özelliklerin azami derecede içselleştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu olarak yakından takip ettiğimiz Bölge paydaşlarının katılımıyla düzenlenen çok sayıda etkinlik sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda Bölgeye yüksek katkı sağlayacaktır.

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman-Konya 2014-2023 Bölge Planı ve eklerine olarak dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.