İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,8b Tarih : 19 Temmuz 2017
T.C. SARAYONU KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (Sarayönü Köylere Hizmet Götürme Birliği Kamu İhale Kanuna Tabi Değildir) Sayı :3 21 / 10 / 2013 İHALE İLANI 1- İdarenin Adı : Sarayönü Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 2- İhalenin Adı :Muhtelif Ahşap ev ve malzeme alım işi 3-İhalenin Niteliği, Türü ve Miktarı : Açık ihale usulü ile ekli mahal listesinde belirtilen 11 kalem muhtelif ahşap bina ve muhtelif ahşap malzeme. 4- İşin Teslim Yeri veya İşin Yapılacağı Yer: Sarayönü Kaymakamlığı Proje sahası 5- Mal Teslim Tarihi : Sözleşmeden sonraki 120 İş günü 6- İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler : a) Tebligat için adres beyanı, b) Geçici teminatın ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz, c) Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküsü. d) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar e) Kayıtlı bulunduğu meslek kuruluşundan teklif yılında alınmış oda kayıt belgesi. f) 4734 sayılı kanunun 10. maddesinin (a),(b).(c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (üzerine ihale kalan istekliden bu belgeler sözleşmeden önce idareye sunulacaktır.) 7- İhale dokuman görüleceği yer ve bedeli: Sarayonu Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı bürosu. Bedelsiz Tel: 0332 6171147 Faks: 0332 6171147 8- İhalenin Yeri, Tarihi ve Saati : Sarayönü Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Kaymakamlık Toplantı Salonu 30 Ekim 2013 Saat : 14.00 9- Son teklif tarihi, saati ve yeri : 30 Ekim 2013 Saat 14:00 İdare bürosuna 10- Geçici Teminat Miktarı : Teklif bedelinin %3 den az olmamak kaydıyla istekliler tarafından belirlenecektir. 11- Bu ilanda yer almayan hususlarda ihale dokümanı esas alınır. 12- İhaleye katılamayacak olanlar : (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz. a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Birliğin ihale yetkilisi. ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç). (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İLAN OLUNUR.