2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 05 Temmuz 2017
TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI
Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” ve “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 24 Aralık 2012 tarihi itibariyle 20.000.000 TL tutarında iki ayrı Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.
                                                    Kamuoyuna ilanen duyurulur.
 
"Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" hakkında detaylı bilgi,  başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.
 
Rehber ve ekleri:
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Broşürü
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)
 
Başvuru Süreci
Başvuru süreci Zihin Haritası,
 
KAYS-PFD Sistemi, 03 Ocak 2013 tarihi itibarıyla başvuru alımlarına açılacaktır.
 

 

TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI
MALİ DESTEK PROGRAMI
Referans No
TR52/12/TURKÖA
Türü
Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / ALTYAPI
Başvuru Süreci
Program İlan Tarihi
Başvuru Başlangıç Zamanı
Son Başvuru Zamanı
24 Aralık 2012
03 Ocak 2013
13 Mart 2013
 Saat: 17:00
Bütçe
6.000.000 TL (Altı Milyon Türk Lirası)
Destek Miktarı
Asgari
Azami
40.000 TL (Kırk Bin Türk Lirası)
400.000 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası)
Destek Oranı
%25 (yüzde yirmi beş )
%75 (yüzde yetmiş beş)
Proje Bütçesi
53.333 (Elli Üç Bin Üç Yüz Otuz Üç Türk Lirası)
1.600.000 (Bir Milyon Altı Yüz Bin Türk Lirası)
Süre
6 (altı) ay
18 (on sekiz ) ay
Genel Amaç
TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesinin turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesi yoluyla bölge cazibesinin ve rekabetçiliğinin artırılması.
Özel Amaç
Programın özel amacı, bölgede turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal varlıkların çeşitlendirilmesi ve turizme alternatif modeller geliştirerek yeniden sunulması maksadıyla küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin yapılmasıdır.
Öncelik
Bölgede konaklama gün sayısının artırılmasına hizmet eden turizme yönelik altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi.
Proje Örnekleri
·      Tarihi eserlerin çevresindeki yerleşim yerlerinin tarihi dokuya uyumlu hale getirilmesine yönelik projeler,
·      Turistik değere sahip tarihi sokakların özgün dokusunun korunması ve iyileştirilmesine yönelik sokak sağlıklaştırma faaliyetleri (yol hariç, ev cepheleri, bahçe duvarları, kapı-pencere doğramaları, cumba, çatı restorasyonu vb.),
·      Kale, han, hamam, kervansaray, tarihi köprü, çeşme, tarihi yerleşim birimleri, müze, cami, medrese, kilise, manastır, çarşı, pasaj vb., arkeolojik alanlar dahil taşınmaz kültür varlıkları vb., tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılmasına yönelik fiziki düzenleme ve altyapı çalışmaları,
·      Turizm değeri taşıyan yerleşim yerlerinde alternatif/temiz enerji sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması,
·      Turizme yönelik bilgi sağlayıcı dokunmatik ekranlar ve diğer teknik ve fiziki altyapının sağlanmasına yönelik projeler,
·      Bölgenin önemli arkeolojik sit alanlarında yerel bürolar, karşılama merkezleri, örnek kültürel yapılar, UNESCO dünya miras listesinde olmanın şartlarının yerine getirilmesine yönelik faaliyetler, arkeo-teknik çalışmaların yapılacağı laboratuarların oluşturulmasına yönelik projeler,
·      Gastronomi, kuş gözlemciliği, botanik bitki, orienteering, trekking, kampçılık, su altı dalış, yamaç paraşütü, yelkencilik gibi alternatif turizm alanlarında hizmet çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik projeler,
·      Bölgede özgün doğal mirasın korunup geliştirilerek ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak fiziki altyapı  projeleri,
·      Fiziki altyapı ile bütünleşik bölgenin cazibesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve diğer uygun üst yapı projeleri,
·      Çevresel yönetim sistemlerinin oluşturulması, sertifikalandırılması ve eko-turizm etiketlemesinin gerektirdiği fiziki altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,
·      Doğal ve tarihi ortamların sinema film bölgesi haline getirilmesi için gerçekleşecek projeleri,
·      Bölgedeki kültürel ve mimari mirasının gelecek nesillere aktarılması için miniaselçuk türü ve köy/kent maketlerinin turizme sunulmasına, kültür patikaları oluşturulmasına yönelik projeler,
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı
Valilikler,
Kaymakamlıklar,
İl ve İlçe Müdürlükleri,
Müze Müdürlükleri,
Bakanlık Bölge Müdürlükleri,
Bölge Müdürlüklerine bağlı İl Şube Müdürlükleri,
Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
Belediyeler,
İl Özel İdareleri,
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri,
Turizm Altyapı Hizmet Birliği,
Diğer Mahalli İdare Birlikleri,
Dernek, Vakıf ve kar amacı gütmeyen iştirakleri,
Üniversiteler,*
Üniversite Araştırma Merkezleri,
Odalar,
Borsalar,
Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler**
Kar Amacı Gütmeyen Birlikler (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)**
Organize Sanayi Bölgesi
*Fakülte/yüksekokul/enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte/yüksekokul/enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.
** Kooperatifler ve Birlikler, tüzüklerinde üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermeli veya Genel Kurulu'nun beş yıl boyunca üyelere kar dağıtmayacağı kararını ibraz etmelidirler
Uygun iştirakçi(ler)
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler
KAYS Yardım