2019 MEVKA DESTEK PROGRAMLARI

MENU
Okunma : 3,5b Tarih : 27 Eylul 2019

 

 

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) PROJE DESTEĞİ DUYURUSU

Sosyal Destek Programı (SODES), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda 2019 yılı itibarıyla TR52 bölgesinde (Karaman ve Konya İlleri) Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecektir.

Programa ilişkin detaylar aşağıdadır;

Sosyal Destek Programının Amacı;

Sosyal Destek Programı (SODES)’nın amacı; Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Sosyal Destek Programının Öncelikleri;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına,
 • Genç işsizliğinin azaltılmasına,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine,
 • Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine,
 • Hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran,
 • Diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik,
 • Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen projeler.

Uygun Başvuru Sahipleri;

 • Kâr Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten, Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler,
 • Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi Siteleri,
 • Serbest Bölge İşleticileri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezi Gibi Kuruluşların Yönetici Şirketleri, 
 • Özel Kesim Kuruluşları (Yalnızca Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin)

Proje Bütçesi;

Program kapsamında desteklenecek projelerin asgari proje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) TL’dir.

Eş finansman;

Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olabileceği projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50’dir.

Projelerin süresi;

Bu Usul ve Esaslar kapsamında projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Başvuru Süreci;

Bu programın “Usul ve Esasları” (Ek-1), Ajansa Başvuru Şekline ilişkin Belgeler (Bilgi Formu ve Ekleri (Ek-2)) ile programa ilişkin Bilgi Mahiyetinde özet sunum (Ek-3) ekte bulunmaktadır.

 • SODES Usul ve Esaslar;

2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES) Uygulama Usul ve Esasları (Ek-1).

 • Başvuru Belgeleri:
 1. Sosyal Destek Programı (SODES) Proje Bilgi Formu, “Bütçe” vb. Eklerinin Ajansa gönderilmesi/teslimi (Ek-2) ve projeyi özetleyen en fazla beş (5) slaytlık sunum,
 2. Yönetim Kurulu Onayı Sonrası Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) Proje Detay Girişi.
 • SODES ile İlgili Bilgi Mahiyetinde Özet Sunum;

Özet Sunum (Ek-3)

Son Başvuru Tarihi ve Yeri:

Bu programa yapılacak Başvurular, Bilgi formu vasıtasıyla 09 Ekim 2019 tarihi saat 17.00’a kadar Mevlana Kalkınma Ajansına tüm istenilen belgeler ve bunları içeren CD/DVD resmi yazı/üst yazı/dilekçe ile Konya’da Mevlana Kalkınma Ajansı’na, Karaman ilinde ise Karaman Yatırım Destek Ofisine elden sunulacaktır. Bu belgeler ayrıca pyb@mevka.org.tr adresine elektronik posta (e-mail) ile de gönderilecektir.

Söz konusu programdan Karaman ve Konya illerinin en üst düzeyde istifade edebilmesi için uygun başvuru sahiplerinin bu fırsatı iyi değerlendirmesi ve fikirlerin projeye dönüştürülerek Mevlana Kalkınma Ajansına zamanında sunulması büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.