Hibeler

Gençlik Programı (Youth in Action) Gençlik Programı 4.6: Ortaklıklar Teklif Çağrısı

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 21 Temmuz 2017

Avrupa Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı
Gençlik Programı (Youth in Action) Gençlik Programı

4.6: Ortaklıklar Teklif Çağrısı
EACEA/13/11

Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel İşitsel Yürütme Ajansı Gençlik Programı Eylem 4.6 teklif çağrısını yayınlanmıştır. Teklif çağrısı Gençlik Programı'nın farklı bileşenlerini kombine eden uzun vadeli projelerin geliştirilmesi amacıyla bölgeler, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren aktif örgütler arasındaki ortaklıkları desteklemeyi hedeflemektedir.

Teklif Çağrısının Genel Amacı: Teklif çağrısı, yeni beceriler ve yetenekler kazanmayı amaçlayan gençlik çalışanlarının hareketliliğini ve değişimini teşvik etmeye yönelik projelere destek vermeyi amaçlamaktadır.

Kurulacak ortaklıklara dair özel hedefler ve öncelikler şunlardır:

- Avrupa'daki bölgelerin, belediyelerin, siviltoplum örgütlerinin ve sosyal sorumluluk alanında aktif rol oynayan örgütlerin gençlik ve yaygın eğitim alanındaki faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek;
- Gençlere ve genç işçilere yaygın eğitim fırsatı sunan gençlik kuruluşların kapasite geliştirme süreçlerini desteklemek;
- Yaygın eğitim alanında tanınma, iyi uygulamaların paylaşımı ve sürdürülebilir ağların kurulmasını desteklemek.

 

Gençlik programının yıllık öncelikleri:

- Genç nüfusta işsizlik
- Kapsayıcı büyüme
- Küresel çevre sorunları ve iklim değişikliği
- Yaratıcılık ve girişimcilik
- Avrupa Gönüllülük yılı

Kimler Başvurabilir: Bu kapsamda;

- Bölgesel veya yerel ölçekteki kamu kuruluşları,
- Gençlik Programına üye en az sekiz ülkede faaliyet gösteren, gençlik alanında aktif, kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
- Gençlik yararına toplumsal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren şirket/girişim/kar amacı güden kuruluşlar.

bu teklif çağrısına başvurabilir.

Bütçesi: Bu teklif çağrısı kapsamında projelerin eş-finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe yaklaşık 2 300 000 Avro'dur. Her proje için tahsis edilecek azami bütçe tutarı 100.000 Avro'yu geçmeyecektir. Hibe yüzdesi her bir proje için maksimum% 50' dir.

Son Başvuru Tarihi: 3 Kasım 2011'dir.

Not:Faaliyet programı 1 Mart 2012 ve 1 Eylül 2012 tarihleri arasında başlamalı ve azami 2 yıl (24 ay) süreyle uygulanmalıdır.

 

Başvuru Adresi: Başvurular aşağıdaki adrese elden ya da posta yoluyla yapılacaktır.
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, ‘Youth in Action' Programme - EACEA/13/11 BOUR 4/029, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1, 1140 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

Detaylı Bilgi Ve Başvuru Belgeleri: www. ua.gov.tr ve http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_6_en.php