Hibeler

İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ (İTEP) DESTEK PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği “Tarım”, “Eğitim”, “Sağlık” ve “Çevre” alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik olarak desteklemektedir. İTEP Programı öncelikli alanlarda toplumsal yaygın etkisi yüksek olabilecek projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve ilgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeyi sağlamak amacıyla esnek bir destek programı olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda desteklenecek proje çıktılarının teknolojik ve ekonomik etkileri ile birlikte sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik etki boyutlarının da gözetilmesi önceliklendirilmiştir. 
 
Program kapsamında bahsi geçen öncelikli dört alanda “fikri mülkiyet tabanlı” teknolojilerin geliştirilmesi ve ticari ürün olarak pazara sunulması teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda İTEP Destek Programı, öncelikli yararlanıcı profilini oluşturan yenilikçi işletmelerin, tercihen araştırma kurumlarında geliştirilmiş ve pazara yakın fikri mülkiyet temelli ürün/teknolojilerle buluşmasına aracılık edecek bir finansal destek mekanizmasıdır.
 
Desteğin Hedefleri
 
İTEP Destek Programı ile ticari değeri olan yeni ürün oluşturulmasına, mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik faaliyetlere geri ödeme koşuluyla mali destek sağlanması hedeflenmiştir.
 
Öncelikli alanlarda yaratılacak etkiyi artırma potansiyeli bulunan “Akıllı Üretim Sistemleri”nin geliştirilmesi ve/veya entegrasyonu da (siber fiziksel sistemler, yapay zeka/sensör/robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim vb.) destek programı kapsamında değerlendirilmektedir. Öncelikli alanlar içerisinde yer alan bazı alt başlıklar örnek olarak verilmiş olup, proje konularının birden fazla alan ile ilgili olması da mümkündür:
 
Destek Kapsamı
 
İTEP Destek Programı kapsamında destekten faydalanacak proje faaliyet aşamaları aşağıda sunulmuştur:
·         Kayda değer bir geliştirme çalışmasına başlangıç/temel olacak şekilde ulusal veya uluslararası lisans alım giderleri
·         Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü, pazar araştırması çalışmaları
·         Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve tasarım çalışmaları
·         Prototip üretimi/Pilot tesisin kurulması /Deneme üretimi
·         Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarım doğrulama, endüstriyel tasarım vb. iyileştirme çalışmaları,
·         Üretim optimizasyonuna yönelik çalışmalar ve ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik faaliyetler
·         Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları
·         Yaratılan iş ve teknoloji bilgisine ilişkin patent ve lisans çalışmaları
·         Ürüne ilişkin tanıtım ve pazarlama çalışmaları
 
Genel Başvuru Koşulları ve Dönemi
·         Türkiye’de yerleşik sanayi kuruluşları ile yazılım şirketleri programa başvuru yapabilirler.
·         Birden fazla kuruluş/şirket ortak proje başvurusunda bulunabilir.
·         Proje başvuruları yıl boyunca kabul edilmektedir.
·         Proje başvurusunda bulunmadan önce kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve yönlendirme alması yararlı olacaktır.
·         Destekten yararlanmak isteyen KOBİ’ler teminat sürecinde KGF’nin doğrudan kefaleti için aşağıdaki bağlantıdan bilgi alabilirler: 
Kredi Garanti Fonu (KGF) Doğrudan Kefalet Teminatı:http://www.kgf.com.tr/ttgv-nin-kobi-destekleri/
Destek Bütçesi ve Süresi
·         Proje destek süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıldır.
·         Proje destek bütçesi üst limiti 3 milyon ABD Doları, alt limiti 250.000 ABD Dolarıdır.
·         Destekleme %50 TTGV katkısı % 50 proje yürütücüsü firma katkısı olacak şekilde uygulanacaktır.
 
Proje Değerlendirme
·         Proje başvuru aşamasından sonra TTGV’nin proje değerlendirme süresi yaklaşık 2 aydır.
·         2 aylık bu süreçte önerilen projeler TTGV adına  bağımsız uzmanlardan oluşan Alan Komitesi Üyeleri tarafından değerlendirilir.
·         Projeyi öneren kuruluş değerlendirme sürecinde Alan Komitesi Üyeleri tarafından projenin yürütüleceği yerde ziyaret edilir.
 
Proje İzleme ve Destekleme
·         TTGV Yönetim Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler için firma ile Destekleme Sözleşmesi imzalanır ve
·         Sözleşme aşamaından hemen sonra TTGV tarafından Proje İzleyicisi atanır.
·         Sözleşmenin imzalanmasını takiben, projenin değerlendirme giderleri olarak firmadan aşağıdaki oranlarda tutarlar talep edilir:
       TTGV Destek Tutarı 1.000.000 ABD Doları'na kadar olan projelerde destek tutarının %1’i
       TTGV Destek Tutarı 1.000.000 ABD Doları’ndan fazla olan projeler için sabit 10.000 ABD Doları
·         Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan firmalar ön ödeme talebinde bulunabilirler.
·         Ön ödeme, proje süresince TTGV’nin uygun gördüğü aşamalarda, en fazla 2 kez ve bakiye destek tutarının %25 oranındadır.
·         Harcamalar firma tarafından Proje Öneri Dosyası'nda belirtilen kapsama göre gerçekleştirilir, TTGV ve Proje İzleyicisine raporlanır.
·         Kabul edilen aylık harcamaların %50’sinin firmalara ödenmesi aşamasında Vakıf katkısından %4 oranında hizmet bedeli kesilir.
 
Proje Sonuçlandırma
Proje tamamlandığında firma tarafından Proje Sonuç Raporu hazırlanır. Sonuç Raporunun izleyici tarafından onaylanması sonrasında proje sonuçlandırılmış kabul edilir ve geri ödeme süreci başlar. Proje bitiminden sonra ilk yılı ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde geri ödeme tamamlanır.
 
Başvuru Süreci
Başvuru gerçekleştirmeyi planlayan kuruluşların “İTEP Destek Programı Başvuru Formları”nı doldurmadan önce projeleri ile ilgili kısa bir bilgi notunu TTGV ile paylaşmaları gerekmektedir:
Proje Bilgi Notundan elde edilen bilgiler çerçevesinde projenin İTEP Destek Programı kapsamına uygun bulunması durumunda ilgili kuruluş proje başvurusu için yönlendirilecektir. Projeyi öneren kuruluş tarafından doldurulması gereken “Başvuru Formları”na aşağıdaki bağlantıdan ulaşmak mümkündür.
 
Detaylı Bilgi