2011 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

MENU
Okunma : 2,1b Tarih : 07 Nisan 2017
KARAMAN İŞGEM’İN KURULMASI PROJESİ ÖZETİ
 
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 28. maddesinin 1. bendinde güdümlü projeler için şu tanımlama yapılmıştır: “Ajans, çalışma programında açıkça belirtmek kaydıyla, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlayabilir. Bu projelerde bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir.” Bu doğrultuda Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile yapılan yazışmalar sonucunda bölgede Karaman İŞGEM kurulmasına yönelik güdümlü projesi tüm ekleriyle beraber hazırlanmıştır. Proje, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki bir iş geliştirme merkezi (İŞGEM) kurulmasına yöneliktir. Bu açıdan bakıldığında proje teklifimiz, yönetmelikte tanımlanan güdümlü proje desteği kapsamında desteklenecek alanlarla doğrudan ilgilidir.
 
Karaman ekonomisi ağırlıklı olarak hizmet, sanayi ve tarım sektörlerine dayalı bir yapıya sahiptir. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 1949 yılında kurulmuş olup; 2011 yılı rakamlarına göre mevcut 3.087 üyeye sahiptir. İlin ekonomisinin ticaret ve sanayi alanlarında geliştirilmesine, bölgede farklı alanlarda faaliyet gösteren yeni işletmeler oluşturularak bölgenin ekonomik ve sosyal hayatının canlandırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda, Karaman’da bölgenin ekonomik gelişimini destekleyecek ve hızlandıracak yeni girişimler oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Karaman’daki şirketlerin sayısında 2010 yılında bir önceki yıla göre %18.77’lik bir artış olduğu görülmektedir. Buna karşılık, 2010 yılında kapanan işletmelerde toplu terkin ile birlikte bir önceki yıla göre %59’luk bir artış görülmektedir. Karaman’da sanayi ve ticaretin gelişim hızı bölgenin potansiyelinin altında seyretmektedir. Karaman, Anadolu’nun ekonomik açıdan son derece önemli bir ilidir. İstatistiki veriler dikkate alındığında Karaman’ın 81 il içerisinde 16. büyük ekonomi olması, bu önemi vurgulamaktadır. Ancak Karaman’daki işletmelerin durumlarına ilişkin veriler incelendiğinde, birçok işletmenin ilk yıllarında kapatıldığını görmekteyiz (konuyla ilgili kapsamlı bilgiler Fizibilite Araştırması’nda verilmiştir). Dolayısıyla bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ilk yıllarını sağlıklı şekilde geçirmeleri ve büyümelerine imkan tanıyabilmek için ortak ofis, iş geliştirme danışmanlığı ve diğer hizmetlerden yararlanması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda iş fikri olup işletme kurmaya cesaret edemeyen müteşebbis adaylarının cesaretlenmesi ve onlara ihtiyaç duydukları imkanların sağlanması gerekmektedir. Bu imkanların sağlanabilmesi için bölgede bir iş geliştirme merkezinin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçlar daha da özele indirgendiğinde aşağıdaki gerekçeler belirtilebilir:
•      Sermaye hareketlerinin yatırıma dönüştürülememesi,
•      Yeni kurulan firmaların ve mevcut firmaların kurumsallaşamaması,
•      Yeterli iş alanlarının olmayışı nedeniyle yetişmiş işgücünün büyükşehirlere göç etmesi ve bu durumun il ekonomisini olumsuz etkilemesi,
•      Girişimcilerin motivasyon eksikliği,
•      İş fikrinin fırsatlara dönüştürme bilgi ve becerilerinin eksikliği,
•      OSB’de henüz beklenen doluluk oranına ulaşılamamış olması,
•      Karaman’da işsizliğin en büyük ekonomik sorun olması,
•      Bölgede güçlü olan birçok ürünle ilgili girdi niteliğinde olabilecek ve özellikle otomasyona dayalı üretimler konusunda bir sektörel altyapıya sahip olmaması.
 
Kapsamlı bir sorun analizi yapıldıktan sonra projenin genel ve özel amaçları ortaya çıkmıştır. Karaman İŞGEM’in kurulmasına ilişkin projemizin genel amacı, Karaman bölgesinin ekonomik gelişmesine katkı ve destek sağlayacak Karaman İŞGEM’i kurmak, İŞGEM bünyesine kabul edilen girişimci adaylarına/girişimcilere danışmanlık, eğitim, ortak kolaylık hizmetleri, ortak kaynaklar sunarak yeni girişimcilerin en zorlu dönemi olan  kuruluştan sonraki ilk yıllarını sağlıklı şekilde aşmalarını ve hızlı ve sağlıklı büyümelerini sağlamaktır. Projenin özel amaçları ise şunlardır:
•      Karaman ekonomisine yeni girişimciler kazandırmak,
•      Yeni girişimlerin sağlıklı gelişmesini sağlamak,
•      Karaman bölgesindeki ekonomik faaliyetlerde çeşitliliği artırmak,
•      Karaman bölgesinin ihtiyaç duyduğu yeni işletmelerin kurulup gelişmesini desteklemek,
•      Yeni kurulan işletmelerin  başarısız olmalarını veya kapanmalarını önlemek,
•      Ek istihdam oluşturarak işsizliği engellemek,
•      Hasılayı artırmak,  
•      Yeni girişim ve yatırımlara örnek teşkil etmek,
•      İldeki girişim ruhunu sürdürmek ve geliştirmek,
•      Karaman Teknokent’in nüvesini oluşturmak,
•      Bölgede üniversite-endüstri işbirliğini geliştirmek,
•      Karaman Organize Sanayi Bölgesinin cazibesini artırmaktır.
 
Projemiz kapsamında Karaman Organize Sanayi Bölgesi 3869 Ada 1 Parsel’de toplam 21 işlik yapılacaktır. Bunlardan 5 tanesi 160 m2ve 16 tanesi 80 m2olacaktır. Toplam kapalı alan 2.580 m2olacaktır. İşliklerin toplam kapalı alanı 2.080 m2’dir. İşliklerin yanı sıra bir tane de iki katlı idari bina yapılacaktır. İdari bina birinci katı 250 m2 ve ikinci katı 250 m2 olmak üzere toplam 500 m2 olacaktır. Bu binanın içinde 1 Müdür odası, 1 Sekreter Odası, 2 ofis, 1 seminer salonu ve 1 toplantı odası, mescit, lavabo ve tuvalet olacaktır. Temeli bodrumsuz, betonarme şeklinde, üst yapısı 7 metre yükseklikte çelikten, çatı örtüsü trapez sac, duvarları tuğla ve sıvalı olacaktır. Her işliğin önünde kullanıma hazır oto park ve bahçe İŞGEM firmalarının kullanımına sunulacaktır. Yaklaşık 1.700 m2’lik yaya yolları ve 5.500 m2’lik araç yolları çevre düzenlemesigerçekleştirilecektir. İnternet, telefon ve faks iletişim altyapısı işliklerde oluşturulacaktır. Ortak kullanım alanları için bu hizmetler bulunacak olup bedelsiz olarak İŞGEM işletici kuruluşuna tahsis edilecektir. İŞGEM için planlanan alan (3869 Ada 1 Parsel) Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nin mülkiyetindedir. Ada parselin mevcut durumu sosyal hizmet alanıdır. İŞGEM alanı işletici kuruluşa bedelsiz ve süresiz olarak tahsis edilecektir. 2 adet çapa işletme düşünülmektedir. Çapa işletmelere ayrılacak işliklerin alanı 160 m2’dir. Dolayısıyla iki çapa işletme için toplam 320 m2 yer ayrılmıştır.
 
Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan İŞGEM’in şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 15 km’dir. Bunun yanı sıra daha yakın bir konut merkezi bulunmamaktadır. Bölgeye şehir içi ulaşım vasıtalarıyla ulaşım halihazırda mümkündür. Karaman İŞGEM binasının, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilmesi planlanmıştır. Çünkü yerel üretimin temel dinamiği olarak Organize Sanayi Bölgeleri faaliyet gösterirler. Bu kapsamda İŞGEM’in, Organize Sanayi Bölgesine canlılık getireceği ve potansiyel yatırımcıları da bölgeye çekebilecek güce sahip olacağı düşünülmektedir. Mevcut durum itibariyle Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nin doluluk oranı %46’dır. Bu oranın her geçen gün artması, İŞGEM ve OSB arasındaki ilişkilerin ortaya çıkaracağı sinerjiyle mümkün olabilecektir. Bölgede oluşturulacak İŞGEM sayesinde yeni işletmeler ortaya çıkacağından dolayı OSB gelirlerinin artması ve işletme başına düşen birim maliyetlerin düşeceği düşünülmektedir. Ayrıca ortak kullanım alanlarına yönelik giderlerle ilgili ve yönetimsel anlamda işlerin kolaylaşabilmesi için OSB ile İŞGEM’in iç içe faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı İŞGEM binasının yeri, mevcut OSB alanında uygun bir yer olarak belirlenmiştir.
 
Karaman İŞGEM’in misyonu; Karaman bölgesinde faaliyette bulunmak isteyen fakat çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle girişimde bulunamayan işsizlerin işletme kurmalarını sağlamak, en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı şekilde aşmalarını ve büyümelerine imkân tanımak ve böylece yerel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Birinci yılın sonunda 12 işliğin dolması (%57 doluluk oranı) ve ikinci yılın sonunda tüm işliklerin dolmuş olması (%100 doluluk oranı) hedeflenmektedir. Dolayısıyla üçüncü yılın doluluk oranının da %100 olması beklenmektedir. Birinci yılın sonunda İŞGEM’de en az 30 kişinin, ikinci yılın sonunda en az 60 kişinin ve üçüncü yılın sonunda 80 kişinin istihdam edilmiş olması hedeflenmektedir. İŞGEM’de yer alacak olan işletmelerin öncelikli olarak imalatçı olması beklenmektedir. Bu doğrultuda her sektöre ait işletmeye açık nitelikte olacaktır. İŞGEM bünyesine girmek isteyen kişilerin projeleri incelenecek ve uygun görülenler İŞGEM’e dahil edilecektir. İŞGEM’de yer almak isteyen elektronik sektöründe ya da bilgisayar otomasyonunda çalışmak isteyen kişilere öncelik verilecektir. Özellikle bu alanda eğitim görmüş, yatırım için gerekli fizibilite ve pazar araştırmasını tamamladığı görülen kişilerin öncelikli olması düşünülmektedir. Ayrıca İŞGEM bünyesine katılmak üzere yapılan başvurularda, kadın girişimciler ve genç girişimcilere ayrıcalık tanınacaktır. Sadece kadın girişimciler ve genç girişimcilerin başvurabileceği 3 kontenjan ayrılacaktır.
 
Karaman İŞGEM’in kurulması projesinin toplam bütçesi 1.194.865,92 TL’dir. Ajanstan talep edilen kısım bu maliyetin 1.000.000,00 TL’lik kısmıdır. Başka bir deyişle talep edilen miktarın toplam maliyete oranı %83,69’udur. Tüm maliyetler, kapsamlı bir piyasa araştırmasından sonra oluşturulmuştur. Bütçenin ana kalemlere göre dağılımı şöyledir:
  • İnsan Kaynakları: 120.876,00 TL
  • Ekipman ve Malzeme: 46.750,00 TL
  • Diğer Maliyetler, Hizmetler: 923.606,00 TL
  • Diğer: 36.000,00 TL
  • İdari Maliyetler: 67.633,92 TL
  • TOPLAM: 1.194.865,92 TL    
 
İŞGEM’de yer alacak işletmelerin, Karaman ilinde bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı olan işsizler tarafından kurulması istenmektedir. Dolayısıyla hedef gruplar; Karaman’da ikamet eden ve İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlerdir.  İŞGEM’de yer alacak olan işletmelerin öncelikli olarak imalatçı olması beklenmektedir. Bu doğrultuda her sektöre ait işletmeye açık nitelikte olacaktır. İŞGEM bünyesine girmek isteyen kişilerin projeleri incelenecek ve uygun görülenler İŞGEM’e dahil edilecektir. İŞGEM’de yer almak isteyen elektronik sektöründe ya da bilgisayar otomasyonunda çalışmak isteyen kişilere öncelik verilecektir. Özellikle bu alanda eğitim görmüş, yatırım için gerekli fizibilite ve pazar araştırmasını tamamladığı görülen kişilerin öncelikli olması düşünülmektedir. Ayrıca İŞGEM bünyesine katılmak üzere yapılan başvurularda, kadın girişimciler ve genç girişimcilere ayrıcalık tanınacaktır. Sadece kadın girişimciler ve genç girişimcilerin başvurabileceği 3 kontenjan ayrılacaktır. Projenin nihai yararlanıcıları ise, Karaman Organize Sanayi Bölgesi, Karaman’da bulunan diğer tüm kamu idareleri, sivil toplum örgütleri, Karaman esnafı, Karaman halkı ve çarpan etkisi dikkate alındığında TR52 Düzey 2 bölgesi ve tüm Türkiye’dir. Projenin hedef grupları ve nihai faydalanıcıları üzerinde somut etkileri olacaktır. Bu somut etkiler çerçevesinde beklenen sonuçlar oluşturulmuş ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
•      Bölgede girişimcilik ruhunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
•      Bölgedeki girişimci adaylarının doğru kararlar alması,
•      Bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni işletmelerin kurulması,
•      Bölgedeki iş fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi,
•      Bölgede ekonomik gelişmenin hızlandırılması,
•      Bölgedeki ekonomik faaliyetlerde çeşitliliğin artırılması,
•      Bölgede yeni yan sanayiler/ yeni tedarikçiler oluşturulması,
•      Bölgedeki KOBİ’lerin en zorlu dönemi olan ilk kuruluş yıllarını kapanmadan aşması,
•      Bölgede üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,
•      Bölgedeki KOBİ’ler arasında işbirliği projeleri ve kümelenmeler oluşturulması,
•      Karaman OSB’ye yeni girişimciler kazandırılması,
•      Karaman OSB’nin cazibesini artıracaktır,
•      Karaman Teknokent’in kurulması konularında
•      İŞGEM’de faaliyet gösterecek olan 21 işletmeye işletme geliştirme danışmanlığı sunmak,
•      21 işletmenin faaliyet gösterebileceği şekilde uygun niteliklerde işyeri mekânı sunmak,
•      İşletmelerin son derece maliyetli olan ortak ofis ekipmanları ve ofis hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
•      19 girişimci ruhunun aktif olarak faaliyete geçmesini sağlamak,
•      İşletmelerin birinci yılının sonunda en az 30 kişiye istihdam sağlamış olmak,
•      İşletmelerin ikinci yılının sonunda en az 60 kişiye istihdam sağlamış olmak,
•      İşletmelerin üçüncü yılının sonunda en az 80 kişiye istihdam sağlamış olmak,
•      3. yılın sonunda OSB doluluk oranını %80’e çıkarmış olmak.
 
Projenin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı ya da ne ölçüde sapmaların gerçekleştiğine ilişkin objektif göstergelerkullanılarak ölçümler yapılacaktır. Bu doğrultuda şu göstergelerden faydalanılacaktır:
•      19 yeni işletme ve 2 çapa işletmenin İŞGEM'de faaliyetine başlaması,
•      İldeki eğitim ve danışmanlık sektörünün gelişmesi,
•      Mezun olan firmaların yerine yeni işletmelerin kabul edilmiş olması,
•      Birinci yılın sonunda İŞGEM'de yer alan işletmelerdeki toplam istihdam sayısı,
•      İkinci yılın sonunda İŞGEM'de yer alan işletmelerdeki toplam istihdam sayısı,
•      Üçüncü yılın sonunda İŞGEM'de yer alan işletmelerdeki toplam istihdam sayısı,
•      OSB doluluk oranı.
 
Proje sürecinde kapsamlı bir faaliyet planı hazırlanmıştır. Planın uygulanabilir nitelik ve ölçütlerde olmasına özen gösterilmiştir. Faaliyet takvimi, projenin 1-12. ayları ve 12-18. ayları olarak ikiye bölünmüştür. Projenin 1-12. ayları 12 aşamaya bölünmüştür. Bu bölümde sırasıyla;
1- Uygulama Sorumlularının Atanması ve Proje Kapsamındaki Çalışmaların Başlatılması (Proje kapsamında üç kişilik bir ekip kurulmuştur: Koordinatör, koordinatör yardımcısı ve destek personeli. Koordinatör; 18 aylık proje sürecinin tamamında proje belgelerini imzalamaya, kurumu temsil ve ilzam yetkisine sahip olacak kişidir. Kurum personeli arasından yetkili bir kişi olacaktır. Alacağı ücret, eş finansman olarak yansıtılacaktır. Koordinatör Yardımcısı; projenin tüm uygulama süreçlerinde koordinatöre yardımcı olacak yetkili bir personelin olması öngörülmüştür. Proje süresi 18 ay olmasına rağmen 12 ay görev yapacaklardır. 12. aydan sonra İŞGEM ekibi yönetimi iş başına geleceğinden dolayı 12. aydan sonra ücretlendirilmesine gerek duyulmamıştır. Destek personeli; proje sürecinde koordinatör ve yardımcısına destek verecektir.)
2- İcra Kurulunun Oluşturulması (İcra Kurulu, yılda iki kez düzenli olarak toplanacaktır. Toplantı tutanaklarına ilişkin düzenlemelerin yapılması, İŞGEM Müdürü’nün görevidir. İcra Kurulu’nda Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Karaman İl Özel İdaresi, Karaman Organize Sanayi Bölgesi, Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Karaman İŞGEM Müdürü yer alacaktır. İcra Kurulu, yılda iki kez düzenli olarak toplanacaktır. Toplantı tutanaklarına ilişkin düzenlemelerin yapılması, İŞGEM Müdürü’nün görevidir.)
3- İşletici Kuruluşun Kurulması (İŞGEM’in kurulmasına ilişkin meri mevzuat çerçevesinde işletici kuruluşun bir sermaye şirketi olması gerekmektedir. Bu doğrultuda işletici kuruluş limited şirket statüsünde kurulacaktır. Proje sahibi ve ortaklarının kâr dağıtımı yapmayacağına ilişkin hükümler ana sözleşmede belirtilecektir. İşletici kuruluş, proje sahibi ve ortakları tarafından bilanço kârı dağıtmayacak olan üç ortaklı limited şirket şeklinde bir örgütlenme olacaktır. İŞGEM adına harcama yetkisi işletici kuruluş uhdesindedir. İşletici kuruluş ortaklar kurulu tüm faaliyet ve harcamalarını rapor halinde icra kuruluna sunar. İşletici kuruluşun Ortaklar Kurulu Başkanı Karaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı’dır. Işletici kuruluşun kuruluşuna ilişkin faaliyetler, proje yönetim ekibi ve ortakları tarafından yerine getirilecektir.)
4- İnşaat İşleri için İhaleler ve Gerekli Diğer Hazırlıklar (Inşaat işlerine ilişkin teknik ve idari şartnameler hazırlanarak ihale yapılmaya hazır hale getirilecektir. Şartnameler ve ihale dosyasını içeren hazırlık aşamasından sonra ihale duyurusu yerel ve ulusal basında yararlanıcının ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nın internet sayfasında duyurulacaktır. İhale dosyası elektronik ortamda kurumun internet sitesinde indirilebilecek şekilde yayınlanacaktır. Sonrasında tekliflerin verilmesi için 21 gün süre tanınacaktır. Bu zaman zarfında değerlendirme komitesi belirlenecek ve teklifler kapalı zarfla teslim alınacaktır (Bu aşamada mali teklifler ikinci bir kapalı zarfla kapalı olarak teslim alınacaktır). Teslim alınan teklif zarflarına alınış sıralarına göre numaralarını belirten alındı belgeleri verilecektir. Teklif sahiplerinin katılacağı açılış oturumu düzenlendiğinde zarflar açılacak ve önce teklifler idari ve teknik açıdan değerlendirilecektir. Teknik değerlendirmeyi geçen tekliflerin mali tekliflerine ilişkin fiyat zarfları açılarak puanlama yapılacaktır. Tekliflerden nihai puanlaması en yüksek olan seçilecek ve ilgili tutanaklar düzenlenecektir. İhaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanacak ve kaybeden diğer firmalara yazılı duyuru yapılacaktır. Proje yönetim ekibi tarafından yerine getirilecektir.)
5- İnşaat İşlerinin Yapılması (İhaleyi kazanmış olan firmanın inşaat işlerini tamamlaması sağlanacaktır.)
6- Mobilya, Sarf Malzemeleri ve Ekipmanların Temini Montajı ve Kontrolü (Proje bütçesinde tanımlanmış olan mobilya ve ekipmanlara ilişkin meri mevzuat çerçevesinde yasal işlemler düzenlenecek ve pazarlık usulü ile temin edilecektir. Bu süreçte idari ve teknik şartname ve ihale dosyası hazırlanacaktır. Bu temini Karaman veya Konya gibi yakın civarlarda temin edebilecek en az 5 firma belirlenecek ve bu firmalar yazılı olarak teklif vermeye davet edilecektir. Bu süreçte isteklilere en az 7 günlük süre verilecek ve bu süre içerisinde tekliflerini hazırlayarak yazılı olarak sunmaları istenecektir. Alınan teknik teklifler fiyat içermeyecektir. Bu süreçte her istekli ile görüşme yapılacak ve teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları sağlayabilecek isteklilerden netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içeren son tekliflerini vermeleri istenecektir. Bu süreç zarfında teklif sayısı üçten az olursa ihale iptal edilerek yeniden yapılacaktır. Teklifler değerlendirilecek ve isteklilerle verdikleri teklifler üzerinde fiyat pazarlığı yapılacaktır. Bu aşamada istekliler ile yapılacak tek toplantıda, teklif edilen fiyatlar açıklanacak ve son indirimli fiyat teklifleri istenecektir. En uygun fiyat teklifini sunan başarılı teklif sahibi seçilerek sözleşme imzalanacak ve kaybedenlere yazılı olarak duyuru yapılacaktır. Montaj ve kontrolü gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazır hale getirilecektir. Proje yönetim ekibi tarafından yerine getirilecektir.)
7- İŞGEM Kriterlerinin Gerçekleştirilmesi (KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama Usül ve Esasları’nın 20. maddesinde tanımlanan İŞGEM kriterleri yerine getirilecek ve/veya yerine getirilmesi için gerekli kararlar alınacak, stratejiler belirlenecek ve taahhütler oluşturulacaktır. Bu faaliyet proje yönetim ekibi ve İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.)
8- İŞGEM Adının Tescili İçin KOSGEB’e Müracaat Edilmesi (KOSGEB’e sunulmak üzere İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi hazırlanacak ve İŞGEM adının tescili için müracaat yapılacaktır. Bu faaliyet, proje yönetimi tarafından yerine getirilecektir.)
9- İŞGEM Tanıtımı ve Görünürlük Faaliyetleri (Bu aşamada, proje çalışmalarının hedef kitle ve tüm kamuoyuna duyurulması amacıyla tanıtım çalışmaları yapılacaktır. İŞGEM adı tescil ettirildikten sonra bir tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantı aracılığı ile kamuoyu programın faydaları ve kazandıracağı bilgi ve beceriler konusunda bilgilendirilecektir. Proje aktivitelerinden yararlanacak olan hedef kitleye yönelik ilanlar aracılığıyla duyurulacaktır. İşletmeler İŞGEM’e kabul edildikten sonra da tanıtım afişleri broşürler aracılığıyla İŞGEM’in ve MEVKA desteğinin görünürlüğünün artması hedeflenmektedir. Yine bu aşamada web sitesi hazırlatılacak ve uygulamaya konulacaktır.)
10- Girişimcilerin ve Çapa İşletmelerin İŞGEM’e Kabul Süreci (İŞGEM içerisinde yer alacak girişimcileri seçme ve değerlendirme işleminin yapılabilmesi için İşletici Kuruluş Ortaklar Kurulu ve İŞGEM Müdürü’nden oluşacak bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon İŞGEM girişimcilerini seçecektir. İŞGEM’de yer almak için başvuru formunu doldurup ön elemeyi geçen girişimciler dördüncü haftadan itibaren işletmelerini kurmaları konusunda teşvik edilecektir. İŞGEM’de faaliyet göstermek üzere 2 çapa işletme öngörülmektedir. Çapa işletmeler, yine İşletici Kuruluş Ortaklar Kurulu ve İŞGEM Müdürü’nden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilerek İŞGEM’e kabul edilecektir. Çapa işletmeler için belirlenmiş olan nitelik ise, işletmenin imalatçı olması ve elektronik sektöründe yada bilgisayar otomasyonu alanında faaliyet gösteriyor olmasıdır. Bunun temel gerekçesi ise, bölgede faaliyet gösteren işletmelerle yapılan görüşmelerde, özellikle elektronik sektöründe ve bilgisayar otomasyonu alanında önemli ihtiyaçlarının olduğu ve bu ihtiyaçları genellikle yurtdışından sağladıkları yönünde bir geri bildirim alınmasıdır. Çapa işletmenin belirlenmesinde cirosu, ihracat durumu, işçi sayısı ve faaliyete başladığı tarih kriterlerinin de dikkate alınması düşünülmektedir.)
11- KOSGEB İŞGEM İşletme Desteği’ne Başvuru Yapılması (Proje yönetim ekibi, KOSGEB İŞGEM İşletme Desteği’ne başvuru yapmak üzere gerekli olan hazırlıkları yaparak başvuruyu gerçekleştirecektir. KOSGEB İŞGEM İşletme Desteği’nden elde edilecek gelirlere, işletme modelinde gelir-gider dengesinde yer verilmemiştir. Bunun temel nedeni, desteğin kabul görmeme ya da destek kriterlerinde ileride gerçekleştirilecek olası değişikliklerin olabileceğidir.)
12- İŞGEM’in Faaliyete Başlatılması (Bu aşamada İŞGEM’in aktif olarak faaliyetlerine başlaması öngörülmektedir. Proje yönetim ekibinde yer alan Proje Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı ve Destek Personeli’nin sırasıyla İŞGEM Müdürü, İş Geliştirme Uzmanı ve İdari ve Mali İşler Sorumlusu pozisyonlarında görevlerine başlamaları düşünülmektedir. Bu aşamada meydana gelebilecek olası değişiklikler uygulamaya yansıtılacaktır. Idari yapılanmanın çatısı oluşturulduktan sonra İŞGEM’in kendi faaliyetlerini gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olduğu varsayılacak ve İŞGEM faaliyetlerine başlayacaktır. Projenin 13. ayından itibaren İŞGEM’in faaliyetlerine başlayacağı varsayılarak bütçelemede ilgili personeller için 12 aylık kaynak ayrılmıştır. Sonrasında personel giderleri, işletme modelinde tanımlandığı üzere İŞGEM kaynaklarından sağlanacaktır.)
aşamaları gerçekleştirilecektir.
 
Projenin 12-18. ayları üç aşamaya bölünmüştür. Bu bölümde sırasıyla;
13- İŞGEM Danışmanlığının yapılması (İŞGEM’de faaliyete başlayacak olan işletmelerin, önlerinde yöresel bir örnek olmaması nedeniyle özellikle ilk aylarında bazı konularda yetersiz kalabilecekleri düşünülmektedir. KOSGEB desteklerinden faydalanma, yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi, alternatif pazar olanaklarından yararlanabilme gibi konularda destek almaları gerekmektedir. Bu nedenle üniversitelerde biri yönetim diğeri pazarlama alanında görev yapan öğretim üyelerinden oluşan iki danışman atanması planlanmaktadır.)
14- Eğitimlerin verilmesi (Alınan danışmanlıkların geçici olması nedeniyle, usül ve yöntemler hakkında işletmelerin eğitimlere tabi tutulabilmeleri için belirli 9 kritik alanda 10’ar saatlik eğitimlere katılmaları öngörülmüştür. Bu alanlar: işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, dış ticaret, üretim yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finansman, destekler ve teşviklerdir.)
15- Projenin Sonlandırılması (Danışmanlık ve eğitim hizmetleri satın alınarak verildikten sonra projenin tüm faaliyetleri tamamlanmış olacaktır. Böylece proje nihai raporu ve diğer yasal belgeler hazırlanarak proje sonlandırılacaktır.)
aşamaları gerçekleştirilecektir.
 
 
Projemiz, kapsamlı ve nitelikli ölçütlerde çarpan etkisini içinde barındırmaktadır. Ayrıca önemli bir katma değer yaratabilecek potansiyelde hazırlanmıştır. Projemiz sayesinde;
•      Henüz istenilen doluluk oranına ulaşılamamış olan Karaman OSB, orta vadede tam doluluk oranına yaklaşacaktır.
•      Bölgesel kalkınma açısından bölgenin temel sorunu olan girişimcilik ruhunun olmaması ve özel sektörün yeterince gelişmemiş olması sorunlarının proje ile doğrudan çözülecek sorunlar olmasından dolayı, proje Karaman için elzem bir nitelik arzetmektedir.
•      Karaman’da yaşanan ekonomik sorunların en önemlilerinden birisi işsizliktir ve projenin doğrudan ve çarpan etkisi vasıtasıyla oluşacak isitihdam artışı işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu anlamda proje Karaman adına önemli bir katma değer oluşturacaktır.
•      Uluslararası istatistiklere göre yeni kurulan işletmelerden %17’si ilk 2 yıl içerisinde kapanmaktadır. İlk 2 yılı atlatan işletmelerin sadece %8’i kapanmaktadır. İŞGEM bünyesinde işletmelerin bir nevi koruma altına alınacak olması, kapanma riskini minimize edecektir.
 
 
Projemizin beklenen sonuçları, mali ve kurumsal açılardan sürdürülebilir niteliktedir. Mali açıdan özellikle İŞGEM ortak alanlarının bazı giderinin Karaman Organize Sanayi Bölgesi tarafından bedelsiz ve süresiz karşılanması, İŞGEM’in kısa sürede başabaş noktasına ulaşmasına mali açıdan katkı sağlayıcı niteliktedir. Karaman OSB, Karaman İŞGEM’in sürüdürlebilirliği için mevcut bütçe kaynaklarından gerekli kaynağı tahsis edecektir. Ayrıca İŞGEM işletici kuruluşu ortaklarının mali gücü de yine mali sürdürülebilirlik açısından risk olmadığının göstergesidir. Karaman İŞGEM’e KOSGEB Girişimcilik Destek Programından Kuluçka Merkezi İşletme Desteği alınabilecektir. KOSGEB’den temin edilmek üzere yapılacak olan İŞGEM İşletme Desteği başvurusunun onaylanması halinde mali sürdürülebilirlik için önemli bir kaynak oluşabilecektir. Karaman İŞGEM’de kuluçkaya alınacak girişimciler, KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden ve KOSGEB Ar-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Desteklerinden yararlanabilecektir. Bu desteklerden yararlanan girişimcilerin Karaman İŞGEM’den aldığı danışmanlık ve eğitim giderlerinin %75’lik kısmı KOSGEB tarafından hibe destekle karşılanacaktır. Karaman İŞGEM’in yurt dışı seyahat, pazar araştırması, tanıtım, fikri ve sınai mülkiyet hakkı tescili vb. faaliyetleri için gerekli olan finansman KOSGEB’in KOBİ Destek Programı ve diğer destek programlarından karşılanacaktır. Karaman’daki Gıda Sanayi firmaların Karaman İŞGEM için çapa firma rolü oynayacak olması İŞGEM’in yeni girişimci cezbetme ve geliştirme yeteneğine önemli katkı sağlayacak, İŞGEM’in sürekli gelir elde edebilmesinin teminatı olacaktır. İşletmelerden piyasa fiyatlarının oldukça altında alınan ve ilerleyen yıllarda artan oranlarla sağlanacak kira gelirleri İŞGEM giderlerine önemli katkı sağlayacaktır. İşletici kuruluşun firmalara yönelik pazarlama faaliyetlerinden elde edeceği gelirin de oldukça yüksek olacağı öngörülmektedir. Kurumsal açıdan Ön-Kuluçka Merkezi ve Kuluçka Merkezi İşletmeciliğinde 8 yıllık deneyimi olan, üniversite-endüstri işbirliğinde Türkiye çapında başarılı ilk 3 Teknokent’ten biri olan Konya Teknokent Karaman İŞGEM’e danışmanlık, eğitim hizmetleri ile bilgi, know-how ve deneyim aktarımı sağlayacaktır. Kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması için İŞGEM personelinin nitelik kriterleri belirlenecek, personelin belirlenen nitelik kriterlerine uygunluğu sağlanacaktır. Proje ortaklarının yönetim kademesindeki kişiler ile İŞGEM personelinin ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki İş Geliştirme Merkezlerini ziyaret etmesi sağlanacak, bu konuda KOSGEB Yurtdışı Seyahat Desteğinden yararlanılacaktır. Kurumsal sürdürülebilirlik için İcra kurulu ve Ortaklar kurulunun konusunun uzmanı kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşması öngörülmüştür. Denetim, izleme ve yönetim süreçleri kayıt altına alınacak ve rol ve sorumluluklar net ve açık bir şekilde belirlenecektir. Firmalara ve İŞGEM çalışanlarına yönelik sürekli eğitim faaliyetleri organize edilecektir. Proje sahibi ve ortaklarının kurumsal altyapısının güçlü olması kurumsal sürdürülebilirliğin en büyük teminatıdır.

Galeri