Hibeler

ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ DÖNEM PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 2,8b Tarih : 21 Temmuz 2017
TÜBİTAK, “Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1005 kodlu “Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı” kapsamında 2016 yılı ikinci ve 2017 yılı birinci dönem birleştirilmiş proje teklif çağrısını ilan etmiştir. Destek programının amacı, ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir Ürün/Süreç/Yöntem/Model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. Hazırlanacak proje teklifleri için bilimsel nitelikli olması kaydıyla alan ve konu sınırlaması bulunmamaktadır. Sadece altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmemektedir. ARDEB 1005 programı kapsamında hazırlanan projelerde Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemesi şartlı olarak yapılmaktadır. Aşağıda şartlı PTİ ödemesi ile ilgili bilgi bulabilirsiniz.
 
Online sistem üzerinde son başvuru tarihi: 6 Ocak 2017, Cuma (saat: 17.30)
Başvuru dosyasının teslimi için son tarih: 20 Ocak 2017, Cuma (saat: 17.30)
 
 
Mevzuat adı
Link
TÜBİTAK’ın ARDEB 1005 Programı sayfası
Online Başvuru Sistemi
TÜBİTAK ARDEB tarafından Yürütülen Programlara ilişkin Yönetmelik
TÜBİTAK ARDEB 1005 Uygulama Usul ve Esasları
İdari ve Mali Esaslar
Proje Personeli için Projelerde Yer Alabilme Üst Limitleri
TÜBİTAK Ar-Ge İhaleleri Yönetmeliği
(4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi kurumlar için)
Genel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere proje karşılığı bütçe tutarı aktarımlarına dair Esas ve Usuller
Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine proje karşılığı bütçe tutarı aktarımlarına dair Esas ve Usuller
 
 
Tanımlar
Tanım
Açıklama
Grup
TÜBİTAK ARDEB’e bağlı araştırma grupları
Kurum
Projeyi öneren ve proje destekleme sözleşmesini imzalayan kurum veya kuruluş
Özel Kuruluş
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve Ticaret Sicil Belgesi olan Türkiye’de yerleşik Sermaye Şirketi
Proje Ekibi
Proje Yürütücüsü, Araştırmacı, Bursiyer, Yardımcı Personel ve Danışmanlardan oluşan ekip
Proje ekibinde yer alacak Proje Yürütücüsü, Araştırmacıların en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
Proje ekibinde yer alacak Danışmanların ise;
* Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
* Kamu Kuruluşları veya Özel Kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
* Proje yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanların TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıt olmaları gerekmektedir. Daha önceden kayıt olanların ise kayıtlarının güncel olması gereklidir.
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)
Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini geçmemek kaydıyla ve Bilim Kurulunca belirlenen esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutarlar
Proje Yürütücüsü
İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜBİTAK ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki araştırmacı
Araştırmacı
İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan Proje Yürütücüsü dışındaki araştırmacılar
Bursiyer
Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar
Yardımcı Personel
Proje Yürütücüsünün veya Araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmî zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni kurum olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personel
Danışman
Gerek duyulan hallerde, projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzman
Kurum Hissesi
Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığı TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanarak proje bütçesine eklenen tutar
 
 Kimler başvurabilir?
·          Devlet Üniversiteleri
·          Vakıf Üniversiteleri
·          Kamu Kurumları
·          Özel Kuruluşlar
Destek
·          2016 yılı için proje başına azami destek tutarı: 200 bin TL (PTİ, Kurum Hissesi ve Yurtdışı Araştırmacı giderleri hariç)
·          Destekleme oranı: Azami %100
Proje süresi: Azami 18 ay
 Desteklenen harcama kalemleri
Bütçe türü
Harcama kalemi
Detaylar
Ar-Ge Bütçesi
Personel
Proje Yürütücüsü
Proje Yürütücüleri için 2016 yılı üst limitleri: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ardeb_proje_ust_limitleri_2015.pdf (2015 üst limitleri geçerli)
Proje Yürütücüsünün bir projeden alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı kamu kurumu/kuruluşu (Vakıf Üniversiteleri dahil) tarafından kadro veya pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini geçemez.
Proje Yürütücüsü Kurumun Özel Kuruluş olması halinde, bu kuruluşta çalışan Proje Yürütücüsüne PTİ’ye eşdeğer tutarda ücret ödenir.
Araştırmacılar
Araştırmacılar için 2016 yılı üst limitleri: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ardeb_proje_ust_limitleri_2015.pdf (2015 üst limitleri geçerli)
Araştırmacıların bir projeden alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı kamu kurumu/kuruluşu (vakıf üniversiteleri dahil) tarafından kadro veya pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini geçemez.
Bir araştırmacının alacağı PTİ yürütücünün alacağı PTİ’nin %50’sinden fazla olamaz.
Proje Yürütücüsü Kurumun Özel Kuruluş olması halinde, bu kuruluşta çalışan Araştırmacılara PTİ’ye eşdeğer tutarda ücret ödenir.
Özel Kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında Araştırmacı olarak yer alması halinde ise bağlı olduğu kuruluşa hizmet alımı kaleminden ödeme yapılabilir.
Bir projedeki tüm Araştırmacılara ödenecek toplam PTİ miktarı, Proje Yürütücüsüne ödenecek olan PTİ’den fazla olamaz.
Bursiyerlere Burs Ödemesi
Bursiyerler için 2016  yılı üst limitleri: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ardeb_proje_ust_limitleri_2015.pdf (2015 üst limitleri geçerli)
Yardımcı Personel
Projede görevli yardımcı personel, mevzuatının izin verdiği hallerde üniversitelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler arasından seçilebileceği gibi, proje bütçesinin ilgili faslında belirtilmek şartıyla hizmet alımı yöntemi ile de temin edilebilir.
Proje kapsamında istihdam edilecek yardımcı personelin işveren maliyeti; projenin yürütüldüğü kurum veya emsali kamu kurumunda çalışan ve yapılacak işin muadili ya da yakın görevdeki kişinin brüt ücreti emsal alınarak belirlenir; söz konusu aylık işveren maliyeti bütçenin oluşturulduğu tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin 5 katını geçemez.
Özel Kuruluşlar için TÜBİTAK’a başvuru tarihinden önceki 6 aya ilişkin emsal bordro bilgileri, diğer kuruluşlar için güncel emsal bordro bilgileri esas alınır.
Doktora sonrası Araştırmacı nitelik ve şartlarına haiz kişiler, Bilim Kurulu tarafından belirlenen aylık işveren maliyeti aşılmamak üzere Yardımcı Personel faslına ödenek konularak, proje süresiyle sınırlı olmak üzere istihdam edilebilir.
Danışman
Danışmanlara; kamu kurum/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmaları (Vakıf Üniversiteleri dahil) halinde Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde PTİ ödemesi yapılabilir.
Danışmanlar için 2016 yılı PTİ üst limitleri: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ardeb_proje_ust_limitleri_2015.pdf (2015 üst limitleri geçerli)
Yurt dışında ikamet eden kişilerin projede Danışman olarak görev alması halinde bu kişilere PTİ veya ücret ödemesi yapılmaz. Ancak Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitler aşılmamak kaydıyla vergi mevzuatı açısından geçerli olan harcama belgesinin (fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu gibi) tevsiki şartıyla hizmet alımı kaleminden brüt tutarlarda ödeme yapılabilir.
Özel Kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında Danışman olarak yer alması halinde ise bağlı olduğu kuruluşa hizmet alımı kaleminden ödeme yapılabilir.
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
Malzeme ve Sarf Malzemesi Alım Giderleri (Makine-Teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.)
Danışmanlık ve Hizmet Alım Giderleri
Proje kapsamında beklenen çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar
Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat, Konaklama ve Gündelik Giderleri
Yol giderlerinde, yaygın taşıt (uçak dahil), ücretleri dikkate alınarak ekonomi sınıfı harcamalar için ödeme yapılır.
2015 yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatler kapsamında Konaklama ve Gündelik üst limitleri: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ardeb_proje_ust_limitleri_2015.pdf (2015 üst limitleri geçerli)
Posta ve Nakliye Giderleri
Proje Destekleme Sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler.
Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler.
Kurum Hissesi
Kurum hissesi hesaplanırken destek kararının verildiği yıl için geçerli olan performans puanı esas alınır; ancak kurum hissesi ödeneği, proje bütçesinin (PTİ hariç) %50’sini aşamaz.
Kurum Hissesi performans puanı listesinde yer almayan yeni kurulmuş yükseköğretim kurumları için kurum hissesi proje bütçesinin (PTİ hariç) %30’u oranında hesaplanır.
Projenin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerde yürütülmesi ve kadrosu yükseköğretim kurumlarında olan Araştırmacıların söz konusu şirketlerin ortağı ve Proje Yürütücüsü olmaları halinde, bu şirketlere PTİ dışında kalan proje bütçesinin %10’u oranında Kurum Hissesi verilir. Bu koşulu sağlamayan Özel Kuruluşlara Kurum Hissesi verilmez.
 
 
Projelerin sonuçlandırılması için gereken şartlar
Projelerde PTİ ödenebilmesi projenin sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Sonuçlandırma için aşağıdaki şartlardan en az birinin sağlanması gereklidir.
•       Yeni bir Ürün/Süreç/Yöntem/Model geliştirilmesi
•       Patent/Tescil/Faydalı Model başvurusu yapılması
•       Uygun destek programlarına (TEYDEB-1505, SANTEZ, KOSGEB v.b.) desteklenen 1005 projesinin devamı niteliğinde yeni proje önerisi sunulması
•       Uygun pazar ortakları bulunabilmesi amacıyla paylaşılması/tanıtılması (konuyla ilgili fuar, sergi, vb.)
•       Telife konu eser/kitap hazırlanması
•       Envanter/veritabanı/belge üretilmesi
•       Proje çıktılarından yararlanacak kurum ve kuruluşlara proje çıktı/sonuçlarının tanıtıldığı proje sunumu yapılması
•       Ulusal görsel/işitsel basında proje çıktı/sonuçlarının paylaşılması
Dikkat edilmesi gereken hususlar
•       Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önce en üst kısımda yer alan linklerdeki mevzuat belgeleri ve açıklamaların incelenmesi tavsiye edilmektedir.
•       Başvurusu yapılacak olan Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması gerekmektedir.
•       Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması gerekmektedir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.
•       Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması gerekmektedir.
•       Projenin Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin istenilen kriterlere uygun olması, başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden söz konusu belgelerin gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında yeterince titizlik gösterilmesi gerekmektedir.
•       Proje tekliflerinde literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı verilerek tartışılmış olması ve literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir.
•       Bir kişi aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli 3 projede Yürütücü veya 6 projede Araştırmacı veya 1 projede Yürütücü – 4 projede Araştırmacı veya 2 projede Yürütücü – 2 projede Araştırmacı olarak görev alabilir. Ancak ARDEB 1005 programı kapsamında aynı anda en fazla 2 projede Yürütücü veya 4 projede Araştırmacı veya 1 projede Yürütücü, 2 projede Araştırmacı olarak görev alınabilir. Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6 projede "Danışman" olarak görev alabilir.
•       Kamu kurum/kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri, vekil ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı vb.) başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz. ARDEB’de görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri ise başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, Proje Yürütücüsü veya Danışman olarak görev alamaz.
•       TÜBİTAK Başkanlığında görev yapan kişiler, (Görevlendirme ile gelip kısmi veya tam zamanlı çalışanlar dahil) ARDEB tarafından yürütülen programlar kapsamında desteklenen projelerde görev alamazlar. Ancak, görevlerine başlamadan önce proje desteği almışlar ise projeleri sonuçlanıncaya kadar destek almaya (burs desteği hariç) devam edebilirler. TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan kişiler bu program kapsamında sunulan projelerde yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alamazlar.
•       Proje Yürütücüsü ve Araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede Yürütücü/Araştırmacı olarak görev alabilir. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu proje personeline, görevli olduğu kurum ile yaptığı sözleşme hükümlerine uygun olduğunun çalıştığı kurum tarafından belgelenmesi durumunda PTİ ödenebilir. Danışmanlar için ikamet şartı aranmamaktadır.
•       Kamu kurumu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, Proje Yürütücüsünün söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir. Kadrosu yükseköğretim kurumlarında olanların; teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuruluşlarda veya Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında sağlık tesislerinde görev yapmaları durumunda, projenin yürütüleceği kurum/kuruluşlarda kadrolu personel olma şartı aranmaz.
•       Vakıf Üniversitelerinde yürütülecek projelerde, Proje Yürütücüsünün üniversitenin tam zamanlı çalışanı olması gerekir.
•       Kadrosu yükseköğretim kurumlarında olan Araştırmacıların eş zamanlı olarak teknoloji  geliştirme bölgesinde yer alan kuruluşlarda görev yapmaları durumunda, söz konusu Özel Kuruluşlarda kadrolu personel olma şartı aranmaz. Proje ekibinde yer alan Yürütücü, Araştırmacı ve Danışmanların, projenin yürürlüğe girmesinden sonra emekli olmaları halinde PTİ ödemesi yapılmaksızın projedeki görevleri devam edebilir. Bu kişilere emekli oluncaya kadar hak ettikleri PTİ ödenebilir.
•       Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.
•       Özel Kuruluşta yürütülecek projelerde, yürütücünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az 6 ay görev alması gerekir. Özel Kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında Araştırmacı veya Danışman olarak yer alabilmesi için başvuru aşamasında bağlı olduğu kuruluşun üst düzey yetkilisinden izin belgesi alması gerekmektedir. Emeklilerin, Proje Yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.
•       ARDEB 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı, kapsamında desteklenen projelerde, Yurtdışı Araştırmacılar yer alabilir. Bu şekilde gelecek olan Araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı Araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır. Yurtdışında ikamet eden araştırmacılar, her ziyarette en az bir ay (yol dahil 30 gün) proje süresince en fazla 6 ay süreyle yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere, Araştırmacı olarak projelerde görev alabilirler. Söz konusu Araştırmacıların seyahat masrafları ve projede görev aldıkları sürelere karşılık, aynı zaman diliminde yurt dışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek limitinin dışında tutulur.
•       Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler Araştırmacı olarak görev alamazlar. Ancak gerekli uygunluk şartlarını karşılamak kaydıyla Danışman olarak görev yapabilirler.
•       Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu Araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere Araştırmacı Olarak görev alabilirler. Projede görev alacak yurtdışı Araştırmacının, ülkemizdeki Araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir. Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin %50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücret esas alınır. Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı Araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
•       Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren tali konu sayısı ve proje süresi ile sınırlıdır.
•       Danışmanlara kamu kurum/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmaları (vakıf üniversiteleri dahil) halinde Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde PTİ ödemesi yapılabilir. Yurt dışında ikamet eden kişilerin projede danışman olarak görev alması halinde bu kişilere PTİ veya ücret ödemesi yapılmaz. Ancak Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitler aşılmamak kaydıyla vergi mevzuatı açısından geçerli olan harcama belgesinin (fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu gibi) tevsiki şartıyla hizmet alımı kaleminden brüt tutarlarda ödeme yapılabilir.
•       Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar Bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. Lisans öğrencilerinin Bursiyer olabilme şartları, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak, Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak, Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20’lik dilime girilmiş olması şeklindedir. Doktora Sonrası Araştırmacı statüsündekiler için Bursiyer olabilme şartları, Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama, Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama, Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması şeklindedir.
•       Projeler kapsamında bursiyerlere, 2547 sayılı Kanunda tanınan süreler aşılmamak kaydıyla yüksek lisansta 3 yıla, doktorada 6 yıla, doktora sonrası araştırmada 3 yıla kadar ödeme yapılabilir. Lisans sonrası doktora programına devam edenler için, ilgili üniversitenin senato kararları geçerlidir. Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.
•       Bursiyerler aynı anda birden fazla projede yer alamazlar.
•       Bir projede Bursiyer olarak yer alan bir kişi, burs aldığı süre boyunca başka bir projede Proje Yürütücüsü, Araştırmacı, Danışman veya Yardımcı Personel olarak görev alamaz.
•       Bir kişi aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından burs (BİDEB, TEYDEB vb.) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projeden PTİ veya ücret alamaz.
Başvuru ve değerlendirme süreci:
•       Başvuru ve Değerlendirme süreci: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1005_surec_semasi.pdf
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Tel: 444 66 90

TÜBİTAK Destekleri Forumu: http://forum.tubitak.gov.tr/viewforum.php?f=76