Hibeler

BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME 3.DESTEK PROGRAMI 2017

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 21 Temmuz 2017

 

 

Kümelenme, ulusal ve bölgesel rekabetçiliği arttıran bir yaklaşım olduğu için pek çok ülkede sıklıkla kullanılan bir politika aracı haline gelmiştir. Türkiye’de de 2000’li yılların başında yaygınlaşmaya ve uygulama alanı bulmaya başlayan kümelenme çalışmaları, özellikle son 5 yıl içerisinde ciddi bir artış göstermiştir. Onuncu Kalkınma Planı’nda kümelenmenin destekleneceği vurgulanmış olup çeşitli başlıklar altında aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir.

Onuncu Kalkınma Planı’nda kümelenme, yenilik sisteminin iki önemli bileşeninden biri olarak ifade edilmiş olup bölgesel yenilikçilik ve rekabet edebilirliğin artırılması amacıyla verilen desteklerden biri olarak tanımlanmaktadır.

Planda yer alan dönüşüm programlarından biri olan öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı kapsamında kümelenme çalışmalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Planda yer alan öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı kapsamında kümelenmelerin destekleneceği ifade edilmektedir.

2015 Yılı Programında “…sektörlerin üretim kapasitelerinden azami oranda yararlanabilmek ve yaratılan toplam değer içerisinde yerli üretimin payını artırmak için, imalat sanayii sektörleri arasında da işbirliklerinin ve kümelenmelerin güçlendirilmesi gerekmektedir” ve “…rekabetçi sektörlere odaklanan ve yerel teşebbüsleri öne çıkaran kümelenme eğilimleri güçlendirilecektir” ifadeleri yer almaktadır.

635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2’nci maddesinde “…işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kümelenme girişimlerine ait politikalar geliştirmek ve uygulamak, kümelere hibe desteği sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek.” ve 9 uncu maddesinde “İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla, belli bir coğrafyada faaliyet gösteren firmaların; üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile iş dünyasına etki eden kurumlarla işbirliği içerisinde olduğu kümelenme girişimleri için

destek programları hazırlamak, hibe vermek; bu girişimleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.” ifadeleri yer almıştır.

“Belirli bir iktisadi değerin oluşmasına yönelik, birbirleriyle etkileşim içinde faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların meydana getirdikleri coğrafi yoğunlaşmalar” küme olarak addedilmekte olup kümeler özellikle yeniliğe ve verimliliğe olan katkılarıyla ulusal ve bölgesel rekabet gücünün arttırılmasını sağlamaktadır.

Kümelenme Destek Programı; kümeyi bir “olgu” olarak kabul etmekte, kümeye kısıtlayıcı bir tanım getirmekten kaçınmaktadır. Zira kümelerin kamu tarafından desteklenmesine neden olan ve kamu desteğini hem iktisadi hem de politik düzlemde meşrulaştıran husus aslında bir olgu olan “kümeler” değil, süreç olan “kümelenmedir”.

Programın Genel Hedef ve Amaçları

Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.

Program, yukarıda ifade edilen genel hedefe katkı sağlayacak, kümelenme teşebbüslerinin başlatılması, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletilmesi için gerekli iş ve işbirliği ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, Program’ın özel amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

Kümelenme birlikteliğinin sürdürülebilir bir şekilde koordinasyonunu ve geliştirilmesini sağlayacak yapıların kurulması ve bu tür yapıların küme koordinasyon kapasitelerinin arttırılması

Kümelenme birlikteliğinin kurumsal (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) kapsayıcılığının genişletilmesi

Küme aktörleri (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) arasındaki işbirliği seviyesinin güçlendirilmesi

Program Kapsamında Bakanlık Tarafından Sağlanacak Mali Destek

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Bu miktar aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullandırılacaktır:

Kümelenme birlikteliklerinden yönetebilecekleri bir iş planı ve bütçe hazırlamaları beklenmekte olup, Bakanlıkça kümelenme birlikteliği başına tahsis edilecek hibe tutarında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Söz konusu hibe, program bütçesi doğrultusunda kullandırılacaktır.

Bakanlıkça tahsis edilecek hibe tutarı, iş planı bütçesinin %10’undan az; %50’sinden fazla olamaz.

Bakanlık tarafından hibe şeklinde sağlanacak katkı ile kümelenme birlikteliğinin iş planı toplam bütçesi arasındaki fark kümelenme birlikteliğinde yer alan kurum, kuruluş, özel hukuk tüzel kişileri ve kümelenme birlikteliği ile işbirliği yapmayı taahhüt eden firmalar tarafından karşılanmalıdır. Bu tutar iş planı bütçesinde yer alır. Bakanlık, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Kümelenme birlikteliğinin iş planı toplam bütçesi, 5 yıllık iş planı çerçevesinde kümelenme birlikteliğince belirlenir.

Kümelenme Destek Programı Başvuru Kuralları

Kümelenme birlikteliği içinde aşağıdaki kurum ve kuruşlar yer alabilir.

· İl özel idareleri,

· Yerel yönetimler,

· Üniversiteler ve araştırma kurumları,

· Teknoloji geliştirme bölgeleri,

·18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar

Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile sanayi ve ticaret odaları, borsaları

· Serbest bölgeler,

· Organize sanayi bölgeleri,

· İhracatçı birlikleri,

· Endüstri bölgeleri,

· Kümelenme Birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. meslekî kuruluş ve teşekküller.

Her bir kümelenme birlikteliğinde en az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer almalıdır.

Kümelenme birlikteliği koordinatörü, kümelenme birlikteliği tarafından belirlenen, kümelenme birlikteliğini, Kümelenme Destek Programına başvuru aşamasında Bakanlık nezdinde tek başına temsil ve ilzama yetkili tüzel kişiliği ifade eder.

· Kümelenme birlikteliği koordinatörü ilgili kümelenme birlikteliğinin ekonomik coğrafyası içinde yer alır.

· Yukarıda sayılan kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinden herhangi biri kümelenme birlikteliği koordinatörü olabilir.

Başvuru Adresi

Kümelenme Destek Programına başvurular online sistem üzerinden http://kumelenme.sanayi.gov.tr/

adresinden yapılacak olup, söz konusu online sistemin açılış tarihi Bakanlık internet sitesinden duyurulacaktır.

Posta Adresi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

REF: Kümelenme Destek Programı (3. Çağrı)

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154

06510 Çankaya /ANKARA

Başka yollarla (örneğin, faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Bakanlık ilgili formları çevrimiçi ortama taşımak ve başvuruculara çevrimiçi başvuruda bulunmak için gerekli bilgilendirme ve süreyi tanımak suretiyle online sistem aracılığıyla başvuruları alır. Söz konusu online sisteme başvuru giriş tarihleri Bakanlık tarafından kumelenme.sanayi.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

Başvuruların tamamlanması için son tarih 11/08/2017 olup son tarihin teyidi için yollama tarihi, pul damgası tarihi veya tediye tarihi esas alınacaktır.

Başvuru ile İlgili Daha Fazla Bilgi

Başvuru süreci ile ilgili sorular, başvuruların alınması için belirlenen son başvuru tarihinin 21 gün öncesine kadar, başvuru çağrısının ilgi numarası açıkça belirtilerek, faks ya da elektronik posta ile aşağıdaki adreslere gönderilebilir. Belirtilen tarihten sonra gönderilecek soruları Bakanlık cevaplamak yükümlülüğünde değildir.

Online Başvuru Adresihttps://kumelenme.sanayi.gov.tr/

Sorular için e-posta: kumelenme@sanayi.gov.tr

Sorulara, başvuru teslim tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar ilgili web sitesinin sıkça sorulan sorular başlığı altında cevap verilecektir.

Diğer başvuru sahiplerini de ilgilendirebilecek sorular, yanıtlarıyla birlikte, internet üzerinde https://kumelenme.sanayi.gov.tr/ sitesinde yayımlanacaktır. Sadece Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamalar bağlayıcıdır.