Hibeler

KOPSOGEP 2017 YILI MALİ DESTEK ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde 2017 Yılı Mali Destek Proje Çağrısı başlamıştır.
 
Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) Nedir?
 
Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü Sosyal Destek Programı'nın (SODES) uygulanmadığı iller olan ve KOP Bölgesi’nde yer alan Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerindeki yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla yapılacak projelere mali destek sağlayan bir programdır. 
 
Programın Gerekçeleri ve Amacı
 
KOP Bölgesi’ndeki mevcut sosyal sorunların başında dezavantajlı grupların toplumsal bütünleşme, kültürel adaptasyon, sosyal hayata katılım ve istihdam konuları gelmektedir. Gün geçtikçe bölgesel gelişme farklarının artması, ilçelerin hızla geri kalmasına, bölgede sosyal ve ekonomik yük oluşturmaya başlamasına yol açmaktadır. Bu durum kalkınma anlamında yapılan yatırımların verimsiz hale gelmesine ve bölge içi gelişmişlik farklarının olumsuz anlamda etkilenmesine sebebiyet vermektedir. KOPSOGEP sayesinde bu durumu ortadan kaldırmak ya da azaltmak amaçlanmaktadır.
 
Beklenen Sonuçları/Çıktıları
 
Bölgede oluşan yeni toplum yapısı, göç ve göçün sonuçları, toplumsal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı kesim, işsizler ve toplum içindeki özel politika gerektiren gruplar göz önünde bulundurularak mevcut sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler üreterek oluşturulan başarılı projeler desteklenerek toplumsal bütünleşmesi sağlanmış, mesleki yetkinliklere sahip, aile bütünlüğü korunan bir toplumun oluşumuna yardımcı olmak projenin beklenen sonucudur.
 
Program Kapsamında Destek Sağlanacak Konu Başlıkları
 
1. Sosyal İçerme: Dezavantajlı gruplara yönelik yönelik fırsat eşitliğinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmaları içeren projeler.
 
2. Mesleki Gelişim: Bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik projeler.
 
3. Kültür, Sanat ve Spor: Dezavantajlı grupların özellikle çocuk ve gençlerin toplumun tüm kesimleriyle bütünleşmesine yönelik kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri içeren projeler.
  
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 
· Kamu Kurum/Kuruluşları,
· İl Özel İdareleri,
· Kaymakamlıklar,
· Belediyeler.
 
Teklif Çağrısı
 
Mali Destek Programına “KOPSOGEP Başvuru Rehberi”nde belirtilen kriterleri sağlayan ve Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü Sosyal Destek Programı'nın (SODES) uygulanmadığı iller olan Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları projeleriyle başvurulabilecektir.
 
Toplam Mali Destek Miktarı
 
KOPSOGEP'in toplam mali destek miktarı 5.000.000 (Beş Milyon TL)'dir. 
 
Programın Mali Destek Tutarları
 
Bu program çerçevesinde proje yürütücü kuruluşuna verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 
 
Asgari tutar: 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası)
Azami tutar: 500.000 TL (Beşyüz Bin Türk Lirası)
 
Proje Başvuru Sayısı
 
· Kurumların bağlı bulunduğu il müdürlüklerinden en fazla 3, ilçe müdürlüklerinden ise en fazla 2 proje başvurusu kabul edilecektir.
· Bir kurumun en fazla 1 projesi desteklenebilir.
· Bir kurumun ortak olabileceği proje sayısında sınırlandırma yoktur.
· Bir projedeki ortak kurum sayısında sınırlandırma yoktur.
 
Başvuru Şekli
 
· Proje tekliflerinin “KOPSOGEP Başvuru Rehberi”ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
· Proje başvuruları elektronik ortamda http://proje.kop.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.
 
 
Başvuru Süresi
Proje teklifleri 15.06.2017 – 23.07.2017 tarihleri arasında alınacaktır.
 
Başvuru

Proje Başvuruları http://proje.kop.gov.tr adresinden yapılacaktır.