Bilgi ve Duyurular

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

MENU
Okunma : 1,5b Tarih : 17 Temmuz 2017
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projeleri desteklemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar; 1/1/2016 — 31/12/2018 tarihleri arasında, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere otuzbin TL‘ye kadar hibe ödenmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 15 inci ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
1.     Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
2.     Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
3.     İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünü,
ç) Genç çiftçi: Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren gerçek kişileri,
1.     Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
2.     Kırsal alan: Nüfusu yirmibinden az olan yerleşim birimleri ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört Ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliğe sahip ve nüfusu yirmibinden az olan yerleşim birimlerini,
ifade eder.
Desteklenecek proje konusu
MADDE 5- (1) Bu Karar, aşağıda belirtilen proje konularını kapsamaktadır:
1.     Bitkisel üretime yönelik projeler.
2.     Hayvansal üretime yönelik projeler.
3.     Yöresel tarımsal ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.
Proje hibe tutarı
MADDE 6- (1) Uygulanacak projelere otuzbin TL‘ye kadar hibe yoluyla destek verilir.
·         Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.
·         Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.
Destekleme kapsamına alınacak yerleşim alanları
MADDE 7- (1) Bu Karar, 81 ildeki nüfusu yirmibinden az olan yerleşim alanlarını kapsamaktadır.
Finansman ve ödemeler
MADDE 8- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir. Bu Kararın uygulanması ile îlgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2′ si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu ödenir.
·         Bu Karar kapsamında yapılan proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.
·         Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme yapılabilir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9- (1) Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilir.
(2) Aynı proje konusunda, Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan yararlanamaz.
Denetim ve cezai hükümler
MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.
·         Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
·         idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süre ile desteklemelerden
Diğer hükümler
MADDE 11- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ kapsamındaki çalışmaları ise Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür. Bu tebliğin hazırlanmasında 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleri dikkate alınır.
(2) Kalkınma ajansları, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik mali destek programlarının tasarımında, potansiyel faydalanıcıların niteliği, desteklenecek yatırımlar ve hibe oranlarının tespiti hususlarında bu Karar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyecek olan tebliğ hükümlerini gözetir.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
————————————————-
Kaynak: 26 Şubat 2016 Tarihli ve 29636 Sayılı Resmî Gazete
Karar Sayısı : 2016/8540
Ekli “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/2/2016 tarihli ve 2051 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.