2011 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

MENU
Okunma : 2,1b Tarih : 04 Temmuz 2017
KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ"
GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ
 
Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası
Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası, Selçuk Üniversitesi İleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya Üniversitesi
Proje İştirakçileri: ODTÜ GÜNAM, Konya Teknokent, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi
Projenin Türü: Güdümlü Proje-İnovasyon ve Teknoloji Gelişimi
Proje Süresi: 24 Ay
 
Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?
 
Proje Faaliyetleri
·        Proje Ekibinin Oluşturulması
·        Proje Yönetim Ofisinin Kurulması
·        Proje Tanıtım Toplantısının Yapılması
·        Konya BİM Arsa Tahsis İşlemlerinin Tamamlanması
·        Konya BİM Uygulama Projesinin Mimari Çizimi İhalesi ve Gerçekleştirilmesi
·        Proje İnşaatının Yapım İşinin İhale Edilmesi ve Yapımına Başlanması
·        BİM Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alınması
·        NDT Laboratuarı Danışmanlık Hizmeti
·        NDT Uzmanı Eğitimi ve Sertifikasyon
·        Konya BİM’in İnsan Kaynaklarının Yapılanması ve İsdihdamının Sağlanması
·        BİM İnşaatının Tamamlanması
·        Küme Koordinasyon Merkezinin Oluşturulması
·        Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi oluşturulması
·        Kuluçka Merkezi Oluşturulması
·        Tasarım ve İş Geliştirme-Proje Merkezi Oluşturulması
·        Mesleki Yeterlilik Merkezinin Oluşturulması
·        Uygulama Laboratuarına ilişkin mekanın tamamlanması
·        Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezinin Oluşturulması
·        Çevre Düzenlemesi
·        BİM Proje/Bina Teknolojik Araç-Gereç Alımı ve İç Tefrişatının Düzenlenmesi
·        Projede Yer Alan Birimlerin çalışmaya Hazır Hale Getirilmesi
·        BİM İşletme Modeli Belirlenen Biçimde Uygulanmaya Konulması ve Kamuoyu ile Paylaşım
·        Görünürlük Faaliyetleri
·        Proje Kapanış Hazırlanması
 
 
Projenin Amacı : Bölgede odaklanılan sektörlerin küresel düzeyde rekabet edebilir hale gelmesi için inovasyona ilişkin fırsatları yaratmak ve bu amaçla bölgedeki inovasyon potansiyelini harekete geçirmektir.Bunun için ulusal ve uluslar arası Raporu bir ağ bağlantısı ile teknolojinin küresel dolanımında paydaş olmak ve bölgede yürütülmekte olan ve potansiyel olarak saptanmış kümeleri bu sürecin temel dinamiği olarak kabul edip, sürecin sürdürülebilirliğine ilişkin rekabetçi yapının bu araç ile güçlenmesini ve bölgenin yetkinliğinin belirlenmesini sağlamaktır.
 
Özel amaçlar;
  • Odaklanılan sektörlerdeki tüm bölgesel paydaşları (büyük firmalar, KOBİ’ler, üniversiteler,araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları) sektörün inovasyon performansının artması için işbirliği yapma konusunda cesaretlendirmek ve yönlendirmek,
  • Odaklanılan sektörlerdeki firmaların inovasyon yapma yeteneğini artırmak, sektörde inovasyona dayalı yeni firmaların kurulmasını sağlamak,
  • Odaklanılan sektörlerin inovasyon faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için gerekli altyapı ve imkanların oluşmasını ve mevcut ve kurulacak olan altyapıların etkin kullanılmasını sağlamak.
  • Bölgesel, ulusal ve uluslar arası teknoloji transferi konusunda birikim sağlamak, uygulamak ve küresel dinamizmi bölgeye kazandırmak,
  • Bölgesel bağlamda işbirliğinin temelindeki güven unsurunu kazandıracak ve geliştirecek başarı öyküleri ile sektörel ve ulusal bağlamda çarpan etkisini oluşturmak
  • Rekabetçi yapının bölgesel değerler aracılığı ile kazanılmasını sağlamak,
  • Bilgi Temelli kalkınma stratejisinin oluşturulmasına katkı sağlamak,
 
Proje Süreci kapsamındaki sonuçlar:
·        Proje Ekibi Oluşturuldu,
·        Proje Ofisi Oluşturuldu,
·        Proje tanıtım toplantısı yapıldı,
·        Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi Arsa Tahsis İşlemlerinin Tamamlandı,
·        Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi Uygulama Projesinin Mimari Çizimi Gerçekleştirildi,
·        Proje İnşaat Yapım İşleri İhale Edildi,ve yapımına başlandı,
·        BİM kapsamında 4 ay süre ile danışmanlık hizmeti alındı.
·        NDT Laboratuarı danışmanlık hizmeti alındı.
·        NDT Laboratuarı uzmanları eğitildi ve sertifikasyonlandırıldı.
·        Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi İnsan Kaynakları Planlaması Yapıldı,Proje İnşaatı Tamamlandı,
·        Projede Yer Alan Merkezler Tamamlandı,
·        Küme Koordinasyon Merkezi oluşturuldu,
·        Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi oluşturuldu,
·        Kuluçka Merkezi oluşturuldu,
·        Tasarım ve İş Geliştirme-Proje Merkezi oluşturuldu,
·        Mesleki Yeterlilik Merkezi oluşturuldu,
·        Uygulama Laboraturlarına ilişkin mekan tamamlandı,
·        Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi oluşturuldu ve üniversiteler sürece dahil edildi.
·        Çevre Düzenlemesi yapıldı.
·        Proje İç Tefrişatı Tamamlandı,
·        Projede Yer Alan Birimlerin çalışmaya Hazır Hale Getirildi,
·        BİM İşletme Modeli Belirlenen Biçimde Uygulanmaya Konuldu ve Kamuoyu ile Paylaşım sağlandı,
·        Tanınırlık sağlandı,
·        Proje Kapanış Raporu hazırlandı,
 
Başvuru sahibi Konya Sanayi Odasının hazırladığı proje kapsamında ‘Proje Faaliyetleri,Proje amaçları ve sonuçları yukardaki gibidir. Bu bağlamda Projedede uygulanacak faaliyetler iyi tanımlanmış,somut sonuçları elde edebilmek için gerekli uygulanabilir ve proje amaçları ve sonuçları ile örtüştüğü görülmektedir. Ayrıca faaliyetlerin zamanlama,sayı ve kaynaklar bağlamında da uygulanabilir olduğu görülmektedir.
 
Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? 
 
Projenin gerekçelendirme bölümü incelendiğinde; TR52 Konya-Karaman bölgesinin yeterli araştırmaların yazpılmasının ardından mevcut durum analizinin yapıldığı ve bu kapsamda bölgenin ihtiyaçlarının analiz edildiği görülmektedir.
 
Bu bağlamda Projenin gerekçelenedirilmesi,proje amaçları,faaaliyetleri,beklenen sonuçları ve proje sonrası sürdürülebilirliğinin birbirleri ile uyum içerisinde olduğu ve proje amaçları ve proje sonrası hedefleri ile TR52 Konya-Karaman bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verebileceği görülmektedir.
 
Ayrıca proje formu ile eklerin ( Fizibilite Çalışması,İş Planı,Uygulama Projeleri,İşletme Modeli,Bütçe ve Mantıksal Çerçeve ) uyum içerisinde olduğu ve projenin bu açıdanda tutarlı olduğu belirlenmiştir.
Proje kapsamında görev alacak proje ekibinin görev ve sorumlulukları da tanımlanmıştır.
 
Proje faaliyet planı yeterince açık ve uygulanabilir mi?
 
Proje faaliyet planı incelendiğinde proje uygulama süresinin 24 ay olduğu ve bu süre içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin zaman planın yeterli olduğu ve faaliyet planın yeterince açık olduğu görülmektedir. Faaliyetler açıkça tanımlanmış ve tutarlı olarak sıralanmıştır.
 
Projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu?
 
Projenin Mantıksal Çerçevesi incelendiğinde Proje formu ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Mantıksal Çerçevede yeralan Proje sonuçları Objektif Doğrulanabilir Göstergelerine yeterince yer verildiği  projeye özgü ve güvenilir olduğu görülmektedir. Ayrıca göstergelere ilişkin verilerin kaynakları tanımlanmıştır.
 
Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (Faaliyetin bölgesel önemi, sosyal faydalar, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dahil olmak üzere)
 
Projenin gerekçelendirme bölümünde tespit edilen sorunların ve ihtiyaçların Projede belirtilen hedef gruplar ve Niahi yararlanıcılar ile örtüştüğü  ve iyi bir gerekçelendirme yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda gerekçelendirme bölümünde sorunların sahibi olan kitlenin projenin hedef grupları ile ötüşmesinden dolayı projenin somut bir etkisi olacağı net bir şekilde görülmektedir. 
 
Projenin hedef gruplarının ve Nihai yararlanıcılarının belirlenirken projeden etkilenen işletme sayısı,faaliyetlerin bölgesel önemi,istihdam oluşturulması,sosyal faydalar,sağlanan eğitimler ve sertifikasyon programları gibi somut etkileri gözönünde bulundurulmuştur.
 
Bu bağlamda Hedef Gruplar projede aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
a-         Bölgede öncelikli otomotiv yan sanayi (285 Firma), döküm (200 Firma) ve makine imalat sanayi (450 Frima) olmak üzere faaliyet gösteren sanayi işletmeleri: BİM merkezi inovatif odaklı çalışmalar, yapılandırması ve merkezin konumlandırması dikkate alındığında, özellikle anılan sektörde faaliyet gösteren firmaların katma değeri daha yüksek ürünler üretmek ve inovasyon kültürüne sahip olarak rekabetçi yönlerini geliştirme fırsatı olacaktır.
b-         Sektörlerde istihdam edilen mühendisler (Yaklaşık 750 Kişi) ve çalışanlar (Yaklaşık 20.000 Kişi): İnovasyon kültürü, teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması, bilgi odaklı üretim anlayışının öğrenilmesi ve uygulanılması gibi konulardaki en temel kaynak insan gücü olup, bu konuda şirketlerin iş kültürünü geliştirmesinde çalışanların yenilikçilik anlayışından katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
c-         Akademik Çalışanlar (Yaklaşık 100 Kişi): Yapının geliştirilmesi, teknoloji ve bilgi aktarımının içten dışa doğru sağlanacak gelişim ile ortaya konulmasında katma değer sağlayacak öncelikli ve özellikli birimlerden birisi de üniversiteler olup, ürün ve süreç gelişimine ilişikin yaptıkları katkıların yerel ve ulusal/uluslararası mecralarda karşılık bulması merkez aracılığı ile sağlanacaktır.
 
Nihai Yararlanıcılar ise;
a)      Bölgede yaşayanlar: Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile bölgede refah düzeyinin artacağı ve başta nitelikli istihdam olmak üzere gelişmişlik düzeyi ile rekabetçilik yapısının gelişeceği öngörülmektedir. Bunun yanı sıra yenilikçilik ve arge kültürüne ilişkin farkındalık da arttırılacaktır.
b)      Projenin Yürütücüsü ve Ortağı Olan STKlar: Bölgesel kalkınma ve gelişme konusundaki edindikleri deneyime bağlı olarak benzer projelerin bölgeye bağlı diğer alanlarında ya da bölgenin etki alanı içerisine giren diğer illerde ve/veya bölgelerde uygulamaları konusunda danışmanlık sağlanacaktır. Yeni projelerde etkinlikleri artacaktır.
c)      Bölgede Faaliyet Gösteren KOBİ’ler : Merkezin yürüttüğü faaliyet sonucunda elde ediler veriler ve çıktılar gerek inovasyon gerekse gelişme ile ilgili tüm KOBİ’leri etkileyecektir. Sağlanan olumlu örnekler firmaların katma değer üretme gücüne ve verimlililk bilincinin gelişmesine katkı sağlayacaktır
 
Proje kapsamında kurulması planlanan Bölgesel Inovasyon Merkezi ve bu merkezin alt birimleri olan ; Küme Koordinasyon Merkezi , Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi,Kuluçka Merkezi (İnkübatör) , Tasarım ve İş Geliştirme - Proje Merkezi , Mesleki Yeterlilik Merkezi,Uygulama Laboratuarları , Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezlerinin TR52 Konya-Karaman bölgesinin bu kapsamdaki sorunlarına ve bu bağlamda bölge sanayisine ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacağı görülmektedir.
 
Proje, çarpan etkileri içermekte midir? (Proje sonuçlarının yinelenmesi, daha geniş alanlara yayılması ve bilgi yayılması dahil olmak üzere )
 
Proje ile TR52 Konya-Karaman bölgesinde odaklanılan sektörlerin küresel düzeyde rekabet edebilir hale gelmesi için inovasyona ilişkin fırsatları yaratmak ve bu amaçla bölgedeki inovasyon potansiyelini harekete geçirmesi ve bunun için ulusal ve uluslar arası Raporu bir ağ bağlantısı ile teknolojinin küresel dolanımında paydaş olmak ve bölgede yürütülmekte olan ve potansiyel olarak saptanmış kümeleri bu sürecin temel dinamiği olarak kabul edip, sürecin sürdürülebilirliğine ilişkin rekabetçi yapının bu araç ile güçlenmesini ve bölgenin yetkinliğinin belirlenmesini sağlaması amaçlanmaktadır.
 
Proje kapsamında odaklanılan sektörlerin TR52 Konya-Karaman bölgesinin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak lokomotif sektörler olduğu görülmektedir. Proje amacı ve sonuçlarına bakıldığında proje kapsamında odaklanılan sektörlerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap vermesi beklenmekte ve proje sonunda bu sektörlerin rekabet edebilirliklerinin artması, ekonomilerine katkı sağlanması yoluyla bölge ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlayacağı görülmektedir.
 
Projenin önemli ölçüde örnek model oluşturacağı ve bu bağlamda proje sonuçlarının yinelenmesi,daha geniş alanlara yayılması ve bilgi yayılması öngörülmektedir.
 
Projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? (mali ve kurumsal açılardan)
 
Öncelikle proje başvuru sahibi, ortakları ve iştirakçilerinin güçlü yapısının yanı sıra proje sonunda le şirket (AŞ) olarak faaliyetini devam ettirmeyi hedeflemesi sürdürülebilirlik açısından önemli bir veri olduğu görülmektedir.
 
Bu açıdan bakıldığında :
Test ve uygulama merkezleri ile laboratuarlardan sağlanacak gelirler, Eğitim ve danışmanlık hizmet gelirleri, Kümelenme merkez gelirleri, Teknoloji transferinden sağlanacak gelirler, Fikri mülkiyet hakları, Ar Ge sonuçları ve bunların ticarileştirilmesinden elde edilecek gelirler, Proje yazımı, uygulanması ve çıktılarından sağlanacak gelirlerin, mali sürdürülebilirlik açısından projenin sürdürülebilir olduğunu
Örgütsel yapının yönetim kurulunda bölgedeki kanaat önderlerinin bulunması, merkezin yapım aşamasında istihdam sağlanarak profesyonel ve kurumsal bir yapıya kavuşturularak, icra ve yönetsel erkin bu yapıya bırakılmasının ize Kurumsal sürdürülebilirliğe önemli ölçüde katkı sağlayacağı görülmektedir.
 
Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli midir?
 
Proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi ve proje sonuçlarına ulaşılabilmesi için proje bütçesi incelendiğinde maliyet tutarlarının ve bütçelemenin gerçekçi olduğu görülmektedir. Tüm faaliyetlerin bütçelendirildiği,herhangi bir faaliyetle ilgili olmayan maliyet kaleminin olmadığı ve aritmetik hataların olmadığı olmadığı görülmüştür.
Ayrıca proje kapsamında yapılacak Bölgesel İnovasyon Merkezinin kurulacağı arazinin Konya Organize Sanayi Bölgesinin tahsis edileceği 20.000 metrekare arsa üzerinde kurulmasının planlanması da önemli bir etkendir.
 
Proje gider kalemleri ise aşağıdaki gibidir;
 
GİDER KALEMLERİ
TUTAR
1. İnsan Kaynakları Alt Toplamı
297.000,00 TL
2.Seyahat giderlerinin toplamı
-
3. Ekipman ve Malzeme Giderleri toplamı
1.217.775,00 TL
4. Yerel Ofis Proje Giderleri
-
5.Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı
2.533.300,00 TL
6.Diğer
1.694.500,00 TL
8. İdari Giderler
57.425,00 TL
PROJE MALİYETİ
5.800.000,00 TL
DESTEK ORANI
 
Ajans Katkısı (%69)
4.000.000,00 TL
Eş Finansman* (%25)
1.800.000,00 TL
 
                                                
Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi?
 
Proje toplam bütçesi 5.800.00,00 TL olup bu miktarın 4.000.000,00 TL’si ajansımızdan talep edilmekte, 1.800.000,00 TL’si ise eşfinansman olarak gösterilmiştir.
 
Proje bütçesinin incelenmesi ardından; tüm maliyetlerin Başvuru formunda tanımlanan faaliyetler ile ilgili olduğu, maliyetlerinin gerekçelendirmelerin yapıldığı, uygun olmayan herhangi bir maliyetin bütçeye dahil edilmediği ve öngürülen harcamaların proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için gerekli harcamalar olduğu belirlenmiştir.
 

Galeri