Bilgi ve Duyurular

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 17 Temmuz 2017
TBMM’de görüşülen yeni torba yasa, proje bazlımuafi-yet, yatırımlara indirim, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikleri ve kısmi süreli çalışmada prim kolaylığı getirirken, iş dünyasına rahat nefes aldıracak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtikten sonra Meclis’e gönderilen torba tasarı, adeta nokta atışı düzenlemeleri içeriyor. Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV’siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, kısmi süreli çalışma gibi konular, “Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı” içinde bulunuyor.
 
KABİNEYE YETKİ
 
Tasarıyla Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ile yıllık plan ve programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, işe bağımlılığı azaltma, teknolojik dönüşümü gerçekleştirme, yenilikçi, katma değeri yüksek olan projeler için Ekonomi Bakanlığınca desteklenmesine karar verilen yatırımlar konusunda yetkilendiriliyor. Bakanlar Kurulu’na, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranlarını tespit etmeye ilişkin yetki verilecek. 
Yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulatarak yatırıma katkı tutarını her bir il grubu için yüzde 100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Mevcut durumda bu oran yüzde 80’di. Ayrıca, her il grubunun yanı sıra bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için de Bakanlar Kurulu sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 100’e kadar artırmaya yetkilendiriliyor.
 
PROJE BAZLI MUAFİYET
 
Tasarıya göre, proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlara yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi, yatırıma katkı oranının yüzde 200’ü geçmemek üzere belirlenebilmesi veya kurumlar vergisi istisnası tanınabilmesi, gelir vergisi stopajı teşviki sağlanabilmesi, gümrük vergisi muafiyeti tanınabilmesi, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni verilmesi konularında Bakanlar Kurulu yetkilendirilecek.
TEŞVİKTE KDV
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle; yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilmeyen KDV’nin, gelecek yıl talep edilmesi halinde iade edilmesini öngören “stratejik yatırım” olma şartı kaldırılacak. 500 milyon lira tutarındaki asgari yatırım şartı 50 milyon liraya indirilecek. KDV Kanunu’nda belirtilen tutarın iki katına kadar artırılması konusunda da Bakanlar Kurulu’na yetki verilecek. 
 
10 YIL PRİM ÖDEMESİ
 
Bakanlar Kurulu ayrıca; yatırım kapsamında oluşturulan yeni istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 10 yıla kadar varan sürelerde bütçeden karşılanabilmesi, yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sine kadarının en fazla 10 yıl süreyle karşılanabilmesi, nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilebilmesi, yatırım tutarının yüzde 49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz ya da yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunması konularında da yetkilendiriliyor.
 
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA
 
Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içerisinde 30 günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, 30 günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacak.
Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışanların; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.
Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanların, günün bazı saatlerinde çalışıp bunun karşılığında ücret alanların ve ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primleri 30 güne tamamlanacak.
 
TİCARİ ARAÇLAR YENİLENECEK
 
Sahibi oldukları taşıtlarla ticari yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal edenlerin, maliki oldukları taşıtla aynı cinsteki bir taşıtın bahse konu faaliyette kullanılması amacıyla düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilk iktisabı, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde özel tüketim vergisinden istisna olacak. Tasarıyla, model yılı ilerlemiş veya yıpranmış olan şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ve TIR’ların yenilenmesine yönelik düzenleme yapılıyor. Söz konusu araçların, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2019’a kadar ilk iktisabı ÖTV’den müstesna olacak.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL BİRİM
Elektrikli ve hibrit araçlar teşvik edilecek. Buna göre, elektrikli ve hibrit araçların piyasaya kazandırılması ve Türkiye pazarında özendirilmesi amacıyla bu araçların vergilendirilmesinde farklılaştırma adına vergi basamaklarında elektrikli motorlar için yeni bir alt birim açılıyor.
ISI YALITIMI GİDER GÖSTERİLECEK
Gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider olarak indirilebilecek.
KREŞLERE VERGİ İSTİSNASI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izniyle faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi beş vergilendirme dönemi süresince elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
 
İŞYERİ HEKİMİ
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’yla, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2016’dan 1 Temmuz 2017’ye uzatılıyor.
 
E-İMZA DEĞERLİ KAĞIT
 
Değerli Kağıtlar Kanunu’nda yer alan değerli kağıtlar tanımına elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan 
belgeler de dahil ediliyor.
 
ŞEHİT YAKINLARINA ÖTV’SİZ ARAÇ
 
Şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babası, bir defaya mahsus olmak üzere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeksizin araç alabilecek. Aracın 5 yıl sonra satılması halinde bu vergi ödenmeyecek.
 
DENİZ ARAÇLARININ KAYDI

Tasarıyla Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne tescil edilmiş olan gemi, yat, özel maksatlı ve özel yapılı gemi ile bunlar dışında bulunan her türlü deniz araçlarının malikleri adına, bu deniz araçları dolayısıyla yararlandıkları vergi, harç veya fon istisnası ile indirim, muafiyet ve diğer mali hükümlerle ilgili olarak tarhiyat yapılmayacak.