Bilgi ve Duyurular

AR-GE REFORM PAKETİNİN GETİRDİĞİ TEŞVİKLER VE YENİ DÜZENLEMELER

MENU
Okunma : 2,1b Tarih : 17 Temmuz 2017
 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi tescil, izleme ve teşvikleri ile ilgili Ar-Ge Reform Paketi’nde (26 Şubat 2016 Tarihli ve 29636 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun) öngörülen değişikliklere dair ikincil mevzuat değişiklikleri gerçekleşmiştir. Değişiklikler ile Ar-Ge Merkezlerinin yanı sıra Tasarım Merkezleri de teşvik kapsamına alınmış ve asgari tam zaman eşdeğer istihdam şartlarında indirime gidilmiştir. Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerine dair yeni teşvik unsurları ile tescil ve izleme sürecine dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili sayfası:

 

Online başvuru için: http://goo.gl/BJWwrZ
Online başvuru için: http://goo.gl/BJWwrZ
Mevzuat
Link
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
2016/9093 sayılı Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti hakkında Karar
2016/9094 sayılı Tasarım Faaliyeti Alanları hakkında Karar
2016/9091 sayılı Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar
2016/9092 sayılı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanımlar
Tanım
Açıklama
Ar-Ge Merkezi
Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az aşağıda belirtilen tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler
“2016/9093 sayılı Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti hakkında Karar” uyarınca;
* Aşağıda listelenen sektörler hariç tüm sektörler için bir Ar-Ge Merkezinde istihdam edilmesi gereken en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge Personel Sayısı 15’tir.
* Aşağıda NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre listelenen sektörler için bir Ar-Ge Merkezinde istihdam edilmesi gereken en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge Personel Sayısı 30’dur.
Tasarım Merkezi
Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler
Ar-Ge Faaliyeti
Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler
Ar-Ge ve Yenilik faaliyeti sayılmayan faaliyetler için bkz. “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” Madde 5
Tasarım Faaliyeti
Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü
“2016/9094 sayılı Tasarım Faaliyeti Alanları hakkında Karar” uyarınca aşağıda NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre listelenen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetler tasarım faaliyeti olarak dikkate alınır.
Tasarım faaliyeti sayılmayan faaliyetler için bkz. “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” Madde 6
Ar-Ge Personeli
Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli Araştırmacı ve Teknisyenler
Araştırmacı
Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar
Tasarım Personeli
Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli Tasarımcı ve Teknisyenler
Tasarımcı
Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişiler
Teknisyen
Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler
Destek Personeli
Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili Yönetici, Teknik Eleman, Laborant, Sekreter, İşçi vb. personel
Değerlendirme ve Denetim Komisyonu
Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi ve Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinin değerlendirme ve denetimini yapmak üzere oluşturulan ve sekretaryasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüteceği Değerlendirme ve Denetim Komisyonu
 
Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerine sağlanan teşvik unsurları
Tanım
Açıklama
Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde İndirim
Aşağıda sayılan Ar-Ge ve Yenilik Harcamaları ile Tasarım Harcamaları, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. Maddesine göre Kurum Kazancının ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesi uyarınca Ticari Kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
* İlk madde ve malzeme giderleri:
  # Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça, prototip ve benzeri giderler ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi tutulması mümkün olmayan maddi kıymetlerin iktisabına ilişkin giderler
  # Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcaması kapsamındadır. Bu nedenle, henüz Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin maliyet tutarlarının stok hesaplarında; kullanılan, satılan ya da elden çıkarılanların da stok hesaplarından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekir.
* Amortismanlar:
  # Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlardan oluşur.
  # Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.
* Personel giderleri:
  # Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan Ar-Ge veya Tasarım Personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ve gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye isabet eden ve Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırlar dâhilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilen ücretler de Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilir. Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.
  # Tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya Tasarım Personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere, Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretleri ile bu mahiyetteki giderler de personel gideri kapsamındadır.
  # Kısmi çalışma hâlinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım harcaması olarak dikkate alınır.
* Genel giderler:
  # Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar.
  # Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır. Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.
  # Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmez
* Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %50’sini geçemez.
* Vergi, Resim ve Harçlar: Doğrudan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olan ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilen vergi, resim ve harçları kapsar. Doğrudan Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.
Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde Performansa Dayalı İlave İndirim
Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde bir yılda yapılan Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si 31.12.2023 tarihine kadar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. Maddesine göre Kurum Kazancının ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesi uyarınca Ticari Kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Bunun için Ar-Ge veya Tasarım Merkezinde o yıl aşağıdaki göstergelerin herhangi birinde bir önceki yıla nazaran asgari %20 artış sağlanmış olmalıdır.
* Ar-Ge veya Tasarım Harcamasının toplam ciro içindeki payı
* Tescil edilen ulusal ve uluslararası patent sayısı
* Uluslararası destekli proje sayısı
* Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
* Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
* Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı
Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinin Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde İndirim Unsuru Olarak Kabul Edilmesi
Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan Harcamaların %50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan %50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve Tasarım İndirimi olarak dikkate alınabilir. Bu teşvik, 01.03.2016 tarihinden sonra verilen siparişler dolayısıyla ortaya çıkacak Ar-Ge ve Tasarım İndirimleri için geçerlidir.
Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar-Ge veya Tasarım Harcamasının tamamı Ar-Ge veya Tasarım Merkezi tarafından indirilebilir. Bu kapsamda, Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve Tasarım İndirim Hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya Tasarım Merkezi tarafından kullanılır. Sipariş verenler, Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışında kalan diğer teşvik ve destek unsurlarından yararlanamaz.
Her bir geçici vergilendirme ve hesap dönemi itibarıyla yararlanılabilecek toplam Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının yarısı, Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi tarafından beyanname verme sürelerinin başlangıcından önce siparişi verene yazılı olarak bildirilir.
Personele ait Gelir Vergisi Stopajı indirimi
Ar-Ge Merkezlerinde görev yapan Ar-Ge Personeli ve Tasarım Merkezlerinde görev yapan Tasarım Personeli ile Ar-Ge/Tasarım Personeli’nin azami %10’u kadar Destek Personeli için aşağıdaki oranlarda Gelir Vergisi Stopajı İndirimi sağlanmaktadır. Bu teşvik unsuru, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 75. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 31.12.2023 tarihine kadar vergiden müstesna tutulması yerine, muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra terkin edilerek uygulanır.
* Doktoralı personel ile Temel Bilimler (yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları) alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95
* Yüksek lisanslı personel ile Temel Bilimler (yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları) alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90
* Diğer personel için %80
Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında değerlendirilir. Haftalık 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasında dikkate alınmaz.
Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya Tasarım Personeli sayısının %10’unu aşamaz. Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir. Destek personelinin toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere teşvik uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine gelir vergisi teşviki uygulanacak destek personeli işverence belirlenir.
Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge Personeli, Tasarım Personeli veya Destek Personeli olarak dikkate alınır.
“2016/9091 sayılı Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar” uyarınca Ar-Ge veya Tasarım Merkezinde çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin bu merkezlerde yürüttükleri projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya Tasarım Merkezi dışında yürütülmesinin zaruri olduğu hallerde Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Yönetiminin onayı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100’ü Gelir Vergisi Stopajı Teşviki kapsamında değerlendirilir.
* Laboratuvar, Analiz, Test ve Deney çalışmaları
* Diğer Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde yapılan çalışmalar
* Saha Araştırması
* Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler
* Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler
“2016/9091 sayılı Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar” uyarınca Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde en az 1 yıl süreyle çalışan ve Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimi gören Ar-Ge veya Tasarım Personelinin aşağıdaki süre kısıtları çerçevesinde merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin %100’ü Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Yönetiminin onayı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla Gelir Vergisi Stopajı Teşviki kapsamında değerlendirilir.
* Yüksek lisans yapanları için azami 1,5 yıl
* Doktora yapanlar için azami 2 yıl
Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmez.
Temel Bilimler Mezunu Personel İstihdam Desteği
(Sadece Ar-Ge Merkezleri için geçerli)
Temel Bilimler (yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları) alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge Personeli istihdam eden Ar-Ge Merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, “kamu personeli hariç” olmak üzere 2 yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Bu destekten yararlanılabilmesi için istihdam edilecek personelin 01.03.2016 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda her bir Ar-Ge Merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge Merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.
Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Ar-Ge/Tasarım Personeli ile Ar-Ge/Tasarım Personelinin azami %10’u kadar Destek Personelinin (kamu personeli hariç) elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşveren Hissesinin Yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden yararlanacak olan Destek Personelinin tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşamaz. Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir. Destek personelinin toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki uygulanacak Destek Personeli işverence belirlenir.
Kamu Personeli, Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler ile Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ve Yurtdışında Çalışanlar için, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden yararlanılamaz.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden, Ar-Ge/Tasarım Merkezinin gerekli şartları haiz olduğu ve destekten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen belgenin alındığı tarihi takip eden ay başından itibaren yararlanılır. Destekten yararlanmak için ilgili belgeyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak müracaat edilmesi şarttır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulamasında, bu kapsamdaki personelin Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır.
İşverenlerin, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden yararlanabilmeleri için kapsama giren sigortalıların çalışmalarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri zorunludur.
Kapsama giren personelin Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım faaliyetleriyle ilgili çalışmalarının haftalık 45 saati doldurması hâlinde çalışılan haftaya ilişkin hafta tatili, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınır. Kapsama giren personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyetleriyle ilgili olması hâlinde yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu destek kapsamında değerlendirilir.
İşverenlerin Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyetleriyle ilgili birden fazla işyerinin olması durumunda, kapsama giren her bir işyeri için ayrı başvuru yapılır ve her bir işyeri ayrı ayrı değerlendirilir. İşyerlerinin, aynı organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya Tasarım Merkezinin bulunması durumunda, her bir Ar-Ge veya Tasarım Merkezi için yeni işyeri dosyası tescil edilmek suretiyle ayrı başvuru yapılır.
Hizmetleri ve ücretleri daha önce bildirilmiş olan sigortalılara, işverenlerince, toplu iş sözleşmelerine istinaden ücret farkı ödenmesine karar verilmesi ve Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Faaliyetleriyle ilgili çalışmalara ait ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi hâlinde, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden yararlanılabilir.
Düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden İşsizlik Sigortası Primleri hakkında Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanmaz.
Damga Vergisi İstisnası
Her türlü Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile Tasarım Faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.
Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için; Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınacak belgenin işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmaz.
Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile destek kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için Damga Vergisi alınmaz.
Gümrük Vergisi İstisnası
Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi Belgesine sahip işletmelerce Ar-Ge, yenilik veya tasarım ile ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun göreceği eşyaların ithalatı Gümrük Vergisi ve Her Türlü Fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler Damga Vergisi ve Harçtan istisnadır.
Bu istisnadan yararlanacak işletmeler, başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Uygulaması üzerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne gönderir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu aynı iş günü içinde onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü gerekli görmesi halinde başvuru hakkında görüş almak üzere konusunda uzman en az bir izleyici görevlendirebilir.
Yarı veya Tam zamanlı Üniversite Öğretim Elemanı İstihdam İmkanı
Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde Araştırmacı, Tasarımcı ya da İdari Personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.
Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.
Tam zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede 6 yıllık tam zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her 6 yıl sonrasında bir yıldır. Tam zamanlı olarak görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.
Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma İmkanı
Ar-Ge Merkezleri veya Tasarım Merkezlerinde, “4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yabancı uyruklu Ar-Ge veya Tasarım Personeli çalıştırılabilir. Bu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları, bu kişileri çalıştıracak işletmelerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda karara bağlanır.
 
Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi tescil ve izleme süreci
·          Destek ve teşviklerden yararlanmak isteyen işletmeler, başvurularını yazılı veya elektronik ortamda yapar. Başvuru öncesinde işletmenin aşağıda yer alan kriterleri sağladığına dair bir raporun hazırlanması ve gerekli altyapının kurulması gerekmektedir.
·          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, başvuru dosyasını herhangi bir eksikliğin olup olmadığı bakımından 5iş günü içinde inceler. Başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksiklikler işletmeye bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde işletme tarafından bu eksikliklerin tamamlanması istenir.
·          İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge veya Tasarım Merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge veya Tasarım Merkezi için ayrı başvuru yapılır.
·          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı incelemesi sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmeyen veya yapılan bildirim sonucu işletme tarafından eksiklikleri giderilen başvuru dosyası, Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunulur.
·          Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 30 iş günü içinde değerlendirilip karara bağlanır. Kararın olumlu olması hâlinde düzenlenen karar tutanağı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve başvuru sahibi işletmeye beş iş günü içinde bildirilir. Kararın olumsuz olması hâlinde ise sonuç, işletmeye yazılı olarak bildirilir.
·          Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvurusu olumlu olarak değerlendirilen işletmenin Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilir.
Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi başvurularında değerlendirme kriterleri
·          Ar-Ge Merkezlerinde en az 15 (bazı sektörlerde 30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge Personeli istihdam edilmesi (asgari tam zaman eşdeğer Ar-Ge Personeli sayısı için bkz. yukarıda yer alan “Tanımlar” kısmı)
·          Tasarım Merkezlerinde ise en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım Personeli istihdam edilmesi
·          Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerinin Ar-Ge veya Tasarım Faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
·          Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge veya Tasarım Yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması
·          Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması
·          Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması
·          Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması
 
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Tel (1): (312) 201 52 50
Tel (2): (312) 201 52 89
Tel (3): (312) 201 53 41
Tel (4): (312) 201 52 63