Haberler

2014 KENTSEL ALTYAPI MDP KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANMIŞ BAŞVURU SAHİPLERİNE DUYURU

MENU
Okunma : 856 Tarih : 26 Nisan 2014
Bilindiği gibi Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 24.04.2014 tarihli onayıyla Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında Ajansımızla Sözleşme imzalayacaklar internet sitemizde duyurulmuştur.   Başvuru sahiplerine mevzuat gereği yapılması gereken resmi tebligatlar çok kısa bir süre içerisinde yapılacak ve sözleşme imzalamak için 10 işgünü süre bu tebligat ile başlayacaktır.   Ayrıca sözleşmelerin imzalanması için randevu günü ve saati Internet sitesinde de yayınlanacaktır.  Zamanın verimli kullanılması açısından aşağıda verilen ve sözleşme aşamasında Başvuru sahipleri tarafından ibraz edilmesi gerekli belgelerin, başvuru sahipleri tarafından ellerine resmi tebligatın ulaşmasını beklemeden hazırlanması, büyük önem arz etmektedir.
 
Not: Ekte bulunan sözleşme belgelerli tamamen BİLGİ amaçlı olup Ajans tarafından hazırlanacak sözleşme belgeleri imzalanacaktır. Başarılı başvuru sözleşme imzalama gününde sahipleri sadece istenilen evrakları yanlarında getirmelidirler.
 
 
SIRA NO
SÖZLEŞME ANINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER LİSTESİ
1
EK VI Mali Kimlik Formu ve Proje Özel Hesabı İçin Düzenlenmiş Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Yararlanıcılar; Projeye özel olarak Türkiye Halk Bankası Konya Şubesinezdinde, sadece proje harcamalarının yapılacağı bir hesap açacaklardır.  Mali Kimlik Formu ve Hesap Cüzdanı Fotokopisi Türkiye Halk Bankası Konya Şubesi Tarafından Onaylanacaktır),
2
EK VII Kimlik Beyan Formu (Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı doldurulmalıdır),
3
EK XII Mali Kontrol Taahhütnamesi (Başvuru sahipleri, bu belgeyi ajans internet sitesinden indirip dolduracak ve banka onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır edeceklerdir.),
4
Arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösteren ve mevcutsa taşınmaz üzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge (tapu vb),
-Varsa proje uygulama sahası tahsis belgesi,
-Kiracı ise “tasdikli kira kontratı,”  
5
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan söz konusu yatırım için ÇED mevzuatına göre yürütülebileceğini teyit eden resmi yazı,
(Karaman: http://www.csb.gov.tr/iller/karaman &   Konya: http://www.csb.gov.tr/iller/konya),
6
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı, (Gerekli değil ise başvuru sahibi, bu durumu sözleşme aşamasında yazılı olarak ajansa bildirecektir)
(Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü; Şemsi Tebrizi Mah. Vali İzzetbey Cad. No:1 Karatay/Konya; 332.350.9319),
7
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı (Gerekli değil ise başvuru sahibi, bu durumu sözleşme aşamasında yazılı olarak ajansa bildirecektir),
(Karaman: http://www.csb.gov.tr/iller/karaman &   Konya: http://www.csb.gov.tr/iller/konya),
8
Koruma Amaçlı İmar Planları ile diğer planlara uygunluğunun belgelendirilmesi (Gerekli değil ise başvuru sahibi, bu durumu sözleşme aşamasında yazılı olarak ajansa bildirecektir) ,
9
Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının, proje uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış diğer izin ve ruhsatlar,
10
Proje toplam bütçesinin binde 9,48’i(dokuz, kırk sekiz) kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Damga Vergisinin yatırılması ile Ajansımızın bir sorumluluğu yoktur),
11
Sözleşme imzalamaya, sözleşme hükümlerini yürütmeye yetkili olunduğuna dair belge  (Noter onaylı imza sirküleri, Yetkili karar organlarınca alınmış yetki kararı, Görevlendirme yazıları vb., Kamu Kurumları Noter onaylı imza sirküleri yerine Görevlendirme Belgelerinde Tatbiki İmza uygulaması yapacaktır).