İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,9b Tarih : 18 Temmuz 2017
T.C.
MEVLANA KALKINMA AJANSI
İHALE İLANI
 
Mevlana Kalkınma Ajansı Temizlik Personeli ve Şoför Hizmet Alımı, Herkese Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.
1. Ajansın İrtibat Bilgileri;
a) Adresi                         :Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No: 28
Selçuklu / Konya
b) Telefon                        :(332) 236 27 00
c) Faks                           :(332) 236 46 91
d) Elektronik posta adresi   :aosman.dogan@mevka.org.tr
2. İhale Konusu İşin;
a) Niteliği, türü ve miktarı   :Hizmet Alımı (8 adet Temizlik Personeli, 4 Adet Şoför)
b) İşin Yapılacağı Yer :Konya ve Karaman Hizmet Binaları ve Taşıtları
c) İşin Süresi                    :12 ay (01/01/2013-31/12/2013)
3. İhalenin;
a) Usulü                          :Herkese Açık İhale Usulü 
b) Yapılacağı yer               :Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No: 28
Selçuklu / Konya 
c) Tarihi ve saati               :11/12/2012, Saat: 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 
 
 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
f) İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
h) İş ortaklığında iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), ve (d), (f) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.
i) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
Her Türlü Personel Çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
 
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İhale dokümanı, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No: 28 Selçuklu / Konya  adresinde ve Ajansın internet sitesinde görülebilir(www.mevka.org.tr). İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almak zorunludur.
Bunun için 150 TL’lik ihale doküman bedelinin T.C. Ziraat Bankası Konya Şubesi TR59 0001 0001 6851 3651 7250 01 IBAN no’lu Ajans hesabına yatırılması ve dekontun Ajansımıza ulaştırılması gerekmektedir.
8. Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 11/12/2012, saat 14:00’a kadar T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No: 28 Selçuklu / Konya  (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat hizmet alım sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.    
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği