Haberler

BAŞARILI PROJE SAHİPLERİNE DUYURU

MENU
Okunma : 848 Tarih : 27 Aralık 2011

İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

VE

KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANMIŞ BAŞVURU SAHİPLERİNE DUYURU

 

Bilindiği gibi Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 27.12.2011 tarihli onayıyla İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı ile Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Ajansımızla Sözleşme imzalayacaklar internet sitemizde duyurulmuştur. Başvuru sahiplerine mevzuat gereği yapılması gereken resmi tebligatlar çok kısa bir süre içerisinde yapılacak ve sözleşme imzalamak için 10 işgünü süre bu tebligat ile başlayacaktır. Zamanın verimli kullanılması açısından aşağıda verilen ve sözleşme aşamasında Başvuru sahipleri tarafından ibraz edilmesi gerekli belgelerin, başvuru sahipleri tarafından ellerine resmi tebligatın ulaşmasını beklemeden hazırlanması, büyük önem arz etmektedir.

Sözleşmeler için her bir başvuru sahibine ayrı randevu verilecek olup, bu randevunun ne zaman gerçekleşeceği Ajansın internet sitesinden takip edilebilecektir. 

 

EK-1 SÖZLEŞME İMZALAMAK ÜZERE HAZIRLANIP, MÜRACAAT ANINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER LİSTESİ:

 

SIRA NO

2011 KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İÇİN MÜRACAAT ANINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER LİSTESİ

2011 İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI  İÇİN MÜRACAAT ANINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER LİSTESİ

1

EK VI Mali Kimlik Formu (İlgili banka (VAKIFBANK herhangi bir şube) tarafından onaylanması zorunludur. )

EK VI Mali Kimlik Formu (İlgili banka (VAKIFBANK herhangi bir şube) tarafından onaylanması zorunludur. )

2

EK VII Kimlik Beyan Formu (Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı doldurulmalıdır.)

EK VII Kimlik Beyan Formu (Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı doldurulmalıdır.)

3

EK XII Mali Kontrol Taahhütnamesi(Başvuru sahipleri, bu belgeyi ajans internet sitesindenindirip dolduracak ve noter onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır edeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarından noter onayı aranmayacaktır.)

EK XII Mali Kontrol Taahhütnamesi(Başvuru sahipleri, bu belgeyi ajans internet sitesindenindirip dolduracak ve noter onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır edeceklerdir.)

4

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarından (meslek odaları, borsalar vb) Ajanstan Talep Edilen Destek Tutarının %40’ı kadar teminat;

Ajans tarafından teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Tedavüldeki T.C. parası (Ajansın T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR 59 0001 0001 6851 3651 7250 01 Nolu hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun ibraz edilmesi gerekir)

b)  Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları

İSTENMEMEKTEDİR.

5

Başvuru Sahibi, Projenin uygulanacağı fiziki mekânın sahibi ise “güncel tapu kaydının noter onaylı sureti” veya kiracı ise “ tasdikli kira kontratı,”  (Kamu Kurum ve Kuruluşu ve Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarından istenmemektedir).

Başvuru Sahibi, Projenin uygulanacağı fiziki mekânın sahibi ise “güncel tapu kaydının noter onaylı sureti” veya kiracı ise “noter tasdikli kira kontratı,”

6

Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının, proje uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış ruhsat ve diğer izinler(ÇED ile ilgili belge, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu izin belgesi vb.)

Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının, proje uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış ruhsat ve diğer izinler,(ÇED ile ilgili belge, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu izin belgesi vb.)

7

Proje toplam bütçesinin binde 8.25 (sekiz nokta yirmi beş)'i kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Damga Vergisinin yatırılması ile Ajansımızın bir sorumluluğu yoktur),

Proje toplam bütçesinin binde 8.25 (sekiz nokta yirmi beş)'i kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Damga Vergisinin yatırılması ile Ajansımızın bir sorumluluğu yoktur),

8

  • Sözleşme tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge (sadece kamu tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları için aranmaz) 
  • Vergi borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge (sadece mahalli idareler için aranmaz);

Vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge,

9

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair yetkili icra dairelerinden alınmış belge,

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair yetkili icra dairelerinden alınmış belge,

10

Sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge.  (Noter onaylı imza sirküleri, Yetkili karar organlarınca alınmış yetki kararı, Görevlendirme yazıları vb),

Sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge.  (Noter onaylı imza sirküleri, Yetkili karar organlarınca alınmış yetki kararı, Görevlendirme yazıları vb),

11

İSTENMEMEKTEDİR.

İktisadi 3 Öncelik Alanındaki Başvuru Sahipleri Uygulama Yeri İle İlgili Koordinat Gösterir Belge

12

İSTENMEMEKTEDİR.

İktisadi Projelerde NACE Kodu için ilgili odadan "Faaliyet Ekspertiz Raporu"

13

Mevlana Kalkınma Ajansına borcu bulunan ilgililerin tüm borçlarını ödediklerine, yapılandırdıklarına ve/veya bu yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiklerine dair güncel belge

İSTENMEMEKTEDİR.

14

İSTENMEMEKTEDİR.

Başvuru sahibinin, başvuru tarihi itibariyle Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya ve Karaman illerinde) merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ Tanımına uyması gereklidir) kayıtlı olduğunu  kanıtlayan belge (Ticaret Sicil Gazetesi).

 

 

Proje Özel Hesabının açılması konusunda karşılaşılan problemleri VAKIFBANK Zafer Sanayi Şubesi KOBİ Portföy Yöneticisi Mehmet Salih YİĞİT beye ( 0332 248 23 02 / 0532 498 88 85) iletmeniz gerekmektedir