Haberler

2011 Yılı DFD Programı Değişiklik İlanı

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 24 Nisan 2011

DFD Değişiklik İlanı

 2011 (DFD) Doğrudan Faaliyet Desteği Programında yapılan değişikliler çerçevesinde "2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?" kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
Doğrudan Faaliyet Destek programından sadece TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde yer alan ve bu Doğrudan Faaliyet Destek programının öncelikleri doğrultusunda çalışan;
Ø Yerel yönetimler,
Ø İl özel idareleri
Ø Belediyeler
Ø Üniversiteler, (fakülte/yüksekokul/enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte/yüksekokul/enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.)
Ø Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Ø Valilikler
Ø Kaymakamlıklar
Ø Bölge, il ve ilçe müdürlükleri
Ø Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb
Ø Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Ø Odalar
Ø Borsalar...vb
Ø Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri        
Ø Sivil toplum kuruluşları,
Ø Vakıflar
Ø Dernekler
ØBirlikler,
ØKooperatifler (Tüzüklerinde, ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin, gelecek beş (5) yıl süresince ortaklarına kar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün genel kurul karar metninde bulunması gerekmektedir.)
 
program kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansına Doğrudan Faaliyet Desteği başvurusunda bulunabilirler.
 
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 27’nci maddesine göre, Kâr Amacı Güden Kurum ve Kuruluşlar ile gerçek kişiler, başvuru sahibi veya ortağı olarak Doğrudan Faaliyet Desteği Programına başvuruda bulunamazlar.

 

2011 (DFD) Doğrudan Faaliyet Desteği Programında yapılan değişikliler çerçevesinde aşağıdaki maddeler Faaliyet konuları olarak eklenmiş ve program bütçesinde artışa gidilmiştir. 

Yeni DFD Konuları

·        Bölgede yaratıcı endüstriler, sektörel rekabet edebilirlilik ve Kümelenme Analizlerinin yapılması,

·        Bölge düzeyinde Tarımsal Üretim Havzaları (Göller, İç Ege, Orta Anadolu) ve çalışmalarının detaylandırılmasına yönelik araştırma faaliyetleri,

·        KOBİ’lerin küresel pazarlara açılmasına yönelik olarak yapısal özelliklerinin analizi ve rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik modeller geliştirilmesi,

·        Bölgede turizm algısının geliştirilmesine yönelik olarak içerik geliştirilmesi,

·        İnanç turizm stratejik planlarının çıkarılmaları,

·        Kentsel tasarım, kentsel yenileme, korunması gerekli sokakların sağlıklaştırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları,

 ·        Hızlı tren sonrası bölgenin Ankara’da ve komşu illerde tanıtılmasına yönelik stratejik faaliyetler,

 ·        Bölge, Şehir, Sanayi vb müzelerin yapımına yönelik fizibilite, planlama, proje vb çalışmalar,