İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 2,1b Tarih : 18 Temmuz 2017
 
T.C.
MEVLANA KALKINMA AJANSI
İHALE İLANI
 
Mevlana Kalkınma Ajansı Araç Kiralama Hizmeti Alımı, Herkese Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.
1- Ajansın İrtibat Bilgileri;
a) Adresi: Medrese Mah.Ulaşbaba Cad.No.28 Selçuklu / KONYA
b) Telefon ve faks numarası: Tel : (332) 236 32 90 Faks : (332) 236 46 91  
Elektronik posta adresi: aosman.dogan@mevka.org.tr
2- İhale Konusu İşin;
a) Niteliği, türü ve miktarı: 11 ay süre ile 4 Adet Binek Araç Kiralama ve günlükgeçici araç kiralama işi.  
b) Yapılacağı yer: Araçların teslim yeri Ajans adresi olup işin yapılacağı yer tüm Türkiye’dir.  
c) Süresi: 11 ay (01.02.2013 – 31.12.2013)
3- İhalenin;
a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü 
b)Yapılacağı yer: Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA
c) Tarihi ve saati: 22/01/2013 Salı günü, Saat: 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları:
4.1.1-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.1.2-Ajansa teslim edilecek araçların yüklenicinin mülkiyetinde olması (kiralık olmaması), araç ruhsatları üzerinde hacizli/rehinli şerhi bulunmaması şarttır.
4.2- İhaleye katılmak için istenilen belgeler:
4.2.1-Kanuni ikametgâh sahibi olmak, Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
4.2.2-İhale Dokümanları olan Teknik ve İdari Şartnamelerde belirtilen teminat koşulu ve diğer bilgi ve belgeleri sunmak.
4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA adresinde ve Ajansın internet sitesinde (www.mevka.org.tr) görülebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almak zorunludur.
Bunun için 100 TL’lik ihale doküman bedelinin T.C. Ziraat Bankası Konya Şubesi TR59 0001 0001 6851 3651 7250 01 IBAN no’lu Ajans hesabına yatırılması ve dekontun Ajansımıza ulaştırılması gerekmektedir.
7- Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 22/01/2013, saat 14:00’a kadar T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
10- T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
 
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı