İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 2,0b Tarih : 18 Temmuz 2017
İhale İlanı Yağmurlama Sulama Tesisi Yaptırılacaktır. Karaman İl Özel İdaresi Karaman Ayrancı Çatköy Cazibeli Yağmurlama Sulama Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt No : 2010/129874 1. İdarenin a ) Adresi : Urgan Boğazı Mevkii İbrahim Ökten Caddesi NO:142 KARAMAN b ) Telefon ve Faks Numarası : 338 2261516-2261574 - 338 2261600 c ) Elektronik Posta Adresi : karaman.ozelidare@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : WWW.karamanozelidare.gov.tr 2. İhale konusu yapım işinin a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Cazibeli Yağmurlama Sulama Tesisi - 1 Adet b ) Yapılacağı Yer : Karaman Ayrancı Çatköy Köyü c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür. 3. İhalenin a ) Yapılacağı Yer : Karaman İl Özel İdaresi İhale Salonu b ) Tarihi ve Saati : 28.09.2010 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel ADEDİ POZİSYONU MESLEKİ ÜNVANI MESLEKİ ÖZELLİĞİ 1 Adet Şantiye Şefi Ziraat veya İnşaat Müh - Mimar En az 3 yıl Tecrübe 1 Adet Arazi Mühendisi Harite Mühendisi En az 3 yıl Tecrübe 1 Adet Ölçümcü Topoğraf En az 3 yıl Tecrübe 4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler CİNSİ ÇEŞİDİ ADEDİ KAPASİTESİ Kamyon Tamperli 3 Adet 20 Ton Eskavatör Kırıcılı 1 Adet 20 Ton/Gün Traktör Remorklu 1 Adet 5 Ton Su Tankı Çekmeli 1 Adet 5 Ton Betoniyer Mikser tip 1 Adet 250 Desi 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tepliğde yer alan A/II gurubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir. 4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Ziraat Mühendisliği + İnşaat Mühendisliği ve mimarlık bölümleri dir 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 150 Türk Lirası doküman bedelini Ziraat Bankası Karaman Şubesi 35684603-5002 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman İl Özel İdaresi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. . İdare Yetkilisi İmza