İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 2,3b Tarih : 18 Temmuz 2017
SOLAR ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMİ TEMİN VE MONTAJI ALIMI YAPILACAKTIR
SELÇUKLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜD.
 
Muhtar Evleri Solar Elektrik Üretim Sistemi Temin ve Montajı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır:
 
İhale Kayıt Numarası: 2010/566470
 
1-İdarenin
a) Adresi:DUMLUPINAR MAH. UYGARLIK SOK. 6 42100 SELÇUKLU KONYA
b) Telefon ve faks numarası:3322487224 - 3322499562
c) Elektronik Posta Adresi:satinalma@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):
 
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Teknik Şartnamede adresleri yer alan 14 adet mahalle muhtar evi, Selçuklu/ Konya
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecektir. İşin süresi 150 (yüzelli) takvim günüdür. Sözleşme tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günü içerisinde belirtilen yerlere malzemelerin kurulum, montaj ve eğitimi yapılacaktır.
 
3- İhalenin
 
a) Yapılacağı yer:Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu Dumlupınar Mah. Uygarlık Sok. No: 8 Selçuklu / Konya
b) Tarihi ve saati:07.01.2011 - 10:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.3.1. Hizmet yeterlilik belgesi: TS 13381 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemler için kurallar standardına uygun hizmet veren olacaktır.
 
4.3.2.
4.3.2.1. Kaliteye ilişkin belgeler: Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
 
4.3.2.2. Standarda ilişkin belgeler: Enerji üretim sisteminde kullanılan güneş panellerinde kullanılacak modüllere ait IEC 61215, CLASS II, CE sertifikaları, Şarj regülatörüne ait CE, IEC60730-1, IEC 60730-2-11 sertifikaları, İnvertöre ait CE ve ROHS sertifikaları, Akım Sensörü CE sertifikası, Bataryalar içinse CE sertifikası ve EMC test sonucu belgeleri ihale teklif zarfı kapsamında sunulacaktır.
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Selçuklu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Horozluhan Mah. Ferhatlı Cad. No:5 Selçuklu / Konya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Dumlupınar Mah. Uygarlık Sok. No: 6 Selçuklu / Konya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
 
Bu Proje T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı´nın genel koordinasyonu altında T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında yürütülmektedir.


 

Dosyalar
İHALE İLANI